Học Bác để trở thành “chuyên môn nhân tài” của đất nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#696969"><strong><em>&nbsp;&ldquo;C&aacute;c thanh ni&ecirc;n n&ecirc;n cố gắng học tập c&aacute;c kỹ thuật để trở th&agrave;nh những tay chuy&ecirc;n m&ocirc;n nh&acirc;n t&agrave;i ứng dụng v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh thực nghiệp v&agrave; c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;</em> &nbsp;<sup>(1) </sup>&ndash; l&agrave; mong mỏi được B&aacute;c gửi gắm cho thế hệ trẻ. L&agrave; sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ph&eacute;p được chia sẻ việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c từ điểm cốt l&otilde;i n&agrave;y.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32294/CDT.jpg" style="height:384px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh với những s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng v&igrave; sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố - Ảnh: Đức Duy</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Học tập m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i, trong cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n d&agrave;nh những t&igrave;nh cảm tốt đẹp cũng như thời gian, c&ocirc;ng sức, tr&iacute; tuệ của m&igrave;nh để gi&aacute;o dục, bồi dưỡng c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đến với c&aacute;ch mạng, tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&hellip; Bởi&nbsp;theo B&aacute;c, thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; lực lượng ti&ecirc;n phong, xung k&iacute;ch tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng ho&agrave; b&igrave;nh. B&aacute;c rất tin tưởng ở thanh ni&ecirc;n - lực lượng dự bị của Đảng v&agrave; l&agrave; lực lượng c&aacute;ch mạng cho đời sau.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay từ thời trẻ, B&aacute;c đ&atilde; &yacute; thức được vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn. Như t&igrave;nh cảm của một người cha đối với con, B&aacute;c Hồ hiểu r&otilde; những ưu, nhược điểm của thanh ni&ecirc;n nước ta. B&aacute;c lu&ocirc;n căn dặn thanh ni&ecirc;n:&nbsp;&ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n sẽ l&agrave;m chủ nước nh&agrave;. Phải học tập m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i, mới thật l&agrave; thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em>.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;c lu&ocirc;n nhấn mạnh đến việc học tập, vấn đề cốt l&otilde;i để c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n trang bị cho m&igrave;nh sự hiểu biết, vốn kiến thức, một trong những điều kiện ti&ecirc;n quyết để đảm bảo cho c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n&nbsp;&ldquo;h&ograve;a nhập&nbsp;nhưng&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ho&agrave; tan, đ&aacute;nh mất bản sắc d&acirc;n tộc&rdquo;, c&oacute; thể lấy sức trẻ l&agrave;m gi&agrave;u cho Tổ quốc, qu&ecirc; hương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31765/IMG_1076.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh T&ocirc;n Thất Vĩnh &ndash; trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ song đ&atilde; c&oacute; s&aacute;u&nbsp;b&agrave;i b&aacute;o khoa học quốc tế m&agrave; bạn&nbsp;l&agrave; t&aacute;c giả ch&iacute;nh v&agrave; đồng t&aacute;c giả được đăng tải tại c&aacute;c Hội nghị khoa học C&ocirc;ng nghệ M&aacute;y t&iacute;nh uy t&iacute;n tr&ecirc;n&nbsp;thế giới - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Để l&yacute; luận gắn với thực tiễn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh khẳng định &ldquo;Thống nhất giữa l&iacute; luận v&agrave; thực tiễn l&agrave; một nguy&ecirc;n tắc căn bản của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin &hellip;l&yacute; luận m&agrave; kh&ocirc;ng li&ecirc;n hệ với thực tế l&agrave; l&yacute; luận su&ocirc;ng<sup>&rdquo; (2) </sup>. Sinh thời, B&aacute;c căn dặn &ldquo;<em>Trường Đảng l&agrave; một