Sài Gòn - Mậu Thân 1968

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&uacute;ng 2 giờ đ&ecirc;m ng&agrave;y 30/01/1968 rạng ng&agrave;y 31/01/1968</strong> (đ&ecirc;m mồng một rạng mồng hai Tết Mậu Th&acirc;n theo lịch miền Nam), Biệt động nổ s&uacute;ng v&agrave;o c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; chỉ định: T&ograve;a Đại Sứ Mỹ, Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, Dinh Độc lập, Bộ Tư lệnh Hải qu&acirc;n...</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29985/UT VÂN.jpg" style="height:318px; text-align:justify; width:480px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><u>Ảnh</u>: Chị Nguyễn Thị Kim Em (Tư V&acirc;n) chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong đợt 1 Tết Mậu Th&acirc;n 1968 (khu vực s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhứt)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c lực lượng chủ lực mũi nhọn của ph&acirc;n khu G&ograve; M&ocirc;n từ hướng Bắc v&agrave; T&acirc;y Bắc đ&aacute;nh v&agrave;o Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Thiết gi&aacute;p (Trại Ph&ugrave; Đổng), Bộ Chỉ huy ph&aacute;o binh (trại Cổ Loa, Nỏ Thần) ở G&ograve; Vấp v&agrave; chiếm ng&atilde; năm B&igrave;nh H&ograve;a, C&acirc;y Thị (s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất), lực lượng đặc c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;nh ph&acirc;n khu 2 chiếm được một phần s&acirc;n bay, triển khai về hướng trường đua Ph&uacute; Thọ, Trần Quốc Toản (nay l&agrave; đường 3/2), B&agrave; Hạt, Nguyễn Kim, Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hướng Nam, ph&acirc;n khu B&igrave;nh T&acirc;n - Nh&agrave; B&egrave; tiến v&agrave;o theo ba c&aacute;nh ở c&aacute;c hướng quận 6, quận 8, Nh&agrave; B&egrave;. Đ&acirc;y l&agrave; hướng v&agrave;o s&acirc;u nhất, đặc biệt l&agrave; c&aacute;nh từ Ph&uacute; Định, quận 6( Bộ Chỉ huy Tiền phương đ&oacute;ng ở đấy), thọc v&agrave;o đến L&ograve; Gồm, h&atilde;ng rượu B&igrave;nh T&acirc;y, đường Th&aacute;p Mười, Hậu Giang, Chợ Thiếc, Minh Mạng. C&aacute;nh quận 8, quận 4 đ&aacute;nh nhau &aacute;c liệt với địch ở cầu Nhị Thi&ecirc;n Đường, Bến Đ&aacute;, H&agrave;ng Th&aacute;i...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hướng Đ&ocirc;ng v&agrave; Đ&ocirc;ng Bắc (ph&acirc;n khu Dĩ An &ndash; Thủ Đức) mũi nhọn xuống đến H&agrave;ng Xanh, khu vực cầu Sơn (nay thuộc B&igrave;nh Thạnh)...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trong đợt 2</strong> <strong>bắt đầu từ đ&ecirc;m 4/5 rạng ng&agrave;y 5/5/1968</strong>: lực lượng chủ lực đ&atilde; ph&aacute;t triển s&acirc;u hơn đợt 1, khu vực ta chiếm lĩnh ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn như G&ograve; Vấp, Gia Định, C&acirc;y Qu&eacute;o, cầu Băng Ky, B&igrave;nh Lợi, cầu Sơn, B&igrave;nh H&ograve;a, ng&atilde; năm Chuồng Ch&oacute;. Ở ph&iacute;a Nam c&aacute;c khu Kh&aacute;nh Hội, cầu T&acirc;n Thuận, quận 7, quận 8, cầu chữ Y, Phạm Thế Hiển, &Acirc;u Dương L&acirc;n. Ph&iacute; T&acirc;y khu vực Cầu Tre, B&igrave;nh Thới, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, Trường Đua, B&agrave; Hạt, ng&atilde; tư Bảy Hiền, Vườn L&agrave;i. Mũi quận 6&nbsp; v&agrave;o đến Minh Phụng, Hậu Giang, Trần Quốc Toản, Sư Vạn Hạnh, mũi Ph&uacute; L&acirc;m đến Nguyễn Tr&atilde;i, Ph&ugrave;ng Hưng, Đồng Kh&aacute;nh, Khổng tử, Tổng Đốc Phương, Nguyễn Văn Thọai, chợ An Đ&ocirc;ng, B&igrave;nh Ti&ecirc;n, B&igrave;nh T&acirc;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nội th&agrave;nh lực lượng c&aacute;nh Hoa vận nổi dậy đ&aacute;nh chiếm T&ograve;a h&agrave;nh ch&aacute;nh quận 5, lực lượng c&aacute;c c&aacute;nh cũng l&agrave;m chủ ở một số khu vực , nhất l&agrave; quận 6,7,8...</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Theo tư liệu C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Tại Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 tích cực, đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu thay mặt sinh viên Thành phố cùng ôn lại truyền thống được trui rèn từ trong lửa đỏ và khí phách của các thế hệ Sinh viên Thành phố Anh hùng.

;