“Môi trường quân đội giúp chúng tôi trưởng thành”

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 1</title> </head> <body> <p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"> “Môi tr&#432;&#7901;ng quân &#273;&#7897;i giúp chúng tôi tr&#432;&#7903;ng thành”</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cùng v&#7899;i nhi&#7873;u b&#7841;n tr&#7867; &#273;&#7845;t c&#7843;ng qu&#7853;n 4 (TP.HCM) lên &#273;&#432;&#7901;ng nh&#7853;p ng&#361; &#273;&#7907;t này còn có hai “th&#7911; l&#297;nh” tr&#7867; là Nguy&#7877;n &#272;&#7913;c Tính, bí th&#432; chi &#273;oàn khu ph&#7889; 3, P.8, Q.4 và b&#7841;n Tr&#7847;n Mai Chí, cán b&#7897; qu&#7853;n &#273;oàn.</font></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="40"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=447866" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p class="tLegend" align="center"><i> <font face="Arial" size="2" color="#808080">Hai tân binh Tr&#7847;n Mai Chí (trái) và Nguy&#7877;n &#272;&#7913;c Tính tr&#432;&#7899;c gi&#7901; lên &#273;&#432;&#7901;ng nh&#7853;p ng&#361; ngày 10-9</font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">C&#7843; hai b&#7841;n không ch&#7881; mang trong mình nhi&#7879;t huy&#7871;t tình nguy&#7879;n, trách nhi&#7879;m c&#7911;a ng&#432;&#7901;i &#273;&#7843;ng viên tr&#7867; mà còn là khát khao &#273;&#432;&#7907;c c&#7889;ng hi&#7871;n, rèn luy&#7879;n và tr&#432;&#7903;ng thành h&#417;n trong môi tr&#432;&#7901;ng quân ng&#361;. </font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Ni&#7873;m vui ngày nh&#7853;p ng&#361;</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhi&#7873;u l&#7847;n &#273;i khám s&#7913;c kh&#7887;e ngh&#297;a v&#7909; quân s&#7921;, anh chàng Nguy&#7877;n &#272;&#7913;c Tính (22 tu&#7893;i) &#273;&#7873;u không &#273;&#7841;t chu&#7849;n ch&#7881; vì m&#7855;c b&#7879;nh viêm tai. T&#7889;t nghi&#7879;p ngành k&#7871; toán, Tính có vi&#7879;c làm &#7893;n &#273;&#7883;nh t&#7841;i m&#7897;t siêu th&#7883;. Nh&#432;ng anh v&#7851;n khát khao &#273;&#432;&#7907;c làm “b&#7897; &#273;&#7897;i C&#7909; H&#7891;”. Tính &#273;ã xin ngh&#7881; vi&#7879;c, &#273;i&#7873;u tr&#7883; d&#7913;t &#273;i&#7875;m b&#7879;nh &#273;&#7875; &#273;&#7911; s&#7913;c kh&#7887;e nh&#7853;p ng&#361;. Là m&#7897;t trong nh&#7919;ng &#273;&#7843;ng viên tr&#7867; tình nguy&#7879;n nh&#7853;p ng&#361; &#273;&#7907;t này, Tính cho bi&#7871;t b&#7841;n mong &#273;&#432;&#7907;c ph&#7909;c v&#7909; lâu dài trong quân &#273;&#7897;i. Tính nói: “Ng&#432;&#7901;i tr&#7867; s&#7889;ng ph&#7843;i có trách nhi&#7879;m v&#7899;i quê h&#432;&#417;ng. Mình là ng&#432;&#7901;i &#273;i v&#7853;n &#273;&#7897;ng các b&#7841;n l&#7869; nào l&#7841;i th&#7901; &#417;”. </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi b&#7855;t &#273;&#7847;u tri&#7875;n khai cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng “Tu&#7893;i tr&#7867; h&#7885;c t&#7853;p và làm theo l&#7901;i Bác”, Tính cùng các b&#7841;n trong chi &#273;oàn th&#7843;o lu&#7853;n tìm cách th&#7921;c hi&#7879;n sao cho không khô khan, c&#7913;ng nh&#7855;c. &#272;&#7847;u