Chương trình tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” lần thứ 9 năm 2017.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xRsMsRDqefM" width="560"></iframe></p> <p style="text-align:justify">Kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 &ndash; 20/11/2017), thiết thực ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022; đồng thời t&ocirc;n vinh, tri &acirc;n những đ&oacute;ng g&oacute;p của đội ngũ nh&agrave; gi&aacute;o, c&aacute;n bộ quản l&yacute; gi&aacute;o dục trong sự nghiệp gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo; khơi dậy v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp của nh&agrave; gi&aacute;o Việt&nbsp;Nam, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức <strong>Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần thứ 9 năm 2017</strong>.</p> <p style="text-align:justify">Năm nay, Ban Tổ chức giải thưởng đ&atilde; nhận được<strong> 1.056 </strong>&nbsp;hồ sơ do <strong>65</strong> &nbsp;đơn vị đề cử tham gia b&igrave;nh chọn giải thưởng v&agrave; đ&atilde; x&eacute;t chọn, tuy&ecirc;n dương 1<strong>48</strong> gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u. &nbsp;Lễ tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm 2017 diễn ra v&agrave;o <strong>l&uacute;c 19g00</strong>, <strong>ng&agrave;y 20/11/2017 (Thứ hai)</strong> tại <strong><em>Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></strong> <em>(Số 04, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1).</em></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh năm nay diễn ra rất nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi bổ &iacute;ch, l&agrave; nơi để thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ c&oacute; m&ocirc;i trường giao lưu, học tập kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy, l&agrave; nơi để chia sẻ, lắng nghe t&acirc;m tư, nguyện vọng, mong ước của c&aacute;c em học sinh, sinh vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c dạy v&agrave; học. Cụ thể l&agrave; c&aacute;c hoạt động như: Triển l&atilde;m Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n; Nghi thức trao giấy chứng nhận, hoa ch&uacute;c mừng của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;o l&uacute;c 19g00 ng&agrave;y 20/11/2017 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n,... Đặc biệt, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm, ch&uacute;c mừng c&aacute;c nh&agrave; gi&aacute;o, c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố từ 15/11 đến 20/11/2017 nh&acirc;n kỷ niệm 35 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam.</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TR&Igrave;NH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TTO - Đây là chủ đề xuyên suốt câu chuyện của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu nhi của TP.HCM khi ngồi bên nhau nhân kỷ niệm 45 năm thành lập ngôi trường này.

;