Kết quả Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN TPHCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><strong><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 diễn ra từ ng&agrave;y 02 đến 03.11.2019.&nbsp; </span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội thống nhất cao với khẩu hiệu h&agrave;nh động &quot;Y&ecirc;u nước, Đo&agrave;n kết, S&aacute;ng tạo, Cống hiến&quot;, đại hội&nbsp;l&agrave; ng&agrave;y hội hiệu triệu tr&iacute; tuệ của hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong nhiều vấn đề v&agrave; hướng đi mới nhằm c&ugrave;ng với c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể, doanh nghiệp chung tay x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại Đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương<strong> 69</strong> anh, chị tham gia Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. Tại Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 1, c&aacute;c anh, chị Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đ&atilde; hiệp thương <strong>23</strong> anh, chị tham gia&nbsp;Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32962/ANH%20MINH%20HAI.png" style="background-color:rgb(0, 235, 255); text-align:center; width:750px" /></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 235, 255); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 được hiệp thương l&agrave;:</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Chị&nbsp;</span><strong>Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n</strong><span style="font-size:14px">&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Chị&nbsp;<strong>Phạm Thị Thảo Linh</strong>&nbsp;- Ph&oacute; Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Anh&nbsp;</span><strong>L&acirc;m Ngọc Minh</strong><span style="font-size:14px">&nbsp;- Chủ tịch Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố, Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Sản xuất Nệm Moussse Li&ecirc;n &Aacute;; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Anh&nbsp;<strong>Phan Minh Ho&agrave;ng</strong>&nbsp;- Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Quận 2; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Anh&nbsp;<strong>V&ograve;ng B&iacute;nh Long</strong>&nbsp;- Tiến sĩ, Giảng vi&ecirc;n Khoa Kỹ thuật y sinh &ndash; Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM; Gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu năm 2018, Giải thưởng Quả Cầu v&agrave;ng năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đại đức&nbsp;<strong>Th&iacute;ch Trung Nguyện</strong>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Việt Nam, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Thư k&yacute; Ban Trị sự Gi&aacute;o hội Phật gi&aacute;o Th&agrave;nh phố; Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Chị&nbsp;<strong>Nguyễn Ngọc Bảo Quy&ecirc;n</strong>&nbsp;- Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 10, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VII.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; hiệp thương<strong>&nbsp;05&nbsp;</strong>anh, chị tham gia Ban Kiểm tra Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024. Chị&nbsp;<strong>Phạm Thị Thảo Linh</strong>&nbsp;được hiệp thương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại phi&ecirc;n thứ 2, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương Đo&agrave;n đại biểu&nbsp;Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024.&nbsp;</span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 đ&atilde; đề ra </span><strong>một số chỉ ti&ecirc;u trọng t&acirc;m, c&aacute;c đề &aacute;n, chương tr&igrave;nh:&nbsp;</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32962/chi%20tieu.png" style="height:348px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32962/de%20an%201.png" style="text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại hội đ&atilde; đề ra mục ti&ecirc;u: <em>Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố l&agrave; người bạn của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, hoạt động Hội l&agrave; m&ocirc;i trường để thanh ni&ecirc;n được r&egrave;n luyện, cống hiến, bồi dưỡng để trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt của x&atilde; hội; c&oacute; tinh thần y&ecirc;u nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, sống c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội; c&oacute; đạo đức tốt, lối sống văn minh hiện đại, c&oacute; &yacute; thức t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật; c&oacute; tri thức, sức khỏe, kỹ năng, năng lực l&agrave;m việc; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo trong việc tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">X&acirc;y dựng tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng vững mạnh; mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n; chăm lo, hỗ trợ thanh ni&ecirc;n về nhiều mặt, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n trong lập th&acirc;n, lập nghiệp, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n v&agrave; hội nhập quốc tế.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để thực hiện mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n, Đại hội đ&atilde; đề ra ra giải ph&aacute;p thực hiện hiệu quả phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam vững mạnh&rdquo;, c&ocirc;ng t&aacute;c tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;