“Môi trường quân đội giúp chúng tôi trưởng thành”

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 1</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> “Môi tr&#432;&#7901;ng quân &#273;&#7897;i giúp chúng tôi tr&#432;&#7903;ng thành”</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cùng v&#7899;i nhi&#7873;u b&#7841;n tr&#7867; &#273;&#7845;t c&#7843;ng qu&#7853;n 4 (TP.HCM) lên &#273;&#432;&#7901;ng nh&#7853;p ng&#361; &#273;&#7907;t này còn có hai “th&#7911; l&#297;nh” tr&#7867; là Nguy&#7877;n &#272;&#7913;c Tính, bí th&#432; chi &#273;oàn khu ph&#7889; 3, P.8, Q.4 và b&#7841;n Tr&#7847;n Mai Chí, cán b&#7897; qu&#7853;n &#273;oàn.</font></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=447866" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" align="center"><i> <font face="Arial" size="2" color="#808080">Hai tân binh Tr&#7847;n Mai Chí (trái) và Nguy&#7877;n &#272;&#7913;c Tính tr&#432;&#7899;c gi&#7901; lên &#273;&#432;&#7901;ng nh&#7853;p ng&#361; ngày 10-9</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">C&#7843; hai b&#7841;n không ch&#7881; mang trong mình nhi&#7879;t huy&#7871;t tình nguy&#7879;n, trách nhi&#7879;m c&#7911;a ng&#432;&#7901;i &#273;&#7843;ng viên tr&#7867; mà còn là khát khao &#273;&#432;&#7907;c c&#7889;ng hi&#7871;n, rèn luy&#7879;n và tr&#432;&#7903;ng thành h&#417;n trong môi tr&#432;&#7901;ng quân ng&#361;. </font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Ni&#7873;m vui ngày nh&#7853;p ng&#361;</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhi&#7873;u l&#7847;n &#273;i khám s&#7913;c kh&#7887;e ngh&#297;a v&#7909; quân s&#7921;, anh chàng Nguy&#7877;n &#272;&#7913;c Tính (22 tu&#7893;i) &#273;&#7873;u không &#273;&#7841;t chu&#7849;n ch&#7881; vì m&#7855;c b&#7879;nh viêm tai. T&#7889;t nghi&#7879;p ngành k&#7871; toán, Tính có vi&#7879;c làm &#7893;n &#273;&#7883;nh t&#7841;i m&#7897;t siêu th&#7883;. Nh&#432;ng anh v&#7851;n khát khao &#273;&#432;&#7907;c làm “b&#7897; &#273;&#7897;i C&#7909; H&#7891;”. Tính &#273;ã xin ngh&#7881; vi&#7879;c, &#273;i&#7873;u tr&#7883; d&#7913;t &#273;i&#7875;m b&#7879;nh &#273;&#7875; &#273;&#7911; s&#7913;c kh&#7887;e nh&#7853;p ng&#361;. Là m&#7897;t trong nh&#7919;ng &#273;&#7843;ng viên tr&#7867; tình nguy&#7879;n nh&#7853;p ng&#361; &#273;&#7907;t này, Tính cho bi&#7871;t b&#7841;n mong &#273;&#432;&#7907;c ph&#7909;c v&#7909; lâu dài trong quân &#273;&#7897;i. Tính nói: “Ng&#432;&#7901;i tr&#7867; s&#7889;ng ph&#7843;i có trách nhi&#7879;m v&#7899;i quê h&#432;&#417;ng. Mình là ng&#432;&#7901;i &#273;i v&#7853;n &#273;&#7897;ng các b&#7841;n l&#7869; nào l&#7841;i th&#7901; &#417;”. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi b&#7855;t &#273;&#7847;u tri&#7875;n khai cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng “Tu&#7893;i tr&#7867; h&#7885;c t&#7853;p và làm theo l&#7901;i Bác”, Tính cùng các b&#7841;n trong chi &#273;oàn th&#7843;o lu&#7853;n tìm cách th&#7921;c hi&#7879;n sao cho không khô khan, c&#7913;ng nh&#7855;c. &#272;&#7847;u tiên là bài h&#7885;c v&#7873; tính ti&#7871;t ki&#7879;m &#273;&#432;&#7907;c các b&#7841;n phát huy ngay. Ho&#7841;t &#273;&#7897;ng thu gom ve chai, gi&#7845;y báo c&#361; &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u b&#7841;n h&#432;&#7903;ng &#7913;ng nh&#7857;m gây qu&#7929; ch&#259;m lo cho nh&#7919;ng b&#7841;n tr&#7867; khó kh&#259;n, nh&#7919;ng em nh&#7887; còn thi&#7871;u th&#7889;n. “Quan tr&#7885;ng h&#417;n là sau khi tìm hi&#7875;u nh&#7919;ng câu chuy&#7879;n v&#7873; &#273;&#7913;c tính gi&#7843;n d&#7883; c&#7911;a Bác, các b&#7841;n s&#7869; b&#7899;t &#273;i tính &#273;ua &#273;òi, hoang phí, ch&#417;i n&#7893;i c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867;” - Tính chia s&#7867;.</font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Trách nhi&#7879;m c&#7911;a ng&#432;&#7901;i tr&#7867;</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cùng v&#7899;i nhi&#7879;t huy&#7871;t và mong mu&#7889;n có môi tr&#432;&#7901;ng rèn luy&#7879;n tr&#432;&#7903;ng thành, b&#7841;n Tr&#7847;n Mai Chí (cán b&#7897; Qu&#7853;n &#273;oàn 4) &#273;ã b&#7843;o l&#432;u k&#7871;t qu&#7843; vào &#272;&#7841;i h&#7885;c Lu&#7853;t, lên &#273;&#432;&#7901;ng nh&#7853;p ng&#361;. Hoàn c&#7843;nh gia &#273;ình Chí khá &#273;&#417;n chi&#7871;c, ch&#7881; có hai m&#7865; con nh&#432;ng Chí g&#7841;t &#273;i nh&#7919;ng b&#259;n kho&#259;n: “M&#7865; mình &#7903; nhà &#273;ã có bà con l&#7889;i xóm, mình ch&#7881; &#273;i ngh&#297;a v&#7909; m&#7897;t th&#7901;i gian r&#7891;i v&#7873; ti&#7871;p t&#7909;c &#273;i h&#7885;c. Mình ngh&#297; môi tr&#432;&#7901;ng quân &#273;&#7897;i s&#7869; giúp mình cùng bè b&#7841;n tôi luy&#7879;n và tr&#432;&#7903;ng thành h&#417;n”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Công vi&#7879;c c&#7911;a Chí g&#7855;n li&#7873;n v&#7899;i các b&#7841;n tr&#7867; trên &#273;&#7883;a bàn dân c&#432;. Nh&#7919;ng ngày tháng làm công tác thanh niên, Chí ph&#7889;i h&#7907;p cùng &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng, chi &#273;oàn khu ph&#7889; t&#7841;o nh&#7919;ng sân ch&#417;i cho b&#7841;n tr&#7867; &#273;&#7891;ng th&#7901;i l&#7891;ng ghép nh&#7919;ng bu&#7893;i xem phim, k&#7875; chuy&#7879;n v&#7873; cu&#7897;c &#273;&#7901;i và s&#7921; nghi&#7879;p c&#7911;a Bác H&#7891;. “Chính qua nh&#7919;ng th&#432;&#7899;c phim, m&#7849;u chuy&#7879;n v&#7873; Bác &#273;&#432;&#7907;c chuy&#7875;n t&#7843;i sinh &#273;&#7897;ng, các b&#7841;n &#273;ã h&#7885;c và làm theo l&#7901;i Bác d&#7841;y nh&#432; m&#7897;t l&#7869; bình th&#432;&#7901;ng. B&#7843;n thân tôi c&#361;ng v&#7853;y” - Chí tâm s&#7921;.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;êm tr&#432;&#7899;c ngày lên &#273;&#432;&#7901;ng, tham gia ngày h&#7897;i tòng quân cùng các tân binh khác, c&#7843; hai “th&#7911; l&#297;nh” tr&#7867; &#273;&#7873;u r&#7845;t t&#7921; tin b&#7903;i quy&#7871;t &#273;&#7883;nh nh&#7853;p ng&#361; v&#7899;i các b&#7841;n là m&#7897;t hành &#273;&#7897;ng g&#7855;n li&#7873;n v&#7899;i lý t&#432;&#7903;ng c&#7911;a ng&#432;&#7901;i tr&#7867;.</font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;