trường học để đ&agrave;o tạo những chiến sỹ ti&ecirc;n tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp v&ocirc; sản, chứ kh&ocirc;ng phải biến c&aacute;c đồng ch&iacute; th&agrave;nh những người l&iacute; luận su&ocirc;ng m&agrave; nhằm l&agrave;m thế n&agrave;o cho c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;c đồng ch&iacute; tốt hơn</em>&rdquo;. &ldquo;<em>Đảng ta tổ chức trường học l&yacute; luận cho c&aacute;n bộ để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận của Đảng ta đặng để giải quyết sự đ&ograve;i hỏi của nhiệm vụ c&aacute;ch mạng v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế&hellip;, để Đảng ta c&oacute; thể l&agrave;m tốt hơn c&ocirc;ng t&aacute;c của m&igrave;nh, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt hơn nhiệm vụ c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh&rdquo;&nbsp;</em><sup>(3)</sup>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, nh&igrave;n nhận một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan, ch&uacute;ng ta dễ d&agrave;ng bắt gặp một bộ phận bạn trẻ vẫn c&ograve;n sử dụng smartphone sử dụng việc ri&ecirc;ng (truy cập facebook, chơi game,&hellip;) khi học tập l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, một bộ phận sinh vi&ecirc;n thiếu tinh thần cầu thị trong học tập; c&oacute; những bạn chăm ch&uacute; &ldquo;học l&yacute; thuyết&rdquo; m&agrave; qu&ecirc;n đi việc tham gia c&aacute;c hoạt động do Đo&agrave;n &ndash; Hội tổ chức để n&acirc;ng cao kỹ năng, nghiệp vụ (những đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền v&agrave; hỗ trợ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c hoạt động t&aacute;c nghiệp theo lĩnh vực m&igrave;nh học tập trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh); xem nhẹ việc đọc tạp ch&iacute;, b&aacute;o Đảng để n&acirc;ng cao l&yacute; luận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực hiện lời dạy của B&aacute;c, theo t&ocirc;i nghĩ, mỗi người sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n ng&agrave;nh X&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền nh&agrave; nước, &nbsp;Quản l&yacute; nh&agrave; nước, ch&iacute;nh trị học, khoa học ph&aacute;p l&yacute;,&hellip; cần hướng đến việc thực hiện lời dạy của B&aacute;c những kỹ thuật để đưa l&yacute; luận v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trước hết,</em></strong> <strong>cần phải r&egrave;n&nbsp;kỹ năng d&acirc;n vận.</strong> Trong b&agrave;i &ldquo;D&acirc;n vận&rdquo;, B&aacute;c viết: <em>&ldquo;D&acirc;n vận l&agrave; vận động tất cả lực lượng của mỗi một người d&acirc;n kh&ocirc;ng để s&oacute;t một người d&acirc;n n&agrave;o, g&oacute;p th&agrave;nh lực lượng to&agrave;n d&acirc;n, để thực h&agrave;nh những c&ocirc;ng việc n&ecirc;n l&agrave;m, những c&ocirc;ng việc Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Đo&agrave;n thể đ&atilde; giao cho&hellip; Lực lượng của d&acirc;n rất to. Việc d&acirc;n vận rất quan trọng. D&acirc;n vận k&eacute;m th&igrave; việc g&igrave; cũng k&eacute;m. D&acirc;n vận kh&eacute;o th&igrave; việc g&igrave; cũng th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; </em><sup>(4)</sup>. Thực tế cho thấy, ở đ&acirc;u v&agrave; l&uacute;c n&agrave;o l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận th&igrave; tập hợp được quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, t&iacute;ch cực tham gia v&agrave; đạt kết quả to&agrave;n diện, vững chắc. Ngược lại, nơi n&agrave;o xem nhẹ c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, c&aacute;n bộ xa rời quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, quan li&ecirc;u, cửa quyền, thiếu tr&aacute;ch nhiệm, thiếu đạo đức, kh&ocirc;ng lắng nghe, t&ocirc;n trọng v&agrave; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến t&acirc;m tư, nguyện vọng, lợi &iacute;ch của quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n&hellip; th&igrave; nơi ấy sẽ rất kh&oacute; thực hiện đ&uacute;ng v&agrave; đưa ra chủ trương, đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước đến với người d&acirc;n, sẽ kh&ocirc;ng thể n&agrave;o c&oacute; kết quả cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong ch&uacute;ng ta c&oacute; ai đ&oacute; d&ugrave; c&oacute; học thuộc l&ograve;ng từng c&acirc;u, từng chữ về chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, nghị quyết của Đảng, nhưng kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch tiếp cận quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c giải th&iacute;ch, tuy&ecirc;n truyền vận động nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m thực tế v&igrave; cuộc sống thiết th&acirc;n của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m cho d&acirc;n tin, d&acirc;n hiểu th&igrave; người đ&oacute; vẫn c&ograve;n xa lạ với tư tưởng, quan điểm d&acirc;n vận m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; dạy. Đ&oacute; l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn trung th&agrave;nh với chế độ, với Đảng, với B&aacute;c, với Tổ quốc v&agrave; d&acirc;n tộc. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; cần thế hệ trẻ v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n học tập lời dạy của B&aacute;c cả về kiến thức v&agrave; thực h&agrave;nh, biết vận dụng v&agrave;o cuộc sống v&agrave; c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y trong mỗi ch&uacute;ng ta.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ bản Di ch&uacute;c của B&aacute;c, bản th&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n nhủ rằng m&igrave;nh lu&ocirc;n cần l&agrave;m việc bằng c&aacute;i t&acirc;m, c&oacute; bản lĩnh, đặt sự h&agrave;i l&ograve;ng của mọi người l&agrave;m thước đo c&ocirc;ng việc, biết y&ecirc;u thương gi&uacute;p đỡ mọi người quanh m&igrave;nh, sống dũng cảm, mưu tr&iacute;&hellip; Cả đời B&aacute;c đ&atilde; trọn vẹn cống hiến cho d&acirc;n tộc, Người lu&ocirc;n căn dặn bản th&acirc;n mỗi người phải biết tự ph&ecirc; b&igrave;nh, l&agrave;m việc h&atilde;y đặt lợi &iacute;ch của tập thể, của Nh&acirc;n d&acirc;n l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. V&igrave; thế, mỗi bạn trẻ h&atilde;y cố gắng gi&uacute;p đỡ cộng đồng, tham gia c&aacute;c hoạt động giữ g&igrave;n an ninh trật tự cho b&agrave; con địa phương bằng c&aacute;ch tuần tra đẩy l&ugrave;i tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch thức v&agrave; ph&ograve;ng ngừa c&aacute;c loại tội phạm để Nh&acirc;n d&acirc;n biết tố gi&aacute;c, ph&ograve;ng ngừa v&agrave; đấu tranh quyết liệt để giữ cho cộng đồng cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ hai,</em></strong> <strong>kỹ năng tuy&ecirc;n truyền.</strong> Đ&acirc;y l&agrave; kỹ năng quan trọng m&agrave; mỗi người sinh vi&ecirc;n đ&uacute;ng như lời B&aacute;c dạy ch&uacute;ng ta c&oacute; thể hiểu v&agrave; r&uacute;t ra những điều như: ch&uacute;ng ta cần hiểu v&agrave; vận dụng v&agrave;o thực tế&nbsp; để c&oacute; một lượng kỹ năng tuy&ecirc;n truyền tốt cho mọi người cần phải chủ động v&agrave; linh động, s&aacute;ng tạo. Ngo&agrave;i việc cập nhật kịp thời đường lối, chủ trương mới của Đảng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; chấp h&agrave;nh, triển khai tốt c&aacute;c định hướng, chỉ đạo của cấp tr&ecirc;n cần chủ động, linh động để triển khai thực hiện c&aacute;c định hướng. Kh&ocirc;ng &aacute;p dụng m&aacute;y m&oacute;c, thiếu t&iacute;nh thực tiễn để mang lại hiệu quả kh&ocirc;ng cao. Kh&ocirc;ng bị động, chờ chỉ đạo mới triển khai khi thực tế đang đ&ograve;i hỏi đưa ra hướng giải quyết kịp thời. Để l&agrave;m được điều đ&oacute; đ&ograve;i hỏi&nbsp; phải c&oacute; phong c&aacute;ch l&agrave;m việc s&acirc;u s&aacute;t quần ch&uacute;ng để hiểu được tư tưởng, dư luận x&atilde; hội v&agrave; đưa ra c&aacute;ch thực hiện mang lại hiệu quả cao.