Mậu Thân - Bối cảnh lịch sử và sự kiện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Mậu Th&acirc;n 1968 l&agrave; một sự kiện lịch sử lớn, đối với cả nước cũng như đối với th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/1/30135/anh trang 17.JPG" style="height:525px; width:700px" /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ k&eacute;o d&agrave;i 21 năm, ở miền Nam c&oacute; ba sự kiện lớn: &ETH;ồng Khởi năm 1960, Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch v&agrave; nổi dậy năm 1968 (Tết Mậu Th&acirc;n) v&agrave; chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n thắng 30/4/1975 &ETH;ồng Khởi v&agrave; Mậu Th&acirc;n 1968 thực sự đ&atilde; tạo những tiền đề cho đại thắng m&ugrave;a xu&acirc;n 1975. V&agrave; đ&oacute; cũng thể hiện nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của &ETH;ảng ta. &ETH;ương nhi&ecirc;n trong mỗi cao điểm của cuộc chiến tranh, sự hy sinh l&agrave; tất yếu, thậm ch&iacute; hy sinh kh&aacute; lớn, nhưng kết quả cuối c&ugrave;ng - thắng t&ecirc;n đế quốc sừng sỏ, hung h&atilde;n nhất thế giới - l&agrave; bằng chứng h&ugrave;ng hồn về tầm v&oacute;c của Mậu Th&acirc;n. L&ugrave;i lại những ng&agrave;y đầu c&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m 1945, từ khi nổ s&uacute;ng mở m&agrave;n cho Nam Bộ kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p (23/9/1945), ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết rằng phải c&oacute; ng&agrave;y trở lại S&agrave;i G&ograve;n, đ&oacute; l&agrave; điểm hẹn của cuộc chiến đấu d&agrave;i 30 năm. &ETH;&aacute;nh v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n với một quy m&ocirc; n&agrave;o đ&oacute; sẽ tạo bước ngoặt quyết định: chiếm lại S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; kết th&uacute;c chiến tranh.</p> <p style="text-align: justify;">Cho n&ecirc;n từ năm 1960 - 1963, khi m&acirc;u thuẫn địch b&ugrave;ng nổ gay gắt, &yacute; định chớp thời cơ để chuyển thế chiến lược l&agrave; niềm th&ocirc;i th&uacute;c qu&acirc;n d&acirc;n cả nước. Năm 1965, trong khi ch&uacute;ng ta đ&atilde; đ&aacute;nh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt với đỉnh cao l&agrave; trận B&igrave;nh Gi&atilde; (&ETH;&ocirc;ng Bắc S&agrave;i G&ograve;n) đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh kế hoạch đ&aacute;nh một đ&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định với sự phối hợp cả ba mũi: ch&iacute;nh trị - qu&acirc;n sự - binh vận tr&ecirc;n to&agrave;n miền, ở c&aacute;c thị x&atilde;, thị trấn, th&agrave;nh phố lớn m&agrave; S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; trọng điểm số 1.