Khởi nghiệp sáng tạo: Hội cần làm gì và ‘đón sóng’ thế nào?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hơn 5 năm qua, khởi nghiệp l&agrave; một đề t&agrave;i được nhắc nhiều tr&ecirc;n phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng. D&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; đối tượng duy nhất trong &quot;giới khởi nghiệp&quot;, nhưng thanh ni&ecirc;n&nbsp;c&oacute; nhiều lợi thế trong khởi nghiệp, được quan t&acirc;m&nbsp;v&agrave; khuyến kh&iacute;ch khởi nghiệp.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32730/IMG_2202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ng&agrave;y hội Khởi nghiệp Việt Nam năm 2019&nbsp; tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Ảnh Văn Dĩ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Bức tranh khởi nghiệp</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo BSSC, TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh hiện tại c&oacute; khoảng 278.000 doanh nghiệp đăng k&yacute; hoạt động, chiếm hơn 30% số doanh nghiệp cả nước. Về khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo, Th&agrave;nh phố chiếm 42% số lượng c&ocirc;ng ty khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo đang hoạt động của cả nước.Trong đ&oacute;, c&oacute; 222 doanh nghiệp đ&atilde; v&agrave; đang được hỗ trợ ươm tạo tại 10 cơ sở ươm tạo của Nh&agrave; nước trong giai đoạn 2011 đến nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra c&oacute; khoảng 49% startup đ&atilde; t&igrave;m được nh&agrave; t&agrave;i trợ v&agrave; đầu tư; trong đ&oacute;, c&oacute; khoảng 70% đang ở c&aacute;c giai đoạn đầu ti&ecirc;n của qu&aacute; tr&igrave;nh gọi vốn đầu tư khuyến kh&iacute;ch khởi nghiệp theo hướng sản xuất v&agrave; cung cấp dịch vụ mới theo c&ocirc;ng nghệ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh phố l&agrave; một điểm đến s&ocirc;i động, hấp dẫn cho giới trẻ khởi nghiệp.Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, được hun đ&uacute;c thường xuy&ecirc;n tinh thần khởi nghiệp, kh&aacute;t khao khởi nghiệp, s&aacute;ng tạo để l&agrave;m gi&agrave;u&nbsp;ch&iacute;nh đ&aacute;ng cho gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội, x&acirc;y dựng đất nước gi&agrave;u mạnh v&agrave; văn minh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong bức tranh tổng thể về kinh tế Th&agrave;nh phố v&agrave; l&agrave;n s&oacute;ng khởi nghiệp, để mỗi bạn trẻ hiểu v&agrave; &ldquo;bắt nhịp&rdquo; được với xu hướng khởi nghiệp v&agrave; khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo chung ch&uacute;ng ta cần phải g&igrave;? Đ&oacute; l&agrave; những vấn đề Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cần phải &ldquo;đ&oacute;n s&oacute;ng&rdquo;&nbsp;</span><span style="font-size:16px">để tập hợp thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, trở th&agrave;nh đơn vị ti&ecirc;n phong c&ugrave;ng g&oacute;p sức với Th&agrave;nh phố để x&acirc;y dựng Hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp mạnh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>&lsquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố khởi nghiệp - s&aacute;ng tạo&rsquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; t&ecirc;n gọi của trung t&acirc;m thảo luận của c&aacute;c đại biểu Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP.HCM lần thứ VIII tại Trung t&acirc;m Hỗ trợ Khởi nghiệp v&agrave; Đổi mới S&aacute;ng tạo TP.HCM (SIHUB) v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 02.11 để c&ugrave;ng b&agrave;n bạc, nh&igrave;n nhận lại v&agrave; t&igrave;m t&ograve;i lời giải đ&aacute;p cho c&acirc;u hỏi tr&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32950/P1300388%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu thảo luận tại&nbsp;SIHUB</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp TP.HCM,&nbsp;để bắt nhịp l&agrave;n s&oacute;ng khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thực hiện được căn cứ tr&ecirc;n c&aacute;c chỉ số khởi nghiệp to&agrave;n cầu (GEM) đ&atilde; được &aacute;p dụng tr&ecirc;n 100 quốc gia, chất lượng sinh th&aacute;i khởi nghiệp. Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cần lựa chọn chọn một số giải ph&aacute;p về t&agrave;i ch&iacute;nh cho khởi nghiệp, gi&aacute;o dục &ndash; đ&agrave;o tạo, cơ sở hạ tầng, hệ thống đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; quản l&yacute; dự &aacute;n khởi nghiệp. C&oacute; như thế mới từng bước hiện thực h&oacute;a tầm ph&aacute;t triển v&agrave; tạo n&ecirc;n sức cạnh tranh mạnh mẽ cho Th&agrave;nh phố trong tương lai gần.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(84, 84, 84); font-family:arial,sans-serif">Từ một g&oacute;c độ kh&aacute;c, anh&nbsp;</span>Hồ Quang Hưng&nbsp;<span style="color:rgb(84, 84, 84); font-family:arial,sans-serif">- Gi&aacute;m đốc Hult Prize khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, hội vi&ecirc;n Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố đ</span>ề xuất n&ecirc;n phối hợp tạo n&ecirc;n một cộng đồng kh&aacute;ch h&agrave;ng cho việc hỗ trợ c&aacute;c thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp. Đồng thời anh Hưng cũng mong muốn c&aacute;c đơn vị sẽ phối hợp với Sở Gi&aacute;o dục - Đ&agrave;o tạo cho m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp s&aacute;ng tạo.