'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tr&ecirc;n l&agrave; chia sẻ của anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN, tại buổi thảo luận chuy&ecirc;n đề về vấn đề khai th&aacute;c hiệu quả c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng đa phương tiện d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n, Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần 8.</strong></span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ocirc;m nay 2.11 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/dai-hoi-dai-bieu-hoi-lhtn-vn-tinh-dong-nai-nhieu-cach-lam-sang-tao-thu-hut-thanh-nien-1110100.html" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank">Đại hội đại biểu Hội LHTN VN TP.HCM</a>&nbsp;lần 8 nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội diễn ra trong hai ng&agrave;y 2 v&agrave; 3-11, tại Hội trường TP.HCM, với sự tham dự của 400 đại biểu.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 1" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/957d6fb0ee5908075148_uugx.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu thảo luận về chuy&ecirc;n đề &ldquo;4.0 - Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n&rdquo; trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh Đại hội đại biểu Hội LHTN VN TP.HCM v&agrave;o ng&agrave;y 2.11</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 20px; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ khai mạc v&agrave;o ng&agrave;y 2.11, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; chia tổ thảo luận với c&aacute;c chuy&ecirc;n đề:&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nhan/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">khởi nghiệp</a>&nbsp;- s&aacute;ng tạo; n&oacute;i kh&ocirc;ng với tệ nạn x&atilde; hội; m&ocirc;i trường xanh, nếp&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/doi-song/song-xanh/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">sống xanh</a>; sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; 4.0 - Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n.</span></span></div> </div> <h2><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4.0 tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng lắm th&aacute;ch thức&nbsp;</span></span></strong></h2> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về chủ đề: &ldquo;4.0- Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải, cho biết: &ldquo;Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/khat-nhan-luc-nganh-cong-nghe-thong-tin-den-muc-tuyen-ca-ung-vien-chua-co-chuyen-mon-1136523.html" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank">c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; khoa học c&ocirc;ng nghệ</a>. L&agrave;n s&oacute;ng mới n&agrave;y đang diễn ra với tốc độ kh&aacute;c nhau tại c&aacute;c quốc gia tr&ecirc;n&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/the-gioi/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">thế giới</a>, đang tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều th&aacute;ch thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n; đ&atilde; v&agrave; đang t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh mẽ đến tất cả c&aacute;c lĩnh vực của&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/doi-song/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">đời sống</a>&nbsp;kinh tế, x&atilde; hội đất nước n&oacute;i chung v&agrave; th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 2" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8710_wtnw.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu tham gia thảo luận về chuy&ecirc;n đề &ldquo;4.0 - Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n&rdquo;</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, anh Hải cho rằng: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những điều kiện t&aacute;c động trực tiếp đến c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN VN TP.HCM đ&atilde; chuyển m&igrave;nh, định h&igrave;nh một số giải ph&aacute;p tiếp cận nhanh cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 v&agrave; tận dụng để&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/ket-noi/" rel="" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">kết nối</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;v&agrave; mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n hiện nay vẫn c&ograve;n những hạn chế nhất định, đ&oacute; l&agrave; tỷ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n chưa đồng đều ở c&aacute;c khu vực, đối tượng, vẫn chưa c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mới, s&aacute;ng tạo, hiệu quả để tập hợp thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; việc&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/thoi-su/chinh-tri/doan-da-co-nhieu-doi-moi-de-chiem-linh-khong-gian-mang-1075721.html" rel="" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank">tập hợp thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;th&ocirc;ng qua c&aacute;c trang th&ocirc;ng tin điện tử, diễn đ&agrave;n,&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/the-gioi-mang/" rel="" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">mạng x&atilde; hội</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">, c&aacute;c ứng dụng th&ocirc;ng minh&hellip;&rdquo;.