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n v&agrave;o năm 1965, về ph&iacute;a địch: tuy thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt nhưng Mỹ chưa sử dụng con chủ b&agrave;i l&agrave; qu&acirc;n lực Mỹ. &Yacute; ch&iacute; gi&agrave;nh chiến thắng bằng qu&acirc;n sự ở Việt Nam trong giới &ldquo;diều h&acirc;u&rdquo; Mỹ vẫn chiếm ưu thế, ti&ecirc;u biểu l&agrave; Tổng thống Mỹ Johnson, Chủ tịch Hội đồng tham mưu li&ecirc;n qu&acirc;n G.Wheeler, tướng Westmoreland, Tư lệnh qu&acirc;n đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Năm 1965 đế quốc Mỹ đ&atilde; quyết định chuyển sang chiến lược &ldquo;chiến tranh cục bộ&rdquo;. Kế hoạch của ta được ho&atilde;n lại.</p> <p style="text-align: justify;">Cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra từ 1965 - 1967. Nhưng đến đầu năm 1967, Mỹ ở v&agrave;o t&igrave;nh thế kh&aacute;c hẳn năm 1965: trong hai năm Mỹ đ&atilde; sử dụng gần như cao nhất lực lượng qu&acirc;n sự c&oacute; thể sử dụng được,&nbsp; (480.000 qu&acirc;n Mỹ, 700.000 qu&acirc;n đội S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; chư hầu), kết hợp cả kh&ocirc;ng qu&acirc;n chiến lược v&agrave; hạm đội 7 bắn ph&aacute; miền Bắc, chỉ trừ bom nguy&ecirc;n tử. Kế hoạch ba giai đoạn của Westmoreland (1965: ngăn chặn Việt cộng, 1966: ti&ecirc;u diệt lực lượng chủ lực Việt cộng, 1967: b&igrave;nh định v&agrave; r&uacute;t qu&acirc;n Mỹ v&agrave;o đầu năm 1968) đ&atilde; ph&aacute; sản ho&agrave;n to&agrave;n sau thất bại của cuộc tiến c&ocirc;ng của qu&acirc;n Mỹ m&ugrave;a kh&ocirc; 1965 - 1966, 1966 - 1967, nhất l&agrave; sau thất bại nặng nề ở cả hai hướng ch&iacute;nh: chiến dịch Junction City đầu năm 1967 đ&aacute;nh v&agrave;o căn cứ Trung ương Cục v&agrave; cuộc chiến tranh ph&aacute; hoại miền Bắc bằng kh&ocirc;ng qu&acirc;n v&agrave; hải qu&acirc;n bị qu&acirc;n d&acirc;n miền Bắc đ&aacute;nh trả quyết liệt. Trong khi đi &ldquo;t&igrave;m diệt Việt cộng&rdquo; ở rừng n&uacute;i, đồng bằng, Mỹ đ&atilde; thiệt hại hơn 69.000 qu&acirc;n, trong l&uacute;c đ&oacute; thế v&agrave; lực của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n miền Nam về ch&iacute;nh trị, qu&acirc;n sự lại mạnh hơn năm 1965 nhiều lần, ngay ở giữa l&ograve;ng đ&ocirc; thị S&agrave;i G&ograve;n. Mặc d&ugrave;&nbsp; tương quan về qu&acirc;n sự giữa ta v&agrave; địch vẫn ở tỷ lệ 1/5 (nếu chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng qu&acirc;n số) v&agrave; địch vẫn c&oacute; ưu thế tuyệt đối về kh&ocirc;ng qu&acirc;n, hải qu&acirc;n, hỏa lực v&agrave; cơ động nhưng cuộc chiến tranh cục bộ diễn ra &ldquo;kh&ocirc;ng c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng ở cuối con đường hầm&rdquo; đối với Mỹ khiến t&igrave;nh h&igrave;nh ch&iacute;nh trị trong giới cầm quyền Mỹ ph&acirc;n h&oacute;a mạnh. Theo t&agrave;i liệu mật của lầu Năm G&oacute;c (bị b&aacute;o ch&iacute; Mỹ ph&aacute;t hiện v&agrave; c&ocirc;ng bố) năm 1965, &ETH;ại sứ Mỹ Cabot Lodge gởi về Washington một b&aacute;o c&aacute;o bi quan gọi l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o &ldquo;7 kh&ocirc;ng&rdquo; (7 con số 0), giới l&atilde;nh đạo Washington l&uacute;c đ&oacute; chia l&agrave;m c&aacute;c phe. Phe &ldquo;bồ c&acirc;u&rdquo; (tạm gọi theo b&aacute;o