Cần nhân rộng và cổ vũ lối sống đẹp đến với cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024, hơn 400 đại biểu đ&atilde; tham gia g&oacute;p &yacute;, thảo luận về những vấn đề đang được quan t&acirc;m nhất hiện nay, đồng thời đưa ra những g&oacute;p &yacute; g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Trong những nội dung đ&oacute;, nội dung về sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch vẫn l&agrave; đề t&agrave;i c&aacute;c bạn trẻ quan t&acirc;m. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/78.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi đang điều trị ung thư ở Bệnh viện Ung bứu tặng hoa c&aacute;c đại biểu thay cho lời cảm ơn</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những tr&aacute;i tim đầy y&ecirc;u thương v&agrave; nghị lực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u chuyện của nữ thủ lĩnh T&ocirc; Phương Thảo (Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Phường 5, Quận 4) say m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; c&oacute; tr&aacute;i tim hướng về c&aacute;c bạn trẻ đang bị sa v&agrave;o những tệ nạn x&atilde; hội. Bằng sự cố gắng của m&igrave;nh, Thảo đ&atilde; kịp thời gi&uacute;p đỡ hai bạn trẻ đang &ldquo;d&iacute;nh&rdquo; v&agrave;o ma t&uacute;y. Thảo đến nh&agrave; tỉ t&ecirc; với gia đ&igrave;nh đưa hai bạn đi cai nghiện. Sau đ&oacute;, ch&iacute;nh Thảo đ&atilde; l&ecirc;n cơ sở cai nghiện thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/To%20Phuong%20Thao.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc; Phương Thảo (b&igrave;a phải) c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hay c&acirc;u chuyện của anh Lợi Ho&agrave;ng Thu (Quận 9) vừa nhận được số vốn vay 80 triệu đồng cho cơ sở sửa chữa xe m&aacute;y của m&igrave;nh. Anh rất vui v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai anh được tiếp cận vốn vay của Đo&agrave;n &ndash; Hội. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một động lực để anh cố gắng hơn trong cuộc sống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tin của tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội trao cho anh bởi những nỗ lực vượt l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n bạn Trần Thị Phương Thanh (Quận 7) &nbsp;đ&atilde; sống trọn vẹn với ước mơ của m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave; được học v&agrave; chọn l&agrave;m đ&uacute;ng nghề m&igrave;nh th&iacute;ch. Cuộc sống của bạn kh&aacute; kh&oacute; khăn, từng thuyết phục mẹ cho nghỉ để v&agrave;o trường nghề, v&igrave; học trường nghề vẫn sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt chương tr&igrave;nh học phổ th&ocirc;ng. Ngo&agrave;i ra bạn c&oacute; thể kiếm việc l&agrave;m ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Bạn đ&atilde; ứng tuyển v&agrave;o trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh với chuy&ecirc;n ng&agrave;nh tin học ứng dụng. Những biến cố trong cuộc sống kh&ocirc;ng l&agrave;m Thanh l&ugrave;i bước d&ugrave; c&oacute; phải học lại từ đầu sau thời gian phải về qu&ecirc; c&ugrave;ng mẹ. Ước mơ d&ugrave; c&oacute; muộn hơn nhưng nỗ lực th&igrave; kh&ocirc;ng bao giờ thay đổi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những c&acirc;u chuyện của c&aacute;c bạn l&agrave; một trong những tấm gương ti&ecirc;u biểu cho những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng của thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c bạn l&agrave; những b&ocirc;ng hoa đẹp trong vườn hoa của B&aacute;c ti&ecirc;u biểu cho sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 5 năm qua, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động để lan tỏa những gi&aacute; trị sống đẹp đến với cộng đồng. Hội đ&atilde; tuy&ecirc;n dương nhiều tấm gương sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch. Theo đ&oacute;, đ&atilde; c&oacute; hơn 78.000 c&acirc;u chuyện đẹp được lan tỏa đến với cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cần ph&aacute;t huy v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh sống đẹp</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Tổ thảo luận số 4 chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch&rdquo;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ về giải ph&aacute;p để lan tỏa những gi&aacute; trị sống đẹp đến với cộng đồng nhiều hơn. Nhiều đại biểu đ&atilde; đặt ra những t&acirc;m tư, trăn trở về sự chi phối của mạng x&atilde; hội, những th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u cực đang tr&agrave;n lan tr&ecirc;n cộng đồng mạng. Những điều n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến đời sống của thanh ni&ecirc;n. Từ đ&oacute; cần c&oacute; những giải ph&aacute;p hữu hiệu x&acirc;y dựng lối sống cho giới trẻ. