Album ảnh
Mẻ gang đầu tiên của lò cao mang tên thanh niên

Phần I: TỰ HÀO TUỔI TRẺ VIỆT NAM

Agile Việt Nam
;