ch&iacute; tư sản) chủ trương giảm quy m&ocirc; chiến cuộc v&agrave; r&uacute;t qu&acirc;n Mỹ về, phe &ldquo;diều h&acirc;u&rdquo;, đứng đầu l&agrave; chủ tịch Hội đồng tham mưu li&ecirc;n qu&acirc;n G.Weeler v&agrave; Tư lệnh Mỹ ở Th&aacute;i B&igrave;nh Dương Westmoreland, chủ trương tiếp tục tăng qu&acirc;n gi&agrave;nh chiến thắng qu&acirc;n sự, Tổng thống Mỹ Johnson bị sức &eacute;p của cả hai phe, c&ograve;n do dự&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Trước cục diện đ&oacute;, Bộ Ch&iacute;nh trị, Trung ương &ETH;ảng đ&atilde; nhận định: &ldquo;t&igrave;nh h&igrave;nh cho ph&eacute;p ta c&oacute; thể chuyển cuộc c&aacute;ch mạng của ta sang một thời kỳ mới, thời kỳ thắng lợi quyết định&rdquo;&hellip; (NQ.14/BCH/TW).</p> <p style="text-align: justify;">Từ đầu năm 1967, kế hoạch tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy được ph&aacute;c thảo v&agrave; tất cả c&aacute;c chiến trường đều r&aacute;o riết chuẩn bị.</p> <p style="text-align: justify;">Ri&ecirc;ng ở th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n, tuy c&oacute; những kh&oacute; khăn tổn thất lớn về lực lượng nội th&agrave;nh (một số đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo bị địch bắt, phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng bị đ&agrave;n &aacute;p, thiệt hại nặng nhất l&agrave; c&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; phụ vận) nhưng đ&atilde; khẩn trương tăng thế v&agrave; lực để thực hiện quyết t&acirc;m của Trung ương &ETH;ảng: &ldquo;gi&aacute;ng một đ&ograve;n quyết liệt v&agrave;o &yacute; ch&iacute; x&acirc;m lược của đế quốc Mỹ&rdquo;. Th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m tất cả, tạo mọi điều kiện vật chất, tinh thần v&agrave; lực lượng nhằm phối hợp cuộc nổi dậy b&ecirc;n trong với mũi tấn c&ocirc;ng từ ngo&agrave;i v&agrave;o. &ldquo;&hellip; H&agrave;ng trăm c&aacute;n bộ được tăng cường v&agrave;o nằm trong nội th&agrave;nh, h&agrave;ng ng&agrave;n nh&agrave; của quần ch&uacute;ng cơ sở đ&atilde; trở th&agrave;nh những căn cứ, hầm chứa vũ kh&iacute;, truyền đơn, khẩu hiệu. C&aacute;c đội vũ trang h&igrave;nh th&agrave;nh từ quần ch&uacute;ng c&aacute;ch mạng, được trang bị v&agrave; huấn luyện bằng nhiều c&aacute;ch. Thế v&agrave; lực của chiến trường, cả ngoại th&agrave;nh v&ugrave;ng ven v&agrave; nội th&agrave;nh đ&atilde; tạo điều kiện cho ta &ldquo;&eacute;m&rdquo; h&agrave;ng trung đo&agrave;n qu&acirc;n tiếp cận th&agrave;nh phố, đưa lực lượng biệt động chốt gần c&aacute;c trọng điểm. Bộ chỉ huy tiền phương gồm c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chủ chốt của Th&agrave;nh ủy đặt cơ quan giữa th&agrave;nh phố&hellip;&quot;&nbsp;(1)</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng việc chuẩn bị với thời gian ngắn ngủi (3 th&aacute;ng), trong t&igrave;nh h&igrave;nh thế địch c&ograve;n rất mạnh đ&ograve;i hỏi l&ograve;ng dũng cảm, mưu tr&iacute;, s&aacute;ng tạo, cần c&ugrave;, tỉ mỉ v&agrave; đức hy sinh phi thường của tất cả c&aacute;n bộ chiến sĩ, của người d&acirc;n th&agrave;nh phố vốn gắn b&oacute; m&aacute;u xương với c&aacute;ch mạng.