Đã hẹn với dân thì phải đúng giờ

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;ã h&#7865;n v&#7899;i dân thì ph&#7843;i &#273;úng gi&#7901;</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> &#272;ã h&#7865;n v&#7899;i dân thì ph&#7843;i &#273;úng gi&#7901;</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7875; xóa d&#7847;n s&#7921; dè d&#7863;t c&#7911;a ng&#432;&#7901;i dân khi &#273;&#7871;n làm vi&#7879;c t&#7841;i các c&#417; quan công quy&#7873;n, cô t&#7893; tr&#432;&#7903;ng t&#7893; thanh tra Hu&#7923;nh Ng&#7885;c Thúy (thu&#7897;c Thanh tra xây d&#7921;ng qu&#7853;n 6, TP.HCM) &#273;ã có nhi&#7873;u ý t&#432;&#7903;ng m&#7899;i trong công vi&#7879;c...</font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="test6.jpg" width="500" height="280"></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" align="center"><i> <font face="Arial" size="2" color="#808080">B&#7841;n Hu&#7923;nh Ng&#7885;c Thúy (ph&#7843;i), t&#7893; tr&#432;&#7903;ng t&#7893; thanh tra thu&#7897;c Thanh tra xây d&#7921;ng Q.6, cùng &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p x&#7917; lý công vi&#7879;c</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thúy v&#7915;a &#273;&#432;&#7907;c Thành &#273;oàn TP.HCM tuyên d&#432;&#417;ng g&#432;&#417;ng &#273;i&#7875;n hình “cán b&#7897;, công ch&#7913;c, viên ch&#7913;c tr&#7867; gi&#7887;i, thân thi&#7879;n”. Thúy còn là “Thanh niên tiên ti&#7871;n làm theo l&#7901;i Bác” c&#7845;p thành n&#259;m 2009. B&#7857;ng nhi&#7873;u cách, Thúy cùng các b&#7841;n trong chi &#273;oàn &#273;ã th&#7921;c hi&#7879;n cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng “Tu&#7893;i tr&#7867; h&#7885;c t&#7853;p và làm theo l&#7901;i Bác” m&#7897;t cách nh&#7865; nhàng, hi&#7879;u qu&#7843;.</font></p> <p class="pQuestion" align="justify"><font face="Arial" size="2">* Ti&#7871;p xúc v&#7899;i ng&#432;&#7901;i dân &#273;&#7875; x&#7917; lý các v&#7909; vi ph&#7841;m trong l&#297;nh v&#7921;c xây d&#7921;ng, môi tr&#432;&#7901;ng r&#7845;t d&#7877; n&#7843;y sinh tiêu c&#7921;c, b&#7841;n ph&#7843;i làm sao &#273;&#7875; làm t&#7889;t vai trò c&#7911;a mình?</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Khi làm t&#7893; tr&#432;&#7903;ng t&#7893; thanh tra, tôi &#273;ã ngh&#297; ngay &#273;&#7871;n vi&#7879;c gi&#7843;m b&#7899;t quy trình x&#7917; lý các h&#7891; s&#417; vi ph&#7841;m c&#7911;a ng&#432;&#7901;i dân. Thay vì tr&#432;&#7899;c &#273;ây ph&#7843;i m&#7845;t 10 ngày thì bây gi&#7901; ch&#7881; m&#7845;t 2-3 ngày, ng&#432;&#7901;i dân có th&#7875; n&#7897;p ph&#7841;t và l&#7845;y l&#7841;i gi&#7845;y phép kinh doanh ho&#7863;c các lo&#7841;i gi&#7845;y t&#7901; liên quan. Làm gì &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i dân có l&#7907;i là tôi và &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p ph&#7843;i c&#7889; g&#7855;ng h&#7871;t s&#7913;c. Khi ngh&#7883; &#273;&#7883;nh m&#7899;i ra &#273;&#7901;i v&#7899;i m&#7913;c x&#7917; ph&#7841;t cao h&#417;n, n&#7871;u ng&#432;&#7901;i dân không n&#7855;m h&#7871;t các quy &#273;&#7883;nh s&#7869; r&#7845;t d&#7877; vi ph&#7841;m. