Chi bộ Hồ Chí Minh và trận đánh Tòa Đại sứ Mỹ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khoảng hơn 12 giờ đ&ecirc;m mồng một Tết, một thanh ni&ecirc;n đi mobylette xanh đến qu&aacute;n phở B&igrave;nh (số 7 đường Y&ecirc;n Đỗ - nay l&agrave; đường L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng - Quận 3). Đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thanh V&acirc;n tức Ba Đen, người chỉ huy tổ biệt động đ&aacute;nh v&agrave;o t&ograve;a đại sứ Mỹ. Chủ qu&aacute;n phở B&igrave;nh l&agrave; &ocirc;ng Ng&ocirc; Toại - một cơ sở c&aacute;ch mạng đ&atilde; bố tr&iacute; nh&agrave; m&igrave;nh th&agrave;nh trung t&acirc;m li&ecirc;n lạc b&iacute; mật của một bộ tư lệnh tiền phương bao gồm: biệt động v&otilde; trang tham mưu, ch&iacute;nh trị, binh vận v&agrave; hậu cần.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nơi đ&acirc;y, trước mặt đại t&aacute; Nguyễn Đức H&ugrave;ng, Ba Tam (tức Tư Chu), Tham mưu trưởng khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định năm 1968 - đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thanh V&acirc;n thay mặt to&agrave;n đội cảm tử của đo&agrave;n biệt động F.100 hạ quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong trận đ&aacute;nh chiếm t&ograve;a đại sứ Mỹ. Đội cảm tử n&agrave;y được đặt phi&ecirc;n hiệu l&agrave; D5 gồm 17 đồng ch&iacute; đặt dưới sự l&atilde;nh đạo của một chi bộ được vinh dự mang t&ecirc;n l&agrave; Chi bộ Hồ Ch&iacute; Minh, do đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thanh V&acirc;n l&agrave; Chỉ huy trưởng ki&ecirc;m b&iacute; thư, đồng ch&iacute; &Uacute;t Nhỏ Ph&oacute; B&iacute; thư, hai đồng ch&iacute; Bảy Tiến v&agrave; Sơn l&agrave; Ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giờ nổ s&uacute;ng được quy định: chậm nhất l&agrave; 3 giờ s&aacute;ng phải đ&aacute;nh chiếm v&agrave; giữ cho đến rạng đ&ocirc;ng sẽ c&oacute; c&aacute;c đơn vị mũi nhọn đến tăng viện.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29992/MT 7.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:415px; text-align:justify; width:755px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2 giờ 45 ph&uacute;t</strong>: To&agrave;n đội biệt động D5 ngồi tr&ecirc;n ba chiếc du lịch từ ph&iacute;a đường Mạc Đĩnh Chi quẹo qua đường Thống Nhất (nay l&agrave; đường L&ecirc; Duẫn - Quận 1), r&agrave; s&aacute;t trước T&ograve;a Đại sứ Mỹ. Xe chưa ngừng hẳn, mấy loạt AK đ&atilde; lia v&agrave;o cổng ch&iacute;nh. Hai l&iacute;nh Mỹ g&aacute;c cổng vội thụt v&agrave;o b&ecirc;n trong v&agrave; nhanh tay đ&oacute;ng sập c&aacute;nh cửa th&eacute;p kh&oacute;a lại. B&ecirc;n ta hai chiến sĩ biệt động kh&aacute;c nhanh nhẹn nhảy xuống xe &ocirc;m bộc ph&aacute; đến đ&aacute;nh sập một lỗ hổng tr&ecirc;n v&aacute;ch tường t&ograve;a đại sứ chỗ gần b&oacute;t g&aacute;c ở g&oacute;c đường Mạc Đĩnh Chi - Thống Nhất. Theo đột ph&aacute; khẩu, to&agrave;n đội tr&agrave;n v&agrave;o chiếm lĩnh trận địa b&ecirc;n trong. Mũi thứ nhất khống chế cổng ch&iacute;nh. Mũi thứ hai kiểm so&aacute;t cổng phụ b&ecirc;n đường Mạc Đĩnh Chi. Mũi thứ ba do đồng ch&iacute; Ba Đen chỉ huy đ&aacute;nh thẳng v&agrave;o trung t&acirc;m &ldquo;T&ograve;a Nh&agrave; Trắng&rdquo; n&agrave;y. N&oacute;i th&igrave; l&acirc;u nhưng diễn biến chỉ xảy ra trong v&ograve;ng chưa đầy hai ph&uacute;t, hầu hết c&aacute;c đ&ograve;n tiến c&ocirc;ng của Biệt động th&agrave;nh đều mở đầu như vậy - bất ngờ v&agrave; thần tốc từ chiến lược đến chiến thuật.