Thông tin các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện kế hoạch số 424/KH-TĐBTG ng&agrave;y 03/10/2017 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, website Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu th&ocirc;ng tin c&aacute;c hoạt động Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 diễn ra tại c&aacute;c cụm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29729/info%20chinh%20th%E1%BB%A9c%20Ng%C3%A0y%20Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%202017.jpg" style="height:1025px; width:700px" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;