Sôi nổi hội thao cơ quan Thành Đoàn

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">S&ocirc;i n&#7893i h&#7897i thao c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n</span></b> </span></span></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b style="mso-bidi-font-weight:normal">S&aacute;ng 14/4/2011 t&#7841i NVH Thanh ni&ecirc;n, Ban Ch&#7845p h&agrave;nh C&ocirc;ng &#272o&agrave;n c&#417 s&#7903 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n ph&#7889i h&#7907p v&#7899i Ban Ch&#7845p h&agrave;nh &#272o&agrave;n c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c l&#7877 khai m&#7841c H&#7897i thao truy&#7873n th&#7889ng CNVC-L&#272 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n&quot; n&#259m 2011.</b></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">&#272&acirc;y l&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng truy&#7873n th&#7889ng &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c h&agrave;ng n&#259m nh&#7857m t&#7841o &#273i&#7873u ki&#7879n &#273&#7875 to&agrave;n th&#7875 &#273o&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n b&#7897, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&#7913c, ng&#432&#7901i lao &#273&#7897ng c&aacute;c c&#417 quan, &#273&#417n v&#7883 tr&#7921c thu&#7897c Th&agrave;nh &#272o&agrave;n c&oacute; m&#7897t s&acirc;n ch&#417i phong ph&uacute;, sinh &#273&#7897ng, r&egrave;n luy&#7879n c&#7843 v&#7873 s&#7913c kh&#7887e l&#7851n tinh th&#7847n, ph&#7909c v&#7909 t&#7889t c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">H&#7897i thao n&#259m nay s&#7869 di&#7877n ra trong 6 ng&agrave;y (9, 10, 14, 15, 16, 17/04/2011), l&#7877 b&#7871 m&#7841c v&agrave; trao c&aacute;c gi&#7843i th&#432&#7903ng s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c v&agrave;o ng&agrave;y 17/4/2011 t&#7841i Nh&agrave; Thi&#7871u nhi th&agrave;nh ph&#7889. C&aacute;c v&#7853n &#273&#7897ng vi&ecirc;n l&agrave; CNVC-L&#272 c&#417 quan Th&agrave;nh &#272o&agrave;n tham gia h&#7897i thao v&#7899i c&aacute;c m&ocirc;n: b&oacute;ng &#273&aacute; mini nam, n&#7919; c&#7847u l&ocirc;ng; b&oacute;ng b&agrave;n; c&#7901 vua, c&#7901 t&#432&#7899ng; k&eacute;o co; tr&ograve; ch&#417i li&ecirc;n ho&agrave;n.</span></span><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">C&aacute;c &#273&#417n v&#7883 tham gia s&#7869 &#273&#432&#7907c t&#7863ng c&#7901 l&#432u ni&#7879m c&#7911a h&#7897i thao. M&#7895i m&ocirc;n thi &#273&#7845u s&#7869 c&oacute; 6 gi&#7843i th&#432&#7903ng: nh&#7845t, nh&igrave;, ba v&agrave; 3 gi&#7843i khuy&#7871n kh&iacute;ch.<i style="mso-bidi-font-style:normal"> </i>Ban t&#7893 ch&#7913c h&#7897i thao s&#7869 t&#7863ng c&uacute;p v&agrave; c&#7901 cho c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 &#273&#7841t gi&#7843i t&#7853p th&#7875. Ngo&agrave;i nh&#7919ng gi&#7843i th&#432&#7903ng tr&ecirc;n, Ban t&#7893 ch&#7913c s&#7869 trao nh&#7919ng ph&#7847n qu&agrave; cho c&aacute;c &#273&#417n v&#7883 tham gia t&#7889t v&agrave; t&iacute;ch c&#7921c trong H&#7897i thao g&#7891m: gi&#7843i phong c&aacute;ch, gi&#7843i to&agrave;n &#273o&agrave;n v&agrave; gi&#7843i phong tr&agrave;o.</span></span><span style="mso-bidi-font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:right"><strong><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">H&#7890NG Y&#7870N</span></span></strong></p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 11-6, trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch – nơi ghi dấu chiến dịch tình nguyện đầu tiên, đã diễn ra Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, đánh dấu 30 năm tuổi xuân tình nguyện của thanh niên Thành phố.

Agile Việt Nam
;