Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm ở nhà má phong trào

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b><span style="color: blue; ">Sinh ho&#7841t chi &#273o&agrave;n ch&#7911 &#273i&#7875m &#7903 nh&agrave; m&aacute; phong tr&agrave;o</span></b></span></span></div> <div style="text-align: center; ">&nbsp;</div> <table width="200" border="0" align="left" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td><img width="225" height="300" alt="" src="Bai%20viet%20Sinh%20hoat%20chi%20Doan%20chu%20diem%202.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b style="mso-bidi-font-weight: normal">Thi&#7871t th&#7921c ch&agrave;o m&#7915ng k&#7927 ni&#7879m 80 n&#259m ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh, chi&#7873u ng&agrave;y 10/4/2011 t&#7841i nh&agrave; M&aacute; phong tr&agrave;o L&acirc;m Th&#7883 Qu&#7899i (185/1A C&ocirc; B&#7855c, Qu&#7853n 1), chi &#273o&agrave;n Tr&#432&#7901ng h&#7885c &#273&atilde; t&#7893 ch&#7913c bu&#7893i sinh ho&#7841t ch&#7911 &#273i&#7875m v&#7899i ch&#7911 &#273&#7873 &ldquo;Vi&#7871t ti&#7871p truy&#7873n th&#7889ng v&#7867 vang 80 n&#259m &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh&rdquo;.</b></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></b></div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Bu&#7893i sinh ho&#7841t di&#7877n ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; &#7845m &aacute;p v&agrave; th&acirc;n m&#7853t, c&aacute;c b&#7841n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c &ocirc;n l&#7841i truy&#7873n th&#7889ng v&#7867 vang 80 n&#259m c&#7911a &#272o&agrave;n TNCS H&#7891 Ch&iacute; Minh, &#273&#432&#7907c nghe nhi&#7873u m&#7849u chuy&#7879n hay v&#7873 l&#7899p thanh ni&ecirc;n &#273i tr&#432&#7899c, &#273&#432&#7907c <span class="style1"><span style="color: black; ">g&#7863p l&#7841i ng&#432&#7901i ph&#7909 n&#7919 can tr&#432&#7901ng, qu&#7843 c&#7843m c&#7911a m&#7897t th&#7901i hoa &#273&#7887, d&ugrave; &#273&atilde; &#7903 l&#7913a tu&#7893i ngo&agrave;i 80, nh&#432ng m&#7865 v&#7851n gi&#7919 &#273&#432&#7907c n&eacute;t tinh anh v&#7899i c&aacute;i nh&igrave;n l&#7863ng l&#7869, &acirc;m th&#7847m ch&#7883u &#273&#7921ng kh&oacute; kh&#259n trong th&aacute;ng n&#259m l&#7917a &#273&#7841n&hellip;</span></span></span></span><span class="style1"><span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span class="style1"><span style="color: black; ">M&aacute; Qu&#7899i l&#7863ng l&#7869 trong t&#7915ng c&acirc;u chuy&#7879n: <i style="mso-bidi-font-style: normal">&ldquo;</i></span></span><em><span style="color: black; font-style: normal; ">Ng&agrave;y &#7845y&hellip;gi&uacute;p &#273&#7905 c&aacute;c ch&aacute;u &#273&acirc;u c&oacute; ngh&#297 g&igrave; &#273&acirc;u con&rdquo;&hellip; &ldquo;Ng&agrave;y &#7845y, c&#361ng ch&#7859ng hi&#7875u sao m&agrave; kh&ocirc;ng bi&#7871t s&#7907&rdquo;&hellip;</span><span style="color: black; "> &ldquo;</span></em><span class="style1"><span style="color: black; ">Ng&agrave;y &#7845y, c&ograve;n &#273&oacute; m&#7897t t&#7845m l&ograve;ng, m&#7897t ni&#7873m tin, mong cho c&aacute;c con h&#7885c t&#7853p t&#7889t, g&acirc;y d&#7921ng phong tr&agrave;o c&ugrave;ng c&aacute;c anh em chi&#7871n s&#297 &#273u&#7893i h&#7871t b&#7885n x&acirc;m l&#259ng, cho n&#432&#7899c nh&agrave;, cho m&aacute; bi&#7871t ph&uacute;t gi&acirc;y n&agrave;o g&#7885i l&agrave; t&#7921 do, &#273&#7897c l&#7853p&rdquo;.