'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tr&ecirc;n l&agrave; chia sẻ của anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN, tại buổi thảo luận chuy&ecirc;n đề về vấn đề khai th&aacute;c hiệu quả c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng đa phương tiện d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n, Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần 8.</strong></span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&ocirc;m nay 2.11 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/dai-hoi-dai-bieu-hoi-lhtn-vn-tinh-dong-nai-nhieu-cach-lam-sang-tao-thu-hut-thanh-nien-1110100.html" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank">Đại hội đại biểu Hội LHTN VN TP.HCM</a>&nbsp;lần 8 nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội diễn ra trong hai ng&agrave;y 2 v&agrave; 3-11, tại Hội trường TP.HCM, với sự tham dự của 400 đại biểu.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 1" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/957d6fb0ee5908075148_uugx.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu thảo luận về chuy&ecirc;n đề &ldquo;4.0 - Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n&rdquo; trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh Đại hội đại biểu Hội LHTN VN TP.HCM v&agrave;o ng&agrave;y 2.11</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 20px; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ khai mạc v&agrave;o ng&agrave;y 2.11, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; chia tổ thảo luận với c&aacute;c chuy&ecirc;n đề:&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nhan/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">khởi nghiệp</a>&nbsp;- s&aacute;ng tạo; n&oacute;i kh&ocirc;ng với tệ nạn x&atilde; hội; m&ocirc;i trường xanh, nếp&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/doi-song/song-xanh/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">sống xanh</a>; sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; 4.0 - Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n.</span></span></div> </div> <h2><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4.0 tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng lắm th&aacute;ch thức&nbsp;</span></span></strong></h2> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ về chủ đề: &ldquo;4.0- Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải, cho biết: &ldquo;Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/khat-nhan-luc-nganh-cong-nghe-thong-tin-den-muc-tuyen-ca-ung-vien-chua-co-chuyen-mon-1136523.html" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank">c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; khoa học c&ocirc;ng nghệ</a>. L&agrave;n s&oacute;ng mới n&agrave;y đang diễn ra với tốc độ kh&aacute;c nhau tại c&aacute;c quốc gia tr&ecirc;n&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/the-gioi/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">thế giới</a>, đang tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều th&aacute;ch thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n; đ&atilde; v&agrave; đang t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh mẽ đến tất cả c&aacute;c lĩnh vực của&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/doi-song/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">đời sống</a>&nbsp;kinh tế, x&atilde; hội đất nước n&oacute;i chung v&agrave; th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 2" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8710_wtnw.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu tham gia thảo luận về chuy&ecirc;n đề &ldquo;4.0 - Hội - l&agrave;m bạn với thanh ni&ecirc;n&rdquo;</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, anh Hải cho rằng: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những điều kiện t&aacute;c động trực tiếp đến c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN VN TP.HCM đ&atilde; chuyển m&igrave;nh, định h&igrave;nh một số giải ph&aacute;p tiếp cận nhanh cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 v&agrave; tận dụng để&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/ket-noi/" rel="" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">kết nối</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;v&agrave; mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n hiện nay vẫn c&ograve;n những hạn chế nhất định, đ&oacute; l&agrave; tỷ lệ tập hợp thanh ni&ecirc;n chưa đồng đều ở c&aacute;c khu vực, đối tượng, vẫn chưa c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p mới, s&aacute;ng tạo, hiệu quả để tập hợp thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; việc&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/thoi-su/chinh-tri/doan-da-co-nhieu-doi-moi-de-chiem-linh-khong-gian-mang-1075721.html" rel="" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank">tập hợp thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;th&ocirc;ng qua c&aacute;c trang th&ocirc;ng tin điện tử, diễn đ&agrave;n,&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/the-gioi-mang/" rel="" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">mạng x&atilde; hội</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">, c&aacute;c ứng dụng th&ocirc;ng minh&hellip;&rdquo;.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody style="text-align: justify;"> </tbody> </table> </div> <h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng điệp truyền th&ocirc;ng phải mang t&iacute;nh định hướng</span></span></strong></h2> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuy&ecirc;n đề chia sẻ về vấn đề khai th&aacute;c hiệu quả c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng đa phương tiện d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n, Ho&agrave;ng Thị H&agrave; My (26 tuổi), Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh C&ocirc;ng ty cổ phần YAG Entertainment, n&oacute;i: &ldquo;Để khai th&aacute;c hiệu quả truyền th&ocirc;ng đa phương tiện d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n th&igrave; ch&uacute;ng ta cũng phải ch&uacute; trọng v&agrave;o nội dung v&agrave; k&ecirc;nh ph&acirc;n phối. Nội dung - th&ocirc;ng điệp truyền th&ocirc;ng phải mang t&iacute;nh định hướng v&agrave; n&acirc;ng cao nhận thức cho&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/doi-song/cong-dong/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">cộng đồng</a>. Nội dung cần phải thể hiện dưới c&aacute;c h&igrave;nh thức trực quan th&uacute; vị như video, h&igrave;nh ảnh, sự kiện trải nghiệm&hellip; Tuy nhi&ecirc;n, nội dung c&aacute;c bạn l&agrave;m cần mang t&iacute;nh gần gũi,&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/van-hoa/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;">giải tr&iacute;</a>, nhẹ nh&agrave;ng dễ tiếp cận, kh&ocirc;ng qu&aacute; h&agrave;n l&acirc;m, gi&aacute;o điều. Nội dung cần được duy tr&igrave; v&agrave; đăng tải li&ecirc;n tục trong một thời gian&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 3" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8717_miqa.