Kết quả Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN TPHCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><strong><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 diễn ra từ ng&agrave;y 02 đến 03.11.2019.&nbsp; </span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội thống nhất cao với khẩu hiệu h&agrave;nh động &quot;Y&ecirc;u nước, Đo&agrave;n kết, S&aacute;ng tạo, Cống hiến&quot;, đại hội&nbsp;l&agrave; ng&agrave;y hội hiệu triệu tr&iacute; tuệ của hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong nhiều vấn đề v&agrave; hướng đi mới nhằm c&ugrave;ng với c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, doanh nghiệp chung tay x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương<strong> 69</strong> anh, chị tham gia Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. Tại Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 1, c&aacute;c anh, chị Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đ&atilde; hiệp thương <strong>23</strong> anh, chị tham gia&nbsp;Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32962/ANH%20MINH%20HAI.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); text-align:center; width:750px" /></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 235, 255); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 được hiệp thương l&agrave;:</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Chị&nbsp;</span><strong>Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n</strong><span style="font-size:14px">&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Chị&nbsp;<strong>Phạm Thị Thảo Linh</strong>&nbsp;- Ph&oacute; Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Anh&nbsp;</span><strong>L&acirc;m Ngọc Minh</strong><span style="font-size:14px">&nbsp;- Chủ tịch Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Sản xuất Nệm Moussse Li&ecirc;n &Aacute;; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Anh&nbsp;<strong>Phan Minh Ho&agrave;ng</strong>&nbsp;- Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Quận 2; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Anh&nbsp;<strong>V&ograve;ng B&iacute;nh Long</strong>&nbsp;- Tiến sĩ, Giảng vi&ecirc;n Khoa Kỹ thuật y sinh &ndash; Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM; Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2018, Giải thưởng Quả Cầu v&agrave;ng năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đại đức&nbsp;<strong>Th&iacute;ch Trung Nguyện</strong>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thư k&yacute; Ban Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Th&agrave;nh phố; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Chị&nbsp;<strong>Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n</strong>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 10, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; hiệp thương<strong>&nbsp;05&nbsp;</strong>anh, chị tham gia Ban Kiểm tra Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. Chị&nbsp;<strong>Phạm Thị Thảo Linh</strong>&nbsp;được hiệp thương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại phi&ecirc;n thứ 2, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương Đo&agrave;n đại biểu&nbsp;Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.&nbsp;</span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đ&atilde; đề ra </span><strong>một số chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m, c&aacute;c đề &aacute;n, chương tr&igrave;nh:&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32962/chi%20tieu.png" style="height:348px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32962/de%20an%201.png" style="text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; đề ra mục ti&ecirc;u: <em>Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố l&agrave; người bạn của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, hoạt động Hội l&agrave; m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n được r&egrave;n luyện, cống hiến, bồi dưỡng để trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt của x&atilde; hội; c&oacute; tinh thần y&ecirc;u nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội; c&oacute; đạo đức tốt, lối sống văn minh hiện đại, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật; c&oacute; tri thức, sức khỏe, kỹ năng, năng lực l&agrave;m việc; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo trong việc tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">X&acirc;y dựng tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh; mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n; chăm lo, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n về nhiều mặt, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n trong lập th&acirc;n, lập nghiệp, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n v&agrave; hội nhập quốc tế.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để thực hiện mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n, Đại hội đ&atilde; đề ra ra giải ph&aacute;p thực hiện hiệu quả phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam vững mạnh&rdquo;, c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;