Nhà Bè: Khánh thành tuyến hẻm chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Huyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 6/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave;, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam x&atilde; Long Thới đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm 68 ấp 3, x&atilde; Long Thới. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n thứ hai của Huyện sau tuyến hẻm 291, ấp 3, x&atilde; Phước Lộc, nằm trong chuỗi c&aacute;c hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 vừa diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 5/5/2019.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32240/IMG_3316-new.jpg" style="height:422px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; sự tham dự của Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh, Ph&oacute; Trưởng Ban Mặt trận &ndash; An ninh Quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Chị Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện; Anh Trần Thanh Hiệp, Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Huyện; Đ/c Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy x&atilde; Long Thới; Anh Huỳnh Thanh M&atilde;nh, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện; chị Nhữ Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam x&atilde; Long Thới, c&aacute;c anh chị l&agrave; Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Huyện nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; v&agrave; người d&acirc;n trong tuyến hẻm c&ugrave;ng tham gia buổi lễ.</p> <p style="text-align:justify">Tuyến hẻm 68 ấp 3, x&atilde; Long Thới c&oacute; chiều d&agrave;i l&agrave; 150m, chiều rộng hẻm l&agrave; 4m. Thực trạng tuyến hẻm trước đ&acirc;y thường xuy&ecirc;n bị ngập &uacute;ng do triều cường, đường xuống cấp nghi&ecirc;m trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển v&agrave; sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y của người d&acirc;n trong khu vực.</p> <p style="text-align:justify">Sau t&aacute;m ng&agrave;y thi c&ocirc;ng s&ocirc;i nổi, c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sỹ Đo&agrave;n Cơ sở C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; Long Thới c&ugrave;ng với người d&acirc;n trong tuyến hẻm đ&atilde; ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ, hăng h&aacute;i thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm, n&acirc;ng cốt nền cao hơn 0,4m so với hiện trạng ban đầu. C&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y, gi&uacute;p họ tho&aacute;t khỏi cảnh ngập &uacute;ng, &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; nhất l&agrave; việc chung tay c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương thực hiện N&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</p> <p style="text-align:justify">Tổng kinh ph&iacute; thi c&ocirc;ng tuyến hẻm ước t&iacute;nh gần 100 triệu đồng, trong đ&oacute; Ủy ban Hội LHTN Huyện vận động 20 triệu đồng, Đảng ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n hẻm 68, ấp 3 x&atilde; Long Thới, c&ugrave;ng hơn 100 ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động của hơn 35 chiến sỹ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Long Thới.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32240/IMG_3308.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32240/IMG_3334.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Theo ch&uacute; Thạch Thanh H&ugrave;ng &ndash; đại diện người d&acirc;n thụ hưởng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n t&iacute;ch cực hỗ trợ ng&agrave;y c&ocirc;ng thợ x&acirc;y, kinh ph&iacute; thực hiện thi c&ocirc;ng tuyến hẻm chia sẻ, tuyến hẻm được ho&agrave;n th&agrave;nh như một m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa của c&aacute;c bạn chiến sỹ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; d&agrave;nh cho người d&acirc;n trong tuyến hẻm, thỏa ước nguyện c&oacute; một tuyến hẻm khang trang, di chuyển thuận lợi của b&agrave; con trong x&oacute;m n&ecirc;n d&ugrave; thế n&agrave;o cũng cố gắng vận động, t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c bạn chiến sỹ c&ugrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh tuyến hẻm sớm nhất c&oacute; thể.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;Tuyến hẻm được ho&agrave;n th&agrave;nh đ&atilde; g&oacute;p phần gắn kết tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sẵn s&agrave;ng cho đi m&agrave; kh&ocirc;ng cần nhận lại của c&aacute;c bạn chiến sỹ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n địa phương, tạo th&ecirc;m một dấu ấn đẹp của C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n với người d&acirc;n địa phương, g&oacute;p phần thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh cảm thắm thiết giữa &ldquo;Qu&acirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;D&acirc;n&rdquo;. Kết quả đạt được kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội, thiết thực kỷ niệm 50 thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:right"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;