Bốn mươi năm Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta content="en-us" http-equiv="Content-Language" /> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <title>Bốn mươi năm Quân đội Nhân dân V</title> <style type="text/css"> .style1 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0); } .style3 { text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style4 { text-align: right; } .style5 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; } .style6 { text-align: center; } </style> </head> <body> <p class="style6"> <a class="style5" href="#" style="font-weight: bold; text-decoration: none;">Bốn mươi năm Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh</a><a class="style1" href="#" style="font-weight: bold; text-decoration: none;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></a></p> <p align="justify" class="style3"><strong>Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người, cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ và toàn quân đánh giá, tổng kết việc làm theo những lời khen tặng về truyền thống anh hùng vẻ vang, đồng thời là Di huấn của Bác: &quot;Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng&quot;.</strong></p> <p class="style3">Bác đi xa, để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng, chứa đựng tình cảm bao la đối với đồng bào, chiến sĩ cả nước và khát vọng lớn lao của Người. Ðó là tiếp tục xây dựng Ðảng ta thật trong sạch, vững mạnh, cán bộ đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chuẩn bị cho nhiệm vụ mới của cách mạng; quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và đoàn kết quốc tế... Bản Di chúc là sự đúc kết trí tuệ, tâm huyết và sức lực của Người, trở thành di sản quý báu, góp phần làm phong phú, sâu sắc toàn bộ kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.</p> <p class="style3">Thực hiện Di chúc của Người, 40 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng toàn Ðảng, toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, ngày nay, đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, CNH, HÐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sự trưởng thành và phát triển của quân đội như hôm nay là một bước tiến vượt bậc trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng; trong đó, có ba thành tựu nổi bật, khẳng định lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng, luôn thấm nhuần sâu sắc lời Di chúc của Người.</p> <p class="style3">Một là, Quân đội Nhân dân Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt cùng với toàn Ðảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi cuộc Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.</p> <p class="style3">Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược là cuộc kháng chiến toàn dân; trong đó, lực lượng vũ trang, mà trước hết là Quân đội Nhân dân đóng vai trò nòng cốt. Ðược Ðảng, Bác Hồ tổ chức và giáo dục, mang trong mình dòng máu anh hùng của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ khoa học và nghệ thuật quân sự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: &quot;Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn&quot;, những năm 1969, 1970, 1971, Quân đội ta cùng với nhân dân cả nước đã chiến đấu ngoan cường và giành chiến thắng oanh liệt với các chiến dịch lớn, như Ðường 9 - Nam Lào, đánh bại cuộc hành quân &quot;Chen la II&quot; ở Ðông Bắc Cam-pu-chia... Ðầu năm 1972, quân và dân ta mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền nam, giáng cho Mỹ, ngụy những đòn thất bại nặng nề, phá vỡ nhiều tuyến phòng thủ kiên cố của địch; giải phóng Quảng Trị, phần lớn tỉnh Kon Tum, Bắc Bình Ðịnh, một khu vực rộng lớn các tỉnh Tây Ninh, Bình Long, Phước Long, đồng bằng sông Cửu Long..., giải phóng hơn một triệu dân, làm thay đổi so sánh lực lượng, thay đổi cục diện cuộc chiến tranh ở miền nam. Ðồng thời, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ, đỉnh cao là cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền nam Việt Nam.</p> <p class="style3">Thực hiện tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Bác: &quot;Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào&quot;, sau khi đế quốc Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi chiến trường miền Nam, trong hai năm 1973-1974, quân và dân ta liên tiếp giành thắng lợi quan trọng trên các chiến trường. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, cuối năm 1974 và đầu năm 1975, vượt qua muôn vàn khó khăn, không quản hy sinh, gian khổ, đồng bào, chiến sĩ ta đã giành thắng lợi liên tiếp trong các chiến dịch: Phước Long, Buôn Ma Thuột, Trị Thiên-Huế, Ðà Nẵng, giải phóng Tây Nguyên và các tỉnh Trung Bộ. Thừa thắng xốc tới, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh. Với tinh thần chiến đấu &quot;Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng&quot;, 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên nóc dinh Ðộc Lập, sào huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta đã thực hiện trọn vẹn điều khát khao của Bác trước lúc đi xa &quot;Ðế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất&quot;.</p> <p class="style3">Hai là, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.</p> <p class="style3">Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng quân đội ta mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Phương châm xây dựng quân đội cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết: là giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Theo Người: &quot;Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại&quot;. Người chỉ rõ: &quot;Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nhân dân có Ðảng lãnh đạo, Ðảng có chính cương, chính sách. Ðã là quân đội nhân dân thì phải học chính sách của Ðảng&quot;.