Học Bác để trở thành “chuyên môn nhân tài” của đất nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#696969"><strong><em>&nbsp;&ldquo;C&aacute;c thanh ni&ecirc;n n&ecirc;n cố gắng học tập c&aacute;c kỹ thuật để trở th&agrave;nh những tay chuy&ecirc;n m&ocirc;n nh&acirc;n t&agrave;i ứng dụng v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh thực nghiệp v&agrave; c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;</em> &nbsp;<sup>(1) </sup>&ndash; l&agrave; mong mỏi được B&aacute;c gửi gắm cho thế hệ trẻ. L&agrave; sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin ph&eacute;p được chia sẻ việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c từ điểm cốt l&otilde;i n&agrave;y.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32294/CDT.jpg" style="height:384px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh với những s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng v&igrave; sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố - Ảnh: Đức Duy</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Học tập m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i, trong cuộc đời hoạt động c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n d&agrave;nh những t&igrave;nh cảm tốt đẹp cũng như thời gian, c&ocirc;ng sức, tr&iacute; tuệ của m&igrave;nh để gi&aacute;o dục, bồi dưỡng c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đến với c&aacute;ch mạng, tham gia v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc&hellip; Bởi&nbsp;theo B&aacute;c, thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n l&agrave; lực lượng ti&ecirc;n phong, xung k&iacute;ch tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng ho&agrave; b&igrave;nh. B&aacute;c rất tin tưởng ở thanh ni&ecirc;n - lực lượng dự bị của Đảng v&agrave; l&agrave; lực lượng c&aacute;ch mạng cho đời sau.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay từ thời trẻ, B&aacute;c đ&atilde; &yacute; thức được vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn. Như t&igrave;nh cảm của một người cha đối với con, B&aacute;c Hồ hiểu r&otilde; những ưu, nhược điểm của thanh ni&ecirc;n nước ta. B&aacute;c lu&ocirc;n căn dặn thanh ni&ecirc;n:&nbsp;&ldquo;<em>Thanh ni&ecirc;n sẽ l&agrave;m chủ nước nh&agrave;. Phải học tập m&atilde;i, tiến bộ m&atilde;i, mới thật l&agrave; thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em>.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;c lu&ocirc;n nhấn mạnh đến việc học tập, vấn đề cốt l&otilde;i để c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n trang bị cho m&igrave;nh sự hiểu biết, vốn kiến thức, một trong những điều kiện ti&ecirc;n quyết để đảm bảo cho c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n&nbsp;&ldquo;h&ograve;a nhập&nbsp;nhưng&nbsp;kh&ocirc;ng&nbsp;ho&agrave; tan, đ&aacute;nh mất bản sắc d&acirc;n tộc&rdquo;, c&oacute; thể lấy sức trẻ l&agrave;m gi&agrave;u cho Tổ quốc, qu&ecirc; hương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31765/IMG_1076.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh T&ocirc;n Thất Vĩnh &ndash; trường Đại học Khoa học tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với tuổi đời c&ograve;n rất trẻ song đ&atilde; c&oacute; s&aacute;u&nbsp;b&agrave;i b&aacute;o khoa học quốc tế m&agrave; bạn&nbsp;l&agrave; t&aacute;c giả ch&iacute;nh v&agrave; đồng t&aacute;c giả được đăng tải tại c&aacute;c Hội nghị khoa học C&ocirc;ng nghệ M&aacute;y t&iacute;nh uy t&iacute;n tr&ecirc;n&nbsp;thế giới - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Để l&yacute; luận gắn với thực tiễn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh khẳng định &ldquo;Thống nhất giữa l&iacute; luận v&agrave; thực tiễn l&agrave; một nguy&ecirc;n tắc căn bản của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin &hellip;l&yacute; luận m&agrave; kh&ocirc;ng li&ecirc;n hệ với thực tế l&agrave; l&yacute; luận su&ocirc;ng<sup>&rdquo; (2) </sup>. Sinh thời, B&aacute;c căn dặn &ldquo;<em>Trường Đảng l&agrave; một