Phải quan tâm đến đời sống thanh niên

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Ph&#7843;i quan tâm &#273;&#7871;n &#273;&#7901;i s&#7889;ng thanh</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Ph&#7843;i quan tâm &#273;&#7871;n &#273;&#7901;i s&#7889;ng thanh niên</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">M&#7897;t bí th&#432; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng làm t&#7889;t công tác t&#7853;p h&#7907;p thanh niên nh&#7901; áp d&#7909;ng nh&#7919;ng l&#7901;i d&#7841;y c&#7911;a Bác.</font></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=494518" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">B&#7841;n Võ Thành T&#7899;i (hàng &#273;&#7847;u, bìa ph&#7843;i) cùng các b&#7841;n tr&#7867; và c&#7921;u chi&#7871;n binh th&#259;m &#273;&#7883;a &#273;&#7841;o C&#7911; Chi </font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;ó là b&#7841;n Võ Thành T&#7899;i, bí th&#432; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng 4, Q.5 (TP.HCM), v&#7915;a &#273;&#432;&#7907;c Thành &#273;oàn TP.HCM tuyên d&#432;&#417;ng t&#7841;i Liên hoan bí th&#432; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng xã n&#259;m 2011.</font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Rèn k&#7929; n&#259;ng cho b&#7841;n tr&#7867;</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi nhu c&#7847;u h&#7885;c k&#7929; n&#259;ng c&#7911;a ng&#432;&#7901;i tr&#7867; ngày càng cao, Võ Thành T&#7899;i l&#7891;ng ghép giáo d&#7909;c k&#7929; n&#259;ng vào các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng t&#7853;p th&#7875; cho các b&#7841;n trên &#273;&#7883;a bàn ph&#432;&#7901;ng. T&#7899;i thi&#7871;t k&#7871; hành trình “S&#7913;c tr&#7867; ng&#432;&#7901;i &#273;oàn viên” v&#7899;i các tr&#7841;m khó v&#432;&#7907;t. &#272;&#7875; v&#432;&#7907;t qua, các thành viên trong &#273;&#7897;i ph&#7843;i “hùn s&#7913;c” gi&#7843;i các câu &#273;&#7889;, phát huy tinh th&#7847;n t&#7853;p th&#7875; m&#7899;i nhanh chóng l&#7845;y vé &#273;i &#273;&#7871;n tr&#7841;m ti&#7871;p theo. &#272;i&#7875;m &#273;&#7871;n c&#7911;a các tr&#7841;m là di tích l&#7883;ch s&#7917;, b&#7843;o tàng, &#273;&#7883;a ch&#7881; &#273;&#7887;... S&#7861;n d&#7883;p, T&#7899;i giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng cho các b&#7841;n m&#7897;t cách nh&#7865; nhàng.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“&#272;&#7875; có &#273;&#432;&#7907;c k&#7929; n&#259;ng, bu&#7897;c các b&#7841;n ph&#7843;i tr&#7843;i nghi&#7879;m. N&#7871;u x&#7917; lý tình hu&#7889;ng gi&#7843; &#273;&#7883;nh t&#7889;t thì khi g&#7863;p tình hu&#7889;ng trong cu&#7897;c s&#7889;ng, các b&#7841;n d&#7877; x&#7917; lý h&#417;n” - T&#7899;i tâm s&#7921;. Không ch&#7881; thi&#7871;t k&#7871; các sân ch&#417;i k&#7929; n&#259;ng cho b&#7841;n tr&#7867;, &#7903; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng còn có nhóm Thông Xanh chuyên &#273;&#7913;ng ra t&#7893; ch&#7913;c các s&#7921; ki&#7879;n cho các &#273;&#417;n v&#7883; khác: “V&#7915;a rèn luy&#7879;n k&#7929; n&#259;ng cho các b&#7841;n, v&#7915;a t&#7841;o thêm ngu&#7891;n qu&#7929; cho ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#272;oàn“, T&#7899;i c&#432;&#7901;i.