Để có một ngày hạnh phúc

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>&#272;&#7875; có m&#7897;t ngày h&#7841;nh phúc</title> </head> <body> <p align="center"><font face="Arial" size="2"><b><span class="title">&#272;&#7875; có m&#7897;t ngày h&#7841;nh phúc </span></b></font></p> <table width="1" align="left" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" id="table1"> <tr> <td><font face="Arial" size="2"> <img src="http://muctim.com.vn/article/media/2011/5-3/44028/nd.jpg" vspace="0" border="0" hspace="5"></font></td> </tr> </table> <span class="Detail-Lead" id="eLead" style="margin-top: 20px"> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">N&#7871;u nh&#432; b&#7841;n &#273;ang c&#7843;m th&#7845;y ngày nào c&#361;ng gi&#7889;ng h&#7879;t nhau, thì &#273;ây là nh&#7919;ng vi&#7879;c s&#7869; giúp b&#7841;n th&#432; giãn và có &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t ngày h&#7841;nh phúc. </font></p> </span><span class="Detail-Body"> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>D&#7853;y s&#7899;m</i></b> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">D&#7853;y s&#7899;m là cách hay nh&#7845;t &#273;&#7875; b&#7841;n b&#7855;t &#273;&#7847;u m&#7897;t ngày m&#7899;i nhi&#7873;u h&#7913;ng kh&#7903;i, ch&#7911; &#273;&#7897;ng h&#417;n trong m&#7885;i chuy&#7879;n. C&#7843;m giác mình &#273;&#432;&#7907;c có nhi&#7873;u th&#7901;i gian h&#417;n s&#7869; khi&#7871;n cho b&#7841;n vui v&#7867; và tho&#7843;i mái h&#417;n. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>T&#7853;p th&#7875; d&#7909;c</i></b> </font> </p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Có th&#7875; b&#7841;n ch&#7885;n m&#7897;t môn th&#7875; thao &#273;&#7875; kh&#7903;i &#273;&#7897;ng ngày m&#7899;i, nh&#432;ng c&#361;ng có th&#7875; ch&#7881; là vài vòng &#273;i d&#7841;o quanh khu ph&#7889;, hít th&#7903; chút không khí trong lành c&#361;ng t&#7889;t. T&#7853;p th&#7875; d&#7909;c s&#7869; &#273;em l&#7841;i cho b&#7841;n ngu&#7891;n n&#259;ng l&#432;&#7907;ng cho c&#7843; ngày làm vi&#7879;c h&#7885;c hành mà tinh th&#7847;n b&#7841;n c&#361;ng s&#7869; tho&#7843;i mái h&#417;n. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>Th&#7843; l&#7887;ng c&#417; th&#7875;</i></b> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Dành m&#7897;t chút th&#7901;i gian bu&#7893;i sáng &#273;&#7875; th&#7843; l&#7887;ng tâm trí b&#7841;n &#273;i, &#273;&#7915;ng v&#7897;i v&#7897;i vàng vàng lao &#273;&#7847;u vào vi&#7879;c. Nhâm nhi chút cà phê s&#7919;a, l&#432;&#7899;t qua vài truy&#7879;n c&#432;&#7901;i trên báo, hay t&#432;&#7899;i n&#432;&#7899;c cho m&#7845;y ch&#7853;u ki&#7875;ng nh&#7887; góc sân c&#361;ng là m&#7897;t g&#7907;i ý. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>Lên k&#7871; ho&#7841;ch cho ngày </i> </b></font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7875; tránh quên tr&#432;&#7899;c quên sau hay quay cu&#7891;ng trong núi công vi&#7879;c b&#7897;n b&#7873; mà không th&#7875; x&#7917; lý, b&#7841;n nên dành 5- 10 phút &#273;&#7847;u ngày &#273;&#7875; vi&#7871;t ra nh&#7919;ng vi&#7879;c c&#7847;n làm theo th&#7913; t&#7921; g&#7845;p gáp hay quan tr&#7885;ng. Vi&#7879;c này giúp cho b&#7841;n c&#7843;m th&#7845;y m&#7885;i th&#7913; n&#7857;m trong t&#7847;m ki&#7875;m soát c&#7911;a b&#7843;n thân, và r&#7891;i c&#7913; t&#7915; t&#7915; mà gi&#7843;i quy&#7871;t t&#7915;ng vi&#7879;c m&#7897;t nhé! </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>Làm vi&#7879;c ch&#259;m ch&#7881;</i></b> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Có nhi&#7873;u cách &#273;&#7875; h&#7841;nh phúc, và làm vi&#7879;c c&#361;ng là m&#7897;t trong nh&#7919;ng cách &#273;em l&#7841;i h&#7841;nh phúc. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Có vi&#7879;c &#273;&#7875; làm và làm th&#7853;t ch&#259;m ch&#7881; c&#361;ng s&#7869; giúp b&#7841;n thoát kh&#7887;i c&#7843;nh ng&#7891;i chán không bi&#7871;t làm gì. T&#7915; trong công vi&#7879;c h&#7885;c hành, b&#7841;n &#273;&#432;&#7907;c t&#7863;ng thêm nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i b&#7841;n, ni&#7873;m vui, g&#7907;i m&#7903; &#273;am mê và &#273;em &#273;&#7871;n nh&#7919;ng c&#417; h&#7897;i. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>Giúp &#273;&#7905; ng&#432;&#7901;i khác</i></b> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi b&#7841;n &#273;&#432;a tay giúp &#273;&#7905; ng&#432;&#7901;i khác dù ch&#7881; là vài &#273;&#7891;ng xu l&#7867; hay &#273;&#417;n gi&#7843;n là d&#7855;t m&#7897;t c&#7909; già qua &#273;&#432;&#7901;ng, c&#7843;m giác &#273;&#7847;u tiên là c&#7843;m th&#7845;y mình là m&#7897;t ng&#432;&#7901;i có ích. Và c&#7843; nh&#7919;ng suy ngh&#297; h&#7841;nh phúc ki&#7875;u nh&#432; mình là ng&#432;&#7901;i hào phóng, mình t&#7889;t b&#7909;ng, mình nhân ái hay r&#7845;t ngh&#297;a hi&#7879;p s&#7869; khi&#7871;n b&#7841;n thêm yêu &#273;&#7901;i. Rõ ràng cho &#273;i c&#361;ng là m&#7897;t cách nh&#7853;n l&#7841;i mà, ph&#7843;i không? </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>Nuông chi&#7873;u b&#7843;n thân</i></b> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi &#273;ã xong vi&#7879;c trong ngày hôm nay, &#273;&#7915;ng gò mình c&#7889; g&#7855;ng làm ti&#7871;p nh&#7919;ng vi&#7879;c c&#7911;a ngày mai ngày m&#7889;t. S&#7889;ng quá nguyên t&#7855;c, khuôn m&#7851;u và &#273;&#7863;t tiêu áp l&#7921;c cao khi&#7871;n b&#7841;n m&#7879;t l&#7855;m &#273;&#7845;y. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Th&#7881;nh tho&#7843;ng có th&#7875; “h&#432; h&#7887;ng” m&#7897;t tí nh&#432; nán l&#7841;i cho &#273;&#7871;n cu&#7889;i bu&#7893;i <span class="VietAdTextLink" id="link0" style="text-decoration: underline; white-space: nowrap; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px"> ti&#7879;c</span> mu&#7897;n, li&#7873;u l&#297;nh tham gia m&#7897;t cu&#7897;c thi, &#273;i du l&#7883;ch riêng, và m&#7863;c m&#7897;t cái áo s&#7863;c s&#7905; b&#7841;n c&#7921;c thích mà s&#7907; b&#7883; &#273;&#7875; ý nên ch&#7859;ng dám th&#7917; bao gi&#7901;. Thoát kh&#7887;i l&#7883;ch trình h&#7857;ng ngày giúp b&#7841;n làm m&#7899;i b&#7843;n thân và &#273;em l&#7841;i r&#7845;t nhi&#7873;u c&#7843;m h&#7913;ng &#273;&#7845;y! </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>Dành th&#7901;i gian cho cu&#7897;c s&#7889;ng th&#7921;c</i></b> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">&#272;&#7915;ng ch&#7881; bi&#7871;t &#273;óng c&#7917;a phòng và làm b&#7841;n v&#7899;i internet ngày này qua ngày n&#7885;. Sau cánh c&#7917;a phòng b&#7841;n là gia &#273;ình, bè b&#7841;n, và cu&#7897;c s&#7889;ng r&#7845;t &#273;&#7895;i lôi cu&#7889;n. Facebook, mail, hay Youtube d&#7851;u vô cùng h&#7845;p d&#7851;n, nh&#432;ng s&#7869; không th&#7875; pha cho b&#7841;n m&#7897;t ly s&#7919;a khi b&#7841;n &#7889;m hay cho b&#7841;n d&#7921;a &#273;&#7847;u vào khi b&#7841;n c&#7847;n m&#7897;t ng&#432;&#7901;i b&#7841;n &#273;âu. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>&#272;&#7885;c sách</i></b> </font> </p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hãy b&#7855;t &#273;&#7847;u b&#7857;ng m&#7897;t cu&#7889;n sách m&#7887;ng thôi, tùy theo s&#7903; thích c&#7911;a b&#7841;n. Có th&#7875; là ti&#7875;u thuy&#7871;t hành &#273;&#7897;ng, trinh thám, sách <span class="VietAdTextLink" id="link1" style="text-decoration: underline; white-space: nowrap; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px"> kinh doanh</span>, ho&#7863;c truy&#7879;n phiêu l&#432;u, tình c&#7843;m…Sách khi&#7871;n cho tâm h&#7891;n b&#7841;n tr&#7903; nên phong phú, &#273;em l&#7841;i ki&#7871;n th&#7913;c, và nuôi d&#432;&#7905;ng trong lòng b&#7841;n nh&#7919;ng <span class="VietAdTextLink" id="link2" style="text-decoration: underline; white-space: nowrap; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px"> c&#7843;m xúc</span> ng&#7885;t ngào m&#7895;i ngày. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>G&#7885;i &#273;i&#7879;n cho m&#7897;t ng&#432;&#7901;i b&#7841;n</i></b> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nh&#7845;c máy lên g&#7885;i cho m&#7897;t ng&#432;&#7901;i b&#7841;n mà b&#7841;n quan tâm, hay g&#7917;i tin nh&#7855;n cho ng&#432;&#7901;i mà b&#7841;n lâu r&#7891;i không liên l&#7841;c &#273;i. Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i b&#7841;n lúc nào c&#361;ng &#273;em l&#7841;i cho b&#7841;n r&#7845;t nhi&#7873;u ni&#7873;m vui. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b><i>Ngh&#297; &#273;&#7871;n nh&#7919;ng vi&#7879;c t&#7889;t &#273;&#7865;p khi &#273;i ng&#7911;</i></b> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial" size="2">Và cu&#7889;i cùng, tr&#432;&#7899;c khi lên gi&#432;&#7901;ng ng&#7911;, hãy m&#7881;m c&#432;&#7901;i v&#7899;i nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u thú v&#7883; tuy&#7879;t v&#7901;i b&#7841;n &#273;ã làm trong ngày. Ngh&#297; &#273;&#7871;n nh&#7919;ng ni&#7873;m vui b&#7841;n &#273;ã tr&#7843;i qua và k&#7871;t thúc m&#7897;t ngày h&#7841;nh phúc b&#7857;ng m&#7897;t gi&#7845;c ng&#7911; ngon nhé! </font></p> <p>&nbsp;</p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>&#272;.T.H.D</i></b></font></p> <p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo MTO</i></b></font></p> </span> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;