Thành Đoàn với Nghị quyết Quang Trung

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Chấp h&agrave;nh Nghị quyết 14 của Trung ương Đảng, Trung ương cục Miền Nam ra nghị quyết về tiến h&agrave;nh Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch- Tổng khởi nghĩa, lấy miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ v&agrave; S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định l&agrave;m trọng điểm, hướng tiến c&ocirc;ng chủ yếu l&agrave; S&agrave;i G&ograve;n. Nghị quyết n&agrave;y thường được gọi l&agrave; Nghị quyết Quang Trung.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong chiến dịch n&agrave;y, ri&ecirc;ng ở khu vực nội th&agrave;nh, ta đ&atilde; sử dụng từ 15 đến 22 tiểu đo&agrave;n bộ binh c&ugrave;ng c&aacute;c đơn vị đặc c&ocirc;ng, biệt động v&agrave; lực lượng vũ trang địa phương quận huyện, ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể kết hợp với c&aacute;c lực lượng ch&iacute;nh trị v&agrave; binh vận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;c chiến, địch đ&atilde; điều về nội th&agrave;nh từ 18 đến 25 tiểu đo&agrave;n bộ binh, 5 đến 6 chi đo&agrave;n thiết gi&aacute;p, 3 đến 4 tiểu đo&agrave;n ph&aacute;o binh v&agrave; kh&ocirc;ng qu&acirc;n chiến đấu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n v&agrave;nh đai chiến lược v&ugrave;ng ven, ta c&oacute; 3 sư đo&agrave;n chủ lực đối diện với 8 sư đo&agrave;n địch trong đ&oacute; c&oacute; 4 sư đo&agrave;n l&iacute;nh Mỹ v&agrave; 4 sư đo&agrave;n l&iacute;nh ngụy c&ugrave;ng một lực lượng đ&aacute;ng kể l&iacute;nh chư hầu. R&otilde; r&agrave;ng c&aacute;n c&acirc;n qu&acirc;n sự nghi&ecirc;ng hẳn về ph&iacute;a địch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n ta c&ograve;n c&oacute; đội qu&acirc;n ch&iacute;nh trị đ&ocirc;ng đảo, h&ugrave;ng hậu trong c&aacute;c tổ chức c&ocirc;ng khai v&agrave; b&aacute;n c&ocirc;ng khai: Tổng hội Sinh vi&ecirc;n, Tổng đo&agrave;n Học sinh, Phong tr&agrave;o D&acirc;n tộc Tự quyết, Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động, Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c Nghiệp đo&agrave;n Tự do, Nghiệp đo&agrave;n K&yacute; giả, Lực lượng Quốc gia Tiến bộ, Lực lượng Bảo vệ Văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, Hội Bảo vệ Nh&acirc;n phẩm v&agrave; Quyền lợi Phụ nữ, Hội &Aacute;i hữu Nghệ sĩ, Nghiệp đo&agrave;n Gi&aacute;o chức&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đặc biệt l&agrave; c&aacute;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n với c&aacute;c hạt nh&acirc;n b&iacute; mật của c&aacute;ch mạng đ&atilde; gi&agrave;nh được quyền l&agrave;m chủ ở c&aacute;c trường học.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Lực lượng vũ trang v&agrave; vũ trang tuy&ecirc;n truyền b&iacute; mật của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trừng trị một số t&ecirc;n phản động. C&oacute; thể n&oacute;i trong thế trận n&agrave;y, lực lượng thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; một ng&ograve;i ph&aacute;o đồng thời l&agrave; đội qu&acirc;n chủ lực tinh nhuệ.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30211/vuon chuoi.png" style="height:720px; width:507px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Nh&agrave; ở khu vực Vườn Chuối, nơi họp của Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong đợt tấn c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">L&uacute;c bấy giờ đồng ch&iacute; Phạm H&ugrave;ng được cử l&agrave;m B&iacute; thư Trung ương Cục. C&aacute;c đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Linh, Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i v&agrave; Phan Văn Đ&aacute;ng l&agrave;m Ph&oacute; b&iacute; thư. Tổ chức chỉ huy chiến dịch được th&agrave;nh lập với Đảng uỷ tiền phương do c&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&agrave; v&agrave; V&otilde; Văn Kiệt l&atilde;nh đạo. Đồng thời Trung ương Cục quyết định th&agrave;nh lập hai bộ tư lệnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Bộ tư lệnh tiền phương Bắc: (c&ograve;n gọi tiền phương 1), do c&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Văn Tr&agrave; (chỉ huy ph&oacute; qu&acirc;n giải ph&oacute;ng Miền Nam), Mai Ch&iacute; Thọ, L&ecirc; Đức Anh l&atilde;nh đạo, chịu tr&aacute;ch nhiệm c&aacute;c địa b&agrave;n Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, Dĩ An, G&ograve; Vấp, L&aacute;i Thi&ecirc;u, Thủ Đức, B&igrave;nh T&acirc;n. Mục ti&ecirc;u l&agrave; chiếm khu Qu&aacute;n Tre, một phần s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, c&aacute;c căn cứ qu&acirc;n sự ở G&ograve; Vấp, Bộ Tổng tham mưu&hellip;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Bộ Tư lệnh tiền phương Nam: (tiền phương 2): Do c&aacute;c đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Kiệt v&agrave; Trần Bạch Đằng l&atilde;nh đạo. Chịu tr&aacute;ch nhiệm chỉ huy c&aacute;c đơn vị chủ lực ở hướng Nam v&agrave; T&acirc;y Nam th&agrave;nh phố, to&agrave;n bộ lực lượng vũ trang, biệt động nội th&agrave;nh.