Đôi khi cũng cần một chút nước mắt...

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </span></span> <p class="ptitle" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">&#272&ocirc;i khi c&#361ng c&#7847n m&#7897t ch&uacute;t n&#432&#7899c m&#7855t...</span></span></strong></span></p> <table width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img height="169" width="220" alt="" src="cry.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p class="ptitle" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&oacute; ng&#432&#7901i n&oacute;i v&#7899i t&ocirc;i r&#7857ng su&#7889t ba n&#259m qua b&#7841n &#7845y kh&ocirc;ng kh&oacute;c. T&ocirc;i ch&#432a k&#7883p m&#7915ng (v&igrave; ngh&#297 b&#7841n ch&#7881 to&agrave;n ni&#7873m vui) th&igrave; b&#7841n n&ecirc;u l&yacute; do: kh&ocirc;ng th&#7875 kh&oacute;c &#273&#432&#7907c d&ugrave; r&#7845t mu&#7889n kh&oacute;c. H&oacute;a ra kh&oacute;c l&agrave; m&#7897t kh&#7843 n&#259ng m&agrave; &#273&ocirc;i khi c&#361ng b&#7883 l&#7845y &#273i b&#7903i c&#7843m x&uacute;c chai s&#7841n, khi n&#7895i &#273au qu&aacute; l&#7899n ho&#7863c h&#7841nh ph&uacute;c ch&#432a tr&#7885n &#273&#7847y...</span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">V&#7853y n&ecirc;n &#273&ocirc;i khi c&#361ng c&#7847n m&#7897t ch&uacute;t n&#432&#7899c m&#7855t, xem nh&#432 nh&#7855c nh&#7899 kh&#7843 n&#259ng kh&oacute;c v&#7853y! B&#7841n th&#7845y c&oacute; c&#7847n thi&#7871t &#273&#7875 &quot;&ocirc;n t&#7853p&quot; b&#7843n n&#259ng kh&oacute;c kh&ocirc;ng? L&agrave;m sao &#273&#7875 quay v&#7873 tu&#7893i th&#417 h&#7877 vui th&igrave; c&#432&#7901i, bu&#7891n th&igrave; kh&oacute;c v&agrave; bu&#7891n vui g&igrave; r&#7891i c&#361ng s&#7869 tr&ocirc;i &#273i sau m&#7897t gi&#7845c ng&#7911. Ng&#432&#7901i l&#7899n s&#7869 ph&#7843i h&#7885c h&#7887i tr&#7867 th&#417 c&aacute;ch s&#7889ng &#7845y m&#7897t c&aacute;ch c&oacute; &yacute; th&#7913c nh&#432 m&#7897t ph&#432&#417ng ph&aacute;p thi&#7873n: &quot;&#272&oacute;i &#259n, m&#7879t ng&#7911&rdquo;.</span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">L&ograve;ng tr&#7855c &#7849n ai m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; &#273&#7875 ki&#7875m tra xem t&#7915 t&acirc;m c&#7911a m&igrave;nh c&ograve;n kh&ocirc;ng, l&#7899n kh&ocirc;ng. &#272i ngang &#273&#432&#7901ng th&#7845y n&#7895i &#273au c&#7911a ai &#273&oacute; m&agrave; m&igrave;nh d&#7917ng d&#432ng l&agrave; b&#7841n bi&#7871t m&igrave;nh &#273&atilde; r&#417i r&#7909ng l&ograve;ng tr&#7855c &#7849n. Th&#7845y ai &#273&oacute; kh&oacute;c tr&#432&#7899c m&#7863t m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng &#273&#7897ng l&ograve;ng th&igrave; b&#7841n bi&#7871t l&ograve;ng b&#7841n &#273&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&ograve;ng tr&#7855c &#7849n&hellip;</span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&oacute; th&#7875 do b&#7841n &#273&atilde; qu&aacute; quen v&#7899i h&igrave;nh &#7843nh &#7845y khi n&oacute; l&#7907i d&#7909ng ni&#7873m tin v&agrave; l&ograve;ng tr&#7855c &#7849n m&agrave; di&#7877n ra m&#7895i ng&agrave;y n&ecirc;n b&#7841n th&#7845y b&igrave;nh th&#432&#7901ng. &#272&oacute; l&agrave; s&#7921 chai s&#7841n c&#7843m x&uacute;c do kh&aacute;ch