Hành trình chinh phục trái tim học trò của cô giáo trẻ Phan Thụy Mộng Thu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tận t&acirc;m, y&ecirc;u nghề, chịu hi sinh ch&iacute;nh l&agrave; những g&igrave; c&oacute; thể m&ocirc; tả về c&ocirc; gi&aacute;o Phan Thụy Mộng Thu &ndash; Gi&aacute;o vi&ecirc;n m&ocirc;n Lịch sử trường THCS Lữ Gia (Quận 11), một trong những nh&agrave; gi&aacute;o ti&ecirc;u biểu đ&atilde; hết l&ograve;ng v&igrave; c&aacute;c thế hệ học tr&ograve; của m&igrave;nh. Đ&oacute; l&agrave; nguy&ecirc;n do m&agrave; d&ugrave; bao thế hệ học sinh đ&atilde; ra trường, đ&atilde; trưởng th&agrave;nh vẫn lu&ocirc;n nhớ đến người c&ocirc; n&agrave;y, bởi l&uacute;c n&agrave;o trong c&ocirc; cũng d&agrave;nh một phần t&igrave;nh y&ecirc;u lớn lao cho &ldquo;đ&agrave;n con nhỏ&rdquo; của m&igrave;nh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29880/NGTTB chi thu.jpg" style="height:460px; text-align:justify; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Phần lớn thời gian đều ở trường</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vừa l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Đội , c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng, vừa chủ nhiệm lớp, lại tham gia v&agrave;o nhiều hội thi của Đo&agrave;n, hội thi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, chị Thu cho hay, phần lớn thời gian hầu như chị đều c&oacute; mặt ở trường. Kh&ocirc;ng những thế, chị c&ograve;n dạy k&egrave;m để kiếm th&ecirc;m thu nhập. V&agrave;o những đợt hoạt động cao điểm, một đ&ecirc;m chị chỉ ngủ 4 &ndash; 5 tiếng th&igrave; mới đủ thời gian để l&agrave;m việc. Nh&agrave; lại c&oacute; con nhỏ, chị phải sắp xếp thời gian để vừa chăm s&oacute;c gia đ&igrave;nh, vừa chấm b&agrave;i, soạn b&agrave;i, đọc t&agrave;i liệu,&hellip; Nghề gi&aacute;o thật sự kh&ocirc;ng hề rảnh rỗi như người ta nghĩ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, chị c&ograve;n d&agrave;nh rất nhiều thời gian cho việc nghi&ecirc;n cứu phương ph&aacute;p giảng dạy. Kiến thức lịch sử kh&aacute; kh&ocirc; khan, nhưng bằng sự s&aacute;ng tạo, Mộng Thu đ&atilde; thiết kế mỗi tiết học của m&igrave;nh trở n&ecirc;n thật sinh động v&agrave; hấp dẫn. Chị chịu kh&oacute; đọc nhiều s&aacute;ch sử, tự học c&aacute;c phần mềm tiện &iacute;ch để chỉnh sửa h&igrave;nh ảnh, cắt nhạc, l&agrave;m phim, thiết kế bản đồ&hellip; ứng dụng v&agrave;o việc soạn gi&aacute;o &aacute;n điện tử. Để gi&uacute;p m&ocirc;n lịch sử đỡ kh&ocirc; khan, chị lồng gh&eacute;p tư liệu văn học, kể chuyện cho c&aacute;c b&eacute;, đồng thời giảm lượng kiến thức trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa để c&aacute;c b&eacute; kh&ocirc;ng bị ng&aacute;n m&ocirc;n sử.Chị Thu cũng s&aacute;ng tạo th&ecirc;m nhiều h&igrave;nh thức dạy học kh&aacute;c như: đặt cả lớp v&agrave;o t&igrave;nh huống lịch sử để c&aacute;c bạn đưa ra c&aacute;ch giải quyết vấn đề. C&aacute;c v&iacute; dụ minh họa th&igrave; chị cũng đặt học sinh v&agrave;o. C&oacute; b&eacute; sẽ l&agrave;m c&ocirc;ng ch&uacute;a, c&oacute; b&eacute; sẽ l&agrave; tướng qu&acirc;n, c&oacute; b&eacute; sẽ l&agrave; l&atilde;nh ch&uacute;a&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thay cho những vất vả, việc h&agrave;ng ng&agrave;y được đứng tr&ecirc;n bục giảng vẫn l&agrave; niềm vui lớn nhất của chị. Chị t&acirc;m sự, ng&agrave;y b&eacute; chị rất may mắn khi gặp được c&ocirc; gi&aacute;o thương m&igrave;nh, lu&ocirc;n gi&uacute;p đỡ m&igrave;nh. &ldquo;C&ocirc; thường cho học tr&ograve; kẹo, b&aacute;nh, cho lớp