trường học để đ&agrave;o tạo những chiến sỹ ti&ecirc;n tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp v&ocirc; sản, chứ kh&ocirc;ng phải biến c&aacute;c đồng ch&iacute; th&agrave;nh những người l&iacute; luận su&ocirc;ng m&agrave; nhằm l&agrave;m thế n&agrave;o cho c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;c đồng ch&iacute; tốt hơn</em>&rdquo;. &ldquo;<em>Đảng ta tổ chức trường học l&yacute; luận cho c&aacute;n bộ để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận của Đảng ta đặng để giải quyết sự đ&ograve;i hỏi của nhiệm vụ c&aacute;ch mạng v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế&hellip;, để Đảng ta c&oacute; thể l&agrave;m tốt hơn c&ocirc;ng t&aacute;c của m&igrave;nh, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt hơn nhiệm vụ c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh&rdquo;&nbsp;</em><sup>(3)</sup>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, nh&igrave;n nhận một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan, ch&uacute;ng ta dễ d&agrave;ng bắt gặp một bộ phận bạn trẻ vẫn c&ograve;n sử dụng smartphone sử dụng việc ri&ecirc;ng (truy cập facebook, chơi game,&hellip;) khi học tập l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, một bộ phận sinh vi&ecirc;n thiếu tinh thần cầu thị trong học tập; c&oacute; những bạn chăm ch&uacute; &ldquo;học l&yacute; thuyết&rdquo; m&agrave; qu&ecirc;n đi việc tham gia c&aacute;c hoạt động do Đo&agrave;n &ndash; Hội tổ chức để n&acirc;ng cao kỹ năng, nghiệp vụ (những đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền v&agrave; hỗ trợ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c hoạt động t&aacute;c nghiệp theo lĩnh vực m&igrave;nh học tập trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh); xem nhẹ việc đọc tạp ch&iacute;, b&aacute;o Đảng để n&acirc;ng cao l&yacute; luận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực hiện lời dạy của B&aacute;c, theo t&ocirc;i nghĩ, mỗi người sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đ&agrave;o tạo chuy&ecirc;n ng&agrave;nh X&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền nh&agrave; nước, &nbsp;Quản l&yacute; nh&agrave; nước, ch&iacute;nh trị học, khoa học ph&aacute;p l&yacute;,&hellip; cần hướng đến việc thực hiện lời dạy của B&aacute;c những kỹ thuật để đưa l&yacute; luận v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trước hết,</em></strong> <strong>cần phải r&egrave;n&nbsp;kỹ năng d&acirc;n vận.</strong> Trong b&agrave;i &ldquo;D&acirc;n vận&rdquo;, B&aacute;c viết: <em>&ldquo;D&acirc;n vận l&agrave; vận động tất cả lực lượng của mỗi một người d&acirc;n kh&ocirc;ng để s&oacute;t một người d&acirc;n n&agrave;o, g&oacute;p th&agrave;nh lực lượng to&agrave;n d&acirc;n, để thực h&agrave;nh những c&ocirc;ng việc n&ecirc;n l&agrave;m, những c&ocirc;ng việc Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Đo&agrave;n thể đ&atilde; giao cho&hellip; Lực lượng của d&acirc;n rất to. Việc d&acirc;n vận rất quan trọng. D&acirc;n vận k&eacute;m th&igrave; việc g&igrave; cũng k&eacute;m. D&acirc;n vận kh&eacute;o th&igrave; việc g&igrave; cũng th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; </em><sup>(4)</sup>. Thực tế cho thấy, ở đ&acirc;u v&agrave; l&uacute;c n&agrave;o l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận th&igrave; tập hợp được quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, t&iacute;ch cực tham gia v&agrave; đạt kết quả to&agrave;n diện, vững chắc. Ngược lại, nơi n&agrave;o xem nhẹ c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, c&aacute;n bộ xa rời quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, quan li&ecirc;u, cửa quyền, thiếu tr&aacute;ch nhiệm, thiếu đạo đức, kh&ocirc;ng lắng nghe, t&ocirc;n trọng v&agrave; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến t&acirc;m tư, nguyện vọng, lợi &iacute;ch của quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n&hellip; th&igrave; nơi ấy sẽ rất kh&oacute; thực hiện đ&uacute;ng v&agrave; đưa