Đại tướng Lê Đức Anh - Vĩnh biệt một cuộc đời lừng lẫy

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&uacute;ng v&agrave;o những ng&agrave;y th&aacute;ng Tư đặc biệt của d&acirc;n tộc, đồng đội dang rộng v&ograve;ng tay nghĩa t&igrave;nh đ&oacute;n &ocirc;ng về với một thế giới kh&aacute;c - nơi m&agrave; mọi y&ecirc;u - gh&eacute;t, đ&uacute;ng - sai, vinh quang - khổ ải&hellip; đều được soi chiếu trong &aacute;nh s&aacute;ng của từ t&acirc;m, thanh khiết, thế giới của những người hiền.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32233/cover2-1556469546265351767501.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước - Đại tướng L&ecirc; Đức Anh ra đi v&agrave;o đ&uacute;ng những ng&agrave;y th&aacute;ng Tư đầy cảm x&uacute;c của cả d&acirc;n tộc, chỉ sau người đồng ch&iacute; xuất sắc của m&igrave;nh - Trung tướng Đồng Sỹ Nguy&ecirc;n - &iacute;t ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Non s&ocirc;ng, biển trời Tổ quốc c&ugrave;ng anh linh của ti&ecirc;n tổ v&agrave; c&aacute;c liệt sĩ , đồng đội đ&oacute;n &ocirc;ng v&agrave;o c&otilde;i cao xanh đ&uacute;ng những ng&agrave;y cận kề ng&agrave;y thống nhất đất nước - ng&agrave;y m&agrave; &ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; của m&igrave;nh đ&atilde; d&agrave;nh hầu hết cuộc đời nếm mật nằm gai, tắm bom gội đạn, hi sinh cả xương m&aacute;u để mang về cho nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một cuộc đời lừng lẫy gắn với giai đoạn lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của đất nước vừa kh&eacute;p lại trong y&ecirc;u thương, tự h&agrave;o v&agrave; ki&ecirc;u h&atilde;nh kh&ocirc;ng chỉ của con ch&aacute;u &ocirc;ng m&agrave; của nhiều người d&acirc;n nước Việt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phần thưởng h&ograve;a b&igrave;nh đầu ti&ecirc;n của một vị tướng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;ng qu&ecirc; hiền h&ograve;a Ph&uacute; Vang, tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế năm 1920 chứng kiến sự ra đời một người con m&agrave; c&oacute; lẽ đ&atilde; kh&ocirc;ng ngờ rằng một ng&agrave;y người con ấy trở th&agrave;nh vị đại tướng lừng lẫy, g&oacute;p c&ocirc;ng lớn v&agrave;o sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">44 năm trước, mang h&agrave;m Trung tướng m&agrave; &ocirc;ng vừa được phong vượt cấp c&ugrave;ng với Trung tướng Đồng Sỹ Nguy&ecirc;n, L&ecirc; Đức Anh đ&atilde; chỉ huy một c&aacute;nh qu&acirc;n tiến v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n theo hướng kh&oacute; khăn nhất l&agrave; hướng T&acirc;y - T&acirc;y Nam S&agrave;i G&ograve;n, v&ugrave;ng Long An với đồng nước, k&ecirc;nh rạch v&agrave; s&igrave;nh lầy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi nghe tin chiến thắng ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave;o ng&agrave;y 30-4, vị tướng mưu tr&iacute;, dũng cảm đang ở sở chỉ huy c&aacute;nh t&acirc;y - t&acirc;y nam tại một địa điểm ph&iacute;a nam huyện Đức H&ograve;a, Long An. Hai từ &quot;Xong rồi!&quot; m&agrave; &ocirc;ng vừa được b&aacute;o c&aacute;o khiến vị tướng b&agrave;ng ho&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau cảm gi&aacute;c hạnh ph&uacute;c tột độ v&agrave; nhẹ nh&otilde;m, thoải m&aacute;i l&agrave; bắt đầu cảm thấy c&aacute;i mệt r&atilde; rời của h&agrave;ng chục năm chiến đấu &aacute;c liệt, căng như d&acirc;y đ&agrave;n t&iacute;ch tụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối h&ocirc;m đ&oacute;, vị tướng đ&atilde; thưởng cho m&igrave;nh m&oacute;n qu&agrave; h&ograve;a b&igrave;nh đầu ti&ecirc;n: giấc ngủ nướng k&eacute;o d&agrave;i tới 9 giờ s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Tr&ecirc;n đời n&agrave;y, ai vừa trải qua những thử th&aacute;ch nghiệt ng&atilde;, những ng&agrave;y th&aacute;ng căng thẳng, th&igrave; hẳn sẽ hiểu v&agrave; cảm th&ocirc;ng cho giấc ngủ ngon l&agrave;nh, kh&ocirc;ng g&igrave; cưỡng nổi của những người l&iacute;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i ngay khi vừa kết th&uacute;c cuộc chiến