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">2 <strong>giờ 47 ph&uacute;t</strong>: Hai qu&acirc;n cảnh Mỹ, một l&agrave; Charloe Daniel, một l&agrave; William Sebast ban n&atilde;y tho&aacute;t chết trong đường tơ kẽ t&oacute;c vừa lọt v&agrave;o b&ecirc;n trong đ&atilde; gọi điện thoại b&aacute;o động. Ch&uacute;ng ph&aacute;t &ldquo;T&iacute;n hiệu số 300&rdquo; - mật hiệu ngắn nhất của qu&acirc;n cảnh Mỹ c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;Bị địch tấn c&ocirc;ng&rdquo;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhưng Daniel chỉ kịp g&agrave;o l&ecirc;n hai lần trong m&aacute;y: &ldquo; Ch&uacute;ng đang tr&agrave;n v&agrave;o, tr&agrave;n v&agrave;o. Cứu với! Cứu với!&rdquo; - rồi im tiếng. Li&ecirc;n lạc điện thoại đ&atilde; mất -Một băng đạn AK đ&atilde; quạt v&agrave;o đầu hắn hủy lu&ocirc;n m&aacute;y điện thoại. Sebast cũng chết gục tại chỗ v&igrave; một băng đạn trổ qua ngực.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3 giờ 5 ph&uacute;t</strong>: Một xe jeep của qu&acirc;n cảnh Mỹ đi tuần bắt được &ldquo;T&iacute;n hiệu 300&rdquo; vội từ hướng Dinh Độc Lập chạy tới. Hai qu&acirc;n cảnh Mỹ - một l&agrave; Jonnie Thomas, một l&agrave; Owen Mebust - vừa từ tr&ecirc;n xe nhảy xuống đ&atilde; bị bắn gục ngay tại chỗ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n trong c&aacute;c chiến sĩ biệt động chiếm lĩnh tầng dưới một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng, bắt được một số t&ugrave; binh gồm qu&acirc;n cảnh v&agrave; l&iacute;nh thủy đ&aacute;nh bộ Mỹ, lại đ&aacute;nh l&ecirc;n lầu ba lầu bốn bắt th&ecirc;m một số t&ugrave; binh nhốt cả v&agrave;o ph&ograve;ng. Số t&ugrave; nh&acirc;n n&agrave;y cả qu&acirc;n sự lẫn d&acirc;n sự, Mỹ c&oacute; Việt c&oacute;. Khi đ&atilde; đầu h&agrave;ng ch&uacute;ng đều được tha chết (ngay cả những ph&uacute;t ngặt ngh&egrave;o nhất, sau đ&oacute; c&aacute;c chiến sĩ biệt động vẫn chấp h&agrave;nh đ&uacute;ng ch&iacute;nh s&aacute;ch, kh&ocirc;ng s&aacute;t hại một mạng n&agrave;o).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3 giờ 30 đến 4 giờ</strong>: xe h&uacute; c&ograve;i vang ngo&agrave;i đường. Địch đ&atilde; điều động c&aacute;c lực lượng hỗn hợp Mỹ ngụy đến phản k&iacute;ch t&aacute;i chiếm T&ograve;a đại sứ. Ch&uacute;ng kh&ocirc;ng d&aacute;m đột ph&aacute; v&agrave;o cổng ch&iacute;nh m&agrave; bố tr&iacute; hỏa lực mạnh từ một cao ốc đối diện bắn sang. B&ecirc;n trong ta vẫn l&agrave;m chủ trận địa. Ba Đen dẫn một tổ sục sạo khắp c&aacute;c ph&ograve;ng ốc tr&ecirc;n lầu ba để t&igrave;m bắt sống đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker. Anh c&oacute; biết đ&acirc;u rằng &ldquo;l&atilde;o gi&agrave; tủ lạnh&rdquo; n&agrave;y đ&atilde; được nh&acirc;n vi&ecirc;n bảo vệ đưa ra khỏi T&ograve;a Đại sứ theo một lối đi b&iacute; mật để sau đ&oacute; trốn v&agrave;o ph&ograve;ng ngủ của Leo Crampsay, một t&ecirc;n tr&ugrave;m mật vụ, nh&agrave; ở đường Pasteur. Gặp một căn ph&ograve;ng ki&ecirc;n cố cửa đ&oacute;ng im ỉm, tổ Ba Đen bắn v&agrave;o đấy một quả B40. B&ecirc;n trong kh&ocirc;ng c&oacute; người m&agrave; chỉ to&agrave;n hồ sơ mật bị bốc ch&aacute;y. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5 giờ s&aacute;ng</strong>: Giặc v&acirc;y bốn ph&iacute;a. Qu&acirc;n cảnh Mỹ học theo c&aacute;ch của biệt động ph&aacute; một lỗ hổng kh&aacute;c ở tường tr&agrave;n v&agrave;o bố tr&iacute; hỏa lực ở c&aacute;c bồn cỏ cao trong s&acirc;n. Qu&acirc;n ta di động trong s&acirc;n đ&aacute;nh trả. Ba Đen nh&igrave;n đồng hồ: đ&atilde; qua hơn hai giờ chiếm giữ. Chi bộ Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ đ&uacute;ng thời hạn tr&ecirc;n giao. Trời đ&atilde; hừng đ&ocirc;ng nhưng viện binh đ&acirc;u? Ba Đen than thầm: &ldquo;C&aacute;c anh ơi! H&atilde;y đến nhanh. Nếu chậm th&igrave; đơn vị cảm tử của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n mấy người&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>5 giờ 30</strong>: Trực thăng của sư đo&agrave;n Kỵ binh kh&ocirc;ng vận 101 ầm ầm quần đảo tr&ecirc;n n&oacute;c T&ograve;a đại sứ. S&uacute;ng ở dưới bắn l&ecirc;n dữ dội. M&aacute;y bay chuồn mất. Nhưng b&ecirc;n cổng Mạc Đĩnh Chi đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n nghe tiếng s&uacute;ng của c&aacute;c chiến sĩ ta. Trong tổ của Ba Đen lại th&ecirc;m đồng ch&iacute; Vinh hy sinh v&igrave; bắn quả B.40 cuối c&ugrave;ng trong g&oacute;c ph&ograve;ng chật hẹp v&igrave; nghi trong ph&ograve;ng c&oacute; l&atilde;o gi&agrave; Bunker.