ra chủ trương, đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước đến với người d&acirc;n, sẽ kh&ocirc;ng thể n&agrave;o c&oacute; kết quả cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong ch&uacute;ng ta c&oacute; ai đ&oacute; d&ugrave; c&oacute; học thuộc l&ograve;ng từng c&acirc;u, từng chữ về chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch, nghị quyết của Đảng, nhưng kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch tiếp cận quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c giải th&iacute;ch, tuy&ecirc;n truyền vận động nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m thực tế v&igrave; cuộc sống thiết th&acirc;n của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m cho d&acirc;n tin, d&acirc;n hiểu th&igrave; người đ&oacute; vẫn c&ograve;n xa lạ với tư tưởng, quan điểm d&acirc;n vận m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; dạy. Đ&oacute; l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn trung th&agrave;nh với chế độ, với Đảng, với B&aacute;c, với Tổ quốc v&agrave; d&acirc;n tộc. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; cần thế hệ trẻ v&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n học tập lời dạy của B&aacute;c cả về kiến thức v&agrave; thực h&agrave;nh, biết vận dụng v&agrave;o cuộc sống v&agrave; c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y trong mỗi ch&uacute;ng ta.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ bản Di ch&uacute;c của B&aacute;c, bản th&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n nhủ rằng m&igrave;nh lu&ocirc;n cần l&agrave;m việc bằng c&aacute;i t&acirc;m, c&oacute; bản lĩnh, đặt sự h&agrave;i l&ograve;ng của mọi người l&agrave;m thước đo c&ocirc;ng việc, biết y&ecirc;u thương gi&uacute;p đỡ mọi người quanh m&igrave;nh, sống dũng cảm, mưu tr&iacute;&hellip; Cả đời B&aacute;c đ&atilde; trọn vẹn cống hiến cho d&acirc;n tộc, Người lu&ocirc;n căn dặn bản th&acirc;n mỗi người phải biết tự ph&ecirc; b&igrave;nh, l&agrave;m việc h&atilde;y đặt lợi &iacute;ch của tập thể, của Nh&acirc;n d&acirc;n l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. V&igrave; thế, mỗi bạn trẻ h&atilde;y cố gắng gi&uacute;p đỡ cộng đồng, tham gia c&aacute;c hoạt động giữ g&igrave;n an ninh trật tự cho b&agrave; con địa phương bằng c&aacute;ch tuần tra đẩy l&ugrave;i tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch thức v&agrave; ph&ograve;ng ngừa c&aacute;c loại tội phạm để Nh&acirc;n d&acirc;n biết tố gi&aacute;c, ph&ograve;ng ngừa v&agrave; đấu tranh quyết liệt để giữ cho cộng đồng cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ hai,</em></strong> <strong>kỹ năng tuy&ecirc;n truyền.</strong> Đ&acirc;y l&agrave; kỹ năng quan trọng m&agrave; mỗi người sinh vi&ecirc;n đ&uacute;ng như lời B&aacute;c dạy ch&uacute;ng ta c&oacute; thể hiểu v&agrave; r&uacute;t ra những điều như: ch&uacute;ng ta cần hiểu v&agrave; vận dụng v&agrave;o thực tế&nbsp; để c&oacute; một lượng kỹ năng tuy&ecirc;n truyền tốt cho mọi người cần phải chủ động v&agrave; linh động, s&aacute;ng tạo. Ngo&agrave;i việc cập nhật kịp thời đường lối, chủ trương mới của Đảng v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước; chấp h&agrave;nh, triển khai tốt c&aacute;c định hướng, chỉ đạo của cấp tr&ecirc;n cần chủ động, linh động để triển khai thực hiện c&aacute;c định hướng. Kh&ocirc;ng &aacute;p dụng m&aacute;y m&oacute;c, thiếu t&iacute;nh thực tiễn để mang lại hiệu quả kh&ocirc;ng cao. Kh&ocirc;ng bị động, chờ chỉ đạo mới triển khai khi thực tế đang đ&ograve;i hỏi đưa ra hướng giải quyết kịp thời. Để l&agrave;m được điều đ&oacute; đ&ograve;i hỏi&nbsp; phải c&oacute; phong c&aacute;ch l&agrave;m việc s&acirc;u s&aacute;t quần ch&uacute;ng để hiểu được tư tưởng, dư luận x&atilde; hội v&agrave; đưa ra c&aacute;ch thực hiện mang lại hiệu quả cao.