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nh&#432; vi&#7879;c ph&#7843;i báo v&#7899;i UBND ph&#432;&#7901;ng b&#7857;ng v&#259;n b&#7843;n khi kh&#7903;i công xây d&#7921;ng, tr&#432;&#7899;c &#273;ây không kèm theo ch&#7871; tài nh&#432;ng bây gi&#7901; thì có. Chi &#273;oàn tôi &#273;ã thành l&#7853;p &#273;&#7897;i tuyên truy&#7873;n pháp lu&#7853;t (thí &#273;i&#7875;m &#7903; P.3, P.10) &#273;&#7871;n t&#7915;ng nhà ng&#432;&#7901;i dân ph&#7893; bi&#7871;n &#273;&#7875; h&#7885; hi&#7875;u ngh&#7883; &#273;&#7883;nh m&#7899;i. D&#7883;p này, &#273;&#7897;i chúng tôi còn ghi nh&#7853;n ý ki&#7871;n th&#7855;c m&#7855;c c&#7911;a ng&#432;&#7901;i dân trên các l&#297;nh v&#7921;c khác, sau &#273;ó chuy&#7875;n &#273;&#7871;n các b&#7897; ph&#7853;n liên quan gi&#7843;i &#273;áp. Dù làm &#7903; khâu nào, n&#7871;u có nh&#7919;ng cám d&#7895; thì b&#7843;n thân ph&#7843;i &#273;&#7911; b&#7843;n l&#297;nh &#273;&#7875; t&#7921; r&#259;n mình không ph&#7841;m l&#7895;i, nh&#7845;t là khi mình là m&#7897;t &#273;&#7843;ng viên tr&#7867;.</font></p> <p class="pQuestion" align="justify"><font face="Arial" size="2">* Khi làm bí th&#432; chi &#273;oàn, b&#7841;n &#273;ã v&#7853;n &#273;&#7897;ng các b&#7841;n tr&#7867; &#273;&#7885;c các m&#7849;u chuy&#7879;n v&#7873; Bác, vi&#7871;t nh&#7853;t ký “Làm theo l&#7901;i Bác”, v&#7853;y ngay trong công vi&#7879;c c&#7911;a mình b&#7841;n có áp d&#7909;ng &#273;&#432;&#7907;c l&#7901;i d&#7841;y c&#7911;a Bác?</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Tôi th&#7845;y bài h&#7885;c v&#7873; “th&#7901;i gian quý báu l&#7855;m” mà Bác d&#7841;y chúng ta r&#7845;t c&#7847;n &#7913;ng d&#7909;ng vào ngay chính công vi&#7879;c c&#7911;a m&#7895;i ng&#432;&#7901;i. N&#7871;u &#273;ã h&#7865;n v&#7899;i ng&#432;&#7901;i dân thì ph&#7843;i &#273;úng h&#7865;n. Trong m&#7885;i tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p &#273;&#7873;u ph&#7843;i &#273;úng gi&#7901;, b&#7843;n thân ta m&#7899;i có th&#7875; nh&#7855;c nh&#7903; ng&#432;&#7901;i khác. Bác t&#7915;ng d&#7841;y cán b&#7897; công ch&#7913;c ph&#7843;i là công b&#7897;c c&#7911;a dân, tuy nhiên &#273;âu &#273;ó v&#7851;n còn nh&#7919;ng cán b&#7897; công ch&#7913;c nh&#361;ng nhi&#7877;u, h&#7841;ch sách ng&#432;&#7901;i dân. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Là m&#7897;t công ch&#7913;c tr&#7867;, tôi ngh&#297; mình ph&#7843;i cùng các b&#7841;n tr&#7867; &#273;i &#273;&#7847;u trong c&#7843;i cách quy trình ti&#7871;p dân. Tôi &#273;ã tham m&#432;u lãnh &#273;&#7841;o ch&#7845;p thu&#7853;n b&#7897; quy ch&#7871; &#7913;ng x&#7917; v&#259;n minh n&#417;i công s&#7903;, trong &#273;ó có nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u t&#432;&#7903;ng ch&#7915;ng nh&#432; nh&#7887; nh&#7863;t nh&#432;ng h&#7871;t s&#7913;c c&#7847;n thi&#7871;t nh&#432; “ba bi&#7871;t” (bi&#7871;t c&#432;&#7901;i, bi&#7871;t c&#7843;m &#417;n, bi&#7871;t xin l&#7895;i)...