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32950/P1300373.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Anh Trương Văn Đạt - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,sans-serif">Từ thực tiễn kinh nghiệm khởi nghiệp trong m&ocirc;i trường đại học, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM Trương Văn Đạt đề<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;xu</span></span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">ấ</span></span><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">t</span><span style="font-family:arial,sans-serif"> </span>cần ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của c&aacute;c trường đại học, c&ocirc;ng ty để khởi nghiệp với c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo. Cạnh đ&oacute;, anh Đạt cũng đề xuất n&ecirc;n hỗ trợ ph&aacute;p l&yacute;, trang thiết bị cho c&aacute;c &yacute; tưởng, c&ocirc;ng ty khởi nghiệp. &ldquo;Ngo&agrave;i việc gi&aacute;o dục, tạo tinh thần cho c&aacute;c bạn trẻ, cần tư vấn để c&aacute;c bạn trẻ c&acirc;n nhắc trước khi khởi nghiệp&rdquo;, anh Đạt n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">Về cơ chế hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, anh Ho&agrave;ng B&aacute; Nghị - C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp quận B&igrave;nh T&acirc;n đề xuất:&nbsp;&quot;Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố tiếp tục&nbsp;c&oacute; kế hoạch phối hợp hoặc h&igrave;nh thức li&ecirc;n tịch với c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c bạn khởi nghiệp c&oacute; được sự tự tin, thuận tiện hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&agrave;nh lập doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c bạn khởi nghiệp sẽ &iacute;t bị &ldquo;ngợp&rdquo; khi tiếp x&uacute;c với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute;&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">L&agrave; nh&agrave; đầu tư v&agrave; nh&agrave; hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo, chuyển giao c&ocirc;ng nghệ v&agrave; năng lượng t&aacute;i tạo, tham gia th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển nhiều c&ocirc;ng ty v&agrave; tổ chức hoạt động trong lĩnh vực n&agrave;y, đặc biệt tập trung v&agrave;o Hợp t&aacute;c Quốc tế v&agrave; Hợp t&aacute;c C&ocirc;ng - Tư, anh&nbsp;Huỳnh Kim Tước - Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh&nbsp;SIHUB&nbsp;khuy&ecirc;n những thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp cần trang bị kiến thức, t&acirc;m thế, văn h&oacute;a v&agrave; tinh thần trước khi khởi nghiệp. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px">Đồng thời, c&aacute;c bạn trẻ phải chuẩn bị c&aacute;c dự &aacute;n tốt nhằm t&igrave;m kiếm nguồn vốn để ph&aacute;t triển &yacute; tưởng khởi nghiệp của m&igrave;nh. Anh Tước nhấn mạnh vai tr&ograve; của đổi mới s&aacute;ng tạo đối với hoạt động khởi nghiệp.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32950/logo%20(1).png" style="width:100px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Trong nhiệm kỳ VII, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;th&ocirc;ng qua đơn vị chuy&ecirc;n tr&aacute;ch l&agrave; Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp (BSSC) đ&atilde; thẩm định v&agrave; tư vấn cho 20 ngh&igrave;n doanh nghiệp v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp; trợ gi&uacute;p cho hơn 6.000 dự &aacute;n khởi nghiệp thuộc mọi ng&agrave;nh nghề về t&agrave;i ch&iacute;nh, cơ sở vật chất, tư vấn, x&uacute;c tiền thương mại; giải ng&acirc;n tr&ecirc;n 150 tỷ đồng nguồn vốn vay t&iacute;n chấp cho tr&ecirc;n 1.000 doanh nghiệp/ m&ocirc; h&igrave;nh khởi nghiệp; đ&agrave;o tạo hơn 15.000 doanh nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n khởi nghiệp.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Một những những hoạt động nổi bật m&agrave; Th&agrave;nh Hội tổ chức l&agrave; cuộc thi khởi nghiệp Vietnam Startup Whelel, l&agrave; một trong những cuộc thi mang t&iacute;nh quốc tế lớn nhất Việt Nam, từ cuộc thi đ&atilde; c&oacute; tr&ecirc;n 5.000 m&ocirc; h&igrave;nh/ doanh nghiệp khởi nghiệp được giới thiệu ra c&ocirc;ng ch&uacute;ng,&hellip;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">S&agrave;n Giao dịch đầu tư v&agrave; khởi nghiệp l&agrave; hoạt động kết nối đầu tư, x&uacute;c tiền thương mại cho c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh/ doanh nghiệp khởi nghiệp tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c chương tr&igrave;nh như Diễn đ&agrave;n L&atilde;nh đạo trẻ được tạo ra nhằm kết nối nguồn nh&acirc;n lực v&agrave; gia tăng kiến thức về xu hướng ng&agrave;nh, xu hướng quản trị cho giới trẻ trong cộng đồng khởi nghiệp v&agrave; cộng đồng chuy&ecirc;n gia.&nbsp;</span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>HỒNG TIẾN - KIM S&Aacute;NG&nbsp;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;