Thành Đoàn - Bản hùng ca: Bùi Minh Trực - Quyết tử bảo vệ căn cứ Thanh Tuyền

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh B&ugrave;i Minh Trực học sinh trường Kỹ thuật Cao Thắng, sinh vi&ecirc;n Đại học Khoa học, Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n lực lượng vũ trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Anh xuất th&acirc;n trong một gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng chức, anh em đỗ đạt v&agrave; l&agrave;m việc trong bộ m&aacute;y ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n. Bị lộ v&agrave; địch bắt lần thứ ba, anh bị đ&agrave;y qua c&aacute;c nh&agrave; t&ugrave; t&agrave;n &aacute;c nhất dưới chế độ Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Diệm như Ch&iacute; H&ograve;a, C&ocirc;n Đảo. Nếm đủ c&aacute;c cực h&igrave;nh, thậm ch&iacute; bị tra tấn bằng c&aacute;ch rất man rợ l&agrave; đ&aacute;nh đến mức lột cả da đầu rồi cho nhỏ từng giọt nước v&agrave;o chỗ bị thương h&agrave;ng tuần lễ; nhưng với &yacute; ch&iacute; dũng cảm, l&ograve;ng ki&ecirc;n trung bất khuất, anh đ&atilde; bảo vệ to&agrave;n vẹn cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29563/015.jpg" style="height:863px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&agrave;o một buổi chiều cuối th&aacute;ng 10/1965, tại Sở Lưới (C&ocirc;n Đảo), trong buổi lao động khổ sai, c&aacute;c anh tổ chức cướp t&agrave;u thuyền v&agrave; chuyến vượt đảo th&agrave;nh c&ocirc;ng, đưa anh c&ugrave;ng với 30 đồng ch&iacute; về tới đất liền - v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng C&agrave; Mau, rồi về căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ở Thanh Tuyền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&egrave; năm 1967, bước v&agrave;o cuộc phản c&ocirc;ng chiến lược m&ugrave;a kh&ocirc; lần thứ 2, Mỹ v&agrave; qu&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n tổ chức nhiều cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n c&agrave;n qu&eacute;t quy m&ocirc; v&agrave;o v&ugrave;ng &quot;Tam gi&aacute;c sắt&quot;. V&agrave;o một buổi s&aacute;ng cuối th&aacute;ng 4 năm 1967, sau đợt n&eacute;m bom rải thảm của m&aacute;y bay B.52 l&agrave; những loạt ph&aacute;o bầy từ c&aacute;c cứ điểm xung quanh bắn h&agrave;ng giờ v&agrave;o x&atilde; Thanh Tuyền, rồi sau đ&oacute; từng đ&agrave;n trực thăng li&ecirc;n tiếp dọn b&atilde;i đổ qu&acirc;n xuống đồng T&agrave; Leng. Tr&ecirc;n bộ, xe tăng của trung đo&agrave;n thiết gi&aacute;p độc lập số 11, từ đường 13 c&agrave;n v&agrave;o. Rừng Long Nguy&ecirc;n &ndash; Thanh Tuyền ch&igrave;m trong lửa đạn, căn cứ của Văn ph&ograve;ng v&agrave; Ban Qu&acirc;n sự Khu đo&agrave;n nằm trọn trong cuộc c&agrave;n qu&eacute;t đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vừa đặt ch&acirc;n xuống, v&agrave;o đến b&igrave;a rừng, bị chống trả, qu&acirc;n Mỹ buộc phải d&ograve; dẫm từng bước tr&ecirc;n đường tiến qu&acirc;n. Đoạn đường rừng d&agrave;i hơn 3km ch&uacute;ng phải mất 2 ng&agrave;y mới lần đến hướng Suối C&aacute;t &ndash; Bến S&uacute;c&hellip; Tại đ&acirc;y ch&uacute;ng ph&aacute;t hiện đường