Thư Đại hội gửi thanh niên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, anh, chị l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, thưa qu&yacute; vị đại biểu,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thưa c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&acirc;n mến!</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">T&ocirc;i <strong>Trần Tiểu Vy</strong> - hiện l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. H&ocirc;m nay, t&ocirc;i rất vinh dự c&ugrave;ng với 399 đại biểu l&agrave; đại diện cho c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng dự Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; &nbsp;b&agrave;n bạc, thảo luận, thống nhất nội dung văn kiện v&agrave; đồng l&ograve;ng h&agrave;nh động để triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tinh thần &ldquo;Đo&agrave;n kết - Tr&aacute;ch nhiệm - S&aacute;ng tạo - Cống hiến - Tr&iacute; tuệ&rdquo; v&igrave; th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32963/36.jpg" style="height:429px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đại biểu&nbsp;Trần Tiểu Vy thay mặt đại hội tr&igrave;nh b&agrave;y Thư Đại hội gửi thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Đo&agrave;n kết - R&egrave;n luyện - Kh&aacute;t vọng - Cống hiến&rdquo;, ch&uacute;ng t&ocirc;i nắm chặt tay nhau, quyết t&acirc;m đưa nghị quyết đại hội v&agrave;o thực tiễn phong tr&agrave;o, từ mục ti&ecirc;u sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết t&acirc;m đưa phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; lan tỏa đến mọi hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đ&oacute; l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, t&igrave;nh y&ecirc;u bi&ecirc;n giới, biển, đảo v&agrave; quyết t&acirc;m giữ vững chủ quyền bi&ecirc;n giới, biển đảo Tổ quốc Việt Nam; đ&oacute; l&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; đ&oacute; l&agrave; quyết t&acirc;m c&ugrave;ng với tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n, tạo n&ecirc;n mặt trận đo&agrave;n kết rộng r&atilde;i, tập hợp tất cả c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước, tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o để mỗi thanh ni&ecirc;n đều nhận thấy m&igrave;nh được cống hiến v&agrave; c&oacute; được m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện bản th&acirc;n, được gi&uacute;p đỡ khi tham gia hoạt động Hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32963/39.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thay mặt cho to&agrave;n thể đại biểu tham dự đại hội, ch&uacute;ng t&ocirc;i b&agrave;y tỏ quyết t&acirc;m v&agrave; k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia c&aacute;c hoạt động Hội, sau đ&acirc;y:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">1. C&aacute;c bạn h&atilde;y lu&ocirc;n tự tin vươn l&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao tay nghề, vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng, chủ động hội nhập quốc tế; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">2. H&atilde;y nhận&nbsp;diện những th&aacute;ch&nbsp;thức, kh&oacute; khăn chủ yếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh khởi nghiệp, từ đ&oacute; hiện thực h&oacute;a những &yacute; tưởng khởi nghiệp, trở th&agrave;nh doanh nghiệp trẻ, mạnh, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển kinh tế của thanh phố v&agrave; cả nước; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n hỗ trợ c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">3. Kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao thể chất, vững kỹ năng; tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động theo sở th&iacute;ch, nhu cầu, để trở th&agrave;nh những người khỏe về thể chất, gi&agrave;u c&oacute; về đời sống tinh thần; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">4. Kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện bản lĩnh, hun đ&uacute;c t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc, ki&ecirc;n quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thi&ecirc;ng li&ecirc;ng về bi&ecirc;n giới, biển, đảo; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng bạn thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc T&ocirc;i&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">5. H&atilde;y l&agrave; những thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, l&agrave;m việc tốt cho cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố mong muốn c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n h&atilde;y l&agrave;m từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">6. Đo&agrave;n kết v&agrave; cống hiến hết m&igrave;nh&nbsp;&ldquo;V&igrave; Tổ quốc Việt Nam gi&agrave;u mạnh v&agrave; văn minh&rdquo;; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố l&agrave; tổ chức x&atilde; hội rộng r&atilde;i, mang sứ mệnh hiệu triệu c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng đo&agrave;n kết, phấn đấu cho l&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh; v&igrave; hạnh ph&uacute;c v&agrave; sự tiến bộ của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;ng ta tự h&agrave;o l&agrave; thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c v&agrave; từ niềm tự h&agrave;o n&agrave;y, mỗi thanh ni&ecirc;n h&atilde;y biến t&igrave;nh cảm v&agrave; nhiệt huyết của m&igrave;nh th&agrave;nh những h&agrave;nh động cụ thể, nu&ocirc;i dưỡng ho&agrave;i b&atilde;o đẹp đẽ v&agrave; quyết t&acirc;m thực hiện ước mơ của m&igrave;nh bằng những h&agrave;nh động thiết thực, sẵn s&agrave;ng chia sẻ tr&aacute;ch nhiệm với cộng đồng, sẵn s&agrave;ng thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Xin ch&uacute;c c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, anh, chị l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, qu&yacute; vị đại biểu, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n nhiều sức khỏe, hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh đạt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;c đại hội th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;