tiên là bài h&#7885;c v&#7873; tính ti&#7871;t ki&#7879;m &#273;&#432;&#7907;c các b&#7841;n phát huy ngay. Ho&#7841;t &#273;&#7897;ng thu gom ve chai, gi&#7845;y báo c&#361; &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u b&#7841;n h&#432;&#7903;ng &#7913;ng nh&#7857;m gây qu&#7929; ch&#259;m lo cho nh&#7919;ng b&#7841;n tr&#7867; khó kh&#259;n, nh&#7919;ng em nh&#7887; còn thi&#7871;u th&#7889;n. “Quan tr&#7885;ng h&#417;n là sau khi tìm hi&#7875;u nh&#7919;ng câu chuy&#7879;n v&#7873; &#273;&#7913;c tính gi&#7843;n d&#7883; c&#7911;a Bác, các b&#7841;n s&#7869; b&#7899;t &#273;i tính &#273;ua &#273;òi, hoang phí, ch&#417;i n&#7893;i c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867;” - Tính chia s&#7867;.</font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Trách nhi&#7879;m c&#7911;a ng&#432;&#7901;i tr&#7867;</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cùng v&#7899;i nhi&#7879;t huy&#7871;t và mong mu&#7889;n có môi tr&#432;&#7901;ng rèn luy&#7879;n tr&#432;&#7903;ng thành, b&#7841;n Tr&#7847;n Mai Chí (cán b&#7897; Qu&#7853;n &#273;oàn 4) &#273;ã b&#7843;o l&#432;u k&#7871;t qu&#7843; vào &#272;&#7841;i h&#7885;c Lu&#7853;t, lên &#273;&#432;&#7901;ng nh&#7853;p ng&#361;. Hoàn c&#7843;nh gia &#273;ình Chí khá &#273;&#417;n chi&#7871;c, ch&#7881; có hai m&#7865; con nh&#432;ng Chí g&#7841;t &#273;i nh&#7919;ng b&#259;n kho&#259;n: “M&#7865; mình &#7903; nhà &#273;ã có bà con l&#7889;i xóm, mình ch&#7881; &#273;i ngh&#297;a v&#7909; m&#7897;t th&#7901;i gian r&#7891;i v&#7873; ti&#7871;p t&#7909;c &#273;i h&#7885;c. Mình ngh&#297; môi tr&#432;&#7901;ng quân &#273;&#7897;i s&#7869; giúp mình cùng bè b&#7841;n tôi luy&#7879;n và tr&#432;&#7903;ng thành h&#417;n”.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Công vi&#7879;c c&#7911;a Chí g&#7855;n li&#7873;n v&#7899;i các b&#7841;n tr&#7867; trên &#273;&#7883;a bàn dân c&#432;. Nh&#7919;ng ngày tháng làm công tác thanh niên, Chí ph&#7889;i h&#7907;p cùng &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng, chi &#273;oàn khu ph&#7889; t&#7841;o nh&#7919;ng sân ch&#417;i cho b&#7841;n tr&#7867; &#273;&#7891;ng th&#7901;i l&#7891;ng ghép nh&#7919;ng bu&#7893;i xem phim, k&#7875; chuy&#7879;n v&#7873; cu&#7897;c &#273;&#7901;i và s&#7921; nghi&#7879;p c&#7911;a Bác H&#7891;. “Chính qua nh&#7919;ng th&#432;&#7899;c phim, m&#7849;u chuy&#7879;n v&#7873; Bác &#273;&#432;&#7907;c chuy&#7875;n t&#7843;i sinh &#273;&#7897;ng, các b&#7841;n &#273;ã h&#7885;c và làm theo l&#7901;i Bác d&#7841;y nh&#432; m&#7897;t l&#7869; bình th&#432;&#7901;ng. B&#7843;n thân tôi c&#361;ng v&#7853;y” - Chí tâm s&#7921;.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;êm tr&#432;&#7899;c ngày lên &#273;&#432;&#7901;ng, tham gia ngày h&#7897;i tòng quân cùng các tân binh khác, c&#7843; hai “th&#7911; l&#297;nh” tr&#7867; &#273;&#7873;u r&#7845;t t&#7921; tin b&#7903;i quy&#7871;t &#273;&#7883;nh nh&#7853;p ng&#361; v&#7899;i các b&#7841;n là m&#7897;t hành &#273;&#7897;ng g&#7855;n li&#7873;n v&#7899;i lý t&#432;&#7903;ng c&#7911;a ng&#432;&#7901;i tr&#7867;.</font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;