Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 9 lần V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 27/4/2019, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (LHTN) Quận 9 đ&atilde; tổ chức Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 9 lần thứ V nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32226/16.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Cao Văn Minh&nbsp;v&agrave; </em></span><em>UBVTV, Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Cao Thị Ngọc Ch&acirc;u&nbsp;tặng hoa v&agrave; bức trướng cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 9</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Đại hội c&oacute; anh Cao Thanh B&igrave;nh &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Kinh tế - Ng&acirc;n s&aacute;ch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 9, anh Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, anh Hồ Tấn Đạt &ndash; UVBCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, chị Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; UV.BTV Quận ủy, đại diện c&aacute;c ban ng&agrave;nh &ndash; đo&agrave;n thể quận, thường trực c&aacute;c cơ sở Hội, c&aacute;c anh chị nguy&ecirc;n Thường trực Hội LHTN Việt Nam Quận 9 c&aacute;c thời kỳ c&ugrave;ng c&aacute;c anh chị đại diện Ủy ban Hội c&aacute;c quận, huyện, đại diện c&aacute;c đơn vị kết nghĩa v&agrave; sự tham dự của 150 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho đại diện cho hơn 27.587 hội vi&ecirc;n Hội LHTN Việt Nam Quận 9 v&agrave; c&aacute;c b&aacute;o đ&agrave;i về dự v&agrave; đưa tin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Việt Nam Quận 9 đ&atilde; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống vẻ vang của Hội li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam, c&aacute;c thế hệ hội vi&ecirc;n, c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Tập thể Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 9 đ&atilde; c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p thiết thực ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh mới v&agrave; từng đối tượng thanh ni&ecirc;n, tổ chức. Qua những hoạt động phong tr&agrave;o s&ocirc;i nổi v&agrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực của thanh ni&ecirc;n, Hội LHTN Việt Nam Quận 9 đ&atilde; vinh dự nhận được nhiều bằng khen Trung ương Hội LHTN Việt Nam, c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, vận động thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển địa phương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32226/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>G&oacute;c giao lưu văn nghệ với chủ đề &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot; diễn ra xuy&ecirc;n suốt Đại hội. Trong những năm qua, hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m theo sở th&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n tại Quận 9 lu&ocirc;n được ch&uacute; trọng ph&aacute;t triển</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận 9 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 l&agrave; đại hội của tuổi trẻ, của nhiệt huyết. Với tinh thần đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; kiến t&acirc;m huyết cho c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ mới. Đại hội với sự tham gia 150 đại biểu đ&atilde; thảo luận s&ocirc;i nổi c&aacute;c vấn đề về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, hoạt động phong tr&agrave;o v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Hội trong nhiệm kỳ mới. Trong đ&oacute; c&aacute;c đại biểu cũng tập trung thảo luận về c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, đề &aacute;n trọng điểm v&agrave; hệ thống c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u của nhiệm kỳ mới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32226/22.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nguyễn Việt Quế Sơn &nbsp;v&agrave; </em></span><em>&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em> Cao Văn Minh tặng hoa cho th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN VIệt Nam Quận 9 kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2019 - 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; hiệp thương 29 anh, chị Ban Chấp h&agrave;nh kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, đại diện cho sức trẻ, năng động, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; ch&iacute;nh trị để l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đ&atilde; hiệp thương Đo&agrave;n Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 với 11 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 03 đại biểu dự khuyết.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32226/25.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hồ Tấn Đạt&nbsp;&nbsp;tặng hoa ch&uacute;c mừng cho đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội đ&atilde; hiệp thương trực tiếp anh Thi Văn Ngọc Tuấn giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 9 v&agrave; trong Hội nghị lần thứ I của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận 9 đ&atilde; hiệp thương anh Đinh Mạnh Cường v&agrave; anh Nguyễn Ba Thương giữ chức danh Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 9 kh&oacute;a V, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TRƯỜNG DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;