'Mài sắc tư duy lý luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:#696969"><strong><em>Tại Lễ ph&aacute;t động Đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020) tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đại diện cho tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu khẳng định quyết t&acirc;m của tuổi trẻ, khẳng định niềm tin son sắt v&agrave;o l&yacute; tưởng của Đảng, của B&aacute;c Hồ, quyết t&acirc;m đi theo con đường m&agrave; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; chọn.</em></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32844/IMG_2552%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>PGS,TS Huỳnh Th&agrave;nh Đạt - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Đảng vi&ecirc;n mới trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM&nbsp;tại &ldquo;Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o Học sinh, Sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; vừa mới được kh&aacute;nh th&agrave;nh tại trường.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>Ban bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin tr&iacute;ch đăng b&agrave;i ph&aacute;t biểu của đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n:</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại s&aacute;ng lập v&agrave; r&egrave;n luyện. Đảng l&agrave; ngọn đuốc soi đường cho Nh&acirc;n d&acirc;n ta v&ugrave;ng l&ecirc;n đấu tranh chống lại &aacute;ch n&ocirc; lệ qua hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, chống Mỹ v&agrave; tiến l&ecirc;n x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội. Dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, Nh&acirc;n d&acirc;n ta đo&agrave;n kết một l&ograve;ng, vượt mọi gian khổ, hy sinh, đưa c&aacute;c phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng đi từ thắng lợi n&agrave;y đến thắng lợi kh&aacute;c. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở mỗi thời điểm đấu tranh c&aacute;ch mạng, mỗi sự kiện phong tr&agrave;o do Đảng ta ph&aacute;t động đều ghi dấu vai tr&ograve; của lớp lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hăng h&aacute;i, xung phong kh&ocirc;ng sợ hy sinh, gian khổ, mưu tr&iacute;, dũng cảm, đ&oacute;ng g&oacute;p sức trẻ, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n qu&acirc;n, to&agrave;n d&acirc;n ta gi&agrave;nh được độc lập, tự do, thống nhất đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>1. </strong>Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh 90 năm vẻ vang đ&oacute;, từ ng&agrave;y c&oacute; Đảng c&aacute;ch mạng dẫn đường, Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng chung ch&iacute; hướng, sắt son niềm tin với Đảng. Bằng những phương thức s&aacute;ng tạo, kết hợp thực tiễn đấu tranh c&aacute;ch mạng phong ph&uacute; tại miền Nam, nhiều phong tr&agrave;o đấu tranh c&aacute;ch mạng đ&atilde; gi&agrave;nh thắng lợi, thể hiện tr&iacute; tuệ, sự bản lĩnh, sự ki&ecirc;n cường, bất khuất của Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố; g&oacute;p phần v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng v&agrave;o chiến thắng lịch sử ng&agrave;y 30/4/1975, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 44 năm qua, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng bộ v&agrave; Ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh tựu to lớn, to&agrave;n diện tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực, mang lại nhiều lợi &iacute;ch thiết thực cho nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Chợ Lớn - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n tự h&agrave;o về truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng, vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự h&agrave;o về những trang sử viết bằng m&aacute;u của biết bao thế hệ đảng vi&ecirc;n th&agrave;nh phố; lu&ocirc;n vinh dự khi được Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố c&aacute;c thời kỳ đặt niềm tin y&ecirc;u, sự kỳ vọng lớn lao. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay lu&ocirc;n khẳng định niềm tin son sắt v&agrave;o l&yacute; tưởng của Đảng, của B&aacute;c Hồ, quyết t&acirc;m đi theo con đường m&agrave; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; chọn.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32844/Hinh%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;Kỳ nghỉ hồng tham gia hoạt động &quot;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&quot;&nbsp;- Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>2.</strong> Nối tiếp sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của đợt hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), h&ocirc;m nay, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động Đợt hoạt động cao điểm &ldquo;<strong><em>Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng</em></strong>&rdquo; từ th&aacute;ng 9/2019 đến th&aacute;ng 02/2020, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 &ndash; 03/02/2020), sự kiện c&oacute; nghĩa v&ocirc; c&ugrave;ng trọng đại đối với Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Bằng t&igrave;nh cảm, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đối Đảng, đối với sự kỳ vọng, sự tin y&ecirc;u to lớn của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố, trong đợt hoạt động n&agrave;y, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ ra sức ph&aacute;t huy, thực hiện tốt c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp th&agrave;nh. Đ&oacute; l&agrave;: X&acirc;y dựng mới 05 căn nh&agrave; cho Đảng vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, Phối hợp thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo, l&agrave;m mới tuyến h&agrave;nh lang k&ecirc;nh rạch tại quận 12, X&acirc;y dựng mới 01 s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, X&acirc;y dựng 02 c&acirc;y cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n tại Huyện ngoại th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ t&iacute;ch cực tham gia đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo; với