Thành tích khen thưởng Nhà nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <title>Thành tích khen thưởng Nhà nước</title> <style type="text/css"> .style1 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style2 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; } .style3 { text-align: center; } </style> </head> <body> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b style=""> <span class="style2" style="color: blue;">Thành tích khen thưởng Nhà nước của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM</span><span class="style2" style=""><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="">Trong quá trình tham gia vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM đã được Đảng và Nhà nước trao tặng, truy tặng nhiều phần thưởng cao quý.</span></b><span class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="style3"> <o:p> <img alt="" height="359" src="IMG_1718.jpg" width="500" /></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> Đặc biệt, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM là đơn vị hai lần được trao tặng danh hiệu anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (1996), Anh hùng Lao động (2008). Có 6 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Liệt sĩ Trần Văn Ơn, Liệt sĩ Trần Bội Cơ, Liệt sĩ Đỗ Ngọc Thạnh, <span style="color: black;">Liệt sĩ Trần Quang Cơ, Ông Lê Tấn Quốc, Bà Nguyễn Thị Tư.</span><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"> <span class="style2" style="color: black;">Sau đây là danh sách các tập thể, cá nhân được trao tặng, truy tặng khen thưởng cấp Nhà nước:</span><span class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="color: black;">TẬP THỂ </span><u> <span class="style1" style="color: black;"> <o:p> <span class="style2" style="text-decoration: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 1. Huân chương Độc lập hạng II do Chủ tịch Nước trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 743/KT/CTN ngày 17/01/1996.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 2. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân do Chủ tịch Nước trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 760/KT/CTN ngày 29/01/1996.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 3. Huân chương lao động hạng I do Chủ tịch Nước trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 308/KT/CTN ngày 25/7/1997.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 4. Huân chương Độc lập hạng I do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 156/QĐ/CTN ngày 14/3/2001.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 5. Huân chương Lao động hạng I trao cho Đội thiếu niên Tiền Phong thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 637/QĐ/CTN ngày 24/8/2001.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 6. Huân chương Lao động hạng 2 trao cho Đoàn Khối Bộ Công nghiệp thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 30/2003/QĐ/CTN ngày 15/1/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 7. Huân chương Lao động hạng 2 trao cho Đoàn Khối Bưu điện thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 30/2003/QĐ/CTN ngày 15/1/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 8. Huân chương Lao động hạng 2 trao cho Quận Đoàn 10 do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 30/2003/QĐ/CTN ngày 15/1/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 9. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Quận Đoàn Phú Nhuận do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 30/2003/QĐ/CTN ngày 15/1/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 10. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn trường Đại học Luật thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 30/2003/QĐ/CTN ngày 15/1/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 11. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 30/2003/QĐ/CTN ngày 15/1/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 12. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 30/2003/QĐ/CTN ngày 15/1/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 13. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn Khối Chính quyền thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 569/2003/QĐ/CTN ngày 28/8/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 14. Huân chương Lao động hạng 2 trao cho Đoàn trường Đại học Kinh tế thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 910/2003/QĐ/CTN ngày 10/12/2003.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 15. Huân chương Lao động hạng III trao tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 720/2004/QĐ/CTN ngày 01/10/2004.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 16. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Hội Sinh viên thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 836/2004/QĐ/CTN ngày 3/11/2004.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 17. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn trường Đại học Sư phạm thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 836/2004/QĐ/CTN ngày 3/11/2004.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 18. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn sở Công nghiệp thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 836/2004/QĐ/CTN ngày 3/11/2004.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 19. Huân chương Lao động hạng 2 trao cho Quận Đoàn 5 do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 836/2004/QĐ/CTN ngày 3/11/2004.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 20. Huân chương Lao động hạng 2 trao cho Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 406/2005/QĐ/CTN ngày 28/4/2005.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 21. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Báo Khăn quàng đỏ thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 406/2005/QĐ/CTN ngày 28/4/2005.