</p> <p style="text-align: justify;">Trung ương &ETH;ảng v&agrave; Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo chung to&agrave;n chiến trường, ri&ecirc;ng khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia &ETH;ịnh v&agrave; phụ cận đ&atilde; th&agrave;nh lập &ETH;ảng ủy khu trung t&acirc;m do đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Linh l&agrave;m B&iacute; thư, đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Kiệt v&agrave; Trần Văn Tr&agrave; l&agrave;m Ph&oacute; B&iacute; thư. Khu trung t&acirc;m gồm 5 ph&acirc;n khu: Ph&acirc;n khu 1 - Hướng T&acirc;y Bắc (Bắc Gia &ETH;ịnh, T&acirc;y Bắc Long An, tỉnh T&acirc;y Ninh), Ph&acirc;n khu 2 - Hướng T&acirc;y (phần c&ograve;n lại của Long An, Mỹ Tho), Ph&acirc;n khu 3 - Hướng T&acirc;y Nam (Nh&agrave; B&egrave;, Cần Giuộc v&agrave; v&ugrave;ng Rừng S&aacute;c), Ph&acirc;n khu 4 - Hướng &ETH;&ocirc;ng Bắc (Thủ &ETH;ức v&agrave; tỉnh Bi&ecirc;n H&ograve;a), Ph&acirc;n khu 5 - Hướng Bắc (Dĩ An v&agrave; cả tỉnh B&igrave;nh Dương). Khu nội th&agrave;nh (thường gọi l&agrave; ph&acirc;n khu 6) do đồng ch&iacute; Trần Bạch &ETH;ằng trực tiếp chỉ đạo. Mỗi ph&acirc;n khu c&oacute; khu ủy v&agrave; Bộ chỉ huy, đặt dưới sự l&atilde;nh dạo của &ETH;ảng ủy khu. Khi bước v&agrave;o chiến dịch, đ&atilde; th&agrave;nh lập hai Bộ chỉ huy tiền phương: Bộ chỉ huy tiền phương Bắc v&agrave; Bộ chỉ huy tiền phương Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&iacute;n mục ti&ecirc;u trọng điểm được giao cho lực lượng biệt động chiếm lĩnh ngay trong giờ đầu nổ s&uacute;ng l&agrave;: s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu (nay l&agrave; Qu&acirc;n khu 7), Bộ Tư lệnh hải qu&acirc;n, dinh &ETH;ộc Lập (nay l&agrave; Hội trường Thống Nhất), &ETH;&agrave;i Ph&aacute;t thanh (nay l&agrave; trụ sở H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam), Biệt khu thủ đ&ocirc; ngụy (nay l&agrave; Bộ Tư lệnh th&agrave;nh), Tổng nha cảnh s&aacute;t, kh&aacute;m Ch&iacute; H&ograve;a, Sứ qu&aacute;n Mỹ. Lực lượng chủ lực v&agrave; lực lượng v&otilde; trang c&aacute;c ph&acirc;n khu kết hợp đ&aacute;nh một số mục ti&ecirc;u kh&aacute;c, ph&aacute; một số cầu&hellip; để ngăn chặn địch cơ động. Mũi nổi dậy b&ecirc;n trong đ&aacute;nh ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n ở cơ sở, diệt &aacute;c, vũ trang quần ch&uacute;ng&hellip; Lực lượng chủ lực sẽ tiến v&agrave;o chiếm lĩnh một số trọng điểm trong nội th&agrave;nh sau khi lực lượng biệt động đ&atilde; đốt ph&aacute; v&agrave; chốt giữ&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Kế hoạch c&ograve;n dự kiến c&oacute; ba khả năng nhưng chung nhất l&agrave; tạo bước ngoặt quyết định buộc địch phải từ bỏ tham vọng gi&agrave;nh chiến thắng bằng qu&acirc;n sự, chịu thương lượng với ta đi đến kết th&uacute;c chiến tranh.