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng ta cần sử dụng c&aacute;ch truyền đạt dễ hiểu nhất để vừa truyền tải hết nội dung vừa để người nghe, người tiếp nhận th&ocirc;ng tin hiểu được hết, nắm bắt được hết. Để c&oacute; c&aacute;ch truyền đạt dễ hiểu l&agrave; cả qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện c&aacute;ch n&oacute;i, c&aacute;ch viết. Sử dụng ng&ocirc;n từ gẫn gũi nhất v&agrave; dễ hiểu nhất đối với c&aacute;c đối tượng cần được truyền đạt th&ocirc;ng tin. Tr&aacute;nh n&oacute;i hoa mỹ, n&oacute;i &ldquo;hay&rdquo; hoặc c&aacute;ch viết d&ugrave;ng từ nhiều nghĩa, kh&ocirc;ng r&otilde; nghĩa... Việc n&agrave;y đ&ograve;i hỏi cần đầu tư nhiều thời gian, t&acirc;m huyết để thực hiện. đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; kỹ năng cần thiết với mỗi ch&uacute;ng ta để vận dụng tốt v&agrave; l&agrave;m theo lời b&aacute;c dạy từ đ&oacute; vận dụng v&agrave;o cuộc sống tốt hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ ba,</em></strong> <strong>kỹ năng thực h&agrave;nh h&agrave;nh ch&iacute;nh th&ocirc;ng dụng.</strong> Nắm bắt những chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước,những m&ocirc; h&igrave;nh quản trị hiệu quả, đ&acirc;y l&agrave; kỹ năng quan trọng m&agrave; mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;sinh vi&ecirc;n cần trang bị cho bản th&acirc;n để &aacute;p dụng v&agrave;o trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập tại trường, vận dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống khi ra trường đi l&agrave;m để phục vụ cho c&ocirc;ng việc c&oacute; hiệu quả v&agrave; nắm bắt đ&uacute;ng t&igrave;nh h&igrave;nh thời cuộc, để đạt kết quả cao hiệu quả c&ocirc;ng việc th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một trong những kĩ năng m&agrave; bắt buộc mỗi người sinh vi&ecirc;n cần trang bị v&agrave; &aacute;p dụng thực tiễn. Chủ đề năm 2019 l&agrave; &ldquo;Năm Đột ph&aacute; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội&rdquo;, do đ&oacute;, mỗi bạn trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i phải l&agrave; người ti&ecirc;n phong trong việc sử dụng dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến v&agrave; hướng dẫn gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;, b&agrave; con người d&acirc;n sử dụng, tham gia khảo s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n, tổ chức sau khi sử dụng dịch vụ c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/12/31/1546239310_dscf5254.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Nguyễn&nbsp;Hải Long&nbsp; - Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy, Sở Tư ph&aacute;p TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 đ&atilde; đề ra &ldquo;Giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng nội dung 7 ph&acirc;n hệ của cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tập trung TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;. Với s&aacute;ng kiến n&agrave;y g&oacute;p phần gi&uacute;p cho người d&acirc;n dễ d&agrave;ng hơn trong việc tiếp cận nội dung của c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; cũng như dễ phản &aacute;nh, kiến nghị về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh trực tiếp tr&ecirc;n website của cơ sở dữ liệu thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh,..</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Thứ tư,</em></strong> <strong>kỹ năng hội nhập.</strong> Đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;cơ hội rất&nbsp;lớn để sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng ta nắm bắt v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh c&ugrave;ng x&atilde; hội ph&aacute;t triển, hội nhập to&agrave;n cầu nắm bắt th&ocirc;ng tin nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất gi&uacute;p bản th&acirc;n trau dồi kiến thức Sự ph&aacute;t triển C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 diễn ra&nbsp;đ&atilde; tạo&nbsp;một nền tr&iacute; thức mới&nbsp;chia sẻ qua những nền tảng như Youtube, Google, Facebook... Trước đ&acirc;y,&nbsp;ch&uacute;ng ta&nbsp;phải mất chi ph&iacute; để học tập những chương tr&igrave;nh&nbsp;độc quyền. Giờ&nbsp;đ&acirc;y, mỗi người ho&agrave;n to&agrave;n dễ d&agrave;ng tiếp cận, t&iacute;ch lũy c&aacute;i mới, c&aacute;i hay v&agrave; c&oacute; nhiều cơ hội để trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n&nbsp;to&agrave;n cầu.