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 22. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 406/2005/QĐ/CTN ngày 28/4/2005.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 23. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 406/2005/QĐ/CTN ngày 28/4/2005.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 24. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 406/2005/QĐ/CTN ngày 28/4/2005.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 25. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Quận Đoàn 4 do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 406/2005/QĐ/CTN ngày 28/4/2005.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 26. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Quận Đoàn 11 do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 406/2005/QĐ/CTN ngày 28/4/2005.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 27. Huân chương Lao động hạng 2 trao cho Nhà Xuất bản trẻ do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 378/2006/QĐ-CTN ngày 20/3/2006.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 28. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 1065/2006/QĐ-CTN ngày 03/11/2006.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 29. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 1065/2006/QĐ-CTN ngày 03/11/2006.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 30. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 1065/2006/QĐ-CTN ngày 03/11/2006.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 31. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn Cơ quan Thành Đoàn thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 1065/2006/QĐ-CTN ngày 03/11/2006.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 32. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Quận Đoàn Tân Bình do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 1046/2007/QĐ-CTN ngày 12/9/2007.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 33. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn Sở Y tế do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 1593/2007/QĐ-CTN ngày 17/12/2007.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 34. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 142/QĐ-CTN ngày 01/02/2008.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 35. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn Tổng Công ty Thương mại thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 142/QĐ-CTN ngày 01/02/2008.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 36. Huân chương Lao động hạng 3 trao cho Đoàn trường Đại học Bách Khoa thành phố do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 142/QĐ-CTN ngày 01/02/2008.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> 37. Danh hiệu Anh hùng lao động trao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 244/QĐ-CTN ngày 05/3/2008.<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="">CÁ NHÂN<o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="">1.</span></b><span class="style2"> </span> <span class="style2" style="">Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cá nhân do Chủ tịch nước trao tặng theo quyết định số 94KT/CTN ngày 22/3/2000:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> - Liệt sĩ Trần Văn Ơn<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> - Liệt sĩ Trần Bội Cơ<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> - Liệt sĩ Đỗ Ngọc Thạnh<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="">2.</span></b><span class="style2"> </span> <span class="style2" style="">Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 141/2001/QĐ/CTN ngày 12/3/2001 cho Đ/c Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Bí thư Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.</span><span class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="color: black;">3.</span></b><span class="style1" style="color: black;"> <font size="2">Huân chương Lao động </font><font size="2">hạng 3 do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 836/2004/QĐ/CTN ngày 3/11/2004 cho Đ/c Lê Hoàng, Nguyên Giám đốc Nhà Xuất bản Trẻ.</font></span><span class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="color: black;">4.</span></b><span class="style1" style="color: black;"> <font size="2">Huân chương Lao động </font><font size="2">hạng 3 do Chủ tịch Nước trao tặng theo quyết định số 378/2006/QĐ-CTN ngày 20/3/2006 cho Đ/c Trần Thị Trúc Chi, Giám đốc Nhà Thiếu nhi thành phố.</font></span><span class="style2"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="">5.</span></b><span class="style2"> </span> <span class="style1" style=""><span class="style2">Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch </span><span class="style2" style="color: black;">Nước trao tặng theo quyết định số 1044/QĐ-CTN ngày 11/8/2008 cho:<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> - Đ/c Tăng Hữu Phong, nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> - Đ/c Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên<o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><b style=""> <span class="style2" style="">6.</span></b><span class="style2"> </span> <span class="style1" style=""><span class="style2">Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch </span> <span class="style2" style="color: black;">Nước trao tặng theo quyết định số 212/QĐ-CTN ngày 23/2/2010<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> - Liệt sĩ Trần Quang Cơ<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> - Ông Lê Tấn Quốc, nguyên Bí thư chi bộ, Chí trị viên Đội biệt động 67, Quân khu Sài Gòn - Gia Định<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> - Bà Nguyễn Thị Tư, nguyên Ủy viên Ban Quân sự Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định.</p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;