Thầy giáo trẻ Đoàn Hoàng Minh: “Lỡ yêu nghề rồi, không bỏ được”.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>L&agrave; một thanh ni&ecirc;n trẻ năng động của thế hệ 9X, ch&agrave;ng trai Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh &ndash; gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Tiểu học Phan Huy Thực (Quận 7) vẫn chọn gắn b&oacute; với một c&ocirc;ng việc kh&aacute; truyền thống: gi&aacute;o vi&ecirc;n tiểu học. D&ugrave; gặp kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn song Ho&agrave;ng Minh vẫn lu&ocirc;n giữ ngọn lửa y&ecirc;u nghề rực ch&aacute;y. Kh&ocirc;ng chỉ nhiều năm ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ giảng dạy, anh c&ograve;n &agrave;nh đạt nhiều giải thưởng cao qu&yacute; d&agrave;nh cho nh&agrave; gi&aacute;o.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29883/ThaygiaoMinh.png" style="height:512px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng tạo trong mỗi b&agrave;i giảng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chia sẻ về cơ duy&ecirc;n đến với nghề gi&aacute;o, Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh cho hay, từ nhỏ anh đ&atilde; rất thần tượng thầy c&ocirc; gi&aacute;o của m&igrave;nh. V&igrave; vậy, anh đ&atilde; mơ ước được một lần đứng tr&ecirc;n bục giảng mặc cho bạn b&egrave; đều chọn những ng&agrave;nh mới mẻ, năng động hơn. &ldquo;M&igrave;nh nghĩ, đến với nghề n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; n&oacute; sẽ gắn b&oacute; với m&igrave;nh cả đời, kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&uacute;c n&agrave;o cũng chạy theo tr&agrave;o lưu, chạy theo thu nhập hay để ph&ugrave; hợp thời đại. Đến với một nghề, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; niềm đam m&ecirc;, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề&rdquo;, Minh chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc soạn sẵn gi&aacute;o &aacute;n để s&aacute;ng s&aacute;ng l&ecirc;n lớp kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều kh&oacute; với mỗi nh&agrave; gi&aacute;o, m&agrave; việc kh&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao để thực tế h&oacute;a những kiến thức đ&oacute;, để c&aacute;c em học sinh tiếp thu một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng chứ kh&ocirc;ng phải kiểu học nhồi nh&eacute;t truyền thống. Với thầy gi&aacute;o Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh, mỗi tiết học anh đều c&oacute; sự s&aacute;ng tạo ri&ecirc;ng. Anh cho rằng, h&atilde;y xem mỗi học tr&ograve; l&agrave; một người bạn của m&igrave;nh, đặt m&igrave;nh v&agrave;o ch&uacute;ng để thấu hiểu, để biết ch&uacute;ng th&iacute;ch g&igrave;, gh&eacute;t g&igrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&ldquo; Trước đ&acirc;y, khi dạy m&igrave;nh cứ chăm chăm v&agrave;o ngữ liệu của s&aacute;ch gi&aacute;o khoa th&igrave; b&acirc;y giờ nhưng m&igrave;nh sẽ d&ugrave;ng ch&iacute;nh c&aacute;c em trong lớp,bắt kịp những xu hướng, những sỡ th&iacute;ch hiện đại của c&aacute;c em v&agrave; đặt c&aacute;c c&acirc;u li&ecirc;n quan đến đặc điểm của c&aacute;c em. Như vậy, chắc chắn sẽ tạo được tiếng cười,một khi c&aacute;c em th&iacute;ch th&uacute; nghe giảng th&igrave; coi như b&agrave;i giảng đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c em sẽ nhớ b&agrave;i l&acirc;u hơn&rdquo;, anh cho hay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i những b&iacute; quyết giảng b&agrave;i tr&ecirc;n, thầy gi&aacute;o Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh cũng c&oacute; nhiều chuy&ecirc;n đề về phương ph&aacute;p dạy học đ&aacute;ng được ghi nhận như: Chuy&ecirc;n đề cấp trường &ldquo;Ứng dụng phương ph&aacute;p b&agrave;n tay nặn bột trong dạy học m&ocirc;n To&aacute;n&rdquo; , chuy&ecirc;n đề cấp quận &ldquo;gi&aacute;o dục đạo đức cho học sinh th&ocirc;ng qua c&aacute;c sự kiện thời sự&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, anh cũng