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng ta cần sử dụng c&aacute;ch truyền đạt dễ hiểu nhất để vừa truyền tải hết nội dung vừa để người nghe, người tiếp nhận th&ocirc;ng tin hiểu được hết, nắm bắt được hết. Để c&oacute; c&aacute;ch truyền đạt dễ hiểu l&agrave; cả qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện c&aacute;ch n&oacute;i, c&aacute;ch viết. Sử dụng ng&ocirc;n từ gẫn gũi nhất v&agrave; dễ hiểu nhất đối với c&aacute;c đối tượng cần được truyền đạt th&ocirc;ng tin. Tr&aacute;nh n&oacute;i hoa mỹ, n&oacute;i &ldquo;hay&rdquo; hoặc c&aacute;ch viết d&ugrave;ng từ nhiều nghĩa, kh&ocirc;ng r&otilde; nghĩa... Việc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi cần đầu tư nhiều thời gian, t&acirc;m huyết để thực hiện. đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; kỹ năng cần thiết với mỗi ch&uacute;ng ta để vận dụng tốt v&agrave; l&agrave;m theo lời b&aacute;c dạy từ đ&oacute; vận dụng v&agrave;o cuộc sống tốt hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ ba,</em></strong> <strong>kỹ năng thực h&agrave;nh h&agrave;nh ch&iacute;nh th&ocirc;ng dụng.</strong> Nắm bắt những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước,những m&ocirc; h&igrave;nh quản trị hiệu quả, đ&acirc;y l&agrave; kỹ năng quan trọng m&agrave; mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;sinh vi&ecirc;n cần trang bị cho bản th&acirc;n để &aacute;p dụng v&agrave;o trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập tại trường, vận dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống khi ra trường đi l&agrave;m để phục vụ cho c&ocirc;ng việc c&oacute; hiệu quả v&agrave; nắm bắt đ&uacute;ng t&igrave;nh h&igrave;nh thời cuộc, để đạt kết quả cao hiệu quả c&ocirc;ng việc th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một trong những kĩ năng m&agrave; bắt buộc mỗi người sinh vi&ecirc;n cần trang bị v&agrave; &aacute;p dụng thực tiễn. Chủ đề năm 2019 l&agrave; &ldquo;Năm Đột ph&aacute; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội&rdquo;, do đ&oacute;, mỗi bạn trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i phải l&agrave; người ti&ecirc;n phong trong việc sử dụng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến v&agrave; hướng dẫn gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;, b&agrave; con người d&acirc;n sử dụng, tham gia khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n, tổ chức sau khi sử dụng dịch vụ c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/12/31/1546239310_dscf5254.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Nguyễn&nbsp;Hải Long&nbsp; - Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy, Sở Tư ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 đ&atilde; đề ra &ldquo;Giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng nội dung 7 ph&acirc;n hệ của cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tập trung TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;. Với s&aacute;ng kiến n&agrave;y g&oacute;p phần gi&uacute;p cho người d&acirc;n dễ d&agrave;ng hơn trong việc tiếp cận nội dung của c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; cũng như dễ phản &aacute;nh, kiến nghị về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh trực tiếp tr&ecirc;n website của cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh,..</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ tư,</em></strong> <strong>kỹ năng hội nhập.</strong> Đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;cơ hội rất&nbsp;lớn để sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng ta nắm bắt v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh c&ugrave;ng x&atilde; hội ph&aacute;t triển, hội nhập to&agrave;n cầu nắm bắt th&ocirc;ng tin nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất gi&uacute;p bản th&acirc;n trau dồi kiến thức Sự ph&aacute;t triển C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 diễn ra&nbsp;đ&atilde; tạo&nbsp;một nền tr&iacute; thức mới&nbsp;chia sẻ qua những nền tảng như Youtube, Google, Facebook... Trước đ&acirc;y,&nbsp;ch&uacute;ng ta&nbsp;phải mất chi ph&iacute; để học tập những chương tr&igrave;nh&nbsp;độc quyền. Giờ&nbsp;đ&acirc;y, mỗi người ho&agrave;n to&agrave;n dễ d&agrave;ng tiếp cận, t&iacute;ch lũy c&aacute;i mới, c&aacute;i hay v&agrave; c&oacute; nhiều cơ hội để trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;to&agrave;n cầu.