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; việc n&ecirc;u gương m&agrave; c&ograve;n định hướng lối sống t&iacute;ch cực cho thanh ni&ecirc;n bằng những việc l&agrave;m cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/94.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Trần Thị Mai Linh - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều &yacute; kiến cho biết cần phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, những h&igrave;nh ảnh, hoạt động của tổ chức Hội, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m cần được lan tỏa đ&ocirc;ng đảo đến c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n. Hội cần phối hợp với nh&agrave; trường, c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đạo đức lối sống cho thanh ni&ecirc;n, học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Huỳnh Hữu Vinh (Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận B&igrave;nh Thạnh) cho biết tr&ecirc;n thực tế, c&ograve;n nhiều thanh ni&ecirc;n chưa được tiếp cận với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội, một bộ phận thanh ni&ecirc;n chưa c&oacute; l&yacute; tưởng sống đ&uacute;ng đắn, n&ecirc;n cần th&agrave;nh lập c&aacute;c trung t&acirc;m tư vấn về t&acirc;m l&yacute; cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/84.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Huỳnh Hữu Vinh - Chủ tịch Hội LHTN&nbsp;Việt Nam Quận B&igrave;nh Thạnh đề xuất giải ph&aacute;p</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều &yacute; kiến đại biểu cho biết cần phải n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c cấp bộ Hội th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh website, mạng x&atilde; hội, trang tin điện tử, &hellip; để chia sẻ rộng r&atilde;i đến thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, kh&ocirc;ng dừng lại ở những c&acirc;u chuyện n&ecirc;u gương, tuy&ecirc;n dương những điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, Hội cần phải thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n rộng v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gương điển h&igrave;nh sau tuy&ecirc;n dương. Để những gi&aacute; trị sống đẹp, gương người tốt việc tốt sẽ tiếp tục l&agrave; nguồn cảm hứng, l&agrave; động lực x&acirc;y dựng một x&atilde; hội tốt đẹp hơn.</span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Trước đ&oacute;, hơn 80 đại biểu đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hơn 100 phần qu&agrave; đ&atilde; được c&aacute;c bạn trẻ trao tận tay cho c&aacute;c em nhỏ&nbsp;đang điều trị ung thư tại khoa Nhi ung bướu. Ngo&agrave;i ra, hỗ trợ 10 suất qu&agrave; cho 10 bệnh nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Đặc biệt c&aacute;c em nhỏ đ&atilde; tặng cho mỗi đại biểu những đ&oacute;a hoa hướng dương như lời cảm ơn v&agrave; lời ch&uacute;c tốt đẹp, m&oacute;n qu&agrave; tinh thần m&agrave; c&aacute;c bạn nhỏ d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c đại biểu. Những đ&oacute;a hoa hướng dương cũng đại diện cho nghị lực sống của c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ L&ecirc; Thanh Th&uacute;y v&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; tiếp tục nhận được sự y&ecirc;u thương, quan t&acirc;m của cộng đồng x&atilde; hội.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/59.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh h&aacute;t vui cho c&aacute;c em thiếu nhi tại bệnh viện Ung bướu</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/To%204%20(36).jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu hướng dẫn c&aacute;c em thiếu nhi chơi tr&ograve; chơi t&ocirc; m&agrave;u</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;