Thanh niên Thành phố nói không với tệ nạn xã hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/4-696x464.jpg" style="height:464px; width:696px" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 2-11, trong khu&ocirc;n khổ Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, tổ đại biểu số 02 đ&atilde; tham gia thảo luận với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố n&oacute;i kh&ocirc;ng với tệ nạn x&atilde; hội&rdquo; tại Trung t&acirc;m thảo luận được tổ chức tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trước khi bắt đầu buổi thảo luận, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham quan Nh&agrave; triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo;, để từ đ&oacute;, c&oacute; th&ecirc;m nhiều &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng nội dung thảo luận trong Đại hội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/1-1024x683.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> Đại biểu nghe giới thiệu về Triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/3-1024x683.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu tham quan triển l&atilde;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/5-1024x683.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu tương t&aacute;c với phần mềm trực quan tại triển l&atilde;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/2-1024x683.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu trải nghiệm c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo tại triển l&atilde;m.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/6-1024x576.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trung t&acirc;m thảo luận số 02.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu tham gia thảo luận.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://nvhtn.org.vn/wp-content/uploads/2019/11/7-1024x576.jpg" style="height:338px; width:600px" /><br /> Chủ tọa buổi thảo luận đ&atilde; th&ocirc;ng tin đến đại biểu về t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c của Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c tham gia với c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh chung tay đẩy l&ugrave;i tệ nạn x&atilde; hội, trong đ&oacute; c&oacute; tệ nạn ma t&uacute;y. Một số th&ocirc;ng tin về tệ nạn ma t&uacute;y tại Th&agrave;nh phố:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong 5 năm gần đ&acirc;y, tỉ lệ ma t&uacute;y tổng hợp thu giữ tăng b&igrave;nh qu&acirc;n hằng năm 105,75%. Từ năm 2010 đến nay, tại TP.HCM đ&atilde; ph&aacute;t hiện, điều tra hơn 15.500 vụ tội phạm ma t&uacute;y, bắt hơn 31.000 đối tượng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong đ&oacute;, khởi tố hơn 15.500 vụ với hơn 15.400 bị can; xử l&yacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh hơn 3.700 người. Li&ecirc;n quan đến những vụ &aacute;n tr&ecirc;n, đ&atilde; thu giữ gần 3.200kg ma t&uacute;y c&aacute;c loại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ri&ecirc;ng 9 th&aacute;ng đầu năm 2019, C&ocirc;ng an TP đ&atilde; kh&aacute;m ph&aacute; 1.278 vụ &aacute;n ma t&uacute;y (so với c&ugrave;ng kỳ tăng 147 vụ), bắt gần 3.000 đối tượng (tăng 528 đối tượng).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Qua đ&oacute;, lực lượng chức năng thu giữ 331kg heroin, gần 1,3 tấn ma t&uacute;y tổng hợp c&aacute;c loại, 16,6kg cần sa, 1,4kg cocain. Ngo&agrave;i ra c&oacute; 16 khẩu s&uacute;ng, 207 vi&ecirc;n đạn, 2 quả lựu đạn, 30 &ocirc;t&ocirc; v&agrave; nhiều phương tiện, c&ocirc;ng cụ phạm tội bị thu giữ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đại biểu đ&atilde; tham gia thảo luận s&ocirc;i nổi về c&aacute;c nội dung tham gia x&acirc;y dựng hoạt động, phong tr&agrave;o v&agrave; c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p trong thực hiện nội dung ph&ograve;ng, chống tệ nạn x&atilde; hội tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">Theo website NVHTN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;