Khởi nghiệp sáng tạo: Hội cần làm gì và ‘đón sóng’ thế nào?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hơn 5 năm qua, khởi nghiệp l&agrave; một đề t&agrave;i được nhắc nhiều tr&ecirc;n phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng. D&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; đối tượng duy nhất trong &quot;giới khởi nghiệp&quot;, nhưng thanh ni&ecirc;n&nbsp;c&oacute; nhiều lợi thế trong khởi nghiệp, được quan t&acirc;m&nbsp;v&agrave; khuyến kh&iacute;ch khởi nghiệp.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32730/IMG_2202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ng&agrave;y hội Khởi nghiệp Việt Nam năm 2019&nbsp; tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Ảnh Văn Dĩ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Bức tranh khởi nghiệp</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo BSSC, TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh hiện tại c&oacute; khoảng 278.000 doanh nghiệp đăng k&yacute; hoạt động, chiếm hơn 30% số doanh nghiệp cả nước. Về khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo, Th&agrave;nh phố chiếm 42% số lượng c&ocirc;ng ty khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo đang hoạt động của cả nước.Trong đ&oacute;, c&oacute; 222 doanh nghiệp đ&atilde; v&agrave; đang được hỗ trợ ươm tạo tại 10 cơ sở ươm tạo của Nh&agrave; nước trong giai đoạn 2011 đến nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra c&oacute; khoảng 49% startup đ&atilde; t&igrave;m được nh&agrave; t&agrave;i trợ v&agrave; đầu tư; trong đ&oacute;, c&oacute; khoảng 70% đang ở c&aacute;c giai đoạn đầu ti&ecirc;n của qu&aacute; tr&igrave;nh gọi vốn đầu tư khuyến kh&iacute;ch khởi nghiệp theo hướng sản xuất v&agrave; cung cấp dịch vụ mới theo c&ocirc;ng nghệ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh phố l&agrave; một điểm đến s&ocirc;i động, hấp dẫn cho giới trẻ khởi nghiệp.Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, được hun đ&uacute;c thường xuy&ecirc;n tinh thần khởi nghiệp, kh&aacute;t khao khởi nghiệp, s&aacute;ng tạo để l&agrave;m gi&agrave;u&nbsp;ch&iacute;nh đ&aacute;ng cho gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội, x&acirc;y dựng đất nước gi&agrave;u mạnh v&agrave; văn minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong bức tranh tổng thể về kinh tế Th&agrave;nh phố v&agrave; l&agrave;n s&oacute;ng khởi nghiệp, để mỗi bạn trẻ hiểu v&agrave; &ldquo;bắt nhịp&rdquo; được với xu hướng khởi nghiệp v&agrave; khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo chung ch&uacute;ng ta cần phải g&igrave;? Đ&oacute; l&agrave; những vấn đề Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cần phải &ldquo;đ&oacute;n s&oacute;ng&rdquo;&nbsp;</span><span style="font-size:16px">để tập hợp thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, trở th&agrave;nh đơn vị ti&ecirc;n phong c&ugrave;ng g&oacute;p sức với Th&agrave;nh phố để x&acirc;y dựng Hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp mạnh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>&lsquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố khởi nghiệp - s&aacute;ng tạo&rsquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; t&ecirc;n gọi của trung t&acirc;m thảo luận của c&aacute;c đại biểu Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP.HCM lần thứ VIII tại Trung t&acirc;m Hỗ trợ Khởi nghiệp v&agrave; Đổi mới S&aacute;ng tạo TP.HCM (SIHUB) v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 02.11 để c&ugrave;ng b&agrave;n bạc, nh&igrave;n nhận lại v&agrave; t&igrave;m t&ograve;i lời giải đ&aacute;p cho c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32950/P1300388%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu thảo luận tại&nbsp;SIHUB</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp TP.HCM,&nbsp;để bắt nhịp l&agrave;n s&oacute;ng khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thực hiện được căn cứ tr&ecirc;n c&aacute;c chỉ số khởi nghiệp to&agrave;n cầu (GEM) đ&atilde; được &aacute;p dụng tr&ecirc;n 100 quốc gia, chất lượng sinh th&aacute;i khởi nghiệp. Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cần lựa chọn chọn một số giải ph&aacute;p về t&agrave;i ch&iacute;nh cho khởi nghiệp, gi&aacute;o dục &ndash; đ&agrave;o tạo, cơ sở hạ tầng, hệ thống đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n khởi nghiệp. C&oacute; như thế mới từng bước hiện thực h&oacute;a tầm ph&aacute;t triển v&agrave; tạo n&ecirc;n sức cạnh tranh mạnh mẽ cho Th&agrave;nh phố trong tương lai gần.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(84, 84, 84); font-family:arial,sans-serif">Từ một g&oacute;c độ kh&aacute;c, anh&nbsp;</span>Hồ Quang Hưng&nbsp;<span style="color:rgb(84, 84, 84); font-family:arial,sans-serif">- Gi&aacute;m đốc Hult Prize khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, hội vi&ecirc;n Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố đ</span>ề xuất n&ecirc;n phối hợp tạo n&ecirc;n một cộng đồng kh&aacute;ch h&agrave;ng cho việc hỗ trợ c&aacute;c thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp. Đồng thời anh Hưng cũng mong muốn c&aacute;c đơn vị sẽ phối hợp với Sở Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo cho m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp s&aacute;ng tạo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32950/P1300373.