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kế hoạch l&agrave; d&ugrave;ng biệt động đ&aacute;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u đầu n&atilde;o của địch như T&ograve;a Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, Đ&agrave;i Ph&aacute;t thanh, Bộ Tư lệnh hải qu&acirc;n, Tổng nha cảnh s&aacute;t, kho xăng Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; một phần s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhứt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ri&ecirc;ng Th&agrave;nh Đo&agrave;n được tổ chức th&agrave;nh 3 lực lượng:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Lực lượng v&otilde; trang: C&oacute; nhiệm vụ l&agrave;m th&ecirc; đội 2 cho lực lượng v&otilde; trang biệt động của Qu&acirc;n khu chiếm lĩnh c&aacute;c mục ti&ecirc;u lớn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Lực lượng ch&iacute;nh trị v&otilde; trang: C&oacute; nhiệm vụ v&otilde; trang tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng, diệt &aacute;c ph&aacute; kềm gi&agrave;nh quyền l&agrave;m chủ ở cơ sở.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Lực lượng ch&iacute;nh trị c&ocirc;ng khai: C&oacute; nhiệm vụ tập hợp quần ch&uacute;ng rộng r&atilde;i qua c&aacute;c tổ chức c&ocirc;ng khai, phối hợp với c&aacute;c giới, phối hợp lực lượng thứ ba ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng nổi dậy.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trước khi v&agrave;o trận, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; gặp một tổn thất quan trọng: đồng ch&iacute; Hai Nghị (Hồ Hảo Hớn) - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n - bị địch bắt v&agrave; hy sinh trong t&ugrave; sau một đ&ecirc;m bị tra tấn. Tuy nhi&ecirc;n, b&iacute; mật của nghị quyết v&agrave; thực lực của Th&agrave;nh Đo&agrave;n được bảo vệ nguy&ecirc;n vẹn v&agrave; triển khai tốt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ở nội th&agrave;nh c&aacute;nh sinh vi&ecirc;n học sinh được ph&acirc;n c&ocirc;ng tập hợp lực lượng sẵn s&agrave;ng chi viện cho c&aacute;c mũi tiến c&ocirc;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i. Anh em đ&atilde; tập hợp được khoảng 20 ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n học sinh trong đ&ecirc;m văn nghệ Tết Quang Trung, tổ chức ở trường Quốc gia H&agrave;nh ch&aacute;nh. Ng&ograve;i ph&aacute;o đ&atilde; sẵn s&agrave;ng b&ugrave;ng nổ. Tuy nhi&ecirc;n trong suốt thời gian tiến h&agrave;nh chiến dịch, quần ch&uacute;ng phải đối ph&oacute; với cảnh tr&ecirc;n bom dưới đạn, đ&atilde; kh&ocirc;ng thể tập hợp lực lượng tr&ecirc;n quy m&ocirc; lớn. Nhưng bằng nhiều h&igrave;nh thức nổi dậy nhỏ lẻ, ph&ugrave; hợp với ho&agrave;n cảnh chiến tranh đường phố, đồng b&agrave;o v&agrave; thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n Gia Định cũng như nhiều nơi kh&aacute;c đ&atilde; t&iacute;ch cực hưởng ứng lệnh tiến c&ocirc;ng của c&aacute;ch mạng, ghi th&ecirc;m bao th&agrave;nh t&iacute;ch cao đẹp trong biển lửa chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/2/30211/h28a.jpg" style="height:468px; width:624px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Biệt động S&agrave;i G&ograve;n thảo luận phương &aacute;n tấn c&ocirc;ng v&agrave;o nội đ&ocirc; Tết Mậu Th&acirc;n.</span></em></p> <p><span style="font-size:14px">Chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n ở S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định k&eacute;o d&agrave;i gần 5 th&aacute;ng, gồm 2 đợt tiến c&ocirc;ng:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đợt 1: từ đ&ecirc;m 30/01 rạng s&aacute;ng 31/01/1968 đến 25/02/1968.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đợt 2: từ 5/5/1968 đến 18/6/1968.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Về qu&acirc;n sự ta đ&atilde; l&agrave;m ti&ecirc;u hao ti&ecirc;u diệt một bộ phận sinh lực tinh nhuệ của địch, l&agrave;m tan r&atilde; một bộ phận lực lượng vũ trang v&agrave; bộ m&aacute;y ch&iacute;nh quyền địa phương. Về ch&iacute;nh trị ngoại giao, đ&atilde; g&acirc;y một chấn động lớn về ch&iacute;nh trị v&agrave; t&acirc;m l&yacute;, buộc Mỹ phải chuyển hướng chiến lược, chấm dứt n&eacute;m bom miền Bắc, v&agrave;o b&agrave;n hội nghị hai b&ecirc;n rồi bốn b&ecirc;n ở Paris.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&atilde; c&oacute; nhiều hội nghị khoa học để tổng kết v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; từng bước đi của chiến dịch xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n - 68. C&ograve;n c&oacute; nhiều tranh luận, v&iacute; dụ: cần t&igrave;m một c&aacute;i t&ecirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c cho chiến dịch: Tổng c&ocirc;ng k&iacute;ch, Tổng khởi nghĩa, Tiến c&ocirc;ng nổi dậy đồng loạt, Tập k&iacute;ch chiến lược hoặc Tổng diễn tập chiến lược&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">H&atilde;y để cho thời gian v&agrave; lịch sử ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: right;"><em><span style="font-size:14px">(Tr&iacute;ch &ldquo;Mậu Th&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; - NXB Trẻ, 1988)</span></em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;