Trực tiếp: Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 03/11/2019, tại hội trường Th&agrave;nh ủy, phi&ecirc;n thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đang diễn ra. Tham dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh th&agrave;nh phố v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của 400 đại biểu tham dự đại hội.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n trực tiếp th&ocirc;ng tin về c&aacute;c hoạt động diễn ra tại c&aacute;c phi&ecirc;n đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><u>Phi&ecirc;n thứ nhất:</u></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>06g00 - 07g00:</strong> Lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa &nbsp;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">tượng đ&agrave;i B&aacute;c (đường đi bộ Nguyễn Huệ).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/1.png" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện&nbsp;c&aacute;c&nbsp;đại biểu s&aacute;ng nay đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa tại tượng đ&agrave;i B&aacute;c (đường đi bộ Nguyễn Huệ).&nbsp;Đến dự Lễ d&acirc;ng hoa c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy,&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, anh Ng&ocirc; Minh Hải - Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện c&aacute;c sở ban ng&agrave;nh của TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>07g35 - 08g00:</strong>&nbsp;Chương tr&igrave;nh nghệ thuật ch&agrave;o mừng khai mạc Đại hội diễn ra với c&aacute;c tiết mục văn nghệ đặc sắc, thể hiện sức trẻ của thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/1.jpg" style="height:413px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/2.jpg" style="height:408px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/3.jpg" style="height:394px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g10:&nbsp;</strong>Đo&agrave;n Chủ tịch, Đo&agrave;n Thư k&yacute; điều h&agrave;nh Đại hội. Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc ng&agrave;y 02/11 Đại hội đ&atilde; bầu ra 11 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Chủ tịch v&agrave; 03 đồng ch&iacute; trong Đo&agrave;n Thư k&yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Hồ Tấn Đạt thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch l&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g15:</strong> Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VII ph&aacute;t biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024; đồng thời tr&igrave;nh b&agrave;y t&oacute;m tắt văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/4.1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 05 năm qua, c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố c&oacute; nhiều thuận lợi, đạt được những kết quả t&iacute;ch cực, được đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố ghi nhận ủng hộ. Trong nhiệm kỳ qua, phong tr&agrave;o T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc T&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; những kết quả đ&aacute;ng tự h&agrave;o.&nbsp;Cuộc vận động thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; hoạt động&nbsp;thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố lập th&acirc;n, lập nghiệp, l&agrave;m gi&agrave;u;&nbsp;Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố v&igrave; Tổ quốc, v&igrave; cộng đồng đ&atilde; được c&aacute;c cấp bộ Hội thực hiện v&agrave; đ&ocirc;ng đảo Hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia thực hiện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đ&atilde; tuy&ecirc;n dương hơn 70.000 thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch c&aacute;c cấp; giới thiệu cho hơn 300.000 thanh ni&ecirc;n c&oacute; việc l&agrave;m; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 760.000 thanh ni&ecirc;n; hơn 1.051 tỉ đồng từ c&aacute;c nguồn để hỗ trợ thanh ni&ecirc;n vay vốn; 2.186 thanh ni&ecirc;n khởi sự kinh doanh. Ngo&agrave;i ra, Hội đ&atilde; vận động thanh ni&ecirc;n tham hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện; kh&aacute;m bệnh ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute;. Đặc biệt, lu&ocirc;n ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng chi Hội, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, anh Ng&ocirc; Minh Hải cũng đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y về mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VIII, 2019 - 2024. Trong đ&oacute;, tr&igrave;nh b&agrave;y một số chỉ ti&ecirc;u, đề &aacute;n, chương tr&igrave;nh trọng t&acirc;m như tuy&ecirc;n dương 70.000 gương thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch c&aacute;c cấp; tư vấn hướng nghiệp cho 750.000 thanh ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho 300.000 thanh ni&ecirc;n; khai th&aacute;c &iacute;t nhất 1.000 tỉ đồng từ c&aacute;c nguồn để hỗ trợ thanh ni&ecirc;n vay vốn l&agrave;m kinh tế, khởi nghiệp. Hỗ trợ &iacute;t nhất 200 dự &aacute;n khởi nghiệp s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n; ... Ngo&agrave;i ra, đề xuất thực hiện 01 đề &aacute;n v&agrave; 02 chương tr&igrave;nh sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ tới (Đề &aacute;n x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu về thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; Chương tr&igrave;nh &quot;M&ocirc;i trường xanh, nếp sống xanh&quot;; Chương tr&igrave;nh &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh của niềm tin&quot;).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g40:</strong> Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VII tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm hoạt động Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VII (2014 - 2019).