Những nội dung trọng tâm chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm khơi dậy niềm tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n Việt Nam v&agrave; truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tập trung đ</strong><strong>ẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c g</strong><strong>i&aacute;o dục truyền thống, l&ograve;ng tự h&agrave;o giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố</strong>:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- </strong>Tổ chức tuy&ecirc;n dương, biểu dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố, truyền thống ng&agrave;nh nghề. T&ocirc;̉ chức cho đoàn vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&ecirc;́n thăm vi&ecirc;́ng Khu tưởng ni&ecirc;̣m Anh hùng Li&ecirc;̣t sĩ Nguy&ecirc;̃n Văn Tr&ocirc;̃i <em>(Phường 8, Quận 3) </em>v&agrave; mộ Anh hùng Li&ecirc;̣t sĩ Nguy&ecirc;̃n Văn Tr&ocirc;̃i tại Nghĩa trang Văn Gi&aacute;p <em>(Phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Quận 2)</em><em>.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<strong>P</strong><strong>h&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại địa phương, đơn vị</strong><strong>:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- </strong>Phối hợp với tổ chức C&ocirc;ng Đo&agrave;n c&ugrave;ng cấp ph&aacute;t động, tổ chức thực hiện c&aacute;c đợt hoạt động cao điểm như c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua lao động s&aacute;ng tạo, phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, &ldquo;4 nhất&rdquo;, &ldquo;Giờ thứ 9&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- &nbsp;Đăng k&yacute; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức Ng&agrave;y c&ugrave;ng h&agrave;nh động v&igrave; nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp an to&agrave;n, văn minh, sạch đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n</strong>:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- </strong>Tổ chức c&aacute;c phi&ecirc;n chợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, hoạt động chăm s&oacute;c sức khỏe, tư vấn ph&aacute;p luật, tuy&ecirc;n truyền về dinh dưỡng, vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm, c&aacute;ch ph&ograve;ng chống c&aacute;c dịch bệnh... tại c&aacute;c địa b&agrave;n c&oacute; đ&ocirc;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n hoặc c&ocirc;ng tr&igrave;nh ngo&agrave;i th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c hội thi tay nghề, hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n học tập n&acirc;ng cao tay nghề, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ năng nghiệp vụ; c&aacute;c s&acirc;n chơi thể dục thể thao, giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức tặng học bổng, s&aacute;ch, dụng cụ học tập cho con c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, tập trung x&acirc;y dựng lực lượng tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước</strong><strong>:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>-</strong> Tập trung củng cố hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước, quan t&acirc;m x&acirc;y dựng, duy tr&igrave; v&agrave; n&acirc;ng chất hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tại c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Quan t&acirc;m ph&aacute;t triển đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, bồi dưỡng giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trực tiếp sản xuất cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đổi mới v&agrave; đa dạng phương thức tiếp cận x&acirc;y dựng lực lượng, th&agrave;nh lập mới chi đo&agrave;n, chi hội tại c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; từ 300 lao động trở l&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29540/info1.png" style="height:848px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>* </em></strong><strong><em>H</em></strong><strong><em>oạt động cấp Th&agrave;nh:</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Thực hiện c&aacute;c ấn phẩm tuy&ecirc;n truyền trực quan giới thiệu về 35 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2017); tổ chức triển l&atilde;m ảnh về truyền thống 35 năm thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2017) v&agrave; ra mắt bộ c&ocirc;ng cụ tư vấn, giới thiệu việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố<em>.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 10 năm 2017. Tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh về qu&ecirc; hương Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi. Tổ chức họp mặt C&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động c&aacute;c thời kỳ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>- </em>Tổ chức Hội thi tay nghề &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức Giải Việt d&atilde; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2017 tại Khu C&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức chương tr&igrave;nh văn nghệ ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 tại Khu C&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức 08 chương tr&igrave;nh &ldquo;Đ&ecirc;m hội trăng rằm&rdquo; cho con em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ văn h&oacute;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tham quan, d&atilde; ngoại kết hợp huấn luyện kỹ năng v&agrave; t&igrave;m hiểu lịch sử cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n. Tổ chức 03 chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng về dinh dưỡng, sức khỏe; 03 lớp đ&agrave;o tạo, huấn luyện kỹ năng; 06 chương tr&igrave;nh tư vấn gi&aacute;o dục về t&igrave;nh y&ecirc;u h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh, dinh dưỡng, sức khỏe, ph&aacute;p luật; 10 lớp đ&agrave;o tạo về kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp v&agrave; huấn luyện an to&agrave;n vệ sinh lao động cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29540/info2.png" style="height:848px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Hoạt động </em></strong><strong><em>của c&aacute;c </em></strong><strong><em>Cụm:</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Cụm Dịch vụ: </em></strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đoàn Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại Th&agrave;nh phố chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Li&ecirc;n hoan Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n Cụm Dịch vụ &ldquo;Sống đẹp &ndash; Giỏi nghề&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>- </em><strong><em>Cụm Sản xuất: </em></strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty N&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Hội thi B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi v&agrave; Hội trại truyền thống Cụm Sản xuất lần III năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng: </em></strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Hội trại truyền thống Cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Sự nghiệp: </em></strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đo&agrave;n Kh&ocirc;́i D&acirc;n &ndash; Chính Đảng Thành ph&ocirc;́ chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức Cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Sự nghiệp trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2017&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>- <strong>Cụm Đo&agrave;n cơ sở: </strong></em>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Ngày hội thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;