Thông tin các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện kế hoạch số 424/KH-TĐBTG ng&agrave;y 03/10/2017 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, website Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu th&ocirc;ng tin c&aacute;c hoạt động Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 diễn ra tại c&aacute;c cụm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29729/info%20chinh%20th%E1%BB%A9c%20Ng%C3%A0y%20Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%202017.jpg" style="height:1025px; width:700px" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;