Đại hội Công Đoàn bộ phận xây dựng Đoàn 2 nhiệm kỳ II (2010 – 2011)

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span lang="VI">&#272&#7841i h&#7897i C&ocirc;ng &#272o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n x&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 2 nhi&#7879m k&#7923 II (2010 &ndash; 2011)</span></b></span> </span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span lang="VI">*S&aacute;ng 7/4/2010, Ban ch&#7845p h&agrave;nh C&ocirc;ng &#272o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n x&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 2 &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c &#272&#7841i h&#7897i c&ocirc;ng &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n x&acirc;y d&#7921ng &#273o&agrave;n 2 nhi&#7879m k&#7923 II (2010 &ndash; 2011).</span></span><span lang="VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span lang="VI">T&#7841i &#273&#7841i h&#7897i, &#272&#7891ng ch&iacute; H&#7891 Th&#7883 &#272an Thanh &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch c&ocirc;ng &#273o&agrave;n nhi&#7879m k&#7923 I (2009 &ndash; 2010) tr&igrave;nh b&agrave;y d&#7921 th&#7843o v&#259n ki&#7879n &#272&#7841i h&#7897i. Trong &#273&oacute;, &#273&#7891ng ch&iacute; &#272an Thanh &#273&atilde; b&aacute;o c&aacute;o k&#7871t qu&#7843 th&#7921c hi&#7879n ngh&#7883 quy&#7871t &#273&#7841i h&#7897i &#273o&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng &#273o&agrave;n x&acirc;y d&#7921ng &#273o&agrave;n 2 nhi&#7879m I (2009 &ndash; 2010). Theo &#273&oacute;, trong nhi&#7879m k&igrave; qua, BCH C&ocirc;ng &#273o&agrave;n B&#7897 ph&#7853n &#273&atilde; v&#7853n &#273&#7897ng c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng tham d&#7921 nhi&#7873u h&#7897i ngh&#7883, chuy&ecirc;n &#273&#7873 th&#7921c hi&#7879n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;H&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo t&#7845m g&#432&#417ng &#273&#7841o &#273&#7913c H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;,&nbsp; c&aacute;c bu&#7893i h&#7885c Ngh&#7883 quy&#7871t do c&#7845p &#7911y, C&ocirc;ng &#273o&agrave;n c&#7845p tr&ecirc;n t&#7893 ch&#7913c. Duy tr&igrave; sinh ho&#7841t C&ocirc;ng &#273o&agrave;n chuy&ecirc;n &#273&#7873 g&#7855n v&#7899i tham quan, sinh ho&#7841t d&atilde; ngo&#7841i t&#7841i c&aacute;c &#273&#7883a &#273i&#7875m di t&iacute;ch l&#7883ch s&#7917 tr&ecirc;n &#273&#7883a b&agrave;n th&agrave;nh ph&#7889, t&iacute;ch c&#7921c tham gia c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng phong tr&agrave;o v&agrave; &#273&#7847u t&#432 t&#7893 ch&#7913c c&aacute;c bu&#7893i sinh ho&#7841t chuy&ecirc;n &#273&#7873 g&#7855n v&#7899i k&#7929 n&#259ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&#7911a c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng. &#272&#7863c bi&#7879t, c&ocirc;ng t&aacute;c ch&#259m lo cho c&ocirc;ng &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng &#273&#432&#7907c &#273&#7847u t&#432, ch&uacute; tr&#7885ng. t&igrave;m hi&#7875u t&acirc;m t&#432, t&igrave;nh c&#7843m &#273&#7875 c&oacute; nh&#7919ng h&#7895 tr&#7907 k&#7883p th&#7901i.