&nbsp;học tập trực tuyến, trao đổi v&agrave; học qua mạng đang ng&agrave;y c&agrave;ng mở rộng v&agrave; ph&aacute;t triển, đ&oacute; một h&agrave;nh trang bền vững l&agrave; tri thức, sự s&aacute;ng tạo, sức khỏe tốt, biết đ&oacute;n đầu xu hướng, d&aacute;m thay đổi để ph&ugrave; hợp với thời đại mới.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong thời kỳ hội nhập v&agrave; với xu thế to&agrave;n cầu h&oacute;a hiện nay th&igrave; ngoại ngữ c&oacute; một vai tr&ograve; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. Thứ tiếng đ&oacute; được xem l&agrave; ng&ocirc;n ngữ phổ biến v&agrave; th&ocirc;ng dụng nhất tr&ecirc;n trường quốc tế. Kh&ocirc;ng những thế, ngoại ngữ c&ograve;n được v&iacute; như cầu nối về ng&ocirc;n ngữ giữa c&aacute;c quốc gia tr&ecirc;n thế giới, c&oacute; t&aacute;c dụng t&iacute;ch cực trong việc giao lưu hợp t&aacute;c với nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước V&igrave; thế, trong một x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng hội nhập với quốc tế như ng&agrave;y nay. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, với mỗi sinh vi&ecirc;n ngoại ngữ l&agrave; c&ocirc;ng cụ để cho ch&uacute;ng ta th&ecirc;m cơ hội ph&aacute;t triển th&ecirc;m về kiến thức v&agrave; giao tiếp, vận dụng kiến thức v&agrave;o trong c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống, h&ograve;a nhập c&ugrave;ng thế giới ph&aacute;t triển, việc biết một ngoại ngữ l&agrave; một điều kiện bắt buộc v&agrave; quan trọng cho sinh vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh giao tiếp cũng như phục vụ trong c&ocirc;ng việc v&agrave; nắm bắt c&aacute;c tr&agrave;o lưu quốc tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&nbsp;Thứ năm</em></strong>, <strong>kỹ năng lắng nghe v&agrave; thấu hiểu.</strong> Kỹ năng lắng nghe v&agrave; thấu hiểu rất quan trọng, bởi giao tiếp l&agrave; một trong những hoạt động lu&ocirc;n diễn ra h&agrave;ng ng&agrave;y xung quanh ch&uacute;ng ta, tuy nhi&ecirc;n để đạt được mục đ&iacute;ch giao tiếp m&agrave; cụ thể l&agrave; thấu hiểu được những g&igrave; người kh&aacute;c n&oacute;i &nbsp;th&igrave; mỗi ch&uacute;ng ta cần phải r&egrave;n luyện, cho bản th&acirc;n kỹ năng lắng nghe hiệu quả. Kỹ năng n&agrave;y gi&uacute;p cho mỗi sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng ta một c&aacute;ch nh&igrave;n nhận đ&uacute;ng vấn đề&nbsp; biết lắng nghe &yacute; kiến từ mọi người xung quanh, biết cảm th&ocirc;ng, thấu hiểu mọi vấn đề r&uacute;t ra cho bản th&acirc;n những kinh nghiệm xử l&yacute; c&ocirc;ng việc v&agrave; trong cuộc sống v&agrave; gi&uacute;p cho bản th&acirc;n đạt hiệu quả cao nhờ sự biết lắng nghe, nh&igrave;n nhận đ&uacute;ng vấn đề sử l&yacute; c&ocirc;ng việc v&agrave; &aacute;p dụng trong hoạt động của cuộc sống đạt hiệu quả cao nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u - l&atilde;nh tụ vĩ đại của d&acirc;n tộc việt nam đ&atilde; gi&agrave;nh chọn cả cuộc đời cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng, cho đất nước v&agrave; hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n. Người đ&atilde; để lại mu&ocirc;n v&agrave;n t&igrave;nh y&ecirc;u thương cho thế hệ mai sau, niềm tin v&agrave; kh&aacute;t vọng thống nhất Tổ quốc, niềm tin v&agrave; ước vọng đất nước Việt Nam th&acirc;n y&ecirc;u sẽ đ&agrave;ng ho&agrave;ng hơn, to đẹp hơn ... tất cả t&igrave;nh y&ecirc;u thương v&agrave; lời căn dặn được người trao gửi cho thế hệ mai sau trong bản di ch&uacute;c thi&ecirc;ng li&ecirc;ng bất hủ. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm nay tr&ograve;n 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Soi rọi lời dạy của B&aacute;c, đặc biệt l&agrave; lời căn dặn <strong><em>&ldquo;Phải c&oacute; t&igrave;nh đồng ch&iacute; thương y&ecirc;u lẫn nhau&rdquo;.