&nbsp;học tập trực tuyến, trao đổi v&agrave; học qua mạng đang ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển, đ&oacute; một h&agrave;nh trang bền vững l&agrave; tri thức, sự s&aacute;ng tạo, sức khỏe tốt, biết đ&oacute;n đầu xu hướng, d&aacute;m thay đổi để ph&ugrave; hợp với thời đại mới.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong thời kỳ hội nhập v&agrave; với xu thế to&agrave;n cầu h&oacute;a hiện nay th&igrave; ngoại ngữ c&oacute; một vai tr&ograve; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. Thứ tiếng đ&oacute; được xem l&agrave; ng&ocirc;n ngữ phổ biến v&agrave; th&ocirc;ng dụng nhất tr&ecirc;n trường quốc tế. Kh&ocirc;ng những thế, ngoại ngữ c&ograve;n được v&iacute; như cầu nối về ng&ocirc;n ngữ giữa c&aacute;c quốc gia tr&ecirc;n thế giới, c&oacute; t&aacute;c dụng t&iacute;ch cực trong việc giao lưu hợp t&aacute;c với nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước V&igrave; thế, trong một x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng hội nhập với quốc tế như ng&agrave;y nay. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, với mỗi sinh vi&ecirc;n ngoại ngữ l&agrave; c&ocirc;ng cụ để cho ch&uacute;ng ta th&ecirc;m cơ hội ph&aacute;t triển th&ecirc;m về kiến thức v&agrave; giao tiếp, vận dụng kiến thức v&agrave;o trong c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống, h&ograve;a nhập c&ugrave;ng thế giới ph&aacute;t triển, việc biết một ngoại ngữ l&agrave; một điều kiện bắt buộc v&agrave; quan trọng cho sinh vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh giao tiếp cũng như phục vụ trong c&ocirc;ng việc v&agrave; nắm bắt c&aacute;c tr&agrave;o lưu quốc tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&nbsp;Thứ năm</em></strong>, <strong>kỹ năng lắng nghe v&agrave; thấu hiểu.</strong> Kỹ năng lắng nghe v&agrave; thấu hiểu rất quan trọng, bởi giao tiếp l&agrave; một trong những hoạt động lu&ocirc;n diễn ra h&agrave;ng ng&agrave;y xung quanh ch&uacute;ng ta, tuy nhi&ecirc;n để đạt được mục đ&iacute;ch giao tiếp m&agrave; cụ thể l&agrave; thấu hiểu được những g&igrave; người kh&aacute;c n&oacute;i &nbsp;th&igrave; mỗi ch&uacute;ng ta cần phải r&egrave;n luyện, cho bản th&acirc;n kỹ năng lắng nghe hiệu quả. Kỹ năng n&agrave;y gi&uacute;p cho mỗi sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng ta một c&aacute;ch nh&igrave;n nhận đ&uacute;ng vấn đề&nbsp; biết lắng nghe &yacute; kiến từ mọi người xung quanh, biết cảm th&ocirc;ng, thấu hiểu mọi vấn đề r&uacute;t ra cho bản th&acirc;n những kinh nghiệm xử l&yacute; c&ocirc;ng việc v&agrave; trong cuộc sống v&agrave; gi&uacute;p cho bản th&acirc;n đạt hiệu quả cao nhờ sự biết lắng nghe, nh&igrave;n nhận đ&uacute;ng vấn đề sử l&yacute; c&ocirc;ng việc v&agrave; &aacute;p dụng trong hoạt động của cuộc sống đạt hiệu quả cao nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u - l&atilde;nh tụ vĩ đại của d&acirc;n tộc việt nam đ&atilde; gi&agrave;nh chọn cả cuộc đời cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng, cho đất nước v&agrave; hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n. Người đ&atilde; để lại mu&ocirc;n v&agrave;n t&igrave;nh y&ecirc;u thương cho thế hệ mai sau, niềm tin v&agrave; kh&aacute;t vọng thống nhất Tổ quốc, niềm tin v&agrave; ước vọng đất nước Việt Nam th&acirc;n y&ecirc;u sẽ đ&agrave;ng ho&agrave;ng hơn, to đẹp hơn ... tất cả t&igrave;nh y&ecirc;u thương v&agrave; lời căn dặn được người trao gửi cho thế hệ mai sau trong bản di ch&uacute;c thi&ecirc;ng li&ecirc;ng bất hủ. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay tr&ograve;n 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Soi rọi lời dạy của B&aacute;c, đặc biệt l&agrave; lời căn dặn <strong><em>&ldquo;Phải c&oacute; t&igrave;nh đồng ch&iacute; thương y&ecirc;u lẫn nhau&rdquo;.