Những nội dung trọng tâm chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2017)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm khơi dậy niềm tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n Việt Nam v&agrave; truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X v&agrave; Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tập trung đ</strong><strong>ẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c g</strong><strong>i&aacute;o dục truyền thống, l&ograve;ng tự h&agrave;o giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n, &yacute; thức c&ocirc;ng d&acirc;n cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n th&agrave;nh phố</strong>:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- </strong>Tổ chức tuy&ecirc;n dương, biểu dương c&aacute;c gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố, truyền thống ng&agrave;nh nghề. T&ocirc;̉ chức cho đoàn vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&ecirc;́n thăm vi&ecirc;́ng Khu tưởng ni&ecirc;̣m Anh hùng Li&ecirc;̣t sĩ Nguy&ecirc;̃n Văn Tr&ocirc;̃i <em>(Phường 8, Quận 3) </em>v&agrave; mộ Anh hùng Li&ecirc;̣t sĩ Nguy&ecirc;̃n Văn Tr&ocirc;̃i tại Nghĩa trang Văn Gi&aacute;p <em>(Phường B&igrave;nh Trưng Đ&ocirc;ng, Quận 2)</em><em>.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;<strong>P</strong><strong>h&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại địa phương, đơn vị</strong><strong>:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- </strong>Phối hợp với tổ chức C&ocirc;ng Đo&agrave;n c&ugrave;ng cấp ph&aacute;t động, tổ chức thực hiện c&aacute;c đợt hoạt động cao điểm như c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua lao động s&aacute;ng tạo, phong tr&agrave;o &ldquo;3 tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, &ldquo;4 nhất&rdquo;, &ldquo;Giờ thứ 9&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- &nbsp;Đăng k&yacute; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc nhằm n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức Ng&agrave;y c&ugrave;ng h&agrave;nh động v&igrave; nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp an to&agrave;n, văn minh, sạch đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tổ chức c&aacute;c hoạt động chăm lo, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n</strong>:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>- </strong>Tổ chức c&aacute;c phi&ecirc;n chợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, hoạt động chăm s&oacute;c sức khỏe, tư vấn ph&aacute;p luật, tuy&ecirc;n truyền về dinh dưỡng, vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm, c&aacute;ch ph&ograve;ng chống c&aacute;c dịch bệnh... tại c&aacute;c địa b&agrave;n c&oacute; đ&ocirc;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n hoặc c&ocirc;ng tr&igrave;nh ngo&agrave;i th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c hội thi tay nghề, hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n học tập n&acirc;ng cao tay nghề, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ năng nghiệp vụ; c&aacute;c s&acirc;n chơi thể dục thể thao, giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức tặng học bổng, s&aacute;ch, dụng cụ học tập cho con c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, tập trung x&acirc;y dựng lực lượng tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước</strong><strong>:</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>-</strong> Tập trung củng cố hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại c&aacute;c đơn vị ngo&agrave;i nh&agrave; nước, quan t&acirc;m x&acirc;y dựng, duy tr&igrave; v&agrave; n&acirc;ng chất hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m tại c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Quan t&acirc;m ph&aacute;t triển đo&agrave;n vi&ecirc;n mới, bồi dưỡng giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n trực tiếp sản xuất cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đổi mới v&agrave; đa dạng phương thức tiếp cận x&acirc;y dựng lực lượng, th&agrave;nh lập mới chi đo&agrave;n, chi hội tại c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; từ 300 lao động trở l&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29540/info1.png" style="height:848px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>* </em></strong><strong><em>H</em></strong><strong><em>oạt động cấp Th&agrave;nh:</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Thực hiện c&aacute;c ấn phẩm tuy&ecirc;n truyền trực quan giới thiệu về 35 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2017); tổ chức triển l&atilde;m ảnh về truyền thống 35 năm thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 &ndash; 15/10/2017) v&agrave; ra mắt bộ c&ocirc;ng cụ tư vấn, giới thiệu việc l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố<em>.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần 10 năm 2017. Tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh về qu&ecirc; hương Anh h&ugrave;ng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi. Tổ chức họp mặt C&aacute;n bộ Đo&agrave;n khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động c&aacute;c thời kỳ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>- </em>Tổ chức Hội thi tay nghề &ldquo;B&agrave;n tay v&agrave;ng ng&agrave;nh X&acirc;y dựng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức Giải Việt d&atilde; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2017 tại Khu C&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức chương tr&igrave;nh văn nghệ ch&agrave;o mừng Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 tại Khu C&ocirc;ng nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức 08 chương tr&igrave;nh &ldquo;Đ&ecirc;m hội trăng rằm&rdquo; cho con em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ văn h&oacute;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức 01 chương tr&igrave;nh tham quan, d&atilde; ngoại kết hợp huấn luyện kỹ năng v&agrave; t&igrave;m hiểu lịch sử cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n. Tổ chức 03 chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng về dinh dưỡng, sức khỏe; 03 lớp đ&agrave;o tạo, huấn luyện kỹ năng; 06 chương tr&igrave;nh tư vấn gi&aacute;o dục về t&igrave;nh y&ecirc;u h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh, dinh dưỡng, sức khỏe, ph&aacute;p luật; 10 lớp đ&agrave;o tạo về kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp v&agrave; huấn luyện an to&agrave;n vệ sinh lao động cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29540/info2.png" style="height:848px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Hoạt động </em></strong><strong><em>của c&aacute;c </em></strong><strong><em>Cụm:</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Cụm Dịch vụ: </em></strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đoàn Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại Th&agrave;nh phố chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Li&ecirc;n hoan Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n Cụm Dịch vụ &ldquo;Sống đẹp &ndash; Giỏi nghề&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>- </em><strong><em>Cụm Sản xuất: </em></strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty N&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Hội thi B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi v&agrave; Hội trại truyền thống Cụm Sản xuất lần III năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng: </em></strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Hội trại truyền thống Cụm X&acirc;y dựng &ndash; Giao th&ocirc;ng năm 2017.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Sự nghiệp: </em></strong>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đo&agrave;n Kh&ocirc;́i D&acirc;n &ndash; Chính Đảng Thành ph&ocirc;́ chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức Cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Sự nghiệp trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện năm 2017&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>- <strong>Cụm Đo&agrave;n cơ sở: </strong></em>Ph&acirc;n c&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV chủ tr&igrave;, phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị trong cụm tổ chức Ngày hội thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;