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody style="text-align: justify;"> </tbody> </table> </div> <h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng điệp truyền th&ocirc;ng phải mang t&iacute;nh định hướng</span></span></strong></h2> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuy&ecirc;n đề chia sẻ về vấn đề khai th&aacute;c hiệu quả c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng đa phương tiện d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n, Ho&agrave;ng Thị H&agrave; My (26 tuổi), Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh C&ocirc;ng ty cổ phần YAG Entertainment, n&oacute;i: &ldquo;Để khai th&aacute;c hiệu quả truyền th&ocirc;ng đa phương tiện d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n th&igrave; ch&uacute;ng ta cũng phải ch&uacute; trọng v&agrave;o nội dung v&agrave; k&ecirc;nh ph&acirc;n phối. Nội dung - th&ocirc;ng điệp truyền th&ocirc;ng phải mang t&iacute;nh định hướng v&agrave; n&acirc;ng cao nhận thức cho&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/doi-song/cong-dong/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">cộng đồng</a>. Nội dung cần phải thể hiện dưới c&aacute;c h&igrave;nh thức trực quan th&uacute; vị như video, h&igrave;nh ảnh, sự kiện trải nghiệm&hellip; Tuy nhi&ecirc;n, nội dung c&aacute;c bạn l&agrave;m cần mang t&iacute;nh gần gũi,&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/van-hoa/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">giải tr&iacute;</a>, nhẹ nh&agrave;ng dễ tiếp cận, kh&ocirc;ng qu&aacute; h&agrave;n l&acirc;m, gi&aacute;o điều. Nội dung cần được duy tr&igrave; v&agrave; đăng tải li&ecirc;n tục trong một thời gian&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 3" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8717_miqa.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu tham gia thảo luận</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo chị H&agrave; My, người ta hay n&oacute;i &ldquo;Bạn được tạo n&ecirc;n bởi những cuốn s&aacute;ch bạn đ&atilde; đọc&rdquo;, nhưng&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/nhung-nganh-nghe-nao-it-bi-robot-thay-the-trong-thoi-40-1136974.html" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank">trong thời kỳ hiện đại 4.0&nbsp;</a>n&agrave;y, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&aacute;ch, bạn c&ograve;n được tạo n&ecirc;n bởi những bản nhạc bạn đ&atilde; nghe, những bộ phim bạn xem, những sự kiện bạn tham dự v&agrave; cả những con người m&agrave; bạn ngưỡng mộ, bạn thần tượng...&quot;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 4" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8715_xrlz.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CP tập đo&agrave;n Đại sứ trẻ Yeah1 chia sẻ</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo lường nhanh ch&oacute;ng phản ứng của thanh vi&ecirc;n đối với th&ocirc;ng điệp truyền tải</span></span></h2> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đang sở hữu v&agrave; vận h&agrave;nh hơn 80 k&ecirc;nh Youtube trong hệ thống, anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CP tập đo&agrave;n Đại sứ trẻ Yeah1, cho biết: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tập trung v&agrave;o nội dung trẻ em, phim ngắn, giải tr&iacute; v&agrave; hiện c&oacute; hơn 500 triệu lượt xem video hằng th&aacute;ng được tạo ra&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 5" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8711_yaxr.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ghi nhận &yacute; kiến của đại biểu</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Nhượng Tống, với c&aacute;c cấp quản l&yacute; của đo&agrave;n hội, hoặc chỉ đơn giản l&agrave; mỗi c&aacute; nh&acirc;n anh chị ở đ&acirc;y, đều ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ truyền th&ocirc;ng đa phương tiện để gi&uacute;p ph&aacute;t động c&aacute;c phong tr&agrave;o, hay truyền tải c&aacute;c th&ocirc;ng tin đến thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c lợi thế như sau: Th&ocirc;ng tin được truyền đi nhanh hơn, đến nhiều người hơn, th&ocirc;ng điệp truyền tải dưới nhiều dạng nội dung hấp dẫn, th&uacute; vị, thu h&uacute;t. Đo lường được phản ứng của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh vi&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng đối với th&ocirc;ng điệp vừa truyền tải; Kịp thời cập nhật, thay đổi, r&uacute;t kinh nghiệm để ph&aacute;t triển chương tr&igrave;nh tốt hơn&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 20px; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n ghi nhận tại ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của chương tr&igrave;nh Đại hội đại biểu Hội LHTN VN TP.HCM lần 8 nhiệm kỳ 2019-2024:&nbsp;</span></span></em></div> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 6" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/99dc1373909a76c42f8b_buda.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 7" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/2f6effc47c2d9a73c33c_kteh.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 8" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/e9f86a01e8e80eb657f9_cnyz.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 9" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/da201f8d9c647a3a2375_ubkn.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 10" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_5726_zvov.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 11" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8693_xgxp.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 12" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/a002c71c46f5a0abf9e4_vjcr.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong>L&Ecirc; THANH (B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n)</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;