Cuộc thi nhật ký điện tử “Gương sáng làm theo lời Bác”

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Cuộc thi nhật ký điện tử</title> <style type="text/css"> .style2 { text-align: justify; font-family: Arial; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style4 { text-align: center; font-family: Arial; font-size: 10pt; color: #0000FF; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style5 { text-align: right; font-family: Arial; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style6 { margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style7 { text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } </style> </head> <body> <p class="style4"><strong>Cuộc thi nhật ký điện tử “Gương sáng làm theo lời Bác”</strong></p> <p class="style4">&nbsp;</p> <p class="style6"> <table style="width: 9%" align="left"> <tr> <td> <p class="style6"> <img alt="" src="guong%20sang.jpg" width="220" height="112" /></p> </td> </tr> </table> </p> <p class="style7">Quận đoàn Tân Phú (TP.HCM) đã triển khai cuộc thi nhật ký điện tử chủ đề “Gương sáng làm theo lời Bác”. </p> <p class="style7">&nbsp;</p> <p class="style7">Theo đó cá nhân, tập thể có thể tham dự bằng hình thức thiết kế nhật ký điện tử (blog) hay web cá nhân theo yêu cầu: mỗi blog có ít nhất 10 bài viết có nội dung liên quan đến chủ đề của cuộc thi, không hạn chế số lượng bài viết trong blog. </p> <p class="style7">&nbsp;</p> <p class="style7">Nội dung blog gồm hai phần. Phần một: làm theo lời Bác (viết về những hành động, công trình, phần việc cá nhân làm theo lời Bác); phần hai: gương sáng làm theo lời Bác (viết cảm nhận về những điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác có tác động sâu sắc đến cá nhân và tập thể). </p> <p class="style7">&nbsp;</p> <p class="style2"><font size="2">Thời gian nhận bài thi đợt một từ 15-12-2009 đến 15-1-2010; đợt hai từ 1 đến 15-3-2010. Gửi đường link qua địa chỉ email: </font><a href="mailto:quandoantanphu@gmail.com"><font size="2"> quandoantanphu@gmail.com</font></a><font size="2">.</font></p> <p class="style2">&nbsp;</p> <p class="style5"><em><strong>Theo TTO</strong></em></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;