Thành Đoàn – Bản hùng ca: Đêm văn nghệ Quang Trung – Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực hiện chỉ đạo của Đảng: &ldquo;Tổ chức một cuộc tập&nbsp; họp h&agrave;ng vạn người ngay trung t&acirc;m th&agrave;nh phố nhằm diễn tập lực lượng ch&iacute;nh trị, chuẩn bị cho &yacute; đồ chiến lược của Đảng&hellip;&rdquo;. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; cuộc tập hợp đ&oacute; phải l&agrave;m cho nh&acirc;n d&acirc;n bừng bừng kh&iacute; thế y&ecirc;u nước nhưng kh&ocirc;ng được g&acirc;y mối nghi ngờ n&agrave;o cho ch&aacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n&hellip; V&agrave; diệu kế &lsquo;che mắt qu&acirc;n th&ugrave;&rsquo; được c&aacute;c n&ograve;ng cốt c&ocirc;ng khai của Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&agrave;y binh bố trận&hellip;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Ảnh tư liệu Thành Đoàn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29978/nguoi doi nguoi.jpg" style="height:305px; width:405px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đầu th&aacute;ng 12/1967, Ban chấp h&agrave;nh Tổng hội Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n, Hội đồng Đại diện Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; đại diện nhiều trường Trung học v&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n khoa Đại học c&oacute; cuộc họp b&agrave;n&nbsp; về tổ chức một chương tr&igrave;nh văn nghệ qui m&ocirc; v&agrave;o dịp Tết &Acirc;m lịch Mậu Th&acirc;n 1968 để kỷ niệm &ldquo;Vua Quang Trung đại ph&aacute; qu&acirc;n Thanh v&agrave; v&agrave;o th&agrave;nh Thăng Long trong Tết Kỷ Dậu 1789&rdquo; được tổ chức tối 26/01/1968 (tức 25 th&aacute;ng chạp gi&aacute;p Tết Mậu Th&acirc;n) với t&ecirc;n &ldquo;Đại hội Văn nghệ Sinh vi&ecirc;n Học sinh mừng Tết Quang Trung&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; lần ra qu&acirc;n rất rầm rộ của phong tr&agrave;o văn nghệ SVHS chống Mỹ được ch&aacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n cho ph&eacute;p c&ocirc;ng khai tổ chức tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường Quốc gia H&agrave;nh ch&aacute;nh gồm 28 trường đại học v&agrave; trung học tham gia, đ&atilde; qui tụ được h&agrave;ng vạn đồng b&agrave;o. Kh&aacute;n giả ồ ạt k&eacute;o đến như đi lễ hội, chật cả con đường Trần Quốc Toản (nay l&agrave; đường 3/2). Ấn tượng đầu ti&ecirc;n g&acirc;y t&aacute;c động mạnh mẽ trong người tham dự l&agrave; rừng cờ đỏ, cờ Quang Trung, phần phật tung gi&oacute; thật h&ugrave;ng vĩ trong khi tiếng trống dồn dập nổi l&ecirc;n, h&agrave;ng trăm ngọn đuốc soi rực cảnh vua Quang Trung tiến qu&acirc;n v&agrave;o Thăng Long...&rdquo; . C&aacute;c ca kh&uacute;c y&ecirc;u nước vang dậy được d&agrave;n dựng th&agrave;nh hợp ca, vũ kh&uacute;c, nhạc cảnh tr&ecirc;n s&acirc;n khấu ho&agrave;nh tr&aacute;ng như: Hội nghị Di&ecirc;n Hồng, Thăng Long h&agrave;nh kh&uacute;c, Kh&uacute;c khải ho&agrave;n, H&aacute;t từ đồng hoang, H&aacute;t cho d&acirc;n t&ocirc;i nghe, Người đợi người&hellip;Tiếng h&aacute;t v&agrave; kh&iacute; thế của đ&ecirc;m hội vang dội nhưng s&acirc;u lắng như lời hẹn ước k&iacute;n đ&aacute;o rung động tr&aacute;i tim của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&uacute;ng 5 ng&agrave;y sau Đ&ecirc;m văn nghệ Quang Trung, đ&ecirc;m 30 rạng 31/01/1968 (đ&ecirc;m mồng 1 rạng mồng 2 Tết Mậu Th&acirc;n) cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng đ&atilde; nổ ra ở S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh thị miền Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Theo Tư liệu C&acirc;u lạc Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n)</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

“Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” là chuỗi chương trình do Hãng phim Trẻ tổ chức nhằm chăm lo, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho thiếu nhi. Đây là hoạt động đã được tổ chức thành công, và nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo đạo, sự đón nhận tin yêu của các bậc phu huynh và đông đảo thiếu nhi từ năm 2013 đến nay.

Agile Việt Nam
;