c&aacute;c h&igrave;nh thức sinh hoạt đa dạng, phong ph&uacute; như: Chương tr&igrave;nh giao lưu truyền lửa &ldquo;Ba thế hệ chung một ngọn cờ hồng&rdquo;, c&aacute;c diễn đ&agrave;n với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với Đảng - Đảng với thanh ni&ecirc;n&rdquo; phản &aacute;nh những t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm, nguyện vọng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh thiếu nhi đối với c&aacute;c cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền địa phương, c&aacute;c chương tr&igrave;nh nghệ thuật ch&agrave;o mừng th&agrave;nh lập Đảng v&agrave; tuy&ecirc;n dương đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu từ cấp th&agrave;nh đến cơ sở, tham gia thực hiện &ldquo;Ng&agrave;y lao động Cộng sản&rdquo; tại từng địa phương, đơn vị&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tin rằng những hoạt động s&ocirc;i nổi, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh được thực hiện của c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ l&agrave; những m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố k&iacute;nh d&acirc;ng l&ecirc;n Đảng trong dịp kỷ niệm đặc biệt n&agrave;y.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>3.</strong> Với niềm tin son sắt hướng về Đảng, trong đợt hoạt động n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố ra sức phấn đấu, học tập, r&egrave;n luyện nhiều hơn nữa. Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cần trau dồi t&igrave;m hiểu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, những cột mốc, những th&agrave;nh tựu vĩ đại của Đảng trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam để từ đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m t&igrave;nh cảm, niềm tin v&agrave; nhận thức đ&uacute;ng đắn về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n k&ecirc;u gọi c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trẻ n&ecirc;u cao vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, gương mẫu cả trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, cả trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, với tinh thần v&agrave; kh&iacute; ph&aacute;ch của những người cộng sản trẻ, sẵn s&agrave;ng đi đầu v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất săc mọi nhiệm vụ được giao. Cần n&acirc;ng cao vai tr&ograve; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt của m&igrave;nh, vừa ti&ecirc;n phong, gương mẫu, vừa t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo ra c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p tốt cho Đo&agrave;n - Hội - Đội, cho địa phương, đơn vị nơi m&igrave;nh học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c. Đảng vi&ecirc;n trẻ cũng l&agrave; những chiến sĩ ti&ecirc;n phong tr&ecirc;n mặt trận tư tưởng, t&iacute;ch cực học tập trau dồi n&acirc;ng cao nhận thức, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng đề nghị c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tập trung tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Th&agrave;nh lập Đảng đến to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của từng địa phương, đơn vị trong thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, hoạt động phong tr&agrave;o thiết thực lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tin tưởng rằng c&aacute;c đơn vị cơ sở, c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội - Đội sẽ chủ động triển khai thực hi&ecirc;n c&oacute; hiệu qua đợt hoạt động, qua đ&oacute; ph&aacute;t hiện v&agrave; bồi dưỡng những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực, tạo nguồn ph&aacute;t triển đảng vi&ecirc;n mới, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n mới. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cần chủ động r&agrave; so&aacute;t, củng cố đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n c&aacute;c cấp, tham mưu tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị nguồn c&aacute;n bộ đo&agrave;n chủ chốt, nguồn c&aacute;n bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực để giới thiệu cho c&aacute;c cấp ủy đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị, xứng đ&aacute;ng l&agrave; c&aacute;nh tay đắc lực, l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng, xứng đ&aacute;ng với niềm tin y&ecirc;u v&agrave; sự kỳ vọng của Đảng v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố đối với thế hệ trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuổi trẻ th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c đ&atilde; sẵn s&agrave;ng chuẩn bị cho đợt hoạt động với t&acirc;m thế mạnh mẽ, l&ograve;ng quyết t&acirc;m thực hiện hiệu quả những hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, lập th&agrave;nh t&iacute;ch đột ph&aacute;, tự h&agrave;o đ&oacute;n mừng một chặng đường mới của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, g&oacute;p sức v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, t&ocirc;i tuy&ecirc;n bố ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;. Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, thay mặt tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng cảm ơn c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, chỉ đạo v&agrave; d&agrave;nh t&igrave;nh cảm tin y&ecirc;u đối với thế hệ trẻ th&agrave;nh phố. Xin tr&acirc;n trọng c&aacute;m ơn c&aacute;c cấp ủy đảng, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban, ng&agrave;nh đ&atilde; lu&ocirc;n hỗ trợ tổ chức Đo&agrave;n, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong suốt thời gian qua. K&iacute;nh ch&uacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo mạnh khỏe, hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; một h&agrave;nh tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đầy cảm x&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>PHẠM HỒNG SƠN</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>* Tựa đề do Ban bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n đặt.</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;