Thư Đại hội gửi thanh niên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, anh, chị l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, thưa qu&yacute; vị đại biểu,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thưa c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&acirc;n mến!</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">T&ocirc;i <strong>Trần Tiểu Vy</strong> - hiện l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. H&ocirc;m nay, t&ocirc;i rất vinh dự c&ugrave;ng với 399 đại biểu l&agrave; đại diện cho c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng dự Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; &nbsp;b&agrave;n bạc, thảo luận, thống nhất nội dung văn kiện v&agrave; đồng l&ograve;ng h&agrave;nh động để triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tinh thần &ldquo;Đo&agrave;n kết - Tr&aacute;ch nhiệm - S&aacute;ng tạo - Cống hiến - Tr&iacute; tuệ&rdquo; v&igrave; th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32963/36.jpg" style="height:429px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đại biểu&nbsp;Trần Tiểu Vy thay mặt đại hội tr&igrave;nh b&agrave;y Thư Đại hội gửi thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Với khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;Đo&agrave;n kết - R&egrave;n luyện - Kh&aacute;t vọng - Cống hiến&rdquo;, ch&uacute;ng t&ocirc;i nắm chặt tay nhau, quyết t&acirc;m đưa nghị quyết đại hội v&agrave;o thực tiễn phong tr&agrave;o, từ mục ti&ecirc;u sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết t&acirc;m đưa phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; lan tỏa đến mọi hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đ&oacute; l&ograve;ng y&ecirc;u nước nồng n&agrave;n, t&igrave;nh y&ecirc;u bi&ecirc;n giới, biển, đảo v&agrave; quyết t&acirc;m giữ vững chủ quyền bi&ecirc;n giới, biển đảo Tổ quốc Việt Nam; đ&oacute; l&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch; đ&oacute; l&agrave; quyết t&acirc;m c&ugrave;ng với tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n, tạo n&ecirc;n mặt trận đo&agrave;n kết rộng r&atilde;i, tập hợp tất cả c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước, tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o để mỗi thanh ni&ecirc;n đều nhận thấy m&igrave;nh được cống hiến v&agrave; c&oacute; được m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện bản th&acirc;n, được gi&uacute;p đỡ khi tham gia hoạt động Hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32963/39.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Thay mặt cho to&agrave;n thể đại biểu tham dự đại hội, ch&uacute;ng t&ocirc;i b&agrave;y tỏ quyết t&acirc;m v&agrave; k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia c&aacute;c hoạt động Hội, sau đ&acirc;y:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">1. C&aacute;c bạn h&atilde;y lu&ocirc;n tự tin vươn l&ecirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao tay nghề, vươn l&ecirc;n l&agrave;m gi&agrave;u ch&iacute;nh đ&aacute;ng, chủ động hội nhập quốc tế; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">2. H&atilde;y nhận&nbsp;diện những th&aacute;ch&nbsp;thức, kh&oacute; khăn chủ yếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh khởi nghiệp, từ đ&oacute; hiện thực h&oacute;a những &yacute; tưởng khởi nghiệp, trở th&agrave;nh doanh nghiệp trẻ, mạnh, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển kinh tế của thanh phố v&agrave; cả nước; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n hỗ trợ c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">3. Kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao thể chất, vững kỹ năng; tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động theo sở th&iacute;ch, nhu cầu, để trở th&agrave;nh những người khỏe về thể chất, gi&agrave;u c&oacute; về đời sống tinh thần; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">4. Kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện bản lĩnh, hun đ&uacute;c t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc, ki&ecirc;n quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thi&ecirc;ng li&ecirc;ng về bi&ecirc;n giới, biển, đảo; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng bạn thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc T&ocirc;i&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">5. H&atilde;y l&agrave; những thanh ni&ecirc;n sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch, l&agrave;m việc tốt cho cộng đồng v&agrave; x&atilde; hội; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố mong muốn c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n h&atilde;y l&agrave;m từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">6. Đo&agrave;n kết v&agrave; cống hiến hết m&igrave;nh&nbsp;&ldquo;V&igrave; Tổ quốc Việt Nam gi&agrave;u mạnh v&agrave; văn minh&rdquo;; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố l&agrave; tổ chức x&atilde; hội rộng r&atilde;i, mang sứ mệnh hiệu triệu c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng đo&agrave;n kết, phấn đấu cho l&yacute; tưởng độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; chủ nghĩa x&atilde; hội, v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh; v&igrave; hạnh ph&uacute;c v&agrave; sự tiến bộ của thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;ng ta tự h&agrave;o l&agrave; thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c v&agrave; từ niềm tự h&agrave;o n&agrave;y, mỗi thanh ni&ecirc;n h&atilde;y biến t&igrave;nh cảm v&agrave; nhiệt huyết của m&igrave;nh th&agrave;nh những h&agrave;nh động cụ thể, nu&ocirc;i dưỡng ho&agrave;i b&atilde;o đẹp đẽ v&agrave; quyết t&acirc;m thực hiện ước mơ của m&igrave;nh bằng những h&agrave;nh động thiết thực, sẵn s&agrave;ng chia sẻ tr&aacute;ch nhiệm với cộng đồng, sẵn s&agrave;ng thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Xin ch&uacute;c c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute;, anh, chị l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, qu&yacute; vị đại biểu, c&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n nhiều sức khỏe, hạnh ph&uacute;c v&agrave; th&agrave;nh đạt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;c đại hội th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;