</span></span></span></span><span class="style1"><span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span class="style1"><span style="color: black; ">M&#7897t th&#7901i chi&#7871n tranh bom &#273&#7841n, th&aacute;ng n&#259m s&#7889ng v&#7899i nh&#7919ng t&#7897i &aacute;c t&agrave;y tr&#7901i c&#7911a b&#7885n gi&#7863c &#273&atilde; c&#432&#7899p &#273i c&#7911a c&aacute;c m&aacute; nhi&#7873u th&#7913, cho cu&#7897c s&#7889ng c&#7911a c&aacute;c m&aacute; lu&ocirc;n ph&#7843i &#273&#7889i ch&#7885i v&#7899i nhi&#7873u th&aacute;ch th&#7913c. &#272&#7875 s&#7889ng &#273&atilde; kh&oacute; r&#7891i, &#273&#7875 l&agrave;m c&aacute;ch m&#7841ng c&ograve;n kh&oacute; h&#417n. Nh&#7919ng l&#7847n su&yacute;t b&#7883 gi&#7863c ph&aacute;t hi&#7879n c&oacute; l&#7869 s&#7869 m&atilde;i in trong t&acirc;m kh&#7843m m&aacute;, ng&#432&#7901i m&#7865 c&oacute; m&aacute;i t&oacute;c tr&#7855ng phau b&#7891i h&#7891i nh&#7899 l&#7841i&hellip;</span></span></span></span><span class="style1"><span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span class="style1"><span style="color: black; ">Chia tay m&aacute; trong ni&#7873m quy&#7871n luy&#7871n, m&aacute; gi&#7919 th&#7853t ch&#7863t b&agrave;n tay ch&uacute;ng t&ocirc;i: <i style="mso-bidi-font-style:normal">&ldquo;</i></span></span><em><span style="color: black; font-style: normal; ">R&aacute;ng c&#7889 g&#7855ng nghe c&aacute;c con, m&aacute; lu&ocirc;n mong c&aacute;c con &#273&#7841t &#273&#432&#7907c nh&#7919ng th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong h&#7885c t&#7853p, trong phong tr&agrave;o &#272o&agrave;n H&#7897i, ng&agrave;y x&#432a t&#7909i m&aacute; c&oacute; c&#7889 g&#7855ng bao nhi&ecirc;u, gi&uacute;p &#273&#432&#7907c bao nhi&ecirc;u, c&#361ng &#273&atilde; l&agrave; qu&aacute; kh&#7913 r&#7891i, qua r&#7891i xa l&#7855m. Ng&agrave;y h&ocirc;m nay l&agrave; th&#7921c t&#7841i, t&#7845t c&#7843 l&agrave; &#7903 trong b&agrave;n tay r&#7855n ch&#7855c c&#7911a c&aacute;c con. H&atilde;y gi&#7919 &#273&#432&#7907c b&#7847u nhi&#7879t huy&#7871t c&#7911a m&igrave;nh, s&#7889ng l&agrave; ph&#7843i cho &#273i, ph&#7843i c&#7889ng hi&#7871n cho cu&#7897c &#273&#7901i, con &#7841!&rdquo;</span></em></span></span><em><span style="color:black"><o:p></o:p></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span class="style1"><span style="color: black; ">Ch&uacute;ng t&ocirc;i ch&#7907t nh&#7899 &#273&#7871n c&acirc;u n&oacute;i &ldquo;M&ugrave;a xu&acirc;n t&#432&#7907ng tr&#432ng cho m&#7897t s&#7921 b&#7855t &#273&#7847u &#273&#7847y m&#7899i m&#7867&rdquo;, ng&oacute;n tay c&#7911a m&aacute; &#273an v&agrave;o b&agrave;n tay c&#7911a ch&uacute;ng t&ocirc;i th&#7853t d&#7883u d&agrave;ng, m&aacute; kh&#7869 c&#432&#7901i v&agrave; truy&#7873n cho ch&uacute;ng t&ocirc;i m&#7897t ng&#7885n l&#7917a b&ugrave;ng c&#259ng &#273&#7847y s&#7913c s&#7889ng nh&#432 c&#7911a m&aacute; th&#7911a n&agrave;o, hy v&#7885ng th&#7871 h&#7879 tr&#7867 s&#7869 ti&#7871p t&#7909c v&#7919ng b&#432&#7899c ti&#7871p t&#7909c ph&aacute;t tri&#7875n phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n m&agrave; ng&agrave;y n&agrave;o m&aacute; che ch&#7903, b&#7843o v&#7879 th&#7911a ban &#273&#7847u c&ograve;n non tr&#7867 &#273&#7875 n&oacute; ng&agrave;y c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng&nbsp; l&#7899n m&#7841nh h&#417n, tr&#432&#7903ng th&agrave;nh, ch&iacute;n ch&#7855n.</span></span></span></span><span class="style1"><span style="color:black"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span class="style1"><span style="color: black; ">T&#7841m bi&#7879t bu&#7893i sinh ho&#7841t chi &#273o&agrave;n &#273&#7847y &yacute; ngh&#297a, t&#7841m bi&#7879t M&aacute; Qu&#7899i sau c&aacute;i v&#7851y tay v&agrave; n&#7909 c&#432&#7901i v&ocirc; t&#432 c&#7911a tu&#7893i tr&#7867, th&#7871 h&#7879 ch&uacute;ng t&ocirc;i, nh&#7919ng c&aacute;n b&#7897 &#272o&agrave;n xin h&#7913a s&#7869 kh&#7855c ghi l&#7901i d&#7841y c&#7911a m&aacute;, ti&#7871p t&#7909c h&#7885c t&#7853p, tr&#432&#7903ng th&agrave;nh, ti&#7871p t&#7909c c&#7889ng hi&#7871n m&igrave;nh cho x&atilde; h&#7897i, cho &#273&#7845t n&#432&#7899c y&ecirc;u th&#432&#417ng, v&#7899i tr&agrave;n &#273&#7847y nhi&#7879t huy&#7871t c&#7911a tu&#7893i tr&#7867.</span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: right; "><span style="font-family: Arial; "><span style="font-size: small; "><b>V&#258N LINH</b></span></span>&nbsp;</p> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;