m&ograve;n dẫn v&agrave;o căn cứ của Ban qu&acirc;n sự. To&aacute;n đi đầu bị tr&uacute;ng ngay b&atilde;i lựu đạn g&agrave;i, chết v&agrave; bị thương một số t&ecirc;n; to&aacute;n đi sau dạt xuống hướng suối, v&agrave;o c&aacute;c ruộng m&iacute;a lại vướng m&igrave;n định hướng, m&igrave;n gạt, th&ecirc;m một số t&ecirc;n nữa đền tội. Ch&uacute;ng cụm lại gọi ph&aacute;o bắn về ph&iacute;a trước yểm trợ, rồi lại l&ograve; d&ograve; theo m&aacute;y bay trinh s&aacute;t dẫn đường tiến l&ecirc;n. B&aacute;m chắc chiến h&agrave;o, s&aacute;u tay s&uacute;ng chờ địch đến gần. Loạt s&uacute;ng đầu ti&ecirc;n ti&ecirc;u diệt được 5 t&ecirc;n Mỹ, bắn rơi tại chỗ m&aacute;y bay trinh s&aacute;t L.19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều xuống tiếng s&uacute;ng tạm y&ecirc;n, c&ugrave;ng nhau kiểm tra hầm h&agrave;o, chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho cuộc chiến đấu d&agrave;i ng&agrave;y. Đ&uacute;ng như dự đo&aacute;n, ng&agrave;y h&ocirc;m sau vẫn với b&agrave;i bản cũ nhưng mật độ bom ph&aacute;o d&agrave;y đặc hơn, ch&uacute;ng r&oacute;t tập trung v&agrave;o một diện hẹp rồi sau đ&oacute; l&agrave; trực thăng bắn rốc-k&eacute;t rải đạn như mưa, cuộc đổ bộ những t&ecirc;n l&iacute;nh Mỹ của Sư đo&agrave;n kỵ binh bay số 1 gần trận địa h&ocirc;m trước. Ch&uacute;ng chia l&agrave;m hai c&aacute;nh qu&acirc;n, mở thế gọng k&igrave;m, đ&aacute;nh từ rừng cắt ra đường 14, kẹp căn cứ Ban Qu&acirc;n sự v&agrave;o giữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều xuống, địch vừa r&uacute;t, ch&uacute;ng t&ocirc;i lại b&aacute;m sang, chứng kiến xung quanh một khung cảnh đổ n&aacute;t, tang thương, c&acirc;y rừng bị chặt đứt, g&atilde;y đổ ngổn ngang. Vương v&atilde;i đ&acirc;u đ&oacute; những mảnh vải, b&ocirc;ng băng, những vết m&aacute;u kh&ocirc; c&ograve;n đọng lại tr&ecirc;n mặt đất, những vỏ đạn, bi đ&ocirc;ng nước, quần &aacute;o r&aacute;ch n&aacute;t của l&iacute;nh Mỹ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh B&ugrave;i Minh Trực v&agrave; 4 đồng đội đ&atilde; tử thương, c&aacute;c anh nằm dưới ch&iacute;ến h&agrave;o với tư thế kh&aacute;c nhau v&agrave; th&acirc;n thể kh&ocirc;ng to&agrave;n vẹn. Với vải đi mưa, v&otilde;ng nil&ocirc;ng, tấm đắp c&ograve;n lại, ch&uacute;ng t&ocirc;i g&oacute;i gh&eacute;m, an t&aacute;ng v&agrave; vĩnh biệt c&aacute;c anh trong đ&ecirc;m 28-4-1967, tức ng&agrave;y thứ tư của trận c&agrave;n Manhattan. Như những dũng sĩ, qua c&aacute;c trận c&agrave;n Crimp Attemboro, Cedar Falls của Mỹ; anh đ&atilde; nằm xuống tr&ecirc;n chiến trường trong tư thế của người giải ph&oacute;ng qu&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giờ đ&acirc;y t&ecirc;n anh B&ugrave;i Minh Trực được đặt cho một đường phố ở quận 8 v&agrave; một ng&ocirc;i trường ở quận 3. Đ&oacute; l&agrave; n&eacute;n hương thơm đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;, bạn b&egrave; thắp l&ecirc;n để nhớ tới anh, người con ưu t&uacute; của Tổ quốc!</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PHAN ANH ĐIỀN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;