Giải thi đấu nhảy cổ động dành cho nữ sinh

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Gi&#7843;i thi &#273;&#7845;u nh&#7843;y c&#7893; &#273;&#7897;ng dành c</title> </head> <body> <p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Gi&#7843;i thi &#273;&#7845;u nh&#7843;y c&#7893; &#273;&#7897;ng dành cho n&#7919; sinh</font></b></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">H&#7897;i Sinh viên TP. HCM ph&#7889;i h&#7907;p cùng nhãn hàng Dolfenal - nhãn hi&#7879;u thu&#7889;c gi&#7843;m &#273;au c&#7911;a công ty United Pharma -&nbsp;t&#7893; ch&#7913;c cu&#7897;c thi <em>Gi&#7843;i C&#7893; &#272;&#7897;ng – N&#259;ng &#272;&#7897;ng cùng Dolfenal</em> dành cho n&#7919; sinh viên trên &#273;&#7883;a bàn TP. HCM. </font></p> <p align="center"><img border="0" src="test12.jpg" width="300" height="382"></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;ây là cu&#7897;c thi “<strong style="font-weight: 400">Nh&#7843;y c&#7893; &#273;&#7897;ng</strong>” hay còn g&#7885;i là Cheerleading, dành cho nhóm các b&#7841;n n&#7919; SV&nbsp;các tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c, cao &#273;&#7859;ng yêu thích th&#7875; thao và mu&#7889;n tr&#7903; thành Cheerleader n&#259;ng &#273;&#7897;ng, b&#7843;n l&#297;nh. Hình th&#7913;c thi &#273;&#7845;u theo&nbsp;&#273;&#7891;ng &#273;&#7897;i bao g&#7891;m 10 – 16 b&#7841;n n&#7919; d&#7921; thi chính th&#7913;c và 2 thành viên d&#7921; b&#7883;. Các &#273;&#7897;i s&#7869; th&#7875; hi&#7879;n nhi&#7873;u hình th&#7913;c c&#7893; &#273;&#7897;ng th&#7875; thao khác nhau nh&#432;: nh&#7843;y múa, nhào l&#7897;n, x&#7871;p tháp ng&#432;&#7901;i… cùng s&#7917; d&#7909;ng các d&#7909;ng c&#7909; kèm theo &#273;&#7875; trình di&#7877;n nh&#432; bông tua, l&#7909;a, hoa, c&#7901;, qu&#7841;t...</font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ban t&#7893; ch&#7913;c &#273;ã ch&#7885;n ra 12 &#273;&#7897;i v&#432;&#7907;t tr&#7897;i nh&#7845;t &#273;&#7875; tham d&#7921; &#273;êm khai m&#7841;c và vòng lo&#7841;i ngày 7/5. B&#7889;n &#273;&#7897;i xu&#7845;t s&#7855;c nh&#7845;t s&#7869; thi &#273;&#7845;u vòng chung k&#7871;t x&#7871;p h&#7841;ng vào ngày 21/5 t&#7841;i nhà thi &#273;&#7845;u Tân Bình. Gi&#7843;i th&#432;&#7903;ng g&#7891;m m&#7897;t gi&#7843;i nh&#7845;t tr&#7883; giá 30 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng, m&#7897;t gi&#7843;i nhì tr&#7883; giá 15 tri&#7879;u &#273;&#7891;ng cùng huy ch&#432;&#417;ng, cúp, gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên TP. HCM; hai gi&#7843;i ba m&#7895;i gi&#7843;i tr&#7883; giá tám tri&#7879;u &#273;&#7891;ng và b&#7889;n gi&#7843;i khuy&#7871;n khích m&#7895;i gi&#7843;i tr&#7883; giá hai tri&#7879;u &#273;&#7891;ng, kèm gi&#7845;y ch&#7913;ng nh&#7853;n c&#7911;a H&#7897;i Sinh viên TP. HCM. </font></p> <p align="right"><b><font face="Arial" size="2">XUÂN NGUYÊN</font></b></p> <p align="right"><font face="Arial"><span style="font-size: 13px"><strong><i> Theo PNO</i></strong></span></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;