Vinh danh 210 thanh niên làm theo lời Bác

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <p style="text-align: center;" class="pTitle"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Vinh danh 210 thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" class="pHead"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7889i 27-5 t&#7841i t&#7881nh T&acirc;y Ninh, ban t&#7893 ch&#7913c Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c c&#7909m mi&#7873n &#272&ocirc;ng Nam b&#7897 &#273&atilde; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 80 g&#432&#417ng ti&ecirc;u bi&#7875u nh&#7845t trong s&#7889 210 b&#7841n tr&#7867 &#273&#432&#7907c vinh danh (c&oacute; 30 b&#7841n tr&#7867 thu&#7897c &#273o&agrave;n TP.HCM).</span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="pBody"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7841i bu&#7893i l&#7877, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u &#273&atilde; giao l&#432u v&#7899i c&aacute;c b&#7841n &#272&#7863ng Tr&#432&#417ng Hi&#7873n H&ograve;a - b&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng THPT V&#361ng T&agrave;u, m&#7897t trong 10 h&#7885c sinh ti&ecirc;u bi&#7875u nh&#7845t n&#432&#7899c n&#259m h&#7885c 2010-2011; ch&#7883 Phan Th&#7883 Thanh Ph&#432&#417ng - b&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng &#272H Khoa h&#7885c t&#7921 nhi&ecirc;n TP.HCM, ng&#432&#7901i &#273&atilde; thi&#7871t k&#7871 nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c trong sinh vi&ecirc;n; anh &#272&#7895 H&#7919u Thanh - &#272o&agrave;n T&#7893ng c&ocirc;ng ty May &#272&#7891ng Nai - v&#7899i nhi&#7873u s&aacute;ng ki&#7871n trong lao &#273&#7897ng; anh Nguy&#7877n T&#7845n Ngh&#7883 - th&#7907 tr&#7867 gi&#7887i c&#7911a N&ocirc;ng tr&#432&#7901ng cao su Long Nguy&ecirc;n (B&igrave;nh D&#432&#417ng)...</span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="pBody"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n c&#7909m mi&#7873n &#272&ocirc;ng Nam b&#7897 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c hai n&#259m m&#7897t l&#7847n, &#273&acirc;y l&agrave; l&#7847n th&#7913 10. Ban t&#7893 ch&#7913c li&ecirc;n hoan c&#361ng &#273&atilde; trao c&#7901 cho T&#7881nh &#273o&agrave;n B&igrave;nh Thu&#7853n s&#7869 &#273&#259ng cai t&#7893 ch&#7913c li&ecirc;n hoan ti&#7871p theo v&agrave;o n&#259m 2013.</span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="pBody"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tr&#432&#7899c &#273&oacute;, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u &#273&atilde; tham quan l&agrave;ng thanh ni&ecirc;n l&#7853p nghi&#7879p v&agrave; tr&#7891ng 300 c&acirc;y xanh. Tri&#7875n l&atilde;m c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 mi&#7873n &#272&ocirc;ng Nam b&#7897 th&#7921c hi&#7879n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; c&#361ng ch&iacute;nh th&#7913c khai m&#7841c. &#272&acirc;y l&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng k&#7927 ni&#7879m 121 n&#259m ng&agrave;y sinh c&#7911a B&aacute;c (19-5) v&agrave; 100 n&#259m ng&agrave;y B&aacute;c ra &#273i t&igrave;m &#273&#432&#7901ng c&#7913u n&#432&#7899c (5-6).</span></span></p> <p style="text-align: right;" class="pBody"><em><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo TTO</span></span></strong></em></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;