Thanh niên Thành phố nói không với tệ nạn xã hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/4-696x464.jpg" style="height:464px; width:696px" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 2-11, trong khu&ocirc;n khổ Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, tổ đại biểu số 02 đ&atilde; tham gia thảo luận với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i kh&ocirc;ng với tệ nạn x&atilde; hội&rdquo; tại Trung t&acirc;m thảo luận được tổ chức tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trước khi bắt đầu buổi thảo luận, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham quan Nh&agrave; triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo;, để từ đ&oacute;, c&oacute; th&ecirc;m nhiều &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng nội dung thảo luận trong Đại hội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/1-1024x683.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đại biểu nghe giới thiệu về Triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/3-1024x683.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu tham quan triển l&atilde;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/5-1024x683.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu tương t&aacute;c với phần mềm trực quan tại triển l&atilde;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/2-1024x683.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu trải nghiệm c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo tại triển l&atilde;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/6-1024x576.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trung t&acirc;m thảo luận số 02.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu tham gia thảo luận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/7-1024x576.jpg" style="height:338px; width:600px" /><br /> Chủ tọa buổi thảo luận đ&atilde; th&ocirc;ng tin đến đại biểu về t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c của Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c tham gia với c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh chung tay đẩy l&ugrave;i tệ nạn x&atilde; hội, trong đ&oacute; c&oacute; tệ nạn ma t&uacute;y. Một số th&ocirc;ng tin về tệ nạn ma t&uacute;y tại Th&agrave;nh phố:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong 5 năm gần đ&acirc;y, tỉ lệ ma t&uacute;y tổng hợp thu giữ tăng b&igrave;nh qu&acirc;n hằng năm 105,75%. Từ năm 2010 đến nay, tại TP.HCM đ&atilde; ph&aacute;t hiện, điều tra hơn 15.500 vụ tội phạm ma t&uacute;y, bắt hơn 31.000 đối tượng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong đ&oacute;, khởi tố hơn 15.500 vụ với hơn 15.400 bị can; xử l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh hơn 3.700 người. Li&ecirc;n quan đến những vụ &aacute;n tr&ecirc;n, đ&atilde; thu giữ gần 3.200kg ma t&uacute;y c&aacute;c loại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ri&ecirc;ng 9 th&aacute;ng đầu năm 2019, C&ocirc;ng an TP đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; 1.278 vụ &aacute;n ma t&uacute;y (so với c&ugrave;ng kỳ tăng 147 vụ), bắt gần 3.000 đối tượng (tăng 528 đối tượng).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Qua đ&oacute;, lực lượng chức năng thu giữ 331kg heroin, gần 1,3 tấn ma t&uacute;y tổng hợp c&aacute;c loại, 16,6kg cần sa, 1,4kg cocain. Ngo&agrave;i ra c&oacute; 16 khẩu s&uacute;ng, 207 vi&ecirc;n đạn, 2 quả lựu đạn, 30 &ocirc;t&ocirc; v&agrave; nhiều phương tiện, c&ocirc;ng cụ phạm tội bị thu giữ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu đ&atilde; tham gia thảo luận s&ocirc;i nổi về c&aacute;c nội dung tham gia x&acirc;y dựng hoạt động, phong tr&agrave;o v&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p trong thực hiện nội dung ph&ograve;ng, chống tệ nạn x&atilde; hội tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">Theo website NVHTN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;