</em></strong>&nbsp;Từ sự thương y&ecirc;u của B&aacute;c đối với thế hệ <em>trẻ &ldquo;ĐO&Agrave;N VI&Ecirc;N V&Agrave; THANH NI&Ecirc;N ta n&oacute;i chung l&agrave; tốt, mọi việc đều hằng h&aacute;i xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khǎn, c&oacute; ch&iacute; tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo gi&aacute;o dục&nbsp;</em><em>đạo đức c&aacute;ch mạng&nbsp;cho họ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa &quot;hồng&quot; vừa &quot;chuy&ecirc;n&quot;&rdquo;,</em> mỗi người trẻ h&atilde;y lu&ocirc;n l&agrave; người con hiếu thảo ở gia đ&igrave;nh, y&ecirc;u thầy, c&ocirc;, bạn b&egrave;, y&ecirc;u đồng b&agrave;o, y&ecirc;u trường, y&ecirc;u qu&ecirc; hương, y&ecirc;u tổ chức m&agrave; m&igrave;nh đang tham gia, n&ecirc;u cao tinh thần học tập để trở th&agrave;nh những &ldquo;người chủ tương lai&rdquo; của đất nước, d&ugrave;ng tr&iacute; tuệ, mồ h&ocirc;i của m&igrave;nh. T&iacute;ch cực phấn đấu học tập v&agrave; r&egrave;n luyện &nbsp;lu&ocirc;n ph&aacute;t huy sức trẻ v&agrave; s&aacute;ng tạo trong học tập v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước, ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển phấn đấu trở th&agrave;nh người đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n t&acirc;m trong tr&iacute; s&aacute;ng, vừa hồng, vừa chuy&ecirc;n v&agrave; những&nbsp; lời huấn thị, chỉ dạy, lời căn dặn&nbsp; của&nbsp; b&aacute;c như lời hiệu triệu động vi&ecirc;n c&aacute;c thế hệ việt nam vượt qua mọi kh&oacute; khăn x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ đất nước&hellip;. Ch&uacute;ng ta cần kế thừa v&agrave; ph&aacute;t triển, vận dụng, s&aacute;ng tạo v&agrave;o thực tiễn trong cuộc sống hiện nay, đ&oacute; l&agrave; triết l&yacute; sống những b&agrave;i học s&acirc;u sắc, để thế hệ trẻ h&ocirc;m nay học tập v&agrave; l&agrave;m theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ước nguyện của B&aacute;c được gửi gắm trong bản Di ch&uacute;c l&agrave; những mục ti&ecirc;u, nguồn động lực v&agrave; lời dạy qu&yacute; gi&aacute; để tiếp th&ecirc;m sức mạnh cho to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n ta vượt qua mọi kh&oacute; khăn gian khổ x&acirc;y dựng một nước Việt Nam d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh v&agrave; g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o sự nghiệp c&aacute;ch mạng thế giới đ&uacute;ng như lời B&aacute;c căn dặn v&agrave; B&aacute;c hằng mong ước<em>.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TRẦN VĂN PHONG &ndash; THIỀU QUANG THANH SANG</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><em>(Sinh vi&ecirc;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><em><strong>Ch&uacute; th&iacute;ch: </strong></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>(1) Đoạn văn tr&iacute;ch trong &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n d&acirc;n kh&aacute;ng chiến&rdquo;. B&agrave;i viết được đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Cứu quốc, số 83, ng&agrave;y 05/11/1945, Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, tập 4, tr. 129. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>(2) Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, NXB Ch&iacute;nh trị Quốc gia, H&agrave; Nội, 1995, tập 8, tr.496.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>(3)&nbsp; Hồ Ch&iacute; Minh: to&agrave;n tập, NXBCh&iacute;nh trị Quốc gia, H&agrave; Nội, 1995, tập 8, tr496.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><em>(4) D&acirc;n vận l&agrave; b&agrave;i b&aacute;o được Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh viết v&agrave;o ng&agrave;y 15/10/1949 dưới b&uacute;t danh X.Y.Z đăng tr&ecirc;n B&aacute;o Sự thật, số 120, ng&agrave;y 15/10/1949; Hồ Ch&iacute; Minh to&agrave;n tập, tập 6, NXB&nbsp;CTQG, H&agrave; Nội 2011, tr. 232.</em></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;