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>6 giờ</strong>: Nguyễn Văn Luận, Trung t&aacute; Gi&aacute;m đốc Cảnh s&aacute;t đ&ocirc; th&agrave;nh điều động to&agrave;n thể bộ hạ đến tiếp tay cho Mỹ. Từ tr&ecirc;n lầu nh&igrave;n xuống, c&aacute;c chiến sĩ ta thấy cả một rừng ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;, nhiếp ảnh, quay phim&hellip;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>7 giờ</strong>: Trời s&aacute;ng r&otilde;. L&iacute;nh Mỹ mang mặt nạ ph&ograve;ng hơi độc xuất hiện tấn c&ocirc;ng c&aacute;c chiến sĩ biệt động bằng lựu đạn cay.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">7 giờ 20: H&atilde;ng tin Mỹ AP bắt đầu loan tin do k&yacute; giả danh tiếng Peter Arnett từ S&agrave;i G&ograve;n điện về Newyork: &ldquo;Việt cộng đ&atilde; chiếm lĩnh b&ecirc;n trong T&ograve;a Đại sứ&rdquo;. C&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn kh&aacute;c cũng tới tấp đưa tin. Cả thế giới đ&atilde; biết v&agrave; đang hồi hộp theo d&otilde;i trận đ&aacute;nh của Biệt động S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>8 giờ</strong>: trực thăng quay trở lại đổ qu&acirc;n l&iacute;nh Mỹ từ s&acirc;n thượng dồn hỏa lực đ&aacute;nh xuống. &Uacute;t Nhỏ, Sơn, Văn bị thương vẫn chiến đấu quyết liệt. B&ecirc;n ta gần hết đạn. Ph&iacute;a Mỹ th&ecirc;m một t&ecirc;n bị hạ. Đ&oacute; l&agrave; Jamea Marahall, hạ sĩ qu&acirc;n cảnh. T&ecirc;n n&agrave;y chết gục tr&ecirc;n s&acirc;n thượng. L&iacute;nh Mỹ tiếp tục tr&agrave;n xuống.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>8 giờ 30</strong>: đồng ch&iacute; Mang bắn ph&aacute;t B.40 cuối c&ugrave;ng của đời m&igrave;nh cam chịu hy sinh v&igrave; sức &eacute;p của đạn l&otilde;m để tạm thời đẩy lui th&ecirc;m một đợt phản k&iacute;ch của giặc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>9 giờ</strong>: Địch tr&agrave;n ngập. B&ecirc;n ta, to&agrave;n đội cảm tử đ&atilde; chiến đấu đến vi&ecirc;n đạn cuối c&ugrave;ng. Tất cả 17 người đều thương vong. Sau n&agrave;y chỉ c&ograve;n một người may mắn sống s&oacute;t v&agrave; bị bắt l&agrave;m t&ugrave; binh. Đ&oacute; l&agrave; đồng ch&iacute; Ba Đen.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những chi tiết trong trận đ&aacute;nh n&agrave;y về ph&iacute;a ta do đồng ch&iacute; Ba Đen kể lại. Thời điểm, giờ giấc v&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh tiết ph&iacute;a b&ecirc;n địch do nh&agrave; b&aacute;o Mỹ Don Oberderfer tường thuật trong quyển s&aacute;ch nhan đề l&agrave; &ldquo;TET&rdquo; n&oacute;i về Mậu Th&acirc;n - s&aacute;ch b&aacute;n chạy nhất năm 1972 ở Mỹ.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;nh T&ograve;a Nh&agrave; Trắng ở phương Đ&ocirc;ng m&agrave; chấn động cả T&ograve;a Nh&agrave; Trắng ở phương T&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">NGUYỄN L&Ecirc; THU AN</span></span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguồn: Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n Mậu Th&acirc;n 1968 &ndash; NXB Trẻ 2013&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong Tháng Sinh viên Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật nhằm chào mừng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2018, Đoàn trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật

Agile Việt Nam
;