</span></span><span lang="VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span lang="VI">Trong &nbsp;d&#7921 th&#7843o ph&#432&#417ng h&#432&#7899ng ho&#7841t &#273&#7897ng C&ocirc;ng &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n x&acirc;y d&#7921ng &#273o&agrave;n 2 nhi&#7879m k&#7923 II (2010 &ndash; 2011), Ban ch&#7845p h&agrave;nh &#273&atilde; nh&#7853n &#273&#7883nh t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; x&acirc;y d&#7921ng nh&#7919ng n&#7897i dung, m&#7909c ti&ecirc;u tr&#7885ng t&acirc;m trong nhi&#7879m k&#7923 t&#7899i trong &#273&oacute; n&acirc;ng <i style="mso-bidi-font-style:normal">cao h&#417n n&#7919a ch&#7845t l&#432&#7907ng ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a C&ocirc;ng &#273o&agrave;n, ph&#7845n &#273&#7845u &#273&#7841t danh hi&#7879u c&ocirc;ng &#273o&agrave;n b&#7897 ph&#7853n Xu&#7845t s&#7855c v&#7919ng m&#7841nh.</i></span></span><span lang="VI"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span lang="VI">&#272&#7841i h&#7897i &#273&atilde; b&#7847u &#273&#7891ng ch&iacute; Nguy&#7877n Th&#7883 H&#432&#417ng &nbsp;- Ph&oacute; ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o l&agrave;m Ch&#7911 t&#7883ch C&ocirc;ng &#273o&agrave;n x&acirc;y d&#7921ng &#273o&agrave;n 2, &#273&#7891ng ch&iacute; Ph&#7841m Th&#7883 Thu Hi&#7873n l&agrave;m Ph&oacute; ch&#7911 t&#7883ch.</span>&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: small; ">&nbsp;</p> <div><span style="font-size: small; "> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-size: small; "><span lang="VI"><o:p></o:p></span></p> </span></div> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">* Tr&#432&#7899c &#273&oacute;, Chi &#273o&agrave;n x&acirc;y d&#7921ng &#272o&agrave;n 2 &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c bu&#7893i sinh ho&#7841t Chi &#273o&agrave;n ch&#7911 &#273i&#7875m v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 t&igrave;m hi&#7875u l&#7883ch s&#7917 &#272o&agrave;n qua b&#7897 &#7843nh &ldquo;T&#7921 h&agrave;o 80 n&#259m truy&#7873n th&#7889ng &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh th&agrave;nh ph&#7889 anh h&ugrave;ng&rdquo; . Bu&#7893i tr&ograve; chuy&#7879n th&ecirc;m nhi&#7873u &#273i&#7873u b&#7893 &iacute;ch khi c&aacute;c &#273o&agrave;n vi&ecirc;n &#273&#432&#7907c l&#7855ng nghe v&agrave; ti&#7871p thu nhi&#7873u kinh nghi&#7879m l&agrave;m tri&#7875n l&atilde;m &#7843nh c&#7911a &#273&#7891ng ch&iacute; H&#7891 Th&#7883 &#272an Thanh &ndash; c&aacute;n b&#7897 ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh &#272o&agrave;n. B&ecirc;n c&#7841nh nh&#7919ng k&#297 n&#259ng c&#417 b&#7843n &#273&#7875 th&#7921c hi&#7879n m&#7897t quy tr&igrave;nh tri&#7875n l&atilde;m &#7843nh, &#273&#7891ng ch&iacute; c&#361ng &#273&atilde; chia s&#7867 nh&#7919ng kh&oacute; kh&#259n nh&#7845t &#273&#7883nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh th&#7921c hi&#7879n nh&#432 t&#432 li&#7879u &#7843nh, th&#7901i gian th&#7921c hi&#7879n, &#273i&#7873u ki&#7879n tri&#7875n l&atilde;m, c&#417 s&#7903 v&#7853t ch&#7845t, kinh ph&iacute;,&hellip; Qua &#273&oacute;, g&oacute;p th&ecirc;m cho m&#7895i &#273o&agrave;n vi&ecirc;n ki&#7871n th&#7913c c&#7847n thi&#7871t th&#7921c hi&#7879n nh&#7919ng b&#7897 &#7843nh tuy&ecirc;n truy&#7873n sinh &#273&#7897ng, th&#7921c s&#7921 l&agrave; m&#7897t ph&#432&#417ng ph&aacute;p tuy&ecirc;n truy&#7873n c&#7893 &#273&#7897ng tr&#7921c quan. Bu&#7893i sinh ho&#7841t di&#7877n ra ch&#7881 m&#7897t ti&#7871ng &#273&#7891ng h&#7891, nh&#432ng &#273&atilde; gi&uacute;p cho c&aacute;c b&#7841n r&#7845t nhi&#7873u &#273&#7875 &aacute;p d&#7909ng v&agrave;o c&ocirc;ng vi&#7879c chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&#7911a m&igrave;nh.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: small; "><b style="mso-bidi-font-weight:normal">DUY &#272O&Agrave;N</b></span></p> </html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;