Cần nhân rộng và cổ vũ lối sống đẹp đến với cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024, hơn 400 đại biểu đ&atilde; tham gia g&oacute;p &yacute;, thảo luận về những vấn đề đang được quan t&acirc;m nhất hiện nay, đồng thời đưa ra những g&oacute;p &yacute; g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Trong những nội dung đ&oacute;, nội dung về sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch vẫn l&agrave; đề t&agrave;i c&aacute;c bạn trẻ quan t&acirc;m. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/78.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi đang điều trị ung thư ở Bệnh viện Ung bứu tặng hoa c&aacute;c đại biểu thay cho lời cảm ơn</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những tr&aacute;i tim đầy y&ecirc;u thương v&agrave; nghị lực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u chuyện của nữ thủ lĩnh T&ocirc; Phương Thảo (Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Phường 5, Quận 4) say m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; c&oacute; tr&aacute;i tim hướng về c&aacute;c bạn trẻ đang bị sa v&agrave;o những tệ nạn x&atilde; hội. Bằng sự cố gắng của m&igrave;nh, Thảo đ&atilde; kịp thời gi&uacute;p đỡ hai bạn trẻ đang &ldquo;d&iacute;nh&rdquo; v&agrave;o ma t&uacute;y. Thảo đến nh&agrave; tỉ t&ecirc; với gia đ&igrave;nh đưa hai bạn đi cai nghiện. Sau đ&oacute;, ch&iacute;nh Thảo đ&atilde; l&ecirc;n cơ sở cai nghiện thăm, động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/To%20Phuong%20Thao.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc; Phương Thảo (b&igrave;a phải) c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hay c&acirc;u chuyện của anh Lợi Ho&agrave;ng Thu (Quận 9) vừa nhận được số vốn vay 80 triệu đồng cho cơ sở sửa chữa xe m&aacute;y của m&igrave;nh. Anh rất vui v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai anh được tiếp cận vốn vay của Đo&agrave;n &ndash; Hội. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một động lực để anh cố gắng hơn trong cuộc sống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tin của tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội trao cho anh bởi những nỗ lực vượt l&ecirc;n ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ograve;n bạn Trần Thị Phương Thanh (Quận 7) &nbsp;đ&atilde; sống trọn vẹn với ước mơ của m&igrave;nh đ&oacute; l&agrave; được học v&agrave; chọn l&agrave;m đ&uacute;ng nghề m&igrave;nh th&iacute;ch. Cuộc sống của bạn kh&aacute; kh&oacute; khăn, từng thuyết phục mẹ cho nghỉ để v&agrave;o trường nghề, v&igrave; học trường nghề vẫn sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt chương tr&igrave;nh học phổ th&ocirc;ng. Ngo&agrave;i ra bạn c&oacute; thể kiếm việc l&agrave;m ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Bạn đ&atilde; ứng tuyển v&agrave;o trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh với chuy&ecirc;n ng&agrave;nh tin học ứng dụng. Những biến cố trong cuộc sống kh&ocirc;ng l&agrave;m Thanh l&ugrave;i bước d&ugrave; c&oacute; phải học lại từ đầu sau thời gian phải về qu&ecirc; c&ugrave;ng mẹ. Ước mơ d&ugrave; c&oacute; muộn hơn nhưng nỗ lực th&igrave; kh&ocirc;ng bao giờ thay đổi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những c&acirc;u chuyện của c&aacute;c bạn l&agrave; một trong những tấm gương ti&ecirc;u biểu cho những nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng của thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c bạn l&agrave; những b&ocirc;ng hoa đẹp trong vườn hoa của B&aacute;c ti&ecirc;u biểu cho sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 5 năm qua, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động để lan tỏa những gi&aacute; trị sống đẹp đến với cộng đồng. Hội đ&atilde; tuy&ecirc;n dương nhiều tấm gương sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch. Theo đ&oacute;, đ&atilde; c&oacute; hơn 78.000 c&acirc;u chuyện đẹp được lan tỏa đến với cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cần ph&aacute;t huy v&agrave; nh&acirc;n rộng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh sống đẹp</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Tổ thảo luận số 4 chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch&rdquo;, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ về giải ph&aacute;p để lan tỏa những gi&aacute; trị sống đẹp đến với cộng đồng nhiều hơn. Nhiều đại biểu đ&atilde; đặt ra những t&acirc;m tư, trăn trở về sự chi phối của mạng x&atilde; hội, những th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u cực đang tr&agrave;n lan tr&ecirc;n cộng đồng mạng. Những điều n&agrave;y đ&atilde; g&oacute;p phần t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến đời sống của thanh ni&ecirc;n. Từ đ&oacute; cần c&oacute; những giải ph&aacute;p hữu hiệu x&acirc;y dựng lối sống cho giới trẻ. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; việc n&ecirc;u gương m&agrave; c&ograve;n định hướng lối sống t&iacute;ch cực cho thanh ni&ecirc;n bằng những việc l&agrave;m cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/94.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Trần Thị Mai Linh - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều &yacute; kiến cho biết cần phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, những h&igrave;nh ảnh, hoạt động của tổ chức Hội, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m cần được lan tỏa đ&ocirc;ng đảo đến c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n. Hội cần phối hợp với nh&agrave; trường, c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục đạo đức lối sống cho thanh ni&ecirc;n, học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Huỳnh Hữu Vinh (Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận B&igrave;nh Thạnh) cho biết tr&ecirc;n thực tế, c&ograve;n nhiều thanh ni&ecirc;n chưa được tiếp cận với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội, một bộ phận thanh ni&ecirc;n chưa c&oacute; l&yacute; tưởng sống đ&uacute;ng đắn, n&ecirc;n cần th&agrave;nh lập c&aacute;c trung t&acirc;m tư vấn về t&acirc;m l&yacute; cho thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/84.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Huỳnh Hữu Vinh - Chủ tịch Hội LHTN&nbsp;Việt Nam Quận B&igrave;nh Thạnh đề xuất giải ph&aacute;p</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều &yacute; kiến đại biểu cho biết cần phải n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c cấp bộ Hội th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh website, mạng x&atilde; hội, trang tin điện tử, &hellip; để chia sẻ rộng r&atilde;i đến thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, kh&ocirc;ng dừng lại ở những c&acirc;u chuyện n&ecirc;u gương, tuy&ecirc;n dương những điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, Hội cần phải thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n rộng v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gương điển h&igrave;nh sau tuy&ecirc;n dương. Để những gi&aacute; trị sống đẹp, gương người tốt việc tốt sẽ tiếp tục l&agrave; nguồn cảm hứng, l&agrave; động lực x&acirc;y dựng một x&atilde; hội tốt đẹp hơn.</span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Trước đ&oacute;, hơn 80 đại biểu đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hơn 100 phần qu&agrave; đ&atilde; được c&aacute;c bạn trẻ trao tận tay cho c&aacute;c em nhỏ&nbsp;đang điều trị ung thư tại khoa Nhi ung bướu. Ngo&agrave;i ra, hỗ trợ 10 suất qu&agrave; cho 10 bệnh nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Đặc biệt c&aacute;c em nhỏ đ&atilde; tặng cho mỗi đại biểu những đ&oacute;a hoa hướng dương như lời cảm ơn v&agrave; lời ch&uacute;c tốt đẹp, m&oacute;n qu&agrave; tinh thần m&agrave; c&aacute;c bạn nhỏ d&agrave;nh tặng cho c&aacute;c đại biểu. Những đ&oacute;a hoa hướng dương cũng đại diện cho nghị lực sống của c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ L&ecirc; Thanh Th&uacute;y v&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo; tiếp tục nhận được sự y&ecirc;u thương, quan t&acirc;m của cộng đồng x&atilde; hội.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/59.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh h&aacute;t vui cho c&aacute;c em thiếu nhi tại bệnh viện Ung bướu</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32957/To%204%20(36).jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu hướng dẫn c&aacute;c em thiếu nhi chơi tr&ograve; chơi t&ocirc; m&agrave;u</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;