Đã hẹn với dân thì phải đúng giờ

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;ã h&#7865;n v&#7899;i dân thì ph&#7843;i &#273;úng gi&#7901;</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> &#272;ã h&#7865;n v&#7899;i dân thì ph&#7843;i &#273;úng gi&#7901;</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7875; xóa d&#7847;n s&#7921; dè d&#7863;t c&#7911;a ng&#432;&#7901;i dân khi &#273;&#7871;n làm vi&#7879;c t&#7841;i các c&#417; quan công quy&#7873;n, cô t&#7893; tr&#432;&#7903;ng t&#7893; thanh tra Hu&#7923;nh Ng&#7885;c Thúy (thu&#7897;c Thanh tra xây d&#7921;ng qu&#7853;n 6, TP.HCM) &#273;ã có nhi&#7873;u ý t&#432;&#7903;ng m&#7899;i trong công vi&#7879;c...</font></p> <table style="border-collapse: separate" class="tLegend" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"> <img border="0" src="test6.jpg" width="500" height="280"></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" align="center"><i> <font face="Arial" size="2" color="#808080">B&#7841;n Hu&#7923;nh Ng&#7885;c Thúy (ph&#7843;i), t&#7893; tr&#432;&#7903;ng t&#7893; thanh tra thu&#7897;c Thanh tra xây d&#7921;ng Q.6, cùng &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p x&#7917; lý công vi&#7879;c</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thúy v&#7915;a &#273;&#432;&#7907;c Thành &#273;oàn TP.HCM tuyên d&#432;&#417;ng g&#432;&#417;ng &#273;i&#7875;n hình “cán b&#7897;, công ch&#7913;c, viên ch&#7913;c tr&#7867; gi&#7887;i, thân thi&#7879;n”. Thúy còn là “Thanh niên tiên ti&#7871;n làm theo l&#7901;i Bác” c&#7845;p thành n&#259;m 2009. B&#7857;ng nhi&#7873;u cách, Thúy cùng các b&#7841;n trong chi &#273;oàn &#273;ã th&#7921;c hi&#7879;n cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng “Tu&#7893;i tr&#7867; h&#7885;c t&#7853;p và làm theo l&#7901;i Bác” m&#7897;t cách nh&#7865; nhàng, hi&#7879;u qu&#7843;.</font></p> <p class="pQuestion" align="justify"><font face="Arial" size="2">* Ti&#7871;p xúc v&#7899;i ng&#432;&#7901;i dân &#273;&#7875; x&#7917; lý các v&#7909; vi ph&#7841;m trong l&#297;nh v&#7921;c xây d&#7921;ng, môi tr&#432;&#7901;ng r&#7845;t d&#7877; n&#7843;y sinh tiêu c&#7921;c, b&#7841;n ph&#7843;i làm sao &#273;&#7875; làm t&#7889;t vai trò c&#7911;a mình?</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Khi làm t&#7893; tr&#432;&#7903;ng t&#7893; thanh tra, tôi &#273;ã ngh&#297; ngay &#273;&#7871;n vi&#7879;c gi&#7843;m b&#7899;t quy trình x&#7917; lý các h&#7891; s&#417; vi ph&#7841;m c&#7911;a ng&#432;&#7901;i dân. Thay vì tr&#432;&#7899;c &#273;ây ph&#7843;i m&#7845;t 10 ngày thì bây gi&#7901; ch&#7881; m&#7845;t 2-3 ngày, ng&#432;&#7901;i dân có th&#7875; n&#7897;p ph&#7841;t và l&#7845;y l&#7841;i gi&#7845;y phép kinh doanh ho&#7863;c các lo&#7841;i gi&#7845;y t&#7901; liên quan. Làm gì &#273;&#7875; ng&#432;&#7901;i dân có l&#7907;i là tôi và &#273;&#7891;ng nghi&#7879;p ph&#7843;i c&#7889; g&#7855;ng h&#7871;t s&#7913;c. Khi ngh&#7883; &#273;&#7883;nh m&#7899;i ra &#273;&#7901;i v&#7899;i m&#7913;c x&#7917; ph&#7841;t cao h&#417;n, n&#7871;u ng&#432;&#7901;i dân không n&#7855;m h&#7871;t các quy &#273;&#7883;nh s&#7869; r&#7845;t d&#7877; vi ph&#7841;m. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nh&#432; vi&#7879;c ph&#7843;i báo v&#7899;i UBND ph&#432;&#7901;ng b&#7857;ng v&#259;n b&#7843;n khi kh&#7903;i công xây d&#7921;ng, tr&#432;&#7899;c &#273;ây không kèm theo ch&#7871; tài nh&#432;ng bây gi&#7901; thì có. Chi &#273;oàn tôi &#273;ã thành l&#7853;p &#273;&#7897;i tuyên truy&#7873;n pháp lu&#7853;t (thí &#273;i&#7875;m &#7903; P.3, P.10) &#273;&#7871;n t&#7915;ng nhà ng&#432;&#7901;i dân ph&#7893; bi&#7871;n &#273;&#7875; h&#7885; hi&#7875;u ngh&#7883; &#273;&#7883;nh m&#7899;i. D&#7883;p này, &#273;&#7897;i chúng tôi còn ghi nh&#7853;n ý ki&#7871;n th&#7855;c m&#7855;c c&#7911;a ng&#432;&#7901;i dân trên các l&#297;nh v&#7921;c khác, sau &#273;ó chuy&#7875;n &#273;&#7871;n các b&#7897; ph&#7853;n liên quan gi&#7843;i &#273;áp. Dù làm &#7903; khâu nào, n&#7871;u có nh&#7919;ng cám d&#7895; thì b&#7843;n thân ph&#7843;i &#273;&#7911; b&#7843;n l&#297;nh &#273;&#7875; t&#7921; r&#259;n mình không ph&#7841;m l&#7895;i, nh&#7845;t là khi mình là m&#7897;t &#273;&#7843;ng viên tr&#7867;.</font></p> <p class="pQuestion" align="justify"><font face="Arial" size="2">* Khi làm bí th&#432; chi &#273;oàn, b&#7841;n &#273;ã v&#7853;n &#273;&#7897;ng các b&#7841;n tr&#7867; &#273;&#7885;c các m&#7849;u chuy&#7879;n v&#7873; Bác, vi&#7871;t nh&#7853;t ký “Làm theo l&#7901;i Bác”, v&#7853;y ngay trong công vi&#7879;c c&#7911;a mình b&#7841;n có áp d&#7909;ng &#273;&#432;&#7907;c l&#7901;i d&#7841;y c&#7911;a Bác?</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">- Tôi th&#7845;y bài h&#7885;c v&#7873; “th&#7901;i gian quý báu l&#7855;m” mà Bác d&#7841;y chúng ta r&#7845;t c&#7847;n &#7913;ng d&#7909;ng vào ngay chính công vi&#7879;c c&#7911;a m&#7895;i ng&#432;&#7901;i. N&#7871;u &#273;ã h&#7865;n v&#7899;i ng&#432;&#7901;i dân thì ph&#7843;i &#273;úng h&#7865;n. Trong m&#7885;i tr&#432;&#7901;ng h&#7907;p &#273;&#7873;u ph&#7843;i &#273;úng gi&#7901;, b&#7843;n thân ta m&#7899;i có th&#7875; nh&#7855;c nh&#7903; ng&#432;&#7901;i khác. Bác t&#7915;ng d&#7841;y cán b&#7897; công ch&#7913;c ph&#7843;i là công b&#7897;c c&#7911;a dân, tuy nhiên &#273;âu &#273;ó v&#7851;n còn nh&#7919;ng cán b&#7897; công ch&#7913;c nh&#361;ng nhi&#7877;u, h&#7841;ch sách ng&#432;&#7901;i dân. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Là m&#7897;t công ch&#7913;c tr&#7867;, tôi ngh&#297; mình ph&#7843;i cùng các b&#7841;n tr&#7867; &#273;i &#273;&#7847;u trong c&#7843;i cách quy trình ti&#7871;p dân. Tôi &#273;ã tham m&#432;u lãnh &#273;&#7841;o ch&#7845;p thu&#7853;n b&#7897; quy ch&#7871; &#7913;ng x&#7917; v&#259;n minh n&#417;i công s&#7903;, trong &#273;ó có nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u t&#432;&#7903;ng ch&#7915;ng nh&#432; nh&#7887; nh&#7863;t nh&#432;ng h&#7871;t s&#7913;c c&#7847;n thi&#7871;t nh&#432; “ba bi&#7871;t” (bi&#7871;t c&#432;&#7901;i, bi&#7871;t c&#7843;m &#417;n, bi&#7871;t xin l&#7895;i)...