Nhận đăng ký cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ TP. Hồ Chí Minh lần IX năm 2017, chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; nhằm khuyến kh&iacute;ch phong tr&agrave;o học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, ph&aacute;t huy khả năng s&aacute;ng tạo th&ocirc;ng qua s&acirc;n chơi khoa học, tr&iacute; tuệ v&agrave; bổ &iacute;ch cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức của thanh thiếu nhi trong tham gia x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ phối hợp với Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Cuộc thi &Yacute; tưởng S&aacute;ng tạo Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần IX năm 2017 với <em>Chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&rdquo;.</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29535/y%20tuong%20sang%20tao%20tre%202017.jpg" style="height:800px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đối tượng dự thi l&agrave; Thanh thiếu nhi Việt Nam độ tuổi từ 06 đến 40 tuổi, đang sinh sống, học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c ở trong nước hoặc nước ngo&agrave;i. T&aacute;c giả của mỗi &yacute; tưởng dự thi c&oacute; thể l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n hoặc nh&oacute;m (tối đa 5 người/nh&oacute;m), mỗi t&aacute;c giả/nh&oacute;m c&oacute; thể tham gia dự thi nhiều &yacute; tưởng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo tham gia phải đảm bảo c&oacute; t&iacute;nh mới, s&aacute;ng tạo v&agrave; c&oacute; khả năng ứng dụng cao, được tr&igrave;nh b&agrave;y r&otilde; r&agrave;ng, đầy đủ c&aacute;c phần (đặt vấn đề, nội dung &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p, đề xuất&hellip;). &Yacute; tưởng sẽ được chấm qua c&aacute;c v&ograve;ng bởi Hội đồng gi&aacute;m khảo của cuộc thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c &yacute; tưởng tập trung v&agrave;o chủ đề &ldquo;X&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&rdquo;. Cụ thể:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">1. &Yacute; tưởng x&acirc;y dựng c&aacute;c giải ph&aacute;p ứng dụng c&ocirc;ng nghệ giải quyết những vấn đề li&ecirc;n quan đến: Ph&aacute;t triển những m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; nền tảng gi&aacute;o dục th&ocirc;ng minh tr&ecirc;n nền tảng ứng dụng C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin; c&aacute;c giải ph&aacute;p trong việc ứng dụng kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ bao gồm c&aacute;c thiết bị cảm biến, điều khiển điện tử, tin học v&agrave; viễn th&ocirc;ng trong lĩnh vực giao th&ocirc;ng gi&uacute;p điều h&agrave;nh v&agrave; quản l&yacute; hệ thống giao th&ocirc;ng vận tải g&oacute;p phần x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh; c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển hệ thống y tế, an sinh x&atilde; hội th&ocirc;ng minh, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng dịch vụ kh&aacute;m chữa bệnh, l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng người bệnh; đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p gi&aacute;m s&aacute;t m&ocirc;i trường th&ocirc;ng minh, đảm bảo an ninh bằng c&ocirc;ng nghệ cao; c&aacute;c sản phẩm g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; t&aacute;i chế từ c&aacute;c vật dụng trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2. C&aacute;c giải ph&aacute;p, s&aacute;ng kiến gi&uacute;p x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển ch&iacute;nh quyền điện tử tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh dựa tr&ecirc;n c&aacute;c cơ sở dữ liệu hiện c&oacute; của th&agrave;nh phố, c&aacute;c giải ph&aacute;p ứng dụng CNTT trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; Nh&agrave; nước để đưa ch&iacute;nh quyền đến gần người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban tổ chức Cuộc thi Cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ Tp. Hồ Ch&iacute; Minh lần IX năm 2017 bắt đầu nhận đăng k&yacute; từ nay đến hết ng&agrave;y 23/10/2017 (Thứ 2) tại Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, Địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, ĐT: 028.38.233.363 &ndash; 028.38.230.780, Email: ytuong@khoahoctre.com.vn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>V&ograve;ng chung kết Cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ Tp. Hồ Ch&iacute; Minh lần IX năm 2017 </strong>dự kiến sẽ được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 4/11/2017 tại Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đến với v&ograve;ng chung kết, th&iacute; sinh sẽ thuyết t&igrave;nh v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi phản biện của Hội đồng Gi&aacute;m khảo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Cơ cấu giải thưởng:</strong></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- 01 Giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- 01 Giải Nhất: 5.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- 01 Giải Nh&igrave;: 3.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- 01 Giải Ba: 2.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>- C&aacute;c Giải Khuyến kh&iacute;ch: 1.000.000 đồng v&agrave; Giấy khen Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố.</em></span></span></p> <p style="margin-left:1cm; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tất cả t&aacute;c giả tham gia cuộc thi sẽ nhận được giấy chứng nhận của Ban tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết anh, chị vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 028.38.230.780 &ndash; 0907.159.523 (Phương Thủy), Email: <a href="mailto:phuongthuy1806@gmail.com">phuongthuy1806@gmail.com</a>, Website: www.khoahoctre.com.vn.</em></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 21-10-2018, 110 giáo dân tại Giáo xứ Sao Mai (phường 7, quận Tân Bình) được tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) và hỗ trợ thủ tục hành chính miễn phí.

Agile Việt Nam
;