Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 9 lần V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 27/4/2019, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (LHTN) Quận 9 đ&atilde; tổ chức Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 9 lần thứ V nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32226/16.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Cao Văn Minh&nbsp;v&agrave; </em></span><em>UBVTV, Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Cao Thị Ngọc Ch&acirc;u&nbsp;tặng hoa v&agrave; bức trướng cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 9</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Đại hội c&oacute; anh Cao Thanh B&igrave;nh &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Kinh tế - Ng&acirc;n s&aacute;ch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 9, anh Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, anh Hồ Tấn Đạt &ndash; UVBCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, chị Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; UV.BTV Quận ủy, đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh &ndash; đo&agrave;n thể quận, thường trực c&aacute;c cơ sở Hội, c&aacute;c anh chị nguy&ecirc;n Thường trực Hội LHTN Việt Nam Quận 9 c&aacute;c thời kỳ c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị đại diện Ủy ban Hội c&aacute;c quận, huyện, đại diện c&aacute;c đơn vị kết nghĩa v&agrave; sự tham dự của 150 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho đại diện cho hơn 27.587 hội vi&ecirc;n Hội LHTN Việt Nam Quận 9 v&agrave; c&aacute;c b&aacute;o đ&agrave;i về dự v&agrave; đưa tin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Việt Nam Quận 9 đ&atilde; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống vẻ vang của Hội li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam, c&aacute;c thế hệ hội vi&ecirc;n, c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Tập thể Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 9 đ&atilde; c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p thiết thực ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh mới v&agrave; từng đối tượng thanh ni&ecirc;n, tổ chức. Qua những hoạt động phong tr&agrave;o s&ocirc;i nổi v&agrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của thanh ni&ecirc;n, Hội LHTN Việt Nam Quận 9 đ&atilde; vinh dự nhận được nhiều bằng khen Trung ương Hội LHTN Việt Nam, c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, vận động thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32226/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>G&oacute;c giao lưu văn nghệ với chủ đề &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot; diễn ra xuy&ecirc;n suốt Đại hội. Trong những năm qua, hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m theo sở th&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n tại Quận 9 lu&ocirc;n được ch&uacute; trọng ph&aacute;t triển</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 9 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 l&agrave; đại hội của tuổi trẻ, của nhiệt huyết. Với tinh thần đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến t&acirc;m huyết cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ mới. Đại hội với sự tham gia 150 đại biểu đ&atilde; thảo luận s&ocirc;i nổi c&aacute;c vấn đề về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, hoạt động phong tr&agrave;o v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Hội trong nhiệm kỳ mới. Trong đ&oacute; c&aacute;c đại biểu cũng tập trung thảo luận về c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đề &aacute;n trọng điểm v&agrave; hệ thống c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u của nhiệm kỳ mới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32226/22.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nguyễn Việt Quế Sơn &nbsp;v&agrave; </em></span><em>&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em> Cao Văn Minh tặng hoa cho th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN VIệt Nam Quận 9 kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2019 - 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; hiệp thương 29 anh, chị Ban Chấp h&agrave;nh kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, đại diện cho sức trẻ, năng động, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; ch&iacute;nh trị để l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đ&atilde; hiệp thương Đo&agrave;n Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 với 11 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 03 đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32226/25.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hồ Tấn Đạt&nbsp;&nbsp;tặng hoa ch&uacute;c mừng cho đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội đ&atilde; hiệp thương trực tiếp anh Thi Văn Ngọc Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 9 v&agrave; trong Hội nghị lần thứ I của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 9 đ&atilde; hiệp thương anh Đinh Mạnh Cường v&agrave; anh Nguyễn Ba Thương giữ chức danh Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 9 kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TRƯỜNG DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;