Trực tiếp: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 03/11/2019, tại hội trường Th&agrave;nh ủy, phi&ecirc;n thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đang diễn ra. Tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh th&agrave;nh phố v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của 400 đại biểu tham dự đại hội.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n trực tiếp th&ocirc;ng tin về c&aacute;c hoạt động diễn ra tại c&aacute;c phi&ecirc;n đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><u>Phi&ecirc;n thứ nhất:</u></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>06g00 - 07g00:</strong> Lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa &nbsp;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">tượng đ&agrave;i B&aacute;c (đường đi bộ Nguyễn Huệ).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/1.png" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện&nbsp;c&aacute;c&nbsp;đại biểu s&aacute;ng nay đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa tại tượng đ&agrave;i B&aacute;c (đường đi bộ Nguyễn Huệ).&nbsp;Đến dự Lễ d&acirc;ng hoa c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, anh Ng&ocirc; Minh Hải - Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh của TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>07g35 - 08g00:</strong>&nbsp;Chương tr&igrave;nh nghệ thuật ch&agrave;o mừng khai mạc Đại hội diễn ra với c&aacute;c tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện sức trẻ của thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/1.jpg" style="height:413px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/2.jpg" style="height:408px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/3.jpg" style="height:394px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g10:&nbsp;</strong>Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute; điều h&agrave;nh Đại hội. Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc ng&agrave;y 02/11 Đại hội đ&atilde; bầu ra 11 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Chủ tịch v&agrave; 03 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Thư k&yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Hồ Tấn Đạt thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch l&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g15:</strong> Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VII ph&aacute;t biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024; đồng thời tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/4.1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 05 năm qua, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố c&oacute; nhiều thuận lợi, đạt được những kết quả t&iacute;ch cực, được đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố ghi nhận ủng hộ. Trong nhiệm kỳ qua, phong tr&agrave;o T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; những kết quả đ&aacute;ng tự h&agrave;o.&nbsp;Cuộc vận động thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; hoạt động&nbsp;thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố lập th&acirc;n, lập nghiệp, l&agrave;m gi&agrave;u;&nbsp;Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&igrave; Tổ quốc, v&igrave; cộng đồng đ&atilde; được c&aacute;c cấp bộ Hội thực hiện v&agrave; đ&ocirc;ng đảo Hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia thực hiện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đ&atilde; tuy&ecirc;n dương hơn 70.000 thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch c&aacute;c cấp; giới thiệu cho hơn 300.000 thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 760.000 thanh ni&ecirc;n; hơn 1.051 tỉ đồng từ c&aacute;c nguồn để hỗ trợ thanh ni&ecirc;n vay vốn; 2.186 thanh ni&ecirc;n khởi sự kinh doanh. Ngo&agrave;i ra, Hội đ&atilde; vận động thanh ni&ecirc;n tham hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện; kh&aacute;m bệnh ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute;. Đặc biệt, lu&ocirc;n ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng chi Hội, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, anh Ng&ocirc; Minh Hải cũng đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y về mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VIII, 2019 - 2024. Trong đ&oacute;, tr&igrave;nh b&agrave;y một số chỉ ti&ecirc;u, đề &aacute;n, chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m như tuy&ecirc;n dương 70.000 gương thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch c&aacute;c cấp; tư vấn hướng nghiệp cho 750.000 thanh ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho 300.000 thanh ni&ecirc;n; khai th&aacute;c &iacute;t nhất 1.000 tỉ đồng từ c&aacute;c nguồn để hỗ trợ thanh ni&ecirc;n vay vốn l&agrave;m kinh tế, khởi nghiệp. Hỗ trợ &iacute;t nhất 200 dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n; ... Ngo&agrave;i ra, đề xuất thực hiện 01 đề &aacute;n v&agrave; 02 chương tr&igrave;nh sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ tới (Đề &aacute;n x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu về thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; Chương tr&igrave;nh &quot;M&ocirc;i trường xanh, nếp sống xanh&quot;; Chương tr&igrave;nh &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&quot;).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g40:</strong> Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VII tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm hoạt động Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VII (2014 - 2019).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/6.jpg" style="height:412px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g55:</strong> B&aacute;o c&aacute;o kết quả thảo luận c&aacute;c tổ thảo luận v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận trước Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n về nghề nghiệp, việc l&agrave;m, đặc biệt l&agrave; gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế, khởi nghiệp th&ocirc;ng qua việc ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp Th&agrave;nh phố trong tổ chức đa dạng c&aacute;c hoạt động, qua đ&oacute; cổ vũ tinh thần, truyền đạt kinh nghiệm, tư vấn v&agrave; hỗ trợ thanh ni&ecirc;n từ &yacute; tưởng đến hiện thực. Tại Đại hội đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận <em>về việc đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave;m kinh tế, khởi nghiệp</em> qua phần tr&igrave;nh b&agrave;y của Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp Th&agrave;nh phố v&agrave; 02 bạn thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/7.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp Th&agrave;nh phố</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần ph&aacute;t biểu v&agrave; chia sẻ của 02 bạn thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tiếp đ&oacute;, l&agrave; phần tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận đặc sắc về chủ đề ph&ograve;ng chống t&aacute;c hại của ma t&uacute;y, đ&acirc;y cũng l&agrave; chủ đề tại tổ thảo luận số 02 của đại hội. Tiểu phẩm đ&atilde; mang đến một th&ocirc;ng điệp &ldquo;V&igrave; hạnh ph&uacute;c của gia đ&igrave;nh, h&atilde;y tr&aacute;nh xa ma t&uacute;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/10.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/11.jpg" style="height:383px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu cũng đ&atilde; nghe tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận th&ocirc;ng qua đoạn phim ngắn tổng kết hoạt động Người con hiếu thảo, giới thiệu c&aacute;c gương điển h&igrave;nh hiếu thảo, những gi&aacute; trị sống đẹp của thanh ni&ecirc;n, sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm&nbsp;với &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>09g25:</strong> Anh Nguyễn Tường L&acirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ph&aacute;t biểu tại Đại hội v&agrave; trao cờ Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho tập thể Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/Picture2.