Thầy giáo trẻ Đoàn Hoàng Minh: “Lỡ yêu nghề rồi, không bỏ được”.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>L&agrave; một thanh ni&ecirc;n trẻ năng động của thế hệ 9X, ch&agrave;ng trai Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh &ndash; gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Tiểu học Phan Huy Thực (Quận 7) vẫn chọn gắn b&oacute; với một c&ocirc;ng việc kh&aacute; truyền thống: gi&aacute;o vi&ecirc;n tiểu học. D&ugrave; gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn song Ho&agrave;ng Minh vẫn lu&ocirc;n giữ ngọn lửa y&ecirc;u nghề rực ch&aacute;y. Kh&ocirc;ng chỉ nhiều năm ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ giảng dạy, anh c&ograve;n &agrave;nh đạt nhiều giải thưởng cao qu&yacute; d&agrave;nh cho nh&agrave; gi&aacute;o.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29883/ThaygiaoMinh.png" style="height:512px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng tạo trong mỗi b&agrave;i giảng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ về cơ duy&ecirc;n đến với nghề gi&aacute;o, Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh cho hay, từ nhỏ anh đ&atilde; rất thần tượng thầy c&ocirc; gi&aacute;o của m&igrave;nh. V&igrave; vậy, anh đ&atilde; mơ ước được một lần đứng tr&ecirc;n bục giảng mặc cho bạn b&egrave; đều chọn những ng&agrave;nh mới mẻ, năng động hơn. &ldquo;M&igrave;nh nghĩ, đến với nghề n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; n&oacute; sẽ gắn b&oacute; với m&igrave;nh cả đời, kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&uacute;c n&agrave;o cũng chạy theo tr&agrave;o lưu, chạy theo thu nhập hay để ph&ugrave; hợp thời đại. Đến với một nghề, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; niềm đam m&ecirc;, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề&rdquo;, Minh chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc soạn sẵn gi&aacute;o &aacute;n để s&aacute;ng s&aacute;ng l&ecirc;n lớp kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều kh&oacute; với mỗi nh&agrave; gi&aacute;o, m&agrave; việc kh&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao để thực tế h&oacute;a những kiến thức đ&oacute;, để c&aacute;c em học sinh tiếp thu một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng chứ kh&ocirc;ng phải kiểu học nhồi nh&eacute;t truyền thống. Với thầy gi&aacute;o Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh, mỗi tiết học anh đều c&oacute; sự s&aacute;ng tạo ri&ecirc;ng. Anh cho rằng, h&atilde;y xem mỗi học tr&ograve; l&agrave; một người bạn của m&igrave;nh, đặt m&igrave;nh v&agrave;o ch&uacute;ng để thấu hiểu, để biết ch&uacute;ng th&iacute;ch g&igrave;, gh&eacute;t g&igrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&ldquo; Trước đ&acirc;y, khi dạy m&igrave;nh cứ chăm chăm v&agrave;o ngữ liệu của s&aacute;ch gi&aacute;o khoa th&igrave; b&acirc;y giờ nhưng m&igrave;nh sẽ d&ugrave;ng ch&iacute;nh c&aacute;c em trong lớp,bắt kịp những xu hướng, những sỡ th&iacute;ch hiện đại của c&aacute;c em v&agrave; đặt c&aacute;c c&acirc;u li&ecirc;n quan đến đặc điểm của c&aacute;c em. Như vậy, chắc chắn sẽ tạo được tiếng cười,một khi c&aacute;c em th&iacute;ch th&uacute; nghe giảng th&igrave; coi như b&agrave;i giảng đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c em sẽ nhớ b&agrave;i l&acirc;u hơn&rdquo;, anh cho hay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i những b&iacute; quyết giảng b&agrave;i tr&ecirc;n, thầy gi&aacute;o Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh cũng c&oacute; nhiều chuy&ecirc;n đề về phương ph&aacute;p dạy học đ&aacute;ng được ghi nhận như: Chuy&ecirc;n đề cấp trường &ldquo;Ứng dụng phương ph&aacute;p b&agrave;n tay nặn bột trong dạy học m&ocirc;n To&aacute;n&rdquo; , chuy&ecirc;n đề cấp quận &ldquo;gi&aacute;o dục đạo đức cho học sinh th&ocirc;ng qua c&aacute;c sự kiện thời sự&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, anh cũng đ&atilde; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh được một&nbsp;s&aacute;ng kiến kinh nghiệm: &ldquo;Một số kinh nghiệm r&egrave;n kỹ năng quan s&aacute;t cho học sinh khi l&agrave;m văn mi&ecirc;u tả&rdquo;. Với những s&aacute;ng tạo ấy, Ho&agrave;ng Minh đ&atilde; l&agrave;m phong ph&uacute; hơn những tiết học của m&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh tiếp thu kiến thức một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Mỗi lần la mắng l&agrave; một lần thương</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&oacute; khăn lớn nhất của anh ch&iacute;nh l&agrave; thiếu kinh nghiệm. Học sinh Tiểu học kh&aacute; nhỏ tuổi v&agrave; kh&oacute; bảo, đ&ocirc;i khi, anh kh&ocirc;ng biết d&ugrave;ng c&aacute;ch g&igrave; để c&aacute;c em nghe lời, để kiến thức được truyền đạt dễ d&agrave;ng. Học tr&ograve; nhiều khi cũng bướng bỉnh, kh&oacute; bảo. Nổi n&oacute;ng rồi tr&aacute;ch phạt l&agrave; điều kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi, song, ch&iacute;nh sự tiến bộ từng ng&agrave;y của c&aacute;c em đ&atilde; tiếp th&ecirc;m cho anh động lực để từng ng&agrave;y ho&agrave;n thiện những thiếu s&oacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Một lần, trong lớp m&igrave;nh dạy c&oacute; một em học sinh nhiều lần kh&ocirc;ng l&agrave;m b&agrave;i, m&igrave;nh đ&atilde; tức giận m&agrave; lớn tiếng với em. Đến giờ giải lao, em đến gần m&igrave;nh v&agrave; hỏi: &ldquo;thầy ơi, thầy ăn kẹo kh&ocirc;ng?&rdquo;. Ngay lập tức, từ giận m&igrave;nh chuyển sang thương, rồi cảm thấy bản th&acirc;n m&igrave;nh c&oacute; lỗi, tự nhủ sao lại lớn tiếng với c&aacute;c em v&agrave; tự hứa rằng sẽ lu&ocirc;n cố gắng kiềm chế cảm x&uacute;c của bản th&acirc;n.&rdquo; Cứ như vậy, mỗi lần mắng học tr&ograve; xong, nh&igrave;n vẽ mặt lầm lũi c&uacute;i xuống của tụi nhỏ, ch&agrave;ng gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ lại c&agrave;ng thương hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lẽ dĩ nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng việc n&agrave;o cũng c&oacute; kh&oacute; khăn v&agrave; cũng c&oacute; niềm vui xen lẫn, với Minh, niềm vui lớn nhất ch&iacute;nh l&agrave; nh&igrave;n c&aacute;c em tiến bộ từng ng&agrave;y, l&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c em lớn l&ecirc;n, c&ugrave;ng đ&aacute; cầu, c&ugrave;ng chơi cờ v&agrave; nghe c&aacute;c em kể những chuyện về gia đ&igrave;nh m&igrave;nh. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; động lực lớn nhất để anh mỗi ng&agrave;y đến trường của anh đều vui vẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từng c&oacute; &yacute; định chuyển sang một lĩnh vực kh&aacute;c v&igrave; lương gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&aacute; &ldquo;b&egrave;o&rdquo;, nhưng l&ograve;ng y&ecirc;u nghề lại th&ocirc;i th&uacute;c anh tiếp tục. Anh lu&ocirc;n nghĩ, c&oacute; những nh&agrave; gi&aacute;o 50, 60 tuổi vẫn theo nghiệp dạy học, họ vẫn sống tốt v&agrave; vui vẻ th&igrave; những người trẻ kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; phải lo ngại về điều đ&oacute;. V&agrave; nghề dạy, &ldquo;đ&atilde; lỡ y&ecirc;u rồi th&igrave; kh&ocirc;ng vứt bỏ được&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những g&igrave; đ&atilde; gắn b&oacute; c&ugrave;ng c&aacute;c em học sinh trong những năm qua, Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh lu&ocirc;n tự h&agrave;o về những g&igrave; m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave;m. Anh hi vọng, những bạn trẻ đang c&oacute; &yacute; định theo đuổi nghề gi&aacute;o sẽ giữ vững l&ograve;ng nhiệt huyết, niềm y&ecirc;u nghề của m&igrave;nh,&nbsp; vững tin v&agrave;o con đường m&igrave;nh đ&atilde; chọn. Bởi với anh: <em>&ldquo;Nghề dạy học l&agrave; nghề cao qu&yacute; nhất trong c&aacute;c nghề cao qu&yacute;, s&aacute;ng tạo nhất trong c&aacute;c nghề s&aacute;ng tạo&rdquo;</em>.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Yacute; NHUNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;