tranh&quot;, những thổ lộ ch&acirc;n t&igrave;nh, mộc mạc của Đại tướng L&ecirc; Đức Anh trong cuốn hồi k&yacute; của m&igrave;nh khiến ai ai cũng phải x&uacute;c động c&uacute;i m&igrave;nh trước những hi sinh kh&ocirc;ng g&igrave; so s&aacute;nh được của lớp cha anh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32233/box1-15564635148212065369494.jpg" style="height:400px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gần 10 năm hồi sinh đất bạn</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đất nước thống nhất nhưng vị tướng gi&agrave; c&ugrave;ng với bao đồng đội của m&igrave;nh chẳng được mấy ng&agrave;y y&ecirc;n hưởng h&ograve;a b&igrave;nh, hạnh ph&uacute;c ri&ecirc;ng, lại tiếp tục cầm s&uacute;ng bảo vệ đất nước nơi bi&ecirc;n giới ph&iacute;a Bắc v&agrave; ph&iacute;a T&acirc;y Nam. Khi bi&ecirc;n giới đất nước tạm b&igrave;nh y&ecirc;n th&igrave; cũng lại l&agrave; l&uacute;c &ocirc;ng bước đi tiếp, xa tổ ấm ri&ecirc;ng của m&igrave;nh sang nước bạn Campuchia l&agrave;m nghĩa vụ quốc tế cao cả, bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh gần 10 năm trải bao gian khổ c&ugrave;ng anh em đồng đội hồi sinh một đất nước Campuchia trong đống tro t&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiệm vụ g&oacute;p phần hồi sinh đất nước Campuchia khỏi chiến tranh, hận th&ugrave; được đặt l&ecirc;n vai vị tướng vừa trải qua hơn 30 năm chiến đấu cho qu&ecirc; hương m&igrave;nh v&agrave; chưa một ng&agrave;y ngơi nghỉ, c&ugrave;ng h&agrave;ng ngh&igrave;n chuy&ecirc;n gia v&agrave; chiến sĩ qu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sự đ&oacute;ng g&oacute;p xuất sắc của &ocirc;ng trong gần 10 năm l&agrave;m nhiệm vụ tại Campuchia với vai tr&ograve; l&agrave; Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng ki&ecirc;m Tư lệnh Qu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam tại Campuchia, &ocirc;ng đ&atilde; hai lần được thăng qu&acirc;n h&agrave;m, từ Trung tướng l&ecirc;n Thượng tướng năm 1980 v&agrave; Đại tướng năm 1986.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32233/3756539-155646904376959232268.jpg" style="height:378px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong gần 10 năm gian khổ ấy, c&oacute; những l&uacute;c tướng L&ecirc; Đức Anh đ&atilde; phải đối mặt với những quyết định kh&oacute; khăn bởi những tổn thất lớn do cấp dưới nắm t&igrave;nh h&igrave;nh địch chưa chắc, trong đ&oacute; đ&aacute;ng lưu &yacute; l&agrave; vụ đ&aacute;nh địch ngầm ở Siem Reap năm 1983.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tướng L&ecirc; Đức Anh đ&atilde; được Bộ Ch&iacute;nh trị gọi về để xử l&yacute; việc n&agrave;y khi &ocirc;ng đang điều trị mắt dang dở ở Li&ecirc;n X&ocirc;. Đại tướng đ&atilde; tức tốc trở về với một b&ecirc;n mắt c&ograve;n băng k&iacute;n, trong sự &aacute;i ngại của b&aacute;c sĩ điều trị. Với sự tỉnh t&aacute;o v&agrave; ki&ecirc;n quyết của m&igrave;nh, tướng L&ecirc; Đức Anh đ&atilde; giải quyết ổn thỏa cuộc khủng hoảng để rồi năm sau &ocirc;ng được Chủ tịch Hội đồng Nh&agrave; nước k&yacute; quyết định thăng qu&acirc;n h&agrave;m từ cấp Thượng tướng l&ecirc;n Đại tướng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 26-9-1989, những đơn vị cuối c&ugrave;ng của qu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam v&agrave; chuy&ecirc;n gia Việt Nam r&uacute;t hết về nước sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đ&oacute;n đo&agrave;n, Chủ tịch nước V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng đ&atilde; trực tiếp gắn Hu&acirc;n chương Sao v&agrave;ng l&ecirc;n l&aacute; cờ quyết thắng của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong gi&acirc;y ph&uacute;t ấy, Đại tướng L&ecirc; Đức Anh đ&atilde; rất x&uacute;c động bởi Campuchia ch&iacute;nh l&agrave; một phần đời gian khổ nhưng đầy chiến c&ocirc;ng của &ocirc;ng v&agrave; h&agrave;ng ngh&igrave;n đồng ch&iacute; của m&igrave;nh...</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>(TR&Iacute;CH THEO B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;