Nhận đăng ký cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ TP. Hồ Chí Minh lần IX năm 2017, chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; nhằm khuyến kh&iacute;ch phong tr&agrave;o học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, ph&aacute;t huy khả năng s&aacute;ng tạo th&ocirc;ng qua s&acirc;n chơi khoa học, tr&iacute; tuệ v&agrave; bổ &iacute;ch cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức của thanh thiếu nhi trong tham gia x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ phối hợp với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Cuộc thi &Yacute; tưởng S&aacute;ng tạo Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần IX năm 2017 với <em>Chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29535/y%20tuong%20sang%20tao%20tre%202017.jpg" style="height:800px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối tượng dự thi l&agrave; Thanh thiếu nhi Việt Nam độ tuổi từ 06 đến 40 tuổi, đang sinh sống, học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c ở trong nước hoặc nước ngo&agrave;i. T&aacute;c giả của mỗi &yacute; tưởng dự thi c&oacute; thể l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n hoặc nh&oacute;m (tối đa 5 người/nh&oacute;m), mỗi t&aacute;c giả/nh&oacute;m c&oacute; thể tham gia dự thi nhiều &yacute; tưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo tham gia phải đảm bảo c&oacute; t&iacute;nh mới, s&aacute;ng tạo v&agrave; c&oacute; khả năng ứng dụng cao, được tr&igrave;nh b&agrave;y r&otilde; r&agrave;ng, đầy đủ c&aacute;c phần (đặt vấn đề, nội dung &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p, đề xuất&hellip;). &Yacute; tưởng sẽ được chấm qua c&aacute;c v&ograve;ng bởi Hội đồng gi&aacute;m khảo của cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c &yacute; tưởng tập trung v&agrave;o chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&rdquo;. Cụ thể:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. &Yacute; tưởng x&acirc;y dựng c&aacute;c giải ph&aacute;p ứng dụng c&ocirc;ng nghệ giải quyết những vấn đề li&ecirc;n quan đến: Ph&aacute;t triển những m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; nền tảng gi&aacute;o dục th&ocirc;ng minh tr&ecirc;n nền tảng ứng dụng C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; c&aacute;c giải ph&aacute;p trong việc ứng dụng kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ bao gồm c&aacute;c thiết bị cảm biến, điều khiển điện tử, tin học v&agrave; viễn th&ocirc;ng trong lĩnh vực giao th&ocirc;ng gi&uacute;p điều h&agrave;nh v&agrave; quản l&yacute; hệ thống giao th&ocirc;ng vận tải g&oacute;p phần x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh; c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển hệ thống y tế, an sinh x&atilde; hội th&ocirc;ng minh, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ kh&aacute;m chữa bệnh, l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng người bệnh; đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&aacute;m s&aacute;t m&ocirc;i trường th&ocirc;ng minh, đảm bảo an ninh bằng c&ocirc;ng nghệ cao; c&aacute;c sản phẩm g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; t&aacute;i chế từ c&aacute;c vật dụng trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. C&aacute;c giải ph&aacute;p, s&aacute;ng kiến gi&uacute;p x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển ch&iacute;nh quyền điện tử tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh dựa tr&ecirc;n c&aacute;c cơ sở dữ liệu hiện c&oacute; của th&agrave;nh phố, c&aacute;c giải ph&aacute;p ứng dụng CNTT trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; Nh&agrave; nước để đưa ch&iacute;nh quyền đến gần người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức Cuộc thi Cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ Tp. Hồ Ch&iacute; Minh lần IX năm 2017 bắt đầu nhận đăng k&yacute; từ nay đến hết ng&agrave;y 23/10/2017 (Thứ 2) tại Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, Địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, ĐT: 028.38.233.363 &ndash; 028.38.230.780, Email: ytuong@khoahoctre.com.vn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>V&ograve;ng chung kết Cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ Tp. Hồ Ch&iacute; Minh lần IX năm 2017 </strong>dự kiến sẽ được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 4/11/2017 tại Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đến với v&ograve;ng chung kết, th&iacute; sinh sẽ thuyết t&igrave;nh v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi phản biện của Hội đồng Gi&aacute;m khảo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Cơ cấu giải thưởng:</strong></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- 01 Giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- 01 Giải Nh&igrave;: 3.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- 01 Giải Ba: 2.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- C&aacute;c Giải Khuyến kh&iacute;ch: 1.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tất cả t&aacute;c giả tham gia cuộc thi sẽ nhận được giấy chứng nhận của Ban tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết anh, chị vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 028.38.230.780 &ndash; 0907.159.523 (Phương Thủy), Email: <a href="mailto:phuongthuy1806@gmail.com">phuongthuy1806@gmail.com</a>, Website: www.khoahoctre.com.vn.</em></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

.
;