</p> <p class="style3">Ngay sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, Quân đội ta đã tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Toàn quân tập trung điều chỉnh tổ chức biên chế, để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; thực hiện chỉnh huấn, chỉnh quân; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí tự lực, tự cường, tích cực học tập, rèn luyện làm chủ vũ khí trang bị; nâng cao trình độ huấn luyện chiến đấu, tính kỷ luật và tác phong chính quy. Trước diễn biến phức tạp của tình hình những năm sau giải phóng miền Nam, Quân đội đã cùng toàn dân chiến đấu ngoan cường để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên các vùng biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế.</p> <p class="style3">Trong thời kỳ đổi mới đất nước, quán triệt sâu sắc &quot;Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội&quot;, các nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) &quot;Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới&quot;; Nghị quyết 51/NQ-BCT ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị &quot;Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Ðảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam&quot;, quân đội được Ðảng, Nhà nước chăm lo xây dựng về mọi mặt, trước hết là xây dựng vững mạnh về chính trị nên chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội được nâng lên; quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, nổi bật là: làm tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn &quot;diễn biến hòa bình&quot; bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, một mặt quân đội đã làm tốt việc tham mưu cho Ðảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, quân đội đã tích cực tham gia phát triển kinh tế đất nước, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc, nhằm củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước.</p> <p class="style3">Thực tiễn cho thấy, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược, mặc dù phải thường xuyên đối mặt với khó khăn, gian khổ, hiểm nguy và cả những cám dỗ vật chất đời thường, nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức quân nhân cách mạng; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; đoàn kết gắn bó chặt chẽ với nhân dân; quên mình vì dân trong tham gia phòng, chống lũ lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố môi trường... Những hình ảnh tốt đẹp đó đã làm Ðảng thêm tin, dân thêm mến phục &quot;Anh Bộ đội Cụ Hồ&quot; trong thời kỳ mới.</p> <p class="style3">Ba là, quân đội tích cực tham mưu với Ðảng, Nhà nước làm tốt công tác chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và chính sách hậu phương quân đội.</p> <p class="style3">Mục tiêu cao cả của cách mạng Việt Nam theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là vì con người. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng xã hội mới. Người căn dặn: khi đất nước được độc lập, thống nhất, điều &quot;Ðầu tiên là công việc đối với con người. Ðối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Ðảng, Chính phủ và đồng bào tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần &quot;tự lực cánh sinh&quot;.</p> <p class="style3">Hòa bình lập lại, nước nhà thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quân đội ta đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đặc biệt quan tâm về công tác chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, đã quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, trọng tâm là Pháp lệnh ngày 29-8-1994 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước &quot;Bà mẹ Việt Nam Anh hùng&quot;, &quot;Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng&quot;, Chỉ thị số 09-CT/T.Ư ngày 14-12-1996 của Bộ Chính trị về việc mở đợt vận động kỷ niệm 50 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-1997)...; đồng thời, quân đội đã tham mưu với Ðảng, Nhà nước ban hành một số chính sách xã hội cụ thể đối với quân nhân đã tham gia Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà chưa được hưởng trợ cấp chính sách hậu phương quân đội trong thời kỳ mới...;</p> <p class="style3">Bằng những việc làm cụ thể, các cơ quan, đơn vị trong quân đội luôn kế thừa, phát huy truyền thống &quot;uống nước nhớ nguồn&quot;, tích cực hưởng ứng phong trào &quot;hiếu nghĩa, bác ái&quot; của Ðảng và Nhà nước phát động; đồng thời, tổ chức phát động nhiều phong trào, chương trình, hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng... bằng nhiều hình thức, việc làm phong phú, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với ý nguyện của các đối tượng chính sách. Ðặc biệt, trong quân đội đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ các mô hình như: &quot;phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng&quot;, &quot;nhà tình nghĩa&quot;, &quot;nhà đồng đội&quot;, &quot;vườn cây tình nghĩa&quot;, &quot;sổ tiết kiệm tình nghĩa&quot;, &quot;địa chỉ đỏ&quot;... được cán bộ, chiến sĩ đồng lòng, nhiệt tình tham gia, góp phần quan trọng cùng với toàn Ðảng, toàn dân chia sẻ, động viên các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào công cuộc đổi mới và chế độ xã hội chủ nghĩa.</p> <p class="style3">Từ khi thực hiện Chỉ thị 09-CT/T.Ư ngày 14-12-1996 của Bộ Chính trị, với tình cảm và trách nhiệm của thế hệ cán bộ, chiến sĩ, mỗi năm, quân đội đã tích cực tìm kiếm, quy tập được hàng nghìn hài cốt liệt sĩ, thể hiện tình cảm đối với đồng đội đã hy sinh góp phần an ủi, động viên người thân các liệt sĩ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị quân đội đã và đang chăm sóc phụng dưỡng các &quot;Bà mẹ Việt Nam Anh hùng&quot;, đỡ đầu các gia đình thương binh, bệnh binh, các trường học, các đối tượng gặp hoàn cảnh neo đơn, hoạn nạn... Chỉ tính riêng từ năm 2006 đến nay, quân đội đã tiết kiệm trong chi phí sử dụng, huy động sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp để xây dựng hơn 4.500 &quot;nhà tình nghĩa&quot; tặng cho đối tượng chính sách trong và ngoài quân đội. Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác chính sách xã hội đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng... của quân đội, đã góp phần làm giàu truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, truyền thống phẩm chất &quot;Bộ đội Cụ Hồ&quot; và làm sáng tỏ giá trị thực tiễn &quot;lời Bác dặn&quot; trước lúc đi xa đối với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.</p> <p class="style3">Ðể hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, tin cậy bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn quân phải tập trung làm tốt một số việc sau:</p> <p class="style3">1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Ðảng trong quân đội.</p> <p class="style3">Ðây là nội dung quan trọng hàng đầu để xây dựng quân đội ta vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện mới. Theo đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Ðảng trong quân đội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội ta; bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, có ý chí quyết chiến, quyết thắng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Ðể làm tốt việc đó, cần thường xuyên coi trọng việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng theo sát tình hình, nhiệm vụ và từng đối tượng cán bộ, chiến sĩ; chống mọi biểu hiện chủ quan, mơ hồ, dao động; đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động &quot;diễn biến hòa bình&quot;, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.</p> <p class="style3">2. Chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, trong đó, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.</p> <p class="style3">Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh: &quot;Trong công việc xây dựng và phát triển quân đội, chúng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố công tác chính trị và quân sự trong bộ đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta. Phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của nhân dân&quot;. Theo đó, phải tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt, trước hết là vững mạnh về chính trị, để quân đội thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Ðảng, Nhà nước và nhân dân; đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; góp phần củng cố và tăng cường &quot;thế trận lòng dân&quot;, đáp ứng yêu cầu chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Ðể thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đánh bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, toàn quân phải coi trọng việc nâng cao công tác huấn luyện chiến đấu; huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; chống khủng bố... Phải đẩy mạnh xây dựng chính quy ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; trước hết là chính quy trong huấn luyện, công tác, quản lý bộ đội. Chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị và các tổ chức vững mạnh toàn diện ngang tầm với yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; trong đó, phải coi trọng xây dựng &quot;nhân tố con người&quot; trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.</p> <p class="style3">Phải thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu đúng và kịp thời &quot;trúng&quot;, &quot;đúng&quot; cho Ðảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ động giải quyết có hiệu quả, đúng nguyên tắc những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chủ động thực hiện các chương trình, dự án về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, quân - dân y kết hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.</p> <p class="style3">3. Ðẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động &quot;Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&quot; trong quân đội.</p> <p class="style3">Theo đó, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động; nhận thức đầy đủ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua đó, nâng cao sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Ðồng thời, khắc phục những biểu hiện nhận thức hạn chế, thiếu tin vào kết quả Cuộc vận động, dẫn đến thiếu quan tâm lãnh đạo, thực hiện; hoặc quá kỳ vọng vào Cuộc vận động, dẫn đến nôn nóng, máy móc, hoặc tách rời Cuộc vận động với các phong trào, kế hoạch công tác của chi bộ, đảng bộ, đơn vị... Ðể tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động, cần tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy đảng các cấp, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cơ quan, đơn vị. Sự gương mẫu đó phải bao gồm cả bản thân và gia đình. Cán bộ chủ trì, chủ chốt phải thực sự nêu gương cả trong lời nói và việc làm. Cần quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, gắn với phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị các cấp. Kết hợp chặt chẽ việc &quot;học tập&quot; với &quot;làm theo&quot;; giữa tổ chức nghiên cứu, quán triệt với hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để mọi người tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đưa Cuộc vận động phát triển cả bề rộng và chiều sâu, gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu của từng người, từng đơn vị, từng chi bộ; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.</p> <p class="style3">Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, Quân đội Nhân dân Việt Nam có thêm cơ sở, nguồn động lực tinh thần để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động &quot;Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&quot;; tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Ðảng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng; đẩy mạnh xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.</p> <p class="style4"><em><span class="style1"><strong>Theo NDO</strong></span></em></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;