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu tham gia thảo luận</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo chị H&agrave; My, người ta hay n&oacute;i &ldquo;Bạn được tạo n&ecirc;n bởi những cuốn s&aacute;ch bạn đ&atilde; đọc&rdquo;, nhưng&nbsp;<a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/nhung-nganh-nghe-nao-it-bi-robot-thay-the-trong-thoi-40-1136974.html" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank">trong thời kỳ hiện đại 4.0&nbsp;</a>n&agrave;y, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&aacute;ch, bạn c&ograve;n được tạo n&ecirc;n bởi những bản nhạc bạn đ&atilde; nghe, những bộ phim bạn xem, những sự kiện bạn tham dự v&agrave; cả những con người m&agrave; bạn ngưỡng mộ, bạn thần tượng...&quot;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 4" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8715_xrlz.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CP tập đo&agrave;n Đại sứ trẻ Yeah1 chia sẻ</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo lường nhanh ch&oacute;ng phản ứng của thanh vi&ecirc;n đối với th&ocirc;ng điệp truyền tải</span></span></h2> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đang sở hữu v&agrave; vận h&agrave;nh hơn 80 k&ecirc;nh Youtube trong hệ thống, anh Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Ủy vi&ecirc;n Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN, Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CP tập đo&agrave;n Đại sứ trẻ Yeah1, cho biết: &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tập trung v&agrave;o nội dung trẻ em, phim ngắn, giải tr&iacute; v&agrave; hiện c&oacute; hơn 500 triệu lượt xem video hằng th&aacute;ng được tạo ra&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 5" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8711_yaxr.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important; text-align: left; margin-bottom: 0px; font-family: NotoSerif, Georgia, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; border-right: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-bottom: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-left: 1px solid rgb(230, 231, 232); border-image: initial; border-top: none; padding: 8px 20px; min-height: 45px; margin-left: 10px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ghi nhận &yacute; kiến của đại biểu</span></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(167, 169, 172); margin-bottom: 0px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: italic; margin-top: 2px; font-size: 13px !important; line-height: 1.42857 !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh</span></span></p> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh Nhượng Tống, với c&aacute;c cấp quản l&yacute; của đo&agrave;n hội, hoặc chỉ đơn giản l&agrave; mỗi c&aacute; nh&acirc;n anh chị ở đ&acirc;y, đều ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể sử dụng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ truyền th&ocirc;ng đa phương tiện để gi&uacute;p ph&aacute;t động c&aacute;c phong tr&agrave;o, hay truyền tải c&aacute;c th&ocirc;ng tin đến thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c lợi thế như sau: Th&ocirc;ng tin được truyền đi nhanh hơn, đến nhiều người hơn, th&ocirc;ng điệp truyền tải dưới nhiều dạng nội dung hấp dẫn, th&uacute; vị, thu h&uacute;t. Đo lường được phản ứng của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh vi&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng đối với th&ocirc;ng điệp vừa truyền tải; Kịp thời cập nhật, thay đổi, r&uacute;t kinh nghiệm để ph&aacute;t triển chương tr&igrave;nh tốt hơn&rdquo;.</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 20px; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n ghi nhận tại ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của chương tr&igrave;nh Đại hội đại biểu Hội LHTN VN TP.HCM lần 8 nhiệm kỳ 2019-2024:&nbsp;</span></span></em></div> </div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 6" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/99dc1373909a76c42f8b_buda.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 7" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/2f6effc47c2d9a73c33c_kteh.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 8" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/e9f86a01e8e80eb657f9_cnyz.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 9" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/da201f8d9c647a3a2375_ubkn.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 10" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_5726_zvov.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 11" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/img_8693_xgxp.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="background-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; height:auto; line-height:30px !important; min-width:320px; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="'Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phát động phong trào' - ảnh 12" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_11_02/a002c71c46f5a0abf9e4_vjcr.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></span></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong>L&Ecirc; THANH (B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n)</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;