Nhà Bè: Khánh thành tuyến hẻm chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Huyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 6/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave;, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam x&atilde; Long Thới đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm 68 ấp 3, x&atilde; Long Thới. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n thứ hai của Huyện sau tuyến hẻm 291, ấp 3, x&atilde; Phước Lộc, nằm trong chuỗi c&aacute;c hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 vừa diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 5/5/2019.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32240/IMG_3316-new.jpg" style="height:422px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; sự tham dự của Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh, Ph&oacute; Trưởng Ban Mặt trận &ndash; An ninh Quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Chị Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện; Anh Trần Thanh Hiệp, Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện; Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy x&atilde; Long Thới; Anh Huỳnh Thanh M&atilde;nh, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện; chị Nhữ Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam x&atilde; Long Thới, c&aacute;c anh chị l&agrave; Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; v&agrave; người d&acirc;n trong tuyến hẻm c&ugrave;ng tham gia buổi lễ.</p> <p style="text-align:justify">Tuyến hẻm 68 ấp 3, x&atilde; Long Thới c&oacute; chiều d&agrave;i l&agrave; 150m, chiều rộng hẻm l&agrave; 4m. Thực trạng tuyến hẻm trước đ&acirc;y thường xuy&ecirc;n bị ngập &uacute;ng do triều cường, đường xuống cấp nghi&ecirc;m trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển v&agrave; sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y của người d&acirc;n trong khu vực.</p> <p style="text-align:justify">Sau t&aacute;m ng&agrave;y thi c&ocirc;ng s&ocirc;i nổi, c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sỹ Đo&agrave;n Cơ sở C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; Long Thới c&ugrave;ng với người d&acirc;n trong tuyến hẻm đ&atilde; ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ, hăng h&aacute;i thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm, n&acirc;ng cốt nền cao hơn 0,4m so với hiện trạng ban đầu. C&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y, gi&uacute;p họ tho&aacute;t khỏi cảnh ngập &uacute;ng, &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; nhất l&agrave; việc chung tay c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương thực hiện N&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</p> <p style="text-align:justify">Tổng kinh ph&iacute; thi c&ocirc;ng tuyến hẻm ước t&iacute;nh gần 100 triệu đồng, trong đ&oacute; Ủy ban Hội LHTN Huyện vận động 20 triệu đồng, Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n hẻm 68, ấp 3 x&atilde; Long Thới, c&ugrave;ng hơn 100 ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động của hơn 35 chiến sỹ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Long Thới.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32240/IMG_3308.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32240/IMG_3334.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Theo ch&uacute; Thạch Thanh H&ugrave;ng &ndash; đại diện người d&acirc;n thụ hưởng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n t&iacute;ch cực hỗ trợ ng&agrave;y c&ocirc;ng thợ x&acirc;y, kinh ph&iacute; thực hiện thi c&ocirc;ng tuyến hẻm chia sẻ, tuyến hẻm được ho&agrave;n th&agrave;nh như một m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa của c&aacute;c bạn chiến sỹ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; d&agrave;nh cho người d&acirc;n trong tuyến hẻm, thỏa ước nguyện c&oacute; một tuyến hẻm khang trang, di chuyển thuận lợi của b&agrave; con trong x&oacute;m n&ecirc;n d&ugrave; thế n&agrave;o cũng cố gắng vận động, t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c bạn chiến sỹ c&ugrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh tuyến hẻm sớm nhất c&oacute; thể.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;Tuyến hẻm được ho&agrave;n th&agrave;nh đ&atilde; g&oacute;p phần gắn kết tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sẵn s&agrave;ng cho đi m&agrave; kh&ocirc;ng cần nhận lại của c&aacute;c bạn chiến sỹ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n địa phương, tạo th&ecirc;m một dấu ấn đẹp của C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n với người d&acirc;n địa phương, g&oacute;p phần thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh cảm thắm thiết giữa &ldquo;Qu&acirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;D&acirc;n&rdquo;. Kết quả đạt được kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội, thiết thực kỷ niệm 50 thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:right"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;