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/6.jpg" style="height:412px; width:600px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>08g55:</strong> B&aacute;o c&aacute;o kết quả thảo luận c&aacute;c tổ thảo luận v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận trước Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều hoạt động đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n về nghề nghiệp, việc l&agrave;m, đặc biệt l&agrave; gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế, khởi nghiệp th&ocirc;ng qua việc ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp Th&agrave;nh phố trong tổ chức đa dạng c&aacute;c hoạt động, qua đ&oacute; cổ vũ tinh thần, truyền đạt kinh nghiệm, tư vấn v&agrave; hỗ trợ thanh ni&ecirc;n từ &yacute; tưởng đến hiện thực. Tại Đại hội đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận <em>về việc đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố l&agrave;m kinh tế, khởi nghiệp</em> qua phần tr&igrave;nh b&agrave;y của Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp Th&agrave;nh phố v&agrave; 02 bạn thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/7.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Nguyễn Thị Diệu Hằng - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n Khởi nghiệp Th&agrave;nh phố</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần ph&aacute;t biểu v&agrave; chia sẻ của 02 bạn thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tiếp đ&oacute;, l&agrave; phần tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận đặc sắc về chủ đề ph&ograve;ng chống t&aacute;c hại của ma t&uacute;y, đ&acirc;y cũng l&agrave; chủ đề tại tổ thảo luận số 02 của đại hội. Tiểu phẩm đ&atilde; mang đến một th&ocirc;ng điệp &ldquo;V&igrave; hạnh ph&uacute;c của gia đ&igrave;nh, h&atilde;y tr&aacute;nh xa ma t&uacute;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/10.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/11.jpg" style="height:383px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau đ&oacute;, c&aacute;c đại biểu cũng đ&atilde; nghe tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận th&ocirc;ng qua đoạn phim ngắn tổng kết hoạt động Người con hiếu thảo, giới thiệu c&aacute;c gương điển h&igrave;nh hiếu thảo, những gi&aacute; trị sống đẹp của thanh ni&ecirc;n, sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm&nbsp;với &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>09g25:</strong> Anh Nguyễn Tường L&acirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam ph&aacute;t biểu tại Đại hội v&agrave; trao cờ Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho tập thể Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/Picture2.png" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; text-align:justify; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/14.jpg" style="height:425px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Tường L&acirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đo&agrave;n kết tập hợp thanh ni&ecirc;n Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam&nbsp;trao cờ Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho tập thể Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>09g45:</strong> Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/BAC%20NHAN1.png" style="width:700px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>10g05:</strong> Tại Đại hội, Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; quyết định trao tặng Bảng đồng của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh với d&ograve;ng chữ &ldquo;THANH NI&Ecirc;N TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH, Y&Ecirc;U NƯỚC - KH&Aacute;T VỌNG, ĐẠO ĐỨC - TR&Aacute;CH NHIỆM, TRI THỨC - S&Aacute;NG TẠO, NĂNG ĐỘNG - VĂN MINH&rdquo;. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; sự ghi nhận những th&agrave;nh t&iacute;ch, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; thể hiện sự kỳ vọng của Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố đối với tập thể c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố vững mạnh, g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/15.jpg" style="height:395px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/16.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đại hội chụp ảnh lưu niệm. Kết th&uacute;c Phi&ecirc;n thứ nhất.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><u><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Phi&ecirc;n thứ hai:</span></strong></u></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>13g30:</strong>&nbsp;Đo&agrave;n Chủ tịch v&agrave; Đo&agrave;n Thư k&yacute; l&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/19.jpg" style="height:334px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>13g50:</strong> Anh Ng&ocirc; Minh Hải thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch l&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/17.jpg" style="height:431px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>14g00:</strong> Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII l&ecirc;n tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ 2014- 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/18.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>14g25:</strong> Hiệp thương Đề &aacute;n nh&acirc;n sự Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>14g35:</strong> Hiệp thương Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/21.