</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bác d&#7841;y cái gì c&#361; mà x&#7845;u thì ph&#7843;i b&#7887;, cái gì c&#361; mà không x&#7845;u nh&#432;ng phi&#7873;n ph&#7913;c thì ph&#7843;i s&#7917;a &#273;&#7893;i cho h&#7907;p lý. Cái gì c&#361; mà t&#7889;t thì ph&#7843;i phát tri&#7875;n thêm, cái gì m&#7899;i mà hay thì ph&#7843;i làm. T&#7915; &#273;ó, tôi nghi&#7879;m ra trong công vi&#7879;c c&#7911;a mình và &#273;ã có nh&#7919;ng &#273;&#7873; xu&#7845;t c&#7843;i ti&#7871;n phù h&#7907;p. C&#361;ng nh&#432; phong trào “ba trách nhi&#7879;m” (trách nhi&#7879;m v&#7899;i b&#7843;n thân, v&#7899;i công vi&#7879;c, v&#7899;i nhân dân) tôi cho r&#7857;ng trách nhi&#7879;m v&#7899;i nhân dân là quan tr&#7885;ng vì Bác &#273;ã d&#7841;y có s&#7913;c dân là có t&#7845;t c&#7843;.</font></p> <table style="border-collapse: separate" bordercolorlight="#4792d9" bordercolordark="#456ae1" align="center" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="5" cellspacing="5" width="96%"> <tr> <td bgcolor="#cfe6f9" valign="center"> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2"> “&#272;&#7915;ng mong mu&#7889;n s&#7921; nhàn h&#7841;”</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">M&#7903; &#273;&#7847;u cu&#7889;n nh&#7853;t ký “Làm theo l&#7901;i Bác”, Thúy vi&#7871;t: “M&#7909;c &#273;ích s&#7889;ng l&#7899;n nh&#7845;t c&#7911;a con ng&#432;&#7901;i là &#273;&#432;&#7907;c xã h&#7897;i công nh&#7853;n và tôn vinh. Công vi&#7879;c th&#7875; hi&#7879;n trách nhi&#7879;m c&#7911;a b&#7843;n thân v&#7899;i xã h&#7897;i, và ch&#7881; có lao &#273;&#7897;ng, con ng&#432;&#7901;i m&#7899;i th&#7853;t s&#7921; &#273;&#432;&#7907;c h&#7841;nh phúc, &#273;&#432;&#7907;c tôn vinh. B&#7841;n &#273;&#7915;ng bao gi&#7901; mong mu&#7889;n s&#7921; nhàn h&#7841;, d&#7877; dàng trong công vi&#7879;c, b&#7903;i nhàn h&#7841; luôn &#273;i cùng v&#7899;i nh&#7909;c nhã. Hãy &#273;am mê, hãy h&#7871;t mình n&#7871;m tr&#7843;i m&#7885;i khó kh&#259;n v&#7845;t v&#7843; trong công vi&#7879;c, ch&#7881; nh&#432; th&#7871; b&#7841;n m&#7899;i t&#7853;n h&#432;&#7903;ng v&#7883; ng&#7885;t c&#7911;a thành công.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">N&#7871;u b&#7841;n cho r&#7857;ng công vi&#7879;c &#273;ang làm là nhàm chán thì b&#7841;n th&#7921;c s&#7921; &#273;ã sai l&#7847;m. Không có công vi&#7879;c &#273;&#417;n &#273;i&#7879;u mà ch&#7881; có thái &#273;&#7897; c&#7911;a chúng ta v&#7899;i công vi&#7879;c m&#7899;i làm cho nó tr&#7903; nên nhàm chán. Dù b&#7841;n &#273;ang làm &#7903; b&#7845;t k&#7923; l&#297;nh v&#7921;c nào, v&#7883; trí nào, n&#7871;u b&#7841;n làm công vi&#7879;c &#273;ó b&#7857;ng c&#7843; trái tim thì chính công vi&#7879;c &#273;ó s&#7869; kh&#7855;c h&#7885;a trung th&#7921;c chân dung c&#7911;a b&#7841;n”.</font></td> </tr> </table> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;