đ&atilde; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh được một&nbsp;s&aacute;ng kiến kinh nghiệm: &ldquo;Một số kinh nghiệm r&egrave;n kỹ năng quan s&aacute;t cho học sinh khi l&agrave;m văn mi&ecirc;u tả&rdquo;. Với những s&aacute;ng tạo ấy, Ho&agrave;ng Minh đ&atilde; l&agrave;m phong ph&uacute; hơn những tiết học của m&igrave;nh v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh tiếp thu kiến thức một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Mỗi lần la mắng l&agrave; một lần thương</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&oacute; khăn lớn nhất của anh ch&iacute;nh l&agrave; thiếu kinh nghiệm. Học sinh Tiểu học kh&aacute; nhỏ tuổi v&agrave; kh&oacute; bảo, đ&ocirc;i khi, anh kh&ocirc;ng biết d&ugrave;ng c&aacute;ch g&igrave; để c&aacute;c em nghe lời, để kiến thức được truyền đạt dễ d&agrave;ng. Học tr&ograve; nhiều khi cũng bướng bỉnh, kh&oacute; bảo. Nổi n&oacute;ng rồi tr&aacute;ch phạt l&agrave; điều kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi, song, ch&iacute;nh sự tiến bộ từng ng&agrave;y của c&aacute;c em đ&atilde; tiếp th&ecirc;m cho anh động lực để từng ng&agrave;y ho&agrave;n thiện những thiếu s&oacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Một lần, trong lớp m&igrave;nh dạy c&oacute; một em học sinh nhiều lần kh&ocirc;ng l&agrave;m b&agrave;i, m&igrave;nh đ&atilde; tức giận m&agrave; lớn tiếng với em. Đến giờ giải lao, em đến gần m&igrave;nh v&agrave; hỏi: &ldquo;thầy ơi, thầy ăn kẹo kh&ocirc;ng?&rdquo;. Ngay lập tức, từ giận m&igrave;nh chuyển sang thương, rồi cảm thấy bản th&acirc;n m&igrave;nh c&oacute; lỗi, tự nhủ sao lại lớn tiếng với c&aacute;c em v&agrave; tự hứa rằng sẽ lu&ocirc;n cố gắng kiềm chế cảm x&uacute;c của bản th&acirc;n.&rdquo; Cứ như vậy, mỗi lần mắng học tr&ograve; xong, nh&igrave;n vẽ mặt lầm lũi c&uacute;i xuống của tụi nhỏ, ch&agrave;ng gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ lại c&agrave;ng thương hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lẽ dĩ nhi&ecirc;n, c&ocirc;ng việc n&agrave;o cũng c&oacute; kh&oacute; khăn v&agrave; cũng c&oacute; niềm vui xen lẫn, với Minh, niềm vui lớn nhất ch&iacute;nh l&agrave; nh&igrave;n c&aacute;c em tiến bộ từng ng&agrave;y, l&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c em lớn l&ecirc;n, c&ugrave;ng đ&aacute; cầu, c&ugrave;ng chơi cờ v&agrave; nghe c&aacute;c em kể những chuyện về gia đ&igrave;nh m&igrave;nh. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; động lực lớn nhất để anh mỗi ng&agrave;y đến trường của anh đều vui vẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từng c&oacute; &yacute; định chuyển sang một lĩnh vực kh&aacute;c v&igrave; lương gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&aacute; &ldquo;b&egrave;o&rdquo;, nhưng l&ograve;ng y&ecirc;u nghề lại th&ocirc;i th&uacute;c anh tiếp tục. Anh lu&ocirc;n nghĩ, c&oacute; những nh&agrave; gi&aacute;o 50, 60 tuổi vẫn theo nghiệp dạy học, họ vẫn sống tốt v&agrave; vui vẻ th&igrave; những người trẻ kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; phải lo ngại về điều đ&oacute;. V&agrave; nghề dạy, &ldquo;đ&atilde; lỡ y&ecirc;u rồi th&igrave; kh&ocirc;ng vứt bỏ được&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những g&igrave; đ&atilde; gắn b&oacute; c&ugrave;ng c&aacute;c em học sinh trong những năm qua, Đo&agrave;n Ho&agrave;ng Minh lu&ocirc;n tự h&agrave;o về những g&igrave; m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave;m. Anh hi vọng, những bạn trẻ đang c&oacute; &yacute; định theo đuổi nghề gi&aacute;o sẽ giữ vững l&ograve;ng nhiệt huyết, niềm y&ecirc;u nghề của m&igrave;nh,&nbsp; vững tin v&agrave;o con đường m&igrave;nh đ&atilde; chọn. Bởi với anh: <em>&ldquo;Nghề dạy học l&agrave; nghề cao qu&yacute; nhất trong c&aacute;c nghề cao qu&yacute;, s&aacute;ng tạo nhất trong c&aacute;c nghề s&aacute;ng tạo&rdquo;</em>.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Yacute; NHUNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;