Quận 5: Chung kết hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><b> <span style="line-height: 115%;"> </span></b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b><span style="line-height: 115%;">Qu&#7853n 5: Chung k&#7871t h&#7897i thi &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;</span></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <span style="line-height: 115%;">Ng&agrave;y 26/9, 12 chi &#273o&agrave;n &#273&atilde; tham gia v&ograve;ng chung k&#7871t h&#7897i thi &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; t&#7841i h&#7897i tr&#432&#7901ng UBND Qu&#7853n 5. C&aacute;c s&#7843n ph&#7849m d&#7921 thi phong ph&uacute;, &#273a d&#7841ng v&#7873 h&igrave;nh th&#7913c tr&igrave;nh b&agrave;y v&agrave; n&#7897i dung th&#7921c hi&#7879n nh&#432 gh&#7871 thanh ni&ecirc;n, l&otilde;i &#7889ng &#273a n&#259ng, quy&#7875n s&aacute;ch k&igrave; di&#7879u, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh qu&#7843n l&iacute; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n,&hellip; T&#7841i bu&#7893i thi, &#273&#7841i di&#7879n c&#7911a m&#7895i chi &#273o&agrave;n &#273&atilde; thuy&#7871t tr&igrave;nh v&#7873 s&#7843n ph&#7849m d&#7921 thi c&#7911a m&igrave;nh v&agrave; tr&#7843 l&#7901i c&acirc;u h&#7887i c&#7911a Ban gi&aacute;m kh&#7843o.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <span style="line-height: 115%;">Tr&#7843i qua nhi&#7873u ph&#7847n thi, chi &#273o&agrave;n m&#7847m non H&#7885a Mi 1 &#273&atilde; xu&#7845t s&#7855c &#273o&#7841t gi&#7843i A v&#7899i s&#7843n ph&#7849m d&#7921 thi &ldquo;Quy&#7875n s&aacute;ch k&#7923 di&#7879u&rdquo;, l&otilde;i &#7889ng &#273a n&#259ng (Chi &#273o&agrave;n tr&#432&#7901ng H&#7885a Mi 1), ng&agrave;y h&#7897i &#432&#7899c m&#417 (CLB Ph&#7909 tr&aacute;ch &#273&#7897i ph&#432&#7901ng 2), x&acirc;y d&#7921ng s&acirc;n ch&#417i d&acirc;n gian trong tr&#432&#7901ng h&#7885c (Chi &#273o&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n Minh &#272&#7841o), &nbsp;m&ocirc; h&igrave;nh h&#7879 th&#7889ng &#273i&#7873u khi&#7875n v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c thi&#7871t b&#7883 s&#7917 d&#7909ng ngu&#7891n &#273i&#7879n 220V, ch&#432&#417ng tr&igrave;nh ph&#7847n m&#7873m qu&#7843n l&iacute; &#273o&agrave;n vi&ecirc;n,&hellip; &#273&atilde; &#273&#432&#7907c Ban gi&aacute;m kh&#7843o &#273&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; &#273&#7841t gi&#7843i th&#432&#7903ng. 6 chi &#273o&agrave;n c&ograve;n l&#7841i &#273o&#7841t gi&#7843i B &#273&#7891ng h&#7841ng, kh&ocirc;ng c&oacute; gi&#7843i C. </span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 115%;"> H&#7897i thi nh&#7857m ti&#7871p t&#7909c &#273&#7849y m&#7841nh tuy&ecirc;n truy&#7873n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 h&#7885c v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo;. Th&ocirc;ng qua h&#7897i thi, nh&#7919ng vi&#7879c l&agrave;m, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, s&#7843n ph&#7849m c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 th&agrave;nh ph&#7889 s&#7869 &#273&#432&#7907c nh&acirc;n r&#7897ng v&agrave; tr&#7903 th&agrave;nh nh&#7919ng m&ocirc; h&igrave;nh, gi&#7843i ph&aacute;p trong &#272o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 100%; margin-bottom: 0pt;"><strong>&#272&#7894 PHI</strong></p> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;