quan. </span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Nh&#432ng ch&#7911 quan th&igrave; &#273&#432&#417ng nhi&ecirc;n l&agrave; do m&igrave;nh &iacute;t th&#7921c t&#7853p, &iacute;t qu&aacute;n t&#7915 bi v&#7899i con ng&#432&#7901i. C&oacute; ng&#432&#7901i &#273&atilde; n&oacute;i v&#7899i t&ocirc;i r&#7857ng l&agrave;m t&#7915 thi&#7879n c&oacute; c&aacute;i hay nh&#432ng l&agrave;m ho&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng nu&ocirc;i d&#432&#7905ng l&ograve;ng t&#7915 bi m&igrave;nh s&#7869 d&#7877 chai c&#7843m x&uacute;c. V&igrave; sao v&#7853y? V&igrave; c&#7913 ti&#7871p x&uacute;c v&#7899i kh&#7893 &#273au ho&agrave;i n&ecirc;n th&#7845y m&#7885i &#273au kh&#7893 na n&aacute; nhau, th&#7845y h&igrave;nh &#7843nh c&#7911a kh&#7893 &#273au &#273&atilde; quen th&igrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n rung c&#7843m n&#7919a... </span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Do v&#7853y, &#273&#7875 tr&aacute;nh chai c&#7843m x&uacute;c c&#7847n ph&#7843i c&oacute; c&ocirc;ng phu th&#7921c t&#7853p t&#7915 bi qu&aacute;n, quay v&#7873 v&#7899i &quot;qu&aacute;n t&#297nh l&#7863ng&quot; &#273&#7875 kh&#7903i t&acirc;m th&#432&#417ng ng&#432&#7901i x&#7845u &aacute;c l&#7851n k&#7867 thi&#7879n l&#432&#417ng tr&ecirc;n c&#417 s&#7903 c&#7911a lu&#7853t nh&acirc;n qu&#7843. B&#7887 qu&ecirc;n vi&#7879c th&#7921c t&#7853p &#7845y l&agrave; m&#7845t h&#7871t kh&#7843 n&#259ng rung c&#7843m tr&#432&#7899c n&#7895i &#273au con ng&#432&#7901i.</span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">C&oacute; nh&#7919ng v&#7871t th&#432&#417ng tr&ecirc;n da th&#7883t s&#7869 l&agrave;nh ngay, h&#7871t s&#7865o, d&#7845u v&#7871t kh&ocirc;ng c&ograve;n sau m&#7897t v&agrave;i tu&#7847n. Nh&#432ng khi n&oacute; &#273&#432&#7907c t&#7841o ra b&#7903i nh&#7919ng c&aacute;i t&aacute;t t&#7915 s&#7921 s&acirc;n h&#7853n, t&acirc;m th&ugrave; h&#7857n v&agrave; thi&#7871u t&#7915 bi th&igrave; d&#7877 tr&#7903 th&agrave;nh l&#7857n roi trong t&acirc;m h&#7891n m&agrave; kh&oacute; ngu&ocirc;i ngoai, l&#7841i ph&#7843i quay v&#7873 &ocirc;m &#7845p, chuy&#7875n h&oacute;a gi&uacute;p ng&#432&#7901i g&acirc;y ra &#273i&#7873u &#273&oacute;. </span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Kh&ocirc;ng gi&#7853n, kh&ocirc;ng h&#7901n, kh&ocirc;ng o&aacute;n tr&aacute;ch nh&#432ng v&#7851n th&#7845y c&oacute; g&igrave; &#273&#7899n &#273au. Th&#7871 l&agrave; kh&oacute;c, v&igrave; ch&#432a chuy&#7875n h&oacute;a h&#7871t nh&#7919ng c&#417n &#273au &acirc;m &#7881 trong t&acirc;m h&#7891n c&#7911a c&#7843 m&igrave;nh v&agrave; ng&#432&#7901i. &#272&ocirc;i khi b&#7883 &#273&aacute;nh m&igrave;nh kh&ocirc;ng kh&oacute;c nh&#432ng ch&#7881 m&#7897t l&#7901i n&oacute;i c&#361ng &#273&#7911 l&agrave;m m&igrave;nh ph&#7843i t&#7913c t&#432&#7903i. Chuy&#7879n &#7913ng x&#7917 tr&#432&#7899c nh&#7919ng m&#7889i quan h&#7879 th&acirc;n thi&#7871t m&#7899i d&#7877 l&agrave; v&#7871t c&#7913a l&agrave;m &#273au l&ograve;ng m&agrave; kh&ocirc;ng mu&#7889n kh&oacute;c n&#432&#7899c m&#7855t c&#361ng tu&ocirc;n ch&#7843y!<br /> </span></span></p> <p class="pbody" style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><strong><em>Theo AT</em></strong> <br /> </span></span></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;