‘Thanh niên Thành phố với môi trường xanh, nếp sống xanh’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Nhiều &yacute; kiến của c&aacute;c đại biểu b&agrave;n bạc xoay quanh chủ đề tr&ecirc;n tại X&iacute; nghiệp m&ocirc;i trường Gia Định s&aacute;ng 02.11.&nbsp;</strong></span><span style="font-size:16px"><strong>Đ&acirc;y l&agrave; một trong năm trung t&acirc;m thảo luận của&nbsp;Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32954/racthai.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:446px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;<span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">ra qu&acirc;n thu gom r&aacute;c thải tại tuyến k&ecirc;nh Villa, x&atilde; Phong Ph&uacute;, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - Ảnh: Văn Dĩ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại buổi thảo luận, c&aacute;c đại biểu cho rằng, vấn đề lớn trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường hiện nay đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; việc ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh Phan L&ecirc; Huy Ho&agrave;ng - Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận T&acirc;n B&igrave;nh cho rằng vấn đề ph&acirc;n loại r&aacute;c thải phải c&oacute; sự thống nhất, đồng bộ từ người d&acirc;n đến c&aacute;c bộ phận chịu tr&aacute;ch nhiệm thu gom, xử l&yacute; r&aacute;c thải. Tại địa phương của m&igrave;nh, người d&acirc;n tham gia ph&acirc;n loại r&aacute;c thải rất tốt, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c bộ phận thu gom r&aacute;c lại kh&ocirc;ng ph&acirc;n loại, r&aacute;c hữu cơ v&agrave; r&aacute;c v&ocirc; cơ đều được đưa l&ecirc;n xe mang đi c&ugrave;ng một l&uacute;c&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng &yacute; với &yacute; kiến, anh Nguyễn Ngọc Thuận - Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận Thủ Đức cũng cho rằng việc thu gom r&aacute;c vẫn c&ograve;n nhiều bất cập, người d&acirc;n ph&acirc;n loại r&aacute;c nhưng khi thu gom lại kh&ocirc;ng ph&acirc;n loại, khiến cho c&aacute;c loại r&aacute;c lại trở n&ecirc;n lẫn lộn v&agrave;o nhau.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Về vấn đề n&agrave;y, anh đề xuất trong thời gian tới n&ecirc;n thu gom r&aacute;c theo ng&agrave;y để việc ph&acirc;n loại r&aacute;c thải c&oacute; hiệu quả hơn. Anh Ngọc Thuận cũng chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Với đặc th&ugrave; của quận Thủ Đức l&agrave; địa b&agrave;n c&oacute; nhiều sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n n&ecirc;n Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận đ&atilde; tổ chức những buổi đổi r&aacute;c thải nhựa lấy gia vị (muối, đường, bột ngọt, nước tương), hoạt động n&agrave;y nhận được sự hưởng ứng của đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n,&nbsp;thanh ni&ecirc;n, người&nbsp;lao động trẻ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32954/dai%20su.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:446px; width:550px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại đức Th&iacute;ch Trung Nguyện đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chia sẻ c&aacute;ch vận động tại cơ sở t&ocirc;n gi&aacute;o, Đại đức Th&iacute;ch Trung Nguyện - Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thư k&yacute; Ban Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Th&agrave;nh phố; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII cho biết, Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường, vận động b&agrave; con Phật tử kh&ocirc;ng sử dụng bao ni l&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c đồ d&ugrave;ng l&agrave;m từ c&aacute;c chất kh&oacute; xử l&yacute; như nhựa, xốp&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại đức cho biết, thời gian gần đ&acirc;y, trong tất cả c&aacute;c buổi l&agrave;m việc của Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c loại nước suối đ&oacute;ng chai để hạn chế chai nhựa thải ra m&ocirc;i trường. C&aacute;c ch&ugrave;a tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; khuyến kh&iacute;ch Phật tử hạn chế đốt nhang, đốt v&agrave;ng m&atilde; để hạn chế g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;Thu gom r&aacute;c thải điện tử</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chị Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Hạnh - Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 5&nbsp;cho rằng th&agrave;nh phố c&ograve;n qu&aacute; &iacute;t nơi thu gom r&aacute;c thải điện tử, đặc biệt l&agrave;&nbsp;pin đ&atilde; qua sử dụng. Chị cho biết đ&acirc;y l&agrave; loại r&aacute;c thải kh&oacute; ph&acirc;n hủy, khi đưa ra m&ocirc;i trường sẽ l&agrave;m ph&aacute;t t&aacute;n một lượng lớn c&aacute;c chất độc hại. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với vấn đề n&agrave;y, chị Hạnh cũng kiến nghị hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c phường, x&atilde;, thị trấn sẽ l&agrave; lực lượng ti&ecirc;n phong, tham gia thu gom r&aacute;c thải điện tử&nbsp;đ&atilde; qua sử dụng của c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n m&igrave;nh, sau đ&oacute; mang tới những nơi chuy&ecirc;n xử l&yacute; loại r&aacute;c thải đặc biệt n&agrave;y.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="color:#006400"><strong>&lsquo;Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; th&agrave;nh phố văn h&oacute;a&rsquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị <strong>Triệu Lệ Kh&aacute;nh</strong> - Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban&nbsp;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh mong muốn từ Đại hội ng&agrave;y h&ocirc;m nay rằng tất cả đại biểu sẽ ph&aacute;t huy khẩu hiệu tr&ecirc;n trong Tết Canh T&yacute; 2020 v&agrave; những c&aacute;i Tết tiếp theo để vận động hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32954/IMG_8622.JPG" style="border-style:solid; border-width:1px; width:370px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Ph&oacute; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Triệu Lệ Kh&aacute;nh ph&aacute;t biểu tại trung t&acirc;m thảo luận</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ kinh nghiệm thực tế, chị Kh&aacute;nh chia sẻ: &ldquo;R&aacute;c th&igrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o kh&ocirc;ng c&oacute; r&aacute;c v&agrave; tồn tại rất l&acirc;u rồi. Ch&uacute;ng ta hồi đ&oacute; đ&atilde; l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền chưa? C&oacute; chứ! Chị nhớ chị l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội, từ năm 1995 đ&atilde; c&oacute; chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y chủ nhật xanh. Tuy&ecirc;n truyền từ rất l&acirc;u. Thời gian đ&oacute; r&aacute;c l&uacute;c đ&oacute; nhiều chưa?&nbsp;Chưa nhiều! B&acirc;y giờ r&aacute;c rất lớn, với số lượng người hiện nay, thống k&ecirc; l&agrave; 9 triệu d&acirc;n nhưng b&acirc;y giờ khoảng 13 triệu d&acirc;n,... </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cho n&ecirc;n với lượng r&aacute;c như vậy, đ&ograve;i hỏi trong một giai đoạn mới, ch&uacute;ng ta phải c&oacute; c&aacute;ch tuy&ecirc;n truyền, vận động. Đồng thời, ch&uacute;ng ta c&oacute; giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền, vận động bảo vệ m&ocirc;i trường, n&acirc;ng cao nhận thức cho tất cả c&aacute;c&nbsp;tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng chỉ học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n. Khi tuy&ecirc;n truyền m&igrave;nh thấy đối tượng n&agrave;o l&agrave; hay xả r&aacute;c, đối tượng n&agrave;o hay bỏ r&aacute;c, để m&igrave;nh khoanh v&ugrave;ng đối tượng để tập trung tuy&ecirc;n truyền. Hay l&agrave; m&igrave;nh ph&aacute;t huy được c&aacute;n bộ Hội trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền miệng để ph&ugrave; hợp đối tượng, l&agrave; người l&agrave;m gương vận động gia đ&igrave;nh,&hellip;&rdquo;.</span></p> </div> </div> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="color:rgb(0, 100, 0)"><strong>&lsquo;Bắt đầu từ việc cụ thể&rsquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32954/anh%20toan%20thang.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; width:370px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px">Anh&nbsp;Nguyễn To&agrave;n Thắng (thứ hai từ tr&aacute;i sang)&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đại biểu tham quan&nbsp;X&iacute; nghiệp m&ocirc;i trường Gia Định&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh&nbsp;<strong>Nguyễn To&agrave;n Thắng</strong>&nbsp;- Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Th&agrave;nh phố&nbsp;mong muốn </span><span style="background-color:rgb(237, 248, 230); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif; font-size:14px">hội vi&ecirc;n,</span><span style="font-size:14px"> thanh ni&ecirc;n của th&agrave;nh phố h&atilde;y bắt tay v&agrave;o h&agrave;nh động bằng những việc l&agrave;m cụ thể để bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Anh Thắng tin tưởng rằng, nếu hơn 2,9 triệu thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố c&ugrave;ng nhau h&agrave;nh động, chung tay bảo vệ m&ocirc;i trường th&igrave; sẽ mang lại những kết quả rất lớn, đồng thời sẽ lan tỏa rộng r&atilde;i ra to&agrave;n bộ người d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>L&Ecirc; VĨNH - HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;