</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bác d&#7841;y cái gì c&#361; mà x&#7845;u thì ph&#7843;i b&#7887;, cái gì c&#361; mà không x&#7845;u nh&#432;ng phi&#7873;n ph&#7913;c thì ph&#7843;i s&#7917;a &#273;&#7893;i cho h&#7907;p lý. Cái gì c&#361; mà t&#7889;t thì ph&#7843;i phát tri&#7875;n thêm, cái gì m&#7899;i mà hay thì ph&#7843;i làm. T&#7915; &#273;ó, tôi nghi&#7879;m ra trong công vi&#7879;c c&#7911;a mình và &#273;ã có nh&#7919;ng &#273;&#7873; xu&#7845;t c&#7843;i ti&#7871;n phù h&#7907;p. C&#361;ng nh&#432; phong trào “ba trách nhi&#7879;m” (trách nhi&#7879;m v&#7899;i b&#7843;n thân, v&#7899;i công vi&#7879;c, v&#7899;i nhân dân) tôi cho r&#7857;ng trách nhi&#7879;m v&#7899;i nhân dân là quan tr&#7885;ng vì Bác &#273;ã d&#7841;y có s&#7913;c dân là có t&#7845;t c&#7843;.</font></p> <table style="border-collapse: separate" bordercolorlight="#4792d9" bordercolordark="#456ae1" align="center" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="5" cellspacing="5" width="96%"> <tr> <td bgcolor="#cfe6f9" valign="center"> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2"> “&#272;&#7915;ng mong mu&#7889;n s&#7921; nhàn h&#7841;”</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">M&#7903; &#273;&#7847;u cu&#7889;n nh&#7853;t ký “Làm theo l&#7901;i Bác”, Thúy vi&#7871;t: “M&#7909;c &#273;ích s&#7889;ng l&#7899;n nh&#7845;t c&#7911;a con ng&#432;&#7901;i là &#273;&#432;&#7907;c xã h&#7897;i công nh&#7853;n và tôn vinh. Công vi&#7879;c th&#7875; hi&#7879;n trách nhi&#7879;m c&#7911;a b&#7843;n thân v&#7899;i xã h&#7897;i, và ch&#7881; có lao &#273;&#7897;ng, con ng&#432;&#7901;i m&#7899;i th&#7853;t s&#7921; &#273;&#432;&#7907;c h&#7841;nh phúc, &#273;&#432;&#7907;c tôn vinh. B&#7841;n &#273;&#7915;ng bao gi&#7901; mong mu&#7889;n s&#7921; nhàn h&#7841;, d&#7877; dàng trong công vi&#7879;c, b&#7903;i nhàn h&#7841; luôn &#273;i cùng v&#7899;i nh&#7909;c nhã. Hãy &#273;am mê, hãy h&#7871;t mình n&#7871;m tr&#7843;i m&#7885;i khó kh&#259;n v&#7845;t v&#7843; trong công vi&#7879;c, ch&#7881; nh&#432; th&#7871; b&#7841;n m&#7899;i t&#7853;n h&#432;&#7903;ng v&#7883; ng&#7885;t c&#7911;a thành công.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">N&#7871;u b&#7841;n cho r&#7857;ng công vi&#7879;c &#273;ang làm là nhàm chán thì b&#7841;n th&#7921;c s&#7921; &#273;ã sai l&#7847;m. Không có công vi&#7879;c &#273;&#417;n &#273;i&#7879;u mà ch&#7881; có thái &#273;&#7897; c&#7911;a chúng ta v&#7899;i công vi&#7879;c m&#7899;i làm cho nó tr&#7903; nên nhàm chán. Dù b&#7841;n &#273;ang làm &#7903; b&#7845;t k&#7923; l&#297;nh v&#7921;c nào, v&#7883; trí nào, n&#7871;u b&#7841;n làm công vi&#7879;c &#273;ó b&#7857;ng c&#7843; trái tim thì chính công vi&#7879;c &#273;ó s&#7869; kh&#7855;c h&#7885;a trung th&#7921;c chân dung c&#7911;a b&#7841;n”.</font></td> </tr> </table> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;