ĐH Sài Gòn: Vinh danh 10 sinh viên 5 tốt

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&#272H S&agrave;i G&ograve;n: Vinh danh 10 sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> L&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t&rdquo; c&#7911a tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c S&agrave;i G&ograve;n &#273&atilde; di&#7877n ra v&agrave;o ng&agrave;y 25/4/2011. Tham d&#7921 l&#7877 tuy&ecirc;n d&#432&#417ng c&oacute; Th.S L&ecirc; V&#259n Vi&#7879t &ndash; Ph&oacute; B&iacute; th&#432 &#272&#7843ng &#7911y, Ph&oacute; hi&#7879u tr&#432&#7903ng tr&#432&#7901ng &#272&#7841i h&#7885c S&agrave;i G&ograve;n c&ugrave;ng nhi&#7873u th&#7847y c&ocirc; &#273&#7841i di&#7879n Chi &#7911y &ndash; Ban ch&#7911 nhi&#7879m c&aacute;c khoa. Thay m&#7863t c&aacute;c b&#7841n sinh vi&ecirc;n, &#273&#7891ng ch&iacute; La Thanh H&ugrave;ng &ndash; Ch&#7911 t&#7883ch H&#7897i sinh vi&ecirc;n tr&#432&#7901ng&nbsp; &#273&atilde; &ocirc;n l&#7841i truy&#7873n th&#7889ng v&agrave; nh&#7919ng b&#432&#7899c ph&aacute;t tri&#7875n c&#7911a tr&#432&#7901ng. &#272&#7863c bi&#7879t, 10 g&#432&#417ng m&#7863t sinh vi&ecirc;n 5 t&#7889t tr&#432&#7901ng &#272H S&agrave;i G&ograve;n &#273&atilde; &#273&#432&#7907c vinh danh g&#7891m c&aacute;c b&#7841n Nguy&#7877n V&#259n L&#7855m &ndash;l&#7899p CDI 1091, khoa SP. Khoa h&#7885c X&atilde; h&#7897i, H&#7891 Ho&agrave;ng Y&#7871n -&nbsp; l&#7899p DTO1071, Khoa To&aacute;n - &#7912ng d&#7909ng, Hu&#7923nh Gia H&ograve;a- l&#7899p DSI 1081, Khoa SP.KHTN, Nguy&#7877n V&#259n T&uacute; &ndash; L&#7899p DSI1081 khoa SP. Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n, Tr&#7847n H&#7891ng V&acirc;n &ndash; l&#7899p DSI 1081, Khoa SP. Khoa h&#7885c T&#7921 nhi&ecirc;n, &#272&agrave;o Hu&#7923nh Kim Oanh &ndash;l&#7899p DQG 1092 , Khoa Qu&#7843n l&yacute; gi&aacute;o d&#7909c, T&agrave;o H&#7919u &#272&#7841t &ndash;l&#7899p DCT1081, Khoa C&ocirc;ng ngh&#7879 th&ocirc;ng tin, &#272&#7895 Th&#7883 Th&agrave;nh &ndash; L&#7899p DTA1073 Khoa Ngo&#7841i ng&#7919, Tr&#7847n Th&#7883 Minh Ch&#432&#417ng &ndash; L&#7899p CKE 1085, khoa T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; K&#7871 to&aacute;n, V&otilde; &#272&igrave;nh Cao Nguy&ecirc;n &ndash; l&#7899p DQK1092, Khoa Qu&#7843n tr&#7883 Kinh doanh.</span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><img height="303" width="486" src="test10.jpg" alt="" /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> Cu&#7889i bu&#7893i l&#7877, Ban t&#7893 ch&#7913c c&#361ng ti&#7871n h&agrave;nh trao gi&#7843i h&#7897i thi Th&#7921c hi&#7879n b&#7843ng tin ch&agrave;o m&#7915ng ng&agrave;y 30/4, 1/5 v&agrave; ng&agrave;y th&agrave;nh l&#7853p tr&#432&#7901ng. Bu&ocirc;&#777i l&ecirc;&#771 k&ecirc;&#769t thu&#769c &#273a&#771 &#273&ecirc;&#777 la&#803i trong lo&#768ng ca&#769c ba&#803n sinh vi&ecirc;n tham d&#432&#803 &acirc;&#769n t&#432&#417&#803ng t&ocirc;&#769t &#273e&#803p v&ecirc;&#768 nh&#432&#771ng t&acirc;&#769m g&#432&#417ng &#273&#432&#417&#803c vinh danh h&ocirc;m nay v&agrave; coi &#273&oacute; l&agrave; &#273&#7897ng l&#7921c &#273&#7875 ti&#7871p t&#7909c h&#7885c t&#7853p, r&egrave;n luy&#7879n mai sau.</span></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br /> <strong>THU TH&#7842O</strong><br /> </span></span></div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;