Phải quan tâm đến đời sống thanh niên

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Ph&#7843;i quan tâm &#273;&#7871;n &#273;&#7901;i s&#7889;ng thanh</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Ph&#7843;i quan tâm &#273;&#7871;n &#273;&#7901;i s&#7889;ng thanh niên</font></b></p> <p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">M&#7897;t bí th&#432; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng làm t&#7889;t công tác t&#7853;p h&#7907;p thanh niên nh&#7901; áp d&#7909;ng nh&#7919;ng l&#7901;i d&#7841;y c&#7911;a Bác.</font></p> <table class="tLegend" style="border-collapse: separate" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" id="table1"> <tr> <td> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"> <img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" src="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=494518" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td> </tr> <tr> <td> <p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">B&#7841;n Võ Thành T&#7899;i (hàng &#273;&#7847;u, bìa ph&#7843;i) cùng các b&#7841;n tr&#7867; và c&#7921;u chi&#7871;n binh th&#259;m &#273;&#7883;a &#273;&#7841;o C&#7911; Chi </font></i></td> </tr> </table> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;ó là b&#7841;n Võ Thành T&#7899;i, bí th&#432; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng 4, Q.5 (TP.HCM), v&#7915;a &#273;&#432;&#7907;c Thành &#273;oàn TP.HCM tuyên d&#432;&#417;ng t&#7841;i Liên hoan bí th&#432; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng xã n&#259;m 2011.</font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Rèn k&#7929; n&#259;ng cho b&#7841;n tr&#7867;</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi nhu c&#7847;u h&#7885;c k&#7929; n&#259;ng c&#7911;a ng&#432;&#7901;i tr&#7867; ngày càng cao, Võ Thành T&#7899;i l&#7891;ng ghép giáo d&#7909;c k&#7929; n&#259;ng vào các ho&#7841;t &#273;&#7897;ng t&#7853;p th&#7875; cho các b&#7841;n trên &#273;&#7883;a bàn ph&#432;&#7901;ng. T&#7899;i thi&#7871;t k&#7871; hành trình “S&#7913;c tr&#7867; ng&#432;&#7901;i &#273;oàn viên” v&#7899;i các tr&#7841;m khó v&#432;&#7907;t. &#272;&#7875; v&#432;&#7907;t qua, các thành viên trong &#273;&#7897;i ph&#7843;i “hùn s&#7913;c” gi&#7843;i các câu &#273;&#7889;, phát huy tinh th&#7847;n t&#7853;p th&#7875; m&#7899;i nhanh chóng l&#7845;y vé &#273;i &#273;&#7871;n tr&#7841;m ti&#7871;p theo. &#272;i&#7875;m &#273;&#7871;n c&#7911;a các tr&#7841;m là di tích l&#7883;ch s&#7917;, b&#7843;o tàng, &#273;&#7883;a ch&#7881; &#273;&#7887;... S&#7861;n d&#7883;p, T&#7899;i giáo d&#7909;c truy&#7873;n th&#7889;ng cho các b&#7841;n m&#7897;t cách nh&#7865; nhàng.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“&#272;&#7875; có &#273;&#432;&#7907;c k&#7929; n&#259;ng, bu&#7897;c các b&#7841;n ph&#7843;i tr&#7843;i nghi&#7879;m. N&#7871;u x&#7917; lý tình hu&#7889;ng gi&#7843; &#273;&#7883;nh t&#7889;t thì khi g&#7863;p tình hu&#7889;ng trong cu&#7897;c s&#7889;ng, các b&#7841;n d&#7877; x&#7917; lý h&#417;n” - T&#7899;i tâm s&#7921;. Không ch&#7881; thi&#7871;t k&#7871; các sân ch&#417;i k&#7929; n&#259;ng cho b&#7841;n tr&#7867;, &#7903; &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng còn có nhóm Thông Xanh chuyên &#273;&#7913;ng ra t&#7893; ch&#7913;c các s&#7921; ki&#7879;n cho các &#273;&#417;n v&#7883; khác: “V&#7915;a rèn luy&#7879;n k&#7929; n&#259;ng cho các b&#7841;n, v&#7915;a t&#7841;o thêm ngu&#7891;n qu&#7929; cho ho&#7841;t &#273;&#7897;ng &#272;oàn“, T&#7899;i c&#432;&#7901;i.