Thành Đoàn – Bản hùng ca: Đàm Thanh Quang - Chiến công cuối cùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 10/9/1970, Chi Cảnh s&aacute;t Quốc gia Bến Lức gửi cho Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a Sơ thẩm Long An bức c&ocirc;ng điện về: &ldquo;Vụ tai nạn giao th&ocirc;ng nghi&ecirc;m trọng xảy ra khi &aacute;p giải can phạm Đ&agrave;m Thanh Quang về S&agrave;i G&ograve;n để thẩm vấn&hellip;&rdquo;. Cuộc chiến bi tr&aacute;ng cuối c&ugrave;ng của anh Đ&agrave;m Thanh Quang, b&iacute; danh Ba Gia được đưa ra &aacute;nh s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29562/CT%2010.jpg" style="height:544px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang l&agrave; học sinh trường Cao Thắng (kh&oacute;a 1958-1964) hoạt động b&iacute; mật tại trường sau đ&oacute; tham gia Lực lượng Biệt động Th&agrave;nh Đo&agrave;n. L&uacute;c 9 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 8/9/1970 anh Đ&agrave;m Thanh Quang bị cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n chận bắt tr&ecirc;n xe đ&ograve; tại địa phận x&atilde; Nhị Qu&iacute;, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ch&uacute;ng giam anh tại Tiền Giang một đ&ecirc;m để dụ dỗ, kh&ocirc;ng thực hiện được &yacute; đồ mua chuộc, ch&uacute;ng &aacute;p giải anh về S&agrave;i G&ograve;n bằng xe Jeep số VB-2119&nbsp; ẩn số EO-4475 của Sở Cảnh s&aacute;t Đặc biệt Nha Cảnh s&aacute;t Quốc gia Đ&ocirc; th&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n, tr&ecirc;n xe c&oacute; 5 cảnh s&aacute;t S&agrave;i G&ograve;n. L&uacute;c 10 giờ 30 ng&agrave;y 9/9/1970, khi đến địa điểm khoảng trụ c&acirc;y số 23+950 thuộc ấp Ph&uacute; Thiện, x&atilde; Mỹ Y&ecirc;n, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, l&uacute;c xe qua cua quẹo, anh Đ&agrave;m Thanh Quang bất ngờ chồm l&ecirc;n&nbsp; ph&iacute;a trước giật tay l&aacute;i của t&agrave;i xế l&agrave;m xe mất thăng bằng va quẹt chiếc xe đ&ograve; &Aacute; Đ&ocirc;ng mang biển số EI-4751 chạy ngược chiều, xe Jeep bị lật, một số cảnh s&aacute;t chết ngay tại chỗ. Anh Đ&agrave;m Thanh Quang bị thương, ch&uacute;ng nổ s&uacute;ng s&aacute;t hại anh v&agrave; ch&ocirc;n nơi xảy ra sự việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang l&agrave; một chiến sĩ biệt động dũng cảm, mưu tr&iacute;, t&aacute;o bạo đ&atilde; tham gia chỉ huy, chiến đấu nhiều trận đ&aacute;nh v&agrave;o cư x&aacute; qu&acirc;n sự, xe qu&acirc;n sự, kho t&agrave;ng&hellip;diệt nhiều t&ecirc;n &aacute;c &ocirc;n&hellip; g&acirc;y tổn thất hoang mang cho chế độ S&agrave;i G&ograve;n. Anh Đ&agrave;m Thanh Quang đ&atilde; chọn c&aacute;i chết ki&ecirc;n cường l&agrave;m n&ecirc;n chiến c&ocirc;ng cuối c&ugrave;ng của anh như anh đ&atilde; từng hứa với đồng đội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Đ&agrave;m Thanh Quang được truy tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>(&ldquo;Cao Thắng - Bản h&ugrave;ng ca m&agrave;u xanh&rdquo; NXB Trẻ 2007)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;