Thông tin các hoạt động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thực hiện kế hoạch số 424/KH-TĐBTG ng&agrave;y 03/10/2017 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc tổ chức Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, website Th&agrave;nh Đo&agrave;n giới thiệu th&ocirc;ng tin c&aacute;c hoạt động Ng&agrave;y Ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 diễn ra tại c&aacute;c cụm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29729/info%20chinh%20th%E1%BB%A9c%20Ng%C3%A0y%20Ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%202017.jpg" style="height:1025px; width:700px" /></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;