Thành Đoàn với Nghị quyết Quang Trung

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Chấp h&agrave;nh Nghị quyết 14 của Trung ương Đảng, Trung ương cục Miền Nam ra nghị quyết về tiến h&agrave;nh Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch- Tổng khởi nghĩa, lấy miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ v&agrave; S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định l&agrave;m trọng điểm, hướng tiến c&ocirc;ng chủ yếu l&agrave; S&agrave;i G&ograve;n. Nghị quyết n&agrave;y thường được gọi l&agrave; Nghị quyết Quang Trung.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong chiến dịch n&agrave;y, ri&ecirc;ng ở khu vực nội th&agrave;nh, ta đ&atilde; sử dụng từ 15 đến 22 tiểu đo&agrave;n bộ binh c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị đặc c&ocirc;ng, biệt động v&agrave; lực lượng vũ trang địa phương quận huyện, ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể kết hợp với c&aacute;c lực lượng ch&iacute;nh trị v&agrave; binh vận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;c chiến, địch đ&atilde; điều về nội th&agrave;nh từ 18 đến 25 tiểu đo&agrave;n bộ binh, 5 đến 6 chi đo&agrave;n thiết gi&aacute;p, 3 đến 4 tiểu đo&agrave;n ph&aacute;o binh v&agrave; kh&ocirc;ng qu&acirc;n chiến đấu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n v&agrave;nh đai chiến lược v&ugrave;ng ven, ta c&oacute; 3 sư đo&agrave;n chủ lực đối diện với 8 sư đo&agrave;n địch trong đ&oacute; c&oacute; 4 sư đo&agrave;n l&iacute;nh Mỹ v&agrave; 4 sư đo&agrave;n l&iacute;nh ngụy c&ugrave;ng một lực lượng đ&aacute;ng kể l&iacute;nh chư hầu. R&otilde; r&agrave;ng c&aacute;n c&acirc;n qu&acirc;n sự nghi&ecirc;ng hẳn về ph&iacute;a địch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n ta c&ograve;n c&oacute; đội qu&acirc;n ch&iacute;nh trị đ&ocirc;ng đảo, h&ugrave;ng hậu trong c&aacute;c tổ chức c&ocirc;ng khai v&agrave; b&aacute;n c&ocirc;ng khai: Tổng hội Sinh vi&ecirc;n, Tổng đo&agrave;n Học sinh, Phong tr&agrave;o D&acirc;n tộc Tự quyết, Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động, Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Nghiệp đo&agrave;n Tự do, Nghiệp đo&agrave;n K&yacute; giả, Lực lượng Quốc gia Tiến bộ, Lực lượng Bảo vệ Văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, Hội Bảo vệ Nh&acirc;n phẩm v&agrave; Quyền lợi Phụ nữ, Hội &Aacute;i hữu Nghệ sĩ, Nghiệp đo&agrave;n Gi&aacute;o chức&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đặc biệt l&agrave; c&aacute;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n với c&aacute;c hạt nh&acirc;n b&iacute; mật của c&aacute;ch mạng đ&atilde; gi&agrave;nh được quyền l&agrave;m chủ ở c&aacute;c trường học.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Lực lượng vũ trang v&agrave; vũ trang tuy&ecirc;n truyền b&iacute; mật của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trừng trị một số t&ecirc;n phản động. C&oacute; thể n&oacute;i trong thế trận n&agrave;y, lực lượng thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; một ng&ograve;i ph&aacute;o đồng thời l&agrave; đội qu&acirc;n chủ lực tinh nhuệ.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30211/vuon chuoi.png" style="height:720px; width:507px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Nh&agrave; ở khu vực Vườn Chuối, nơi họp của Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong đợt tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">L&uacute;c bấy giờ đồng ch&iacute; Phạm H&ugrave;ng được cử l&agrave;m B&iacute; thư Trung ương Cục. C&aacute;c đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Linh, Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i v&agrave; Phan Văn Đ&aacute;ng l&agrave;m Ph&oacute; b&iacute; thư. Tổ chức chỉ huy chiến dịch được th&agrave;nh lập với Đảng uỷ tiền phương do c&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&agrave; v&agrave; V&otilde; Văn Kiệt l&atilde;nh đạo. Đồng thời Trung ương Cục quyết định th&agrave;nh lập hai bộ tư lệnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Bộ tư lệnh tiền phương Bắc: (c&ograve;n gọi tiền phương 1), do c&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&agrave; (chỉ huy ph&oacute; qu&acirc;n giải ph&oacute;ng Miền Nam), Mai Ch&iacute; Thọ, L&ecirc; Đức Anh l&atilde;nh đạo, chịu tr&aacute;ch nhiệm c&aacute;c địa b&agrave;n Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, Dĩ An, G&ograve; Vấp, L&aacute;i Thi&ecirc;u, Thủ Đức, B&igrave;nh T&acirc;n. Mục ti&ecirc;u l&agrave; chiếm khu Qu&aacute;n Tre, một phần s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, c&aacute;c căn cứ qu&acirc;n sự ở G&ograve; Vấp, Bộ Tổng tham mưu&hellip;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Bộ Tư lệnh tiền phương Nam: (tiền phương 2): Do c&aacute;c đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Kiệt v&agrave; Trần Bạch Đằng l&atilde;nh đạo. Chịu tr&aacute;ch nhiệm chỉ huy c&aacute;c đơn vị chủ lực ở hướng Nam v&agrave; T&acirc;y Nam th&agrave;nh phố, to&agrave;n bộ lực lượng vũ trang, biệt động nội th&agrave;nh.