Quận 5: Chung kết hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><b> <span style="line-height: 115%;"> </span></b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><span style="line-height: 115%;">Qu&#7853n 5: Chung k&#7871t h&#7897i thi &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;</span></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <span style="line-height: 115%;">Ng&agrave;y 26/9, 12 chi &#273o&agrave;n &#273&atilde; tham gia v&ograve;ng chung k&#7871t h&#7897i thi &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; t&#7841i h&#7897i tr&#432&#7901ng UBND Qu&#7853n 5. C&aacute;c s&#7843n ph&#7849m d&#7921 thi phong ph&uacute;, &#273a d&#7841ng v&#7873 h&igrave;nh th&#7913c tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; n&#7897i dung th&#7921c hi&#7879n nh&#432 gh&#7871 thanh ni&ecirc;n, l&otilde;i &#7889ng &#273a n&#259ng, quy&#7875n s&aacute;ch k&igrave; di&#7879u, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh qu&#7843n l&iacute; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n,&hellip; T&#7841i bu&#7893i thi, &#273&#7841i di&#7879n c&#7911a m&#7895i chi &#273o&agrave;n &#273&atilde; thuy&#7871t tr&igrave;nh v&#7873 s&#7843n ph&#7849m d&#7921 thi c&#7911a m&igrave;nh v&agrave; tr&#7843 l&#7901i c&acirc;u h&#7887i c&#7911a Ban gi&aacute;m kh&#7843o.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <span style="line-height: 115%;">Tr&#7843i qua nhi&#7873u ph&#7847n thi, chi &#273o&agrave;n m&#7847m non H&#7885a Mi 1 &#273&atilde; xu&#7845t s&#7855c &#273o&#7841t gi&#7843i A v&#7899i s&#7843n ph&#7849m d&#7921 thi &ldquo;Quy&#7875n s&aacute;ch k&#7923 di&#7879u&rdquo;, l&otilde;i &#7889ng &#273a n&#259ng (Chi &#273o&agrave;n tr&#432&#7901ng H&#7885a Mi 1), ng&agrave;y h&#7897i &#432&#7899c m&#417 (CLB Ph&#7909 tr&aacute;ch &#273&#7897i ph&#432&#7901ng 2), x&acirc;y d&#7921ng s&acirc;n ch&#417i d&acirc;n gian trong tr&#432&#7901ng h&#7885c (Chi &#273o&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n Minh &#272&#7841o), &nbsp;m&ocirc; h&igrave;nh h&#7879 th&#7889ng &#273i&#7873u khi&#7875n v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c thi&#7871t b&#7883 s&#7917 d&#7909ng ngu&#7891n &#273i&#7879n 220V, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ph&#7847n m&#7873m qu&#7843n l&iacute; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n,&hellip; &#273&atilde; &#273&#432&#7907c Ban gi&aacute;m kh&#7843o &#273&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; &#273&#7841t gi&#7843i th&#432&#7903ng. 6 chi &#273o&agrave;n c&ograve;n l&#7841i &#273o&#7841t gi&#7843i B &#273&#7891ng h&#7841ng, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&#7843i C. </span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;"> H&#7897i thi nh&#7857m ti&#7871p t&#7909c &#273&#7849y m&#7841nh tuy&ecirc;n truy&#7873n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 h&#7885c v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;. Th&ocirc;ng qua h&#7897i thi, nh&#7919ng vi&#7879c l&agrave;m, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, s&#7843n ph&#7849m c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 s&#7869 &#273&#432&#7907c nh&acirc;n r&#7897ng v&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh nh&#7919ng m&ocirc; h&igrave;nh, gi&#7843i ph&aacute;p trong &#272o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><strong>&#272&#7894 PHI</strong></p> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;