Chương trình tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” lần thứ 9 năm 2017.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xRsMsRDqefM" width="560"></iframe></p> <p style="text-align:justify">Kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 &ndash; 20/11/2017), thiết thực ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; đồng thời t&ocirc;n vinh, tri &acirc;n những đ&oacute;ng g&oacute;p của đội ngũ nh&agrave; gi&aacute;o, c&aacute;n bộ quản l&yacute; gi&aacute;o dục trong sự nghiệp gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo; khơi dậy v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp của nh&agrave; gi&aacute;o Việt&nbsp;Nam, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức <strong>Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần thứ 9 năm 2017</strong>.</p> <p style="text-align:justify">Năm nay, Ban Tổ chức giải thưởng đ&atilde; nhận được<strong> 1.056 </strong>&nbsp;hồ sơ do <strong>65</strong> &nbsp;đơn vị đề cử tham gia b&igrave;nh chọn giải thưởng v&agrave; đ&atilde; x&eacute;t chọn, tuy&ecirc;n dương 1<strong>48</strong> gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u. &nbsp;Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2017 diễn ra v&agrave;o <strong>l&uacute;c 19g00</strong>, <strong>ng&agrave;y 20/11/2017 (Thứ hai)</strong> tại <strong><em>Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></strong> <em>(Số 04, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1).</em></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh năm nay diễn ra rất nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi bổ &iacute;ch, l&agrave; nơi để thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ c&oacute; m&ocirc;i trường giao lưu, học tập kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy, l&agrave; nơi để chia sẻ, lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng, mong ước của c&aacute;c em học sinh, sinh vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c dạy v&agrave; học. Cụ thể l&agrave; c&aacute;c hoạt động như: Triển l&atilde;m Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n; Nghi thức trao giấy chứng nhận, hoa ch&uacute;c mừng của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;o l&uacute;c 19g00 ng&agrave;y 20/11/2017 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n,... Đặc biệt, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm, ch&uacute;c mừng c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o, c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố từ 15/11 đến 20/11/2017 nh&acirc;n kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam.</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TR&Igrave;NH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;