</p> <p style="text-align: justify;">Cuộc tổng tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy chủ yếu diễn ra ở đợt 1 v&agrave; đợt 2 từ th&aacute;ng 1/1968 đến th&aacute;ng 5/1968.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Thần tốc, b&iacute; mật, bất ngờ&rdquo;&hellip; c&aacute;c mệnh lệnh đ&oacute; được thực hiện triệt để, ng&agrave;y giờ h&agrave;nh động chỉ được phổ biến cho Tư lệnh chiến trường trước kh&ocirc;ng hơn 3 ng&agrave;y. Thế nhưng đến ng&agrave;y N, giờ G hầu như tất cả đều đ&atilde; ở v&agrave;o vị tr&iacute; m&agrave; địch kh&ocirc;ng hề hay biết. C&oacute; người n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; một sự thần kỳ tưởng như huyền thoại. Thực ra đ&oacute; l&agrave; kết quả của l&ograve;ng tin, &yacute; ch&iacute; quyết thắng tuyệt vời của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave;o đợt 1: đ&uacute;ng 3 giờ đ&ecirc;m 30/01/1968 rạng ng&agrave;y 31/01/1968 (đ&ecirc;m m&ugrave;ng một rạng m&ugrave;ng hai Tết Mậu Th&acirc;n), biệt động nổ s&uacute;ng v&agrave;o c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; được chỉ định. Ta chiếm được 5 mục ti&ecirc;u trong số 9 mục ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra, chốt giữ v&agrave; chống lại bọn địch đang đi&ecirc;n cuồng phản k&iacute;ch, đặc biệt &aacute;c liệt l&agrave; c&aacute;c trận đ&aacute;nh T&ograve;a &ETH;ại sứ Mỹ, &ETH;&agrave;i Ph&aacute;t thanh, Dinh &ETH;ộc lập&hellip; (ba mục ti&ecirc;u kh&ocirc;ng tiến h&agrave;nh được l&agrave;: Tổng nha cảnh s&aacute;t, Biệt khu thủ đ&ocirc;, kh&aacute;m Ch&iacute; H&ograve;a, ri&ecirc;ng ở Bộ Tư lệnh Hải qu&acirc;n th&igrave; chỉ chiếm được v&ograve;ng r&agrave;o). Những tấm gương anh h&ugrave;ng, xả th&acirc;n của c&aacute;c chiến sĩ biệt động trong c&aacute;c trận n&agrave;y kh&ocirc;ng b&uacute;t n&agrave;o tả xiết. Hầu hết anh em đ&atilde; kh&ocirc;ng trở về...</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c lực lượng chủ lực mũi nhọn của ph&acirc;n khu G&ograve; M&ocirc;n từ hướng Bắc v&agrave; T&acirc;y Bắc đ&aacute;nh v&agrave;o Bộ Tổng tham mưu, Bộ chỉ huy thiết gi&aacute;p (trại Ph&ugrave; &ETH;ổng), Bộ chỉ huy ph&aacute;o binh (trại Cổ Loa, Nỏ Thần) ở G&ograve; Vấp v&agrave; tiểu đo&agrave;n 19 Quyết Thắng Gia &ETH;ịnh chiếm khu ng&atilde; năm B&igrave;nh H&ograve;a, C&acirc;y Thị. Hướng T&acirc;y (s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất), lực lượng đặc c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;nh ph&acirc;n khu 2 chiếm được một phần s&acirc;n bay, ph&aacute;t triển được về hướng trường đua Ph&uacute; Thọ, Trần Quốc Toản (nay l&agrave; đường 3/2), B&agrave; Hạt, Nguyễn L&acirc;m, Nguyễn Kim, Nguyễn Tri Phương, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương&hellip; nhưng kh&ocirc;ng đến được Biệt khu thủ đ&ocirc;.