Giới thiệu sách: Chân dung Anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>Hy sinh trước t&ograve;a &aacute;n thực d&acirc;n khi tuổi vừa 17, người Đo&agrave;n vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; để lại một tuy&ecirc;n ng&ocirc;n bất hủ cho thế hệ trẻ: &ldquo;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;.</strong> </span></p> <p><span style="font-size:14px">Tiến tới kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), 110 năm ng&agrave;y sinh anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024), Nh&agrave; xuất bản Tổng hợp TP.HCM vừa ấn h&agrave;nh t&aacute;c phẩm Ch&acirc;n dung anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử của t&aacute;c giả Dương Trọng Ph&uacute;c.&nbsp;Dưới ng&ograve;i b&uacute;t tổng hợp v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch, bằng sự quyết t&acirc;m nhằm phục dựng đầy đủ ch&acirc;n dung của người anh h&ugrave;ng trẻ tuổi, t&aacute;c giả Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; ra mắt t&aacute;c phẩm Ch&acirc;n dung anh h&ugrave;ng L&yacute; Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36858/B%C3%ACa%20s%C3%A1ch%2001.jpg" style="height:880px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;̀ng chí Lý Tự Trọng là học trò của Chủ tịch H&ocirc;̀ Chí Minh, là người thuộc lớp đoàn viên thanh niên cộng sản đ&acirc;̀u tiên. Từ thuở nhỏ, Lý Tự Trọng đã được nuôi dưỡng tinh th&acirc;̀n yêu nước, đ&ecirc;́n khi được học tập và hoạt động trong môi trường cách mạng, Lý Tự Trọng càng th&ecirc;̉ hiện tư ch&acirc;́t và bản lĩnh của một người cộng sản kiên trung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bằng tình cảm, thái độ trân trọng và lòng ngưỡng mộ sâu sắc đ&ocirc;́i với người anh hùng đã hi&ecirc;́n dâng trọn vẹn tu&ocirc;̉i thanh xuân vì lý tưởng của Đảng và cách mạng, đ&ocirc;̀ng thời nhằm hệ th&ocirc;́ng lại các ngu&ocirc;̀n sử liệu đ&ecirc;̉ cung c&acirc;́p thêm những thông tin v&ecirc;̀ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lý Tự Trọng, tác giả đã thực hiện quy&ecirc;̉n sách Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong tập sách, tác giả chọn ra 17 v&acirc;́n đ&ecirc;̀ liên quan đ&ecirc;́n anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (con s&ocirc;́ này cũng chính là s&ocirc;́ tu&ocirc;̉i của đ&ocirc;̀ng chí Lý Tự Trọng khi bị thực dân Pháp xử tử) đ&ecirc;̉ ki&ecirc;́n giải, minh chứng thông qua ngu&ocirc;̀n tài liệu lưu trữ, báo chí, h&ocirc;̀i ký nhằm làm rõ thông tin liên quan đ&ecirc;́n anh hùng Lý Tự Trọng. Đặc biệt, tại phần</span>&nbsp;cuối tập s&aacute;ch, t&aacute;c giả đ&atilde; x&aacute;c lập&nbsp;&quot;Bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự nghiệp c&aacute;ch mạng của L&yacute; Tự Trọng&quot;&nbsp;gi&uacute;p độc giả h&igrave;nh dung kh&aacute;i qu&aacute;t cuộc đời của người anh h&ugrave;ng tuổi 17.</p> <p style="text-align:justify">Được biết, chương tr&igrave;nh giao lưu v&agrave; giới thiệu s&aacute;ch c&ugrave;ng t&aacute;c giả Dương Trọng Ph&uacute;c dự kiến sẽ được diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 03/3/2024.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36858/Ra%20m%E1%BA%AFt.jpg" style="height:719px; width:800px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguồn: NXB Tổng hợp TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Bi&ecirc;n soạn, đăng tải: Ho&agrave;i Khanh</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;