Giải thi đấu nhảy cổ động dành cho nữ sinh

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Gi&#7843;i thi &#273;&#7845;u nh&#7843;y c&#7893; &#273;&#7897;ng dành c</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Gi&#7843;i thi &#273;&#7845;u nh&#7843;y c&#7893; &#273;&#7897;ng dành cho n&#7919; sinh</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">H&#7897;i Sinh viên TP. HCM ph&#7889;i h&#7907;p cùng nhãn hàng Dolfenal - nhãn hi&#7879;u thu&#7889;c gi&#7843;m &#273;au c&#7911;a công ty United Pharma -&nbsp;t&#7893; ch&#7913;c cu&#7897;c thi <em>Gi&#7843;i C&#7893; &#272;&#7897;ng – N&#259;ng &#272;&#7897;ng cùng Dolfenal</em> dành cho n&#7919; sinh viên trên &#273;&#7883;a bàn TP. HCM. </font></p> <p align="center"><img border="0" src="test12.jpg" width="300" height="382"></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;ây là cu&#7897;c thi “<strong style="font-weight: 400">Nh&#7843;y c&#7893; &#273;&#7897;ng</strong>” hay còn g&#7885;i là Cheerleading, dành cho nhóm các b&#7841;n n&#7919; SV&nbsp;các tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c, cao &#273;&#7859;ng yêu thích th&#7875; thao và mu&#7889;n tr&#7903; thành Cheerleader n&#259;ng &#273;&#7897;ng, b&#7843;n l&#297;nh. Hình th&#7913;c thi &#273;&#7845;u theo&nbsp;&#273;&#7891;ng &#273;&#7897;i bao g&#7891;m 10 – 16 b&#7841;n n&#7919; d&#7921; thi chính th&#7913;c và 2 thành viên d&#7921; b&#7883;. Các &#273;&#7897;i s&#7869; th&#7875; hi&#7879;n nhi&#7873;u hình th&#7913;c c&#7893; &#273;&#7897;ng th&#7875; thao khác nhau nh&#432;: nh&#7843;y múa, nhào l&#7897;n, x&#7871;p tháp ng&#432;&#7901;i… cùng s&#7917; d&#7909;ng các d&#7909;ng c&#7909; kèm theo &#273;&#7875; trình di&#7877;n nh&#432; bông tua, l&#7909;a, hoa, c&#7901;, qu&#7841;t...</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ban t&#7893; ch&#7913;c &#273;ã ch&#7885;n ra 12 &#273;&#7897;i v&#432;&#7907;t tr&#7897;i nh&#7845;t &#273;&#7875; tham d&#7921; &#273;êm khai m&#7841;c và vòng lo&#7841;i ngày 7/5. B&#7889;n &#273;&#7897;i xu&#7845;t s&#7855;c nh&#7845;t s&#7869; thi &#273;&#7845;u vòng chung k&#7871;t x&#7871;p h&#7841;ng vào ngày 21/5 t&#7841;i nhà thi &#273;&#7845;u Tân Bình. Gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng g&#7891;m m&#7897;t gi&#7843;i nh&#7845;t tr&#7883; giá 30 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng, m&#7897;t gi&#7843;i nhì tr&#7883; giá 15 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng cùng huy ch&#432;&#417;ng, cúp, gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên TP. HCM; hai gi&#7843;i ba m&#7895;i gi&#7843;i tr&#7883; giá tám tri&#7879;u &#273;&#7891;ng và b&#7889;n gi&#7843;i khuy&#7871;n khích m&#7895;i gi&#7843;i tr&#7883; giá hai tri&#7879;u &#273;&#7891;ng, kèm gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên TP. HCM. </font></p> <p align="right"><b><font face="Arial" size="2">XUÂN NGUYÊN</font></b></p> <p align="right"><font face="Arial"><span style="font-size: 13px"><strong><i> Theo PNO</i></strong></span></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;