</p> <p style="text-align: justify;">Hướng Nam, ph&acirc;n khu B&igrave;nh T&acirc;n - Nh&agrave; B&egrave; tiến v&agrave;o theo ba c&aacute;nh ở c&aacute;c hướng Quận 6, Quận 8, Nh&agrave; B&egrave;. &ETH;&acirc;y l&agrave; hướng v&agrave;o s&acirc;u nhất, đặc biệt l&agrave; c&aacute;nh từ Ph&uacute; &ETH;ịnh, Quận 6 (Bộ chỉ huy tiền phương Nam đ&oacute;ng ở đ&acirc;y), thọc v&agrave;o đến L&ograve; Gốm, h&atilde;ng rượu B&igrave;nh T&acirc;y, đường Th&aacute;p Mười, Hậu Giang, Chợ Thiếc, Minh Mạng. C&aacute;nh Quận 8, Quận 4 đ&aacute;nh nhau &aacute;c liệt với địch ở cầu Nhị Thi&ecirc;n &ETH;ường, Bến &ETH;&aacute;, H&agrave;ng Th&aacute;i&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Hướng &ETH;&ocirc;ng v&agrave; &ETH;&ocirc;ng Bắc (ph&acirc;n khu Dĩ An - Thủ &ETH;ức) mũi nhọn xuống đến H&agrave;ng Xanh, khu vực Cầu Sơn (nay thuộc B&igrave;nh Thạnh)&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Lực lượng ch&iacute;nh trị nội th&agrave;nh ph&aacute;t động được quần ch&uacute;ng nổi dậy ở nhiều nơi như Quận 7, 8, ng&atilde; ba H&agrave;ng Xanh, ng&atilde; năm B&igrave;nh H&ograve;a, G&ograve; Vấp, khu chợ Trần Quốc Toản, trường đua Ph&uacute; Thọ, Cầu Tre, Ph&uacute; L&acirc;m&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">&ETH;ợt 1 tiến h&agrave;nh từ 31/01 đến 25/02 th&igrave; cơ bản kết th&uacute;c, tuy một số nơi c&ograve;n đ&aacute;nh địch phản k&iacute;ch đến th&aacute;ng 3/1968. &ETH;ợt 1 ta thắng lớn, đ&aacute;nh tr&uacute;ng v&agrave;o trung t&acirc;m đầu n&atilde;o của địch, ảnh hưởng lớn về ch&iacute;nh trị, g&acirc;y tổn thất nặng nề cho địch về qu&acirc;n sự hơn bất kỳ thời n&agrave;o trước đ&acirc;y, tuy chưa diệt gọn được nhiều đơn vị địch, mũi qu&acirc;n sự chưa đủ sức l&agrave;m đ&ograve;n xeo<sup> (2)</sup> cho mũi nổi dậy&hellip; &ETH;ặc biệt n&oacute; đ&atilde; t&aacute;c động mạnh v&agrave;o giới cầm quyền Mỹ v&agrave; g&acirc;y kinh ngạc lớn trong dư luận thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">&ETH;ợt 2 mở đầu từ đ&ecirc;m 04 rạng 05 th&aacute;ng 5/1968<sup> (3).</sup> Trong đợt 2 lực lượng chủ lực đ&atilde; ph&aacute;t triển s&acirc;u hơn đợt 1, ph&aacute;o ta cũng bắn phối hợp v&agrave;o nhiều mục ti&ecirc;u trong th&agrave;nh phố, mặc d&ugrave; địch c&oacute; bố tr&iacute; ph&ograve;ng thủ nhưng vẫn bị bất ngờ về c&aacute;ch đ&aacute;nh của ta, về cường độ của c&aacute;c cuộc tấn c&ocirc;ng, về chiều rộng v&agrave; s&acirc;u của một số khu vực ta chiếm lĩnh. Khu vực ta chiếm lĩnh ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn, như G&ograve; Vấp, Gia &ETH;ịnh, C&acirc;y Thị, C&acirc;y Qu&eacute;o, cầu Băng Ky, B&igrave;nh Lợi, cầu Sơn, B&igrave;nh H&ograve;a, lăng &Ocirc;ng B&agrave; Chiểu, ng&atilde; năm Chuồng Ch&oacute;; ở ph&iacute;a Nam c&oacute; c&aacute;c khu Kh&aacute;nh Hội, cầu T&acirc;n Thuận, quận 7, quận 8, cầu Chữ Y, Phạm Thế Hiển, &Acirc;u Dương L&acirc;n; ph&iacute;a T&acirc;y c&oacute; c&aacute;c khu vực cầu Tre, B&igrave;nh Thới, Ph&uacute; Thọ H&ograve;a, Trường &ETH;ua, B&agrave; Hạt, ng&atilde; tư