ĐH Sài Gòn: Vinh danh 10 sinh viên 5 tốt

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272H S&agrave;i G&ograve;n: Vinh danh 10 sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> L&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&rdquo; c&#7911a tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c S&agrave;i G&ograve;n &#273&atilde; di&#7877n ra v&agrave;o ng&agrave;y 25/4/2011. Tham d&#7921 l&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&oacute; Th.S L&ecirc; V&#259n Vi&#7879t &ndash; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 &#272&#7843ng &#7911y, Ph&oacute; hi&#7879u tr&#432&#7903ng tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c S&agrave;i G&ograve;n c&ugrave;ng nhi&#7873u th&#7847y c&ocirc; &#273&#7841i di&#7879n Chi &#7911y &ndash; Ban ch&#7911 nhi&#7879m c&aacute;c khoa. Thay m&#7863t c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n, &#273&#7891ng ch&iacute; La Thanh H&ugrave;ng &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng&nbsp; &#273&atilde; &ocirc;n l&#7841i truy&#7873n th&#7889ng v&agrave; nh&#7919ng b&#432&#7899c ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a tr&#432&#7901ng. &#272&#7863c bi&#7879t, 10 g&#432&#417ng m&#7863t sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t tr&#432&#7901ng &#272H S&agrave;i G&ograve;n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c vinh danh g&#7891m c&aacute;c b&#7841n Nguy&#7877n V&#259n L&#7855m &ndash;l&#7899p CDI 1091, khoa SP. Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i, H&#7891 Ho&agrave;ng Y&#7871n -&nbsp; l&#7899p DTO1071, Khoa To&aacute;n - &#7912ng d&#7909ng, Hu&#7923nh Gia H&ograve;a- l&#7899p DSI 1081, Khoa SP.KHTN, Nguy&#7877n V&#259n T&uacute; &ndash; L&#7899p DSI1081 khoa SP. Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n, Tr&#7847n H&#7891ng V&acirc;n &ndash; l&#7899p DSI 1081, Khoa SP. Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n, &#272&agrave;o Hu&#7923nh Kim Oanh &ndash;l&#7899p DQG 1092 , Khoa Qu&#7843n l&yacute; gi&aacute;o d&#7909c, T&agrave;o H&#7919u &#272&#7841t &ndash;l&#7899p DCT1081, Khoa C&ocirc;ng ngh&#7879 th&ocirc;ng tin, &#272&#7895 Th&#7883 Th&agrave;nh &ndash; L&#7899p DTA1073 Khoa Ngo&#7841i ng&#7919, Tr&#7847n Th&#7883 Minh Ch&#432&#417ng &ndash; L&#7899p CKE 1085, khoa T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; K&#7871 to&aacute;n, V&otilde; &#272&igrave;nh Cao Nguy&ecirc;n &ndash; l&#7899p DQK1092, Khoa Qu&#7843n tr&#7883 Kinh doanh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img height="303" width="486" src="test10.jpg" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Cu&#7889i bu&#7893i l&#7877, Ban t&#7893 ch&#7913c c&#361ng ti&#7871n h&agrave;nh trao gi&#7843i h&#7897i thi Th&#7921c hi&#7879n b&#7843ng tin ch&agrave;o m&#7915ng ng&agrave;y 30/4, 1/5 v&agrave; ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p tr&#432&#7901ng. Bu&ocirc;&#777i l&ecirc;&#771 k&ecirc;&#769t thu&#769c &#273a&#771 &#273&ecirc;&#777 la&#803i trong lo&#768ng ca&#769c ba&#803n sinh vi&ecirc;n tham d&#432&#803 &acirc;&#769n t&#432&#417&#803ng t&ocirc;&#769t &#273e&#803p v&ecirc;&#768 nh&#432&#771ng t&acirc;&#769m g&#432&#417ng &#273&#432&#417&#803c vinh danh h&ocirc;m nay v&agrave; coi &#273&oacute; l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c &#273&#7875 ti&#7871p t&#7909c h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n mai sau.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>THU TH&#7842O</strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;