Công đoàn cơ sở thành viên khối phong trào Thành Đoàn: Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Công đoàn cơ sở thành viên khối</title> <style type="text/css"> p.MsoNormal {margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; font-family:VNI-Times; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; } .style1 { color: #0000FF; } .style6 { color: #0000FF; font-family: Arial; font-size: 10pt; } .style7 { font-family: Arial; font-size: 10pt; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal" class="style6"> <strong>Công đoàn cơ sở thành viên khối phong trào Thành Đoàn: </strong></span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-style: normal" class="style7"> <span class="style1"><strong>Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt </strong> <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on"><strong>Nam</strong></st1:country-region></st1:place><strong> 20/10</strong></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center">&nbsp;</p> <table style="width: 6%" align="left"> <tr> <td><img alt="" src="chao%20mung.jpg" width="220" height="172" /></td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal" class="style7"> Nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong cán bộ, công nhân viên cơ quan chuyên trách Thành Đoàn đồng thời thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tạo sân chơi và quan tâm chăm lo đến đội ngũ cán bộ nữ của cơ quan chuyên trách Thành Đoàn; Công đoàn cơ sở thành viên khối phong trào Thành Đoàn </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-size: 13.0pt; mso-bidi-font-style: normal" class="style7"> tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> vào ngày 20/10 vừa qua.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> &nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> Những phần thi đưa Ban giám khảo hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về tài khéo léo của các thí sinh nam. Phần <span class="style7">thi </span> <span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal" class="style7"> cắm hoa “Tặng người phụ nữ của Tôi” giải nhất thuộc về Công đoàn Xây dựng Đoàn 2, Công đoàn Xây dựng Đoàn 1 lãnh cả 2 giải nhất tại phần thi pha chế và&nbsp; thi thời trang công sở và dạo phố</span><span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-style: normal"><o:p>.</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <o:p></o:p> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: Arial; font-size: 10pt;"> <o:p><strong>MAI HẠ</strong></o:p></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;