Bảy Hiền, Vườn L&agrave;i. Mũi Quận 6 v&agrave;o đến Minh Phụng, Hậu Giang, Trần Quốc Toản, Sư Vạn Hạnh, mũi Ph&uacute; L&acirc;m đến Nguyễn Tr&atilde;i, Ph&ugrave;ng Hưng, &ETH;ồng Kh&aacute;nh, Khổng Tử, Tổng &ETH;ốc Phương, Nguyễn Văn Thoại, chợ An &ETH;&ocirc;ng, B&igrave;nh Ti&ecirc;n, B&igrave;nh T&acirc;y&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Trong nội th&agrave;nh, lực lượng thanh ni&ecirc;n c&aacute;nh Hoa vận nổi dậy chiếm t&ograve;a h&agrave;nh ch&aacute;nh Quận 5, lực lượng c&aacute;c c&aacute;nh kh&aacute;c cũng l&agrave;m chủ ở một số khu vực, nhất l&agrave; Quận 6, 7, 8&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Chuẩn bị chiến dịch, mở mũi tiến c&ocirc;ng, đ&aacute;nh trả địch phản k&iacute;ch&hellip; đ&atilde; đ&ograve;i hỏi xiết bao dũng cảm, mưu tr&iacute;. Nhưng đến khi phải r&uacute;t ra khỏi v&ograve;ng v&acirc;y d&agrave;y đặc của địch trong một đ&ocirc; thị chằng chịt đường phố vốn chưa hề biết đến, c&aacute;n bộ chiến sĩ ta c&agrave;ng v&ocirc; c&ugrave;ng gian khổ. Thế m&agrave; nhiều đơn vị ta đ&atilde; đột nhi&ecirc;n &ldquo;biến đi&rdquo; như chui được v&agrave;o l&ograve;ng đất, cũng b&iacute; mật, bất ngờ như l&uacute;c xuất hiện tr&ecirc;n đường phố&hellip; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố, từ em b&eacute; đến những cụ gi&agrave;, g&aacute;i cũng như trai đ&atilde; gi&uacute;p đỡ bộ đội ta l&agrave;m được điều tưởng như kỳ lạ đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy diễn ra đến gần cuối năm 1968, nhưng chủ yếu trong năm th&aacute;ng đầu. Tổng thống Mỹ phải c&aacute;ch chức Westmoreland. Tư lệnh qu&acirc;n đội Mỹ ở Th&aacute;i B&igrave;nh Dương phải ra lệnh hạn chế, sau đ&oacute; chấm dứt bắn ph&aacute; miền Bắc, bản th&acirc;n Johnson phải quyết định kh&ocirc;ng ra tranh cử tổng thống th&ecirc;m một nhiệm kỳ. Th&aacute;ng 3/1968, Mỹ ngỏ &yacute; chấp thuận thương lượng với ta. V&agrave; ng&agrave;y 10/12/1968 ph&aacute;i đo&agrave;n của Ch&iacute;nh phủ C&aacute;ch mạng L&acirc;m thời Cộng h&ograve;a miền Nam Việt Nam c&ugrave;ng với ph&aacute;i đo&agrave;n Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a ch&iacute;nh thức đến dự Hội nghị Paris lịch sử.</p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute;ng ta h&atilde;y xem kẻ địch đ&atilde; n&oacute;i về Mậu Th&acirc;n như thế n&agrave;o? T&agrave;i liệu mật của Lầu Năm G&oacute;c (Bộ Quốc ph&ograve;ng Mỹ) đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute;: &ldquo;&hellip; Cuộc tiến c&ocirc;ng (Tết Mậu Th&acirc;n) đ&atilde; l&agrave;m cho Nh&agrave; Trắng v&agrave; Hội đồng tham mưu trưởng li&ecirc;n qu&acirc;n bị bất ngờ về sức mạnh, thời gian k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; mức độ &aacute;c liệt của cuộc tiến c&ocirc;ng đ&atilde; k&eacute;o d&agrave;i sự kinh ngạc n&agrave;y&hellip;&rdquo;, &ldquo;&hellip; &ETH;ối với Tổng thống, sự kinh ngạc v&agrave; t&acirc;m trạng thất vọng đặc biệt nghi&ecirc;m