Thành Đoàn – Bản hùng ca: Đêm văn nghệ Quang Trung – Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực hiện chỉ đạo của Đảng: &ldquo;Tổ chức một cuộc tập&nbsp; họp h&agrave;ng vạn người ngay trung t&acirc;m th&agrave;nh phố nhằm diễn tập lực lượng ch&iacute;nh trị, chuẩn bị cho &yacute; đồ chiến lược của Đảng&hellip;&rdquo;. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; cuộc tập hợp đ&oacute; phải l&agrave;m cho nh&acirc;n d&acirc;n bừng bừng kh&iacute; thế y&ecirc;u nước nhưng kh&ocirc;ng được g&acirc;y mối nghi ngờ n&agrave;o cho ch&aacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n&hellip; V&agrave; diệu kế &lsquo;che mắt qu&acirc;n th&ugrave;&rsquo; được c&aacute;c n&ograve;ng cốt c&ocirc;ng khai của Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&agrave;y binh bố trận&hellip;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Ảnh tư liệu Thành Đoàn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29978/nguoi doi nguoi.jpg" style="height:305px; width:405px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đầu th&aacute;ng 12/1967, Ban chấp h&agrave;nh Tổng hội Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n, Hội đồng Đại diện Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; đại diện nhiều trường Trung học v&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n khoa Đại học c&oacute; cuộc họp b&agrave;n&nbsp; về tổ chức một chương tr&igrave;nh văn nghệ qui m&ocirc; v&agrave;o dịp Tết &Acirc;m lịch Mậu Th&acirc;n 1968 để kỷ niệm &ldquo;Vua Quang Trung đại ph&aacute; qu&acirc;n Thanh v&agrave; v&agrave;o th&agrave;nh Thăng Long trong Tết Kỷ Dậu 1789&rdquo; được tổ chức tối 26/01/1968 (tức 25 th&aacute;ng chạp gi&aacute;p Tết Mậu Th&acirc;n) với t&ecirc;n &ldquo;Đại hội Văn nghệ Sinh vi&ecirc;n Học sinh mừng Tết Quang Trung&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; lần ra qu&acirc;n rất rầm rộ của phong tr&agrave;o văn nghệ SVHS chống Mỹ được ch&aacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n cho ph&eacute;p c&ocirc;ng khai tổ chức tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường Quốc gia H&agrave;nh ch&aacute;nh gồm 28 trường đại học v&agrave; trung học tham gia, đ&atilde; qui tụ được h&agrave;ng vạn đồng b&agrave;o. Kh&aacute;n giả ồ ạt k&eacute;o đến như đi lễ hội, chật cả con đường Trần Quốc Toản (nay l&agrave; đường 3/2). Ấn tượng đầu ti&ecirc;n g&acirc;y t&aacute;c động mạnh mẽ trong người tham dự l&agrave; rừng cờ đỏ, cờ Quang Trung, phần phật tung gi&oacute; thật h&ugrave;ng vĩ trong khi tiếng trống dồn dập nổi l&ecirc;n, h&agrave;ng trăm ngọn đuốc soi rực cảnh vua Quang Trung tiến qu&acirc;n v&agrave;o Thăng Long...&rdquo; . C&aacute;c ca kh&uacute;c y&ecirc;u nước vang dậy được d&agrave;n dựng th&agrave;nh hợp ca, vũ kh&uacute;c, nhạc cảnh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu ho&agrave;nh tr&aacute;ng như: Hội nghị Di&ecirc;n Hồng, Thăng Long h&agrave;nh kh&uacute;c, Kh&uacute;c khải ho&agrave;n, H&aacute;t từ đồng hoang, H&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe, Người đợi người&hellip;Tiếng h&aacute;t v&agrave; kh&iacute; thế của đ&ecirc;m hội vang dội nhưng s&acirc;u lắng như lời hẹn ước k&iacute;n đ&aacute;o rung động tr&aacute;i tim của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&uacute;ng 5 ng&agrave;y sau Đ&ecirc;m văn nghệ Quang Trung, đ&ecirc;m 30 rạng 31/01/1968 (đ&ecirc;m mồng 1 rạng mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n) cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng đ&atilde; nổ ra ở S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh thị miền Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Theo Tư liệu C&acirc;u lạc Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;