</em></strong>&nbsp;Từ sự thương y&ecirc;u của B&aacute;c đối với thế hệ <em>trẻ &ldquo;ĐO&Agrave;N VI&Ecirc;N V&Agrave; THANH NI&Ecirc;N ta n&oacute;i chung l&agrave; tốt, mọi việc đều hằng h&aacute;i xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khǎn, c&oacute; ch&iacute; tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo gi&aacute;o dục&nbsp;</em><em>đạo đức c&aacute;ch mạng&nbsp;cho họ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa &quot;hồng&quot; vừa &quot;chuy&ecirc;n&quot;&rdquo;,</em> mỗi người trẻ h&atilde;y lu&ocirc;n l&agrave; người con hiếu thảo ở gia đ&igrave;nh, y&ecirc;u thầy, c&ocirc;, bạn b&egrave;, y&ecirc;u đồng b&agrave;o, y&ecirc;u trường, y&ecirc;u qu&ecirc; hương, y&ecirc;u tổ chức m&agrave; m&igrave;nh đang tham gia, n&ecirc;u cao tinh thần học tập để trở th&agrave;nh những &ldquo;người chủ tương lai&rdquo; của đất nước, d&ugrave;ng tr&iacute; tuệ, mồ h&ocirc;i của m&igrave;nh. T&iacute;ch cực phấn đấu học tập v&agrave; r&egrave;n luyện &nbsp;lu&ocirc;n ph&aacute;t huy sức trẻ v&agrave; s&aacute;ng tạo trong học tập v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước, ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển phấn đấu trở th&agrave;nh người đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n t&acirc;m trong tr&iacute; s&aacute;ng, vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n v&agrave; những&nbsp; lời huấn thị, chỉ dạy, lời căn dặn&nbsp; của&nbsp; b&aacute;c như lời hiệu triệu động vi&ecirc;n c&aacute;c thế hệ việt nam vượt qua mọi kh&oacute; khăn x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ đất nước&hellip;. Ch&uacute;ng ta cần kế thừa v&agrave; ph&aacute;t triển, vận dụng, s&aacute;ng tạo v&agrave;o thực tiễn trong cuộc sống hiện nay, đ&oacute; l&agrave; triết l&yacute; sống những b&agrave;i học s&acirc;u sắc, để thế hệ trẻ h&ocirc;m nay học tập v&agrave; l&agrave;m theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ước nguyện của B&aacute;c được gửi gắm trong bản Di ch&uacute;c l&agrave; những mục ti&ecirc;u, nguồn động lực v&agrave; lời dạy qu&yacute; gi&aacute; để tiếp th&ecirc;m sức mạnh cho to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta vượt qua mọi kh&oacute; khăn gian khổ x&acirc;y dựng một nước Việt Nam d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh v&agrave; g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng thế giới đ&uacute;ng như lời B&aacute;c căn dặn v&agrave; B&aacute;c hằng mong ước<em>.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TRẦN VĂN PHONG &ndash; THIỀU QUANG THANH SANG</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><em>(Sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><em><strong>Ch&uacute; th&iacute;ch: </strong></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>(1) Đoạn văn tr&iacute;ch trong &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n d&acirc;n kh&aacute;ng chiến&rdquo;. B&agrave;i viết được đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Cứu quốc, số 83, ng&agrave;y 05/11/1945, Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, tập 4, tr. 129. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>(2) Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, NXB Ch&iacute;nh trị Quốc gia, H&agrave; Nội, 1995, tập 8, tr.496.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>(3)&nbsp; Hồ Ch&iacute; Minh: to&agrave;n tập, NXBCh&iacute;nh trị Quốc gia, H&agrave; Nội, 1995, tập 8, tr496.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>(4) D&acirc;n vận l&agrave; b&agrave;i b&aacute;o được Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh viết v&agrave;o ng&agrave;y 15/10/1949 dưới b&uacute;t danh X.Y.Z đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Sự thật, số 120, ng&agrave;y 15/10/1949; Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, tập 6, NXB&nbsp;CTQG, H&agrave; Nội 2011, tr. 232.</em></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;