trọng&hellip;&rdquo;. Gabriel Kolke, nh&agrave; sử học người Mỹ đ&atilde; viết: &ldquo;Tấn c&ocirc;ng Tết (Mậu Th&acirc;n) l&agrave; sự kiện quan trọng nhất v&agrave; phức tạp nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Cho đến nay, d&ugrave; nhiều năm đ&atilde; qua, cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1968 vẫn như mới xảy ra năm n&agrave;o rất gần. &ldquo;Tết Mậu Th&acirc;n&rdquo; m&atilde;i m&atilde;i l&agrave; trang sử oanh liệt của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n cả nước. Sự kiện Mậu Th&acirc;n ở S&agrave;i G&ograve;n c&agrave;ng chỉ r&otilde; c&ocirc;ng lao v&agrave; xương m&aacute;u của cả nước hội tụ về đ&acirc;y. Trong chiến dịch đ&oacute;, h&agrave;ng vạn người con ưu t&uacute; của th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước đ&atilde; hy sinh. Những tấm gương dũng cảm ki&ecirc;n cường, anh h&ugrave;ng bất khuất thật v&ocirc; bờ bến, từ những c&aacute;n bộ chiến sĩ giải ph&oacute;ng cho đến người d&acirc;n b&igrave;nh thường của một th&agrave;nh phố thật kỳ diệu.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nếu to&agrave;n bộ cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy m&ugrave;a xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n 1968 đ&atilde; l&agrave;m nhụt hẳn &yacute; ch&iacute; chiến thắng của đế quốc Mỹ, buộc ch&uacute;ng phải chuyển hướng chiến lược, th&igrave; sự kiện ở S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; sự kiện bất ngờ nhất đối với Nh&agrave; Trắng, l&agrave;m nản những c&aacute;i đầu ki&ecirc;u ngạo nhất ở Hoa Thịnh &ETH;ốn(3)&rdquo;<sup>(4)</sup>.</p> <p style="text-align: justify;">Mậu Th&acirc;n 1968 l&agrave; tiền đề của &ETH;ại thắng m&ugrave;a xu&acirc;n 1975 như thế đ&oacute;!</p> <p style="text-align: justify;">---</p> <p style="text-align: justify;"><em>(1) Nguyễn Văn Linh: Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 10 năm, NXB Sự thật H&agrave; Nội - 1985, trang 50.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>(2) &ETH;&ograve;n bẩy, động lực th&uacute;c đẩy</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>(3) Trong đợt 2, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Linh, B&iacute; thư &ETH;ảng ủy khu trung t&acirc;m đ&atilde; đặt chỉ huy sở ở v&ugrave;ng &ETH;ức Huệ gần th&agrave;nh phố. Khu vực n&agrave;y bị B.52 dội bom, nhưng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; rời khỏi đ&acirc;y, tho&aacute;t trong gang tấc.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>(4) Washington: thủ đ&ocirc; nước Mỹ</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>(5) Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 10 năm, NXB Sự thật - 1985, trang 50.</em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>NGUYỄN VĂN NH&Acirc;N</strong></p> <p style="text-align: right;">Th&aacute;ng 1 - 1988<br /> (Tr&iacute;ch Mậu Th&acirc;n - NXB Trẻ, 1988)</p> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;