vừa học, vừa chơi. H&igrave;nh ảnh c&ocirc; t&oacute;c d&agrave;i, dịu d&agrave;ng, tận t&acirc;m với học sinh cứ in s&acirc;u m&atilde;i v&agrave;o trong tim của chị. Từ lớp 1, chị đ&atilde; ước mơ l&agrave; sau n&agrave;y l&agrave;m c&ocirc; gi&aacute;o, để được giống như người c&ocirc; của m&igrave;nh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; giấc mơ đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện thực, giờ chị đ&atilde; l&agrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n mẫu mực, li&ecirc;n tục nhận được c&aacute;c danh hiệu cao qu&yacute; như: danh hiệu &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam bộ, Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 4 năm li&ecirc;n tiếp (2014 - 2017), Gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu Quận 11 năm 2017 v&agrave; h&agrave;ng loạt giải thưởng d&agrave;nh cho gi&aacute;o vi&ecirc;n như giải Nhất hội thi Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi năm 2017 của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Nếu c&oacute; kiếp sau, vẫn xin được l&agrave;m c&ocirc; gi&aacute;o&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đạt nhiều giải thưởng l&agrave; vậy, nhưng niềm vui của chị Thu lại đến từ những điều b&eacute; nhỏ hơn. Đ&oacute; l&agrave; được đứng tr&ecirc;n bục giảng, được nh&igrave;n thấy những &aacute;nh mắt h&aacute;o hức tiếp thu kiến thức từ học sinh, được nh&igrave;n những c&aacute;nh tay ph&aacute;t biểu, được nh&igrave;n thấy nụ cười hồn nhi&ecirc;n của c&aacute;c em. C&oacute; thể n&oacute;i, với chị mỗi học sinh l&agrave; một đứa con của m&igrave;nh. Chị dồn hết t&acirc;m sức, t&igrave;nh thương đề d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Thu kể, &ldquo;Chị c&oacute; 1 học sinh kh&aacute; c&aacute; biệt, t&ecirc;n B&aacute; Thắng. V&igrave; mẹ em bỏ em từ nhỏ. Ba c&oacute; vợ mới kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến Thắng. Chị rất mệt mỏi v&igrave; những việc Thắng l&agrave;m, em ấy thường đ&aacute;nh nhau, chọc ghẹo bạn rồi trộm cắp xe... Năm đ&oacute; chị lại đang mang thai. Thắng nợ học ph&iacute; v&agrave; c&aacute;c khoản đ&oacute;ng. Chị đ&atilde; đ&oacute;ng tiền học cho Thắng. Mỗi lần họp phụ huynh, tất cả phụ huynh đều muốn chuyển Thắng qua lớp kh&aacute;c. Cuối c&ugrave;ng, chị cũng thuyết phục để Thắng được ở lại lớp. Hiện nay, Thắng vẫn c&ograve;n giữ li&ecirc;n lạc v&agrave; thường xuy&ecirc;n hỏi thăm chị&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Học tr&ograve; c&aacute; biệt trong lớp thực ra kh&ocirc;ng thiếu, mỗi người thầy, người c&ocirc; lại c&oacute; c&aacute;ch bảo ban kh&aacute;c nhau. Song, tất cả họ đều mong muốn cho học sinh của m&igrave;nh ng&agrave;y một trưởng th&agrave;nh hơn. Với Mộng Thu, chị y&ecirc;u nghề v&agrave; y&ecirc;u lu&ocirc;n học tr&ograve; của m&igrave;nh. Chị cho hay, chưa bao giờ hối hận về quyết định chọn nghề sư phạm, v&agrave; &ldquo;nếu c&oacute; kiếp sau, chị vẫn xin được l&agrave;m c&ocirc; gi&aacute;o&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp, Thu cho rằng, mục ti&ecirc;u của ng&agrave;nh sư phạm kh&ocirc;ng phải l&agrave; kiếm ra tiền, m&agrave; c&aacute;i ch&iacute;nh l&agrave; đ&agrave;o tạo những người chủ tương lai của đất nước hiểu biết truyền thống, uống nước nhớ nguồn. V&agrave; c&aacute;i &ldquo;t&acirc;m&rdquo; của người gi&aacute;o vi&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; cầu nối kiến thức, nối thế hệ h&ocirc;m nay với thế hệ anh h&ugrave;ng của cha anh m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;