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15g20:</strong> Hiệp thương Đo&agrave;n đại biểu ch&iacute;nh thức của&nbsp;Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/22.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/23.jpg" style="height:433px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Anh <strong>Phạm Kiều Hưng</strong> thay mặt Đo&agrave;n Chủ tịch l&ecirc;n điều h&agrave;nh nội dung hiệp thương chọn cử Đo&agrave;n đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15g30:</strong> Hiệp thương Đo&agrave;n&nbsp;</span>đại biểu dự khuyết của Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15g35:</strong> Chị Nguyễn Thị Th&ugrave;y Linh thay mặt Đo&agrave;n Thư k&yacute; l&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o kết quả biểu quyết c&aacute;c nội dung trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/24.jpg" style="height:456px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>15g40:</strong> Tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. Đồng thời Đại hội tiến h&agrave;nh b</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">iểu quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/25.jpg" style="height:420px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh <strong>Huỳnh Vũ Duy</strong> thay mặt Đo&agrave;n Thư k&yacute;&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/26.jpg" style="height:434px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu chụp h&igrave;nh lưu niệm, kết th&uacute;c phi&ecirc;n thứ 2, Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p><span style="font-size:16px"><u><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Phi&ecirc;n thứ ba:</strong></span></u></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>18g35:</strong> Tổ kh&uacute;c nghệ thuật gồm hai b&agrave;i h&aacute;t &quot;H&aacute;t c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot; v&agrave; &quot;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/29.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/30.jpg" style="height:460px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>19g00:</strong> Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 ra mắt, nhận nhiệm vụ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/27.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; lựa chọn 69 đại biểu ưu t&uacute; nhất để hiệp thương v&agrave;o Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới. Trong đ&oacute; c&oacute; 23 anh chị tham gia Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n được hiệp thương Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, c&ugrave;ng 7 anh chị được hiệp thương Ph&oacute; Chủ tịch Hội. Chị Phạm Thị Thảo Linh được hiệp thương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g10:</strong> Ph&aacute;t biểu của Anh Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/31.jpg" style="height:319px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g25:</strong> Giới thiệu v&agrave; tặng hoa Đo&agrave;n đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/32.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g30:</strong> Cảm ơn c&aacute;c anh chị Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2014 &ndash; 2019 kh&ocirc;ng t&aacute;i cử.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/38.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/33.jpg" style="height:410px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/37.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g30:</strong> Khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2014 &ndash; 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/34.jpg" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/35.jpg" style="height:418px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể, Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam trao tặng bằng khen cho 35 tập thể v&agrave; 14 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố trao tặng bằng khen cho&nbsp;16 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2014 - 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>19g40:</strong>&nbsp;Hoa hậu Việt Nam năm 2018&nbsp;Trần Tiểu Vy - Đại biểu Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, sinh vi&ecirc;n trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh thay mặt Đại hội&nbsp;đọc&nbsp;Thư Đại hội gửi Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32958/36.jpg" style="height:429px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Đo&agrave;n kết - R&egrave;n luyện - Kh&aacute;t vọng - Cống hiến&rdquo;, Đại hội&nbsp;quyết t&acirc;m đưa nghị quyết v&agrave;o thực tiễn phong tr&agrave;o, từ mục ti&ecirc;u sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, quyết t&acirc;m đưa phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; lan tỏa đến mọi hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave;&nbsp;l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n v&agrave; quyết t&acirc;m giữ vững chủ quyền bi&ecirc;n giới, biển đảo Tổ quốc Việt Nam; đ&oacute; l&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; đ&oacute; l&agrave; quyết t&acirc;m đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n, tạo n&ecirc;n mặt trận đo&agrave;n kết rộng r&atilde;i, tập hợp tất cả c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước, tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o để mỗi thanh ni&ecirc;n đều nhận thấy m&igrave;nh được cống hiến v&agrave; c&oacute; được m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện bản th&acirc;n, được gi&uacute;p đỡ khi tham gia hoạt động Hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</span></span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;