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Anh Trương Văn Đạt - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif">Từ thực tiễn kinh nghiệm khởi nghiệp trong m&ocirc;i trường đại học, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM Trương Văn Đạt đề<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;xu</span></span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">ấ</span></span><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">t</span><span style="font-family:arial,sans-serif"> </span>cần ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của c&aacute;c trường đại học, c&ocirc;ng ty để khởi nghiệp với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo. Cạnh đ&oacute;, anh Đạt cũng đề xuất n&ecirc;n hỗ trợ ph&aacute;p l&yacute;, trang thiết bị cho c&aacute;c &yacute; tưởng, c&ocirc;ng ty khởi nghiệp. &ldquo;Ngo&agrave;i việc gi&aacute;o dục, tạo tinh thần cho c&aacute;c bạn trẻ, cần tư vấn để c&aacute;c bạn trẻ c&acirc;n nhắc trước khi khởi nghiệp&rdquo;, anh Đạt n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">Về cơ chế hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, anh Ho&agrave;ng B&aacute; Nghị - C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp quận B&igrave;nh T&acirc;n đề xuất:&nbsp;&quot;Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố tiếp tục&nbsp;c&oacute; kế hoạch phối hợp hoặc h&igrave;nh thức li&ecirc;n tịch với c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c bạn khởi nghiệp c&oacute; được sự tự tin, thuận tiện hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&agrave;nh lập doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c bạn khởi nghiệp sẽ &iacute;t bị &ldquo;ngợp&rdquo; khi tiếp x&uacute;c với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">L&agrave; nh&agrave; đầu tư v&agrave; nh&agrave; hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ v&agrave; năng lượng t&aacute;i tạo, tham gia th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển nhiều c&ocirc;ng ty v&agrave; tổ chức hoạt động trong lĩnh vực n&agrave;y, đặc biệt tập trung v&agrave;o Hợp t&aacute;c Quốc tế v&agrave; Hợp t&aacute;c C&ocirc;ng - Tư, anh&nbsp;Huỳnh Kim Tước - Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh&nbsp;SIHUB&nbsp;khuy&ecirc;n những thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp cần trang bị kiến thức, t&acirc;m thế, văn h&oacute;a v&agrave; tinh thần trước khi khởi nghiệp. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">Đồng thời, c&aacute;c bạn trẻ phải chuẩn bị c&aacute;c dự &aacute;n tốt nhằm t&igrave;m kiếm nguồn vốn để ph&aacute;t triển &yacute; tưởng khởi nghiệp của m&igrave;nh. Anh Tước nhấn mạnh vai tr&ograve; của đổi mới s&aacute;ng tạo đối với hoạt động khởi nghiệp.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32950/logo%20(1).png" style="width:100px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Trong nhiệm kỳ VII, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;th&ocirc;ng qua đơn vị chuy&ecirc;n tr&aacute;ch l&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp (BSSC) đ&atilde; thẩm định v&agrave; tư vấn cho 20 ngh&igrave;n doanh nghiệp v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp; trợ gi&uacute;p cho hơn 6.000 dự &aacute;n khởi nghiệp thuộc mọi ng&agrave;nh nghề về t&agrave;i ch&iacute;nh, cơ sở vật chất, tư vấn, x&uacute;c tiền thương mại; giải ng&acirc;n tr&ecirc;n 150 tỷ đồng nguồn vốn vay t&iacute;n chấp cho tr&ecirc;n 1.000 doanh nghiệp/ m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp; đ&agrave;o tạo hơn 15.000 doanh nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Một những những hoạt động nổi bật m&agrave; Th&agrave;nh Hội tổ chức l&agrave; cuộc thi khởi nghiệp Vietnam Startup Whelel, l&agrave; một trong những cuộc thi mang t&iacute;nh quốc tế lớn nhất Việt Nam, từ cuộc thi đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 5.000 m&ocirc; h&igrave;nh/ doanh nghiệp khởi nghiệp được giới thiệu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng,&hellip;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">S&agrave;n Giao dịch đầu tư v&agrave; khởi nghiệp l&agrave; hoạt động kết nối đầu tư, x&uacute;c tiền thương mại cho c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh/ doanh nghiệp khởi nghiệp tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c chương tr&igrave;nh như Diễn đ&agrave;n L&atilde;nh đạo trẻ được tạo ra nhằm kết nối nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; gia tăng kiến thức về xu hướng ng&agrave;nh, xu hướng quản trị cho giới trẻ trong cộng đồng khởi nghiệp v&agrave; cộng đồng chuy&ecirc;n gia.&nbsp;</span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>HỒNG TIẾN - KIM S&Aacute;NG&nbsp;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;