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngoài vi&#7879;c trang b&#7883; k&#7929; n&#259;ng cho b&#7841;n tr&#7867;, T&#7899;i và ban ch&#7845;p hành &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng còn nh&#7855;m vào vi&#7879;c h&#7885;c, vi&#7879;c làm c&#7911;a các b&#7841;n. &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng &#273;ã trao nhi&#7873;u su&#7845;t h&#7885;c b&#7893;ng cho các b&#7841;n có hoàn c&#7843;nh khó kh&#259;n &#273;&#7875; các b&#7841;n thêm ngh&#7883; l&#7921;c v&#432;&#7907;t khó. T&#7899;i còn gõ c&#7917;a các doanh nghi&#7879;p, ki&#7871;m vi&#7879;c làm cho các b&#7841;n. C&#259;n c&#417; h&#417;n, &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng &#273;ã làm h&#7859;n m&#7897;t kh&#7843;o sát v&#7873; nhu c&#7847;u tuy&#7875;n d&#7909;ng c&#7911;a các c&#417; s&#7903; s&#7843;n xu&#7845;t, doanh nghi&#7879;p trên &#273;&#7883;a bàn ph&#432;&#7901;ng &#273;&#7875; tìm c&#417; h&#7897;i vi&#7879;c làm cho thanh niên.</font></p> <p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">L&#7877; k&#7871;t n&#7841;p &#272;oàn &#7845;n t&#432;&#7907;ng</font></b></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Làm gì &#273;&#7875; l&#7841;i d&#7845;u &#7845;n v&#7899;i nh&#7919;ng b&#7841;n tr&#7867; l&#7847;n &#273;&#7847;u &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7913;ng vào hàng ng&#361; c&#7911;a &#272;oàn là &#273;i&#7873;u khi&#7871;n T&#7899;i b&#259;n kho&#259;n. Và r&#7891;i cu&#7897;c thi “L&#7877; k&#7871;t n&#7841;p &#272;oàn &#7845;n t&#432;&#7907;ng” &#273;&#432;&#7907;c &#272;oàn ph&#432;&#7901;ng phát &#273;&#7897;ng &#273;&#7871;n t&#7845;t c&#7843; chi &#273;oàn. Nh&#7901; th&#7871; các chi &#273;oàn mày mò nhi&#7873;u “ph&#432;&#417;ng án” t&#7893; ch&#7913;c m&#7897;t bu&#7893;i l&#7877; k&#7871;t n&#7841;p không ch&#7881; theo &#273;úng &#273;i&#7873;u l&#7879; &#272;oàn mà còn ph&#7843;i &#273;&#7875; l&#7841;i d&#7845;u &#7845;n. Nh&#432; chi &#273;oàn 5A thi&#7871;t k&#7871; l&#7877; k&#7871;t n&#7841;p &#272;oàn vào... Gi&#7901; Trái &#273;&#7845;t. T&#7855;t &#273;i&#7879;n, nh&#7919;ng ng&#7885;n &#273;u&#7889;c r&#7921;c sáng, ng&#432;&#7901;i &#273;&#432;&#7907;c k&#7871;t n&#7841;p c&#7847;m &#273;u&#7889;c tuyên th&#7879;, không khí và hình &#7843;nh toàn b&#7897; l&#7877; k&#7871;t n&#7841;p t&#7841;o d&#7845;u &#7845;n cho nh&#7919;ng ai có m&#7863;t... </font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">T&#7915; mô hình này, Qu&#7853;n &#273;oàn 5 &#273;ã nhân r&#7897;ng thành mô hình c&#7845;p qu&#7853;n trong n&#259;m 2011.</font></p> <p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7875; cu&#7897;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng “Làm theo l&#7901;i Bác” &#273;&#432;&#7907;c nhi&#7873;u b&#7841;n tr&#7867; áp d&#7909;ng vào cu&#7897;c s&#7889;ng c&#7911;a chính mình, T&#7899;i l&#7891;ng ghép vào ch&#432;&#417;ng trình rèn luy&#7879;n &#273;oàn viên &#273;&#7875; các b&#7841;n &#273;&#259;ng ký nh&#7919;ng ph&#7847;n vi&#7879;c c&#7909; th&#7875;. &#272;&#7863;c bi&#7879;t h&#417;n, nh&#7919;ng bu&#7893;i nói chuy&#7879;n chuyên &#273;&#7873; v&#7873; t&#432; t&#432;&#7903;ng c&#7911;a Bác &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#432;a v&#7873; t&#7853;n khu dân c&#432; &#273;&#7875; &#273;ông &#273;&#7843;o bà con tham d&#7921;...</font></p> <p class="pAuthor" align="right"><b><font face="Arial" size="2">KIM ANH</font></b></p> <p class="pAuthor" align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;