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; text-align:justify; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/14.jpg" style="height:425px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Tường L&acirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam&nbsp;trao cờ Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho tập thể Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>09g45:</strong> Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/BAC%20NHAN1.png" style="width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10g05:</strong> Tại Đại hội, Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; quyết định trao tặng Bảng đồng của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh với d&ograve;ng chữ &ldquo;THANH NI&Ecirc;N TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH, Y&Ecirc;U NƯỚC - KH&Aacute;T VỌNG, ĐẠO ĐỨC - TR&Aacute;CH NHIỆM, TRI THỨC - S&Aacute;NG TẠO, NĂNG ĐỘNG - VĂN MINH&rdquo;. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; sự ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; thể hiện sự kỳ vọng của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố đối với tập thể c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố vững mạnh, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/15.jpg" style="height:395px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/16.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đại hội chụp ảnh lưu niệm. Kết th&uacute;c Phi&ecirc;n thứ nhất.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><u><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Phi&ecirc;n thứ hai:</span></strong></u></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>13g30:</strong>&nbsp;Đo&agrave;n Chủ tịch v&agrave; Đo&agrave;n Thư k&yacute; l&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/19.jpg" style="height:334px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>13g50:</strong> Anh Ng&ocirc; Minh Hải thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch l&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/17.jpg" style="height:431px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>14g00:</strong> Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII l&ecirc;n tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ 2014- 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/18.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>14g25:</strong> Hiệp thương Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>14g35:</strong> Hiệp thương Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/21.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15g20:</strong> Hiệp thương Đo&agrave;n đại biểu ch&iacute;nh thức của&nbsp;Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/22.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/23.jpg" style="height:433px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Anh <strong>Phạm Kiều Hưng</strong> thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch l&ecirc;n điều h&agrave;nh nội dung hiệp thương chọn cử Đo&agrave;n đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15g30:</strong> Hiệp thương Đo&agrave;n&nbsp;</span>đại biểu dự khuyết của Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15g35:</strong> Chị Nguyễn Thị Th&ugrave;y Linh thay mặt Đo&agrave;n Thư k&yacute; l&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o kết quả biểu quyết c&aacute;c nội dung trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/24.jpg" style="height:456px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15g40:</strong> Tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. Đồng thời Đại hội tiến h&agrave;nh b</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">iểu quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/25.jpg" style="height:420px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh <strong>Huỳnh Vũ Duy</strong> thay mặt Đo&agrave;n Thư k&yacute;&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/26.jpg" style="height:434px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu chụp h&igrave;nh lưu niệm, kết th&uacute;c phi&ecirc;n thứ 2, Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p><span style="font-size:16px"><u><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phi&ecirc;n thứ ba:</strong></span></u></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>18g35:</strong> Tổ kh&uacute;c nghệ thuật gồm hai b&agrave;i h&aacute;t &quot;H&aacute;t c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot; v&agrave; &quot;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/29.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/30.jpg" style="height:460px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>19g00:</strong> Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 ra mắt, nhận nhiệm vụ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/27.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; lựa chọn 69 đại biểu ưu t&uacute; nhất để hiệp thương v&agrave;o Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới. Trong đ&oacute; c&oacute; 23 anh chị tham gia Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n được hiệp thương Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, c&ugrave;ng 7 anh chị được hiệp thương Ph&oacute; Chủ tịch Hội. Chị Phạm Thị Thảo Linh được hiệp thương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g10:</strong> Ph&aacute;t biểu của Anh Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/31.jpg" style="height:319px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g25:</strong> Giới thiệu v&agrave; tặng hoa Đo&agrave;n đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/32.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g30:</strong> Cảm ơn c&aacute;c anh chị Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2014 &ndash; 2019 kh&ocirc;ng t&aacute;i cử.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/38.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/33.jpg" style="height:410px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/37.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g30:</strong> Khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2014 &ndash; 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/34.jpg" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/35.jpg" style="height:418px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể, Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam trao tặng bằng khen cho 35 tập thể v&agrave; 14 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố trao tặng bằng khen cho&nbsp;16 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2014 - 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g40:</strong>&nbsp;Hoa hậu Việt Nam năm 2018&nbsp;Trần Tiểu Vy - Đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, sinh vi&ecirc;n trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh thay mặt Đại hội&nbsp;đọc&nbsp;Thư Đại hội gửi Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/36.jpg" style="height:429px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Đo&agrave;n kết - R&egrave;n luyện - Kh&aacute;t vọng - Cống hiến&rdquo;, Đại hội&nbsp;quyết t&acirc;m đưa nghị quyết v&agrave;o thực tiễn phong tr&agrave;o, từ mục ti&ecirc;u sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, quyết t&acirc;m đưa phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; lan tỏa đến mọi hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave;&nbsp;l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n v&agrave; quyết t&acirc;m giữ vững chủ quyền bi&ecirc;n giới, biển đảo Tổ quốc Việt Nam; đ&oacute; l&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; đ&oacute; l&agrave; quyết t&acirc;m đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n, tạo n&ecirc;n mặt trận đo&agrave;n kết rộng r&atilde;i, tập hợp tất cả c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước, tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o để mỗi thanh ni&ecirc;n đều nhận thấy m&igrave;nh được cống hiến v&agrave; c&oacute; được m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện bản th&acirc;n, được gi&uacute;p đỡ khi tham gia hoạt động Hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</span></span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;