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngoài vi&#7879;c trang b&#7883; k&#7929; n&#259;ng cho b&#7841;n tr&#7867;, T&#7899;i và ban ch&#7845;p hành &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng còn nh&#7855;m vào vi&#7879;c h&#7885;c, vi&#7879;c làm c&#7911;a các b&#7841;n. &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng &#273;ã trao nhi&#7873;u su&#7845;t h&#7885;c b&#7893;ng cho các b&#7841;n có hoàn c&#7843;nh khó kh&#259;n &#273;&#7875; các b&#7841;n thêm ngh&#7883; l&#7921;c v&#432;&#7907;t khó. T&#7899;i còn gõ c&#7917;a các doanh nghi&#7879;p, ki&#7871;m vi&#7879;c làm cho các b&#7841;n. C&#259;n c&#417; h&#417;n, &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng &#273;ã làm h&#7859;n m&#7897;t kh&#7843;o sát v&#7873; nhu c&#7847;u tuy&#7875;n d&#7909;ng c&#7911;a các c&#417; s&#7903; s&#7843;n xu&#7845;t, doanh nghi&#7879;p trên &#273;&#7883;a bàn ph&#432;&#7901;ng &#273;&#7875; tìm c&#417; h&#7897;i vi&#7879;c làm cho thanh niên.</font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">L&#7877; k&#7871;t n&#7841;p &#272;oàn &#7845;n t&#432;&#7907;ng</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Làm gì &#273;&#7875; l&#7841;i d&#7845;u &#7845;n v&#7899;i nh&#7919;ng b&#7841;n tr&#7867; l&#7847;n &#273;&#7847;u &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7913;ng vào hàng ng&#361; c&#7911;a &#272;oàn là &#273;i&#7873;u khi&#7871;n T&#7899;i b&#259;n kho&#259;n. Và r&#7891;i cu&#7897;c thi “L&#7877; k&#7871;t n&#7841;p &#272;oàn &#7845;n t&#432;&#7907;ng” &#273;&#432;&#7907;c &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng phát &#273;&#7897;ng &#273;&#7871;n t&#7845;t c&#7843; chi &#273;oàn. Nh&#7901; th&#7871; các chi &#273;oàn mày mò nhi&#7873;u “ph&#432;&#417;ng án” t&#7893; ch&#7913;c m&#7897;t bu&#7893;i l&#7877; k&#7871;t n&#7841;p không ch&#7881; theo &#273;úng &#273;i&#7873;u l&#7879; &#272;oàn mà còn ph&#7843;i &#273;&#7875; l&#7841;i d&#7845;u &#7845;n. Nh&#432; chi &#273;oàn 5A thi&#7871;t k&#7871; l&#7877; k&#7871;t n&#7841;p &#272;oàn vào... Gi&#7901; Trái &#273;&#7845;t. T&#7855;t &#273;i&#7879;n, nh&#7919;ng ng&#7885;n &#273;u&#7889;c r&#7921;c sáng, ng&#432;&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c k&#7871;t n&#7841;p c&#7847;m &#273;u&#7889;c tuyên th&#7879;, không khí và hình &#7843;nh toàn b&#7897; l&#7877; k&#7871;t n&#7841;p t&#7841;o d&#7845;u &#7845;n cho nh&#7919;ng ai có m&#7863;t... </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915; mô hình này, Qu&#7853;n &#273;oàn 5 &#273;ã nhân r&#7897;ng thành mô hình c&#7845;p qu&#7853;n trong n&#259;m 2011.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7875; cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng “Làm theo l&#7901;i Bác” &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u b&#7841;n tr&#7867; áp d&#7909;ng vào cu&#7897;c s&#7889;ng c&#7911;a chính mình, T&#7899;i l&#7891;ng ghép vào ch&#432;&#417;ng trình rèn luy&#7879;n &#273;oàn viên &#273;&#7875; các b&#7841;n &#273;&#259;ng ký nh&#7919;ng ph&#7847;n vi&#7879;c c&#7909; th&#7875;. &#272;&#7863;c bi&#7879;t h&#417;n, nh&#7919;ng bu&#7893;i nói chuy&#7879;n chuyên &#273;&#7873; v&#7873; t&#432; t&#432;&#7903;ng c&#7911;a Bác &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#432;a v&#7873; t&#7853;n khu dân c&#432; &#273;&#7875; &#273;ông &#273;&#7843;o bà con tham d&#7921;...</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><b><font face="Arial" size="2">KIM ANH</font></b></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;