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kế hoạch l&agrave; d&ugrave;ng biệt động đ&aacute;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u đầu n&atilde;o của địch như T&ograve;a Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, Bộ Tư lệnh hải qu&acirc;n, Tổng nha cảnh s&aacute;t, kho xăng Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; một phần s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhứt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ri&ecirc;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n được tổ chức th&agrave;nh 3 lực lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Lực lượng v&otilde; trang: C&oacute; nhiệm vụ l&agrave;m th&ecirc; đội 2 cho lực lượng v&otilde; trang biệt động của Qu&acirc;n khu chiếm lĩnh c&aacute;c mục ti&ecirc;u lớn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Lực lượng ch&iacute;nh trị v&otilde; trang: C&oacute; nhiệm vụ v&otilde; trang tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng, diệt &aacute;c ph&aacute; kềm gi&agrave;nh quyền l&agrave;m chủ ở cơ sở.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Lực lượng ch&iacute;nh trị c&ocirc;ng khai: C&oacute; nhiệm vụ tập hợp quần ch&uacute;ng rộng r&atilde;i qua c&aacute;c tổ chức c&ocirc;ng khai, phối hợp với c&aacute;c giới, phối hợp lực lượng thứ ba ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng nổi dậy.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trước khi v&agrave;o trận, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; gặp một tổn thất quan trọng: đồng ch&iacute; Hai Nghị (Hồ Hảo Hớn) - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n - bị địch bắt v&agrave; hy sinh trong t&ugrave; sau một đ&ecirc;m bị tra tấn. Tuy nhi&ecirc;n, b&iacute; mật của nghị quyết v&agrave; thực lực của Th&agrave;nh Đo&agrave;n được bảo vệ nguy&ecirc;n vẹn v&agrave; triển khai tốt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ở nội th&agrave;nh c&aacute;nh sinh vi&ecirc;n học sinh được ph&acirc;n c&ocirc;ng tập hợp lực lượng sẵn s&agrave;ng chi viện cho c&aacute;c mũi tiến c&ocirc;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i. Anh em đ&atilde; tập hợp được khoảng 20 ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n học sinh trong đ&ecirc;m văn nghệ Tết Quang Trung, tổ chức ở trường Quốc gia H&agrave;nh ch&aacute;nh. Ng&ograve;i ph&aacute;o đ&atilde; sẵn s&agrave;ng b&ugrave;ng nổ. Tuy nhi&ecirc;n trong suốt thời gian tiến h&agrave;nh chiến dịch, quần ch&uacute;ng phải đối ph&oacute; với cảnh tr&ecirc;n bom dưới đạn, đ&atilde; kh&ocirc;ng thể tập hợp lực lượng tr&ecirc;n quy m&ocirc; lớn. Nhưng bằng nhiều h&igrave;nh thức nổi dậy nhỏ lẻ, ph&ugrave; hợp với ho&agrave;n cảnh chiến tranh đường phố, đồng b&agrave;o v&agrave; thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n Gia Định cũng như nhiều nơi kh&aacute;c đ&atilde; t&iacute;ch cực hưởng ứng lệnh tiến c&ocirc;ng của c&aacute;ch mạng, ghi th&ecirc;m bao th&agrave;nh t&iacute;ch cao đẹp trong biển lửa chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30211/h28a.jpg" style="height:468px; width:624px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Biệt động S&agrave;i G&ograve;n thảo luận phương &aacute;n tấn c&ocirc;ng v&agrave;o nội đ&ocirc; Tết Mậu Th&acirc;n.</span></em></p> <p><span style="font-size:14px">Chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n ở S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định k&eacute;o d&agrave;i gần 5 th&aacute;ng, gồm 2 đợt tiến c&ocirc;ng:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đợt 1: từ đ&ecirc;m 30/01 rạng s&aacute;ng 31/01/1968 đến 25/02/1968.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đợt 2: từ 5/5/1968 đến 18/6/1968.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Về qu&acirc;n sự ta đ&atilde; l&agrave;m ti&ecirc;u hao ti&ecirc;u diệt một bộ phận sinh lực tinh nhuệ của địch, l&agrave;m tan r&atilde; một bộ phận lực lượng vũ trang v&agrave; bộ m&aacute;y ch&iacute;nh quyền địa phương. Về ch&iacute;nh trị ngoại giao, đ&atilde; g&acirc;y một chấn động lớn về ch&iacute;nh trị v&agrave; t&acirc;m l&yacute;, buộc Mỹ phải chuyển hướng chiến lược, chấm dứt n&eacute;m bom miền Bắc, v&agrave;o b&agrave;n hội nghị hai b&ecirc;n rồi bốn b&ecirc;n ở Paris.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&atilde; c&oacute; nhiều hội nghị khoa học để tổng kết v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; từng bước đi của chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n - 68. C&ograve;n c&oacute; nhiều tranh luận, v&iacute; dụ: cần t&igrave;m một c&aacute;i t&ecirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c cho chiến dịch: Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch, Tổng khởi nghĩa, Tiến c&ocirc;ng nổi dậy đồng loạt, Tập k&iacute;ch chiến lược hoặc Tổng diễn tập chiến lược&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">H&atilde;y để cho thời gian v&agrave; lịch sử ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: right;"><em><span style="font-size:14px">(Tr&iacute;ch &ldquo;Mậu Th&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; - NXB Trẻ, 1988)</span></em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;