Vinh danh 210 thanh niên làm theo lời Bác

<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div> <p style="text-align: center;" class="pTitle"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Vinh danh 210 thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c</span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;" class="pHead"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7889i 27-5 t&#7841i t&#7881nh T&acirc;y Ninh, ban t&#7893 ch&#7913c Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c c&#7909m mi&#7873n &#272&ocirc;ng Nam b&#7897 &#273&atilde; tuy&ecirc;n d&#432&#417ng 80 g&#432&#417ng ti&ecirc;u bi&#7875u nh&#7845t trong s&#7889 210 b&#7841n tr&#7867 &#273&#432&#7907c vinh danh (c&oacute; 30 b&#7841n tr&#7867 thu&#7897c &#273o&agrave;n TP.HCM).</span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="pBody"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">T&#7841i bu&#7893i l&#7877, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u &#273&atilde; giao l&#432u v&#7899i c&aacute;c b&#7841n &#272&#7863ng Tr&#432&#417ng Hi&#7873n H&ograve;a - b&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng THPT V&#361ng T&agrave;u, m&#7897t trong 10 h&#7885c sinh ti&ecirc;u bi&#7875u nh&#7845t n&#432&#7899c n&#259m h&#7885c 2010-2011; ch&#7883 Phan Th&#7883 Thanh Ph&#432&#417ng - b&iacute; th&#432 &#272o&agrave;n Tr&#432&#7901ng &#272H Khoa h&#7885c t&#7921 nhi&ecirc;n TP.HCM, ng&#432&#7901i &#273&atilde; thi&#7871t k&#7871 nhi&#7873u ho&#7841t &#273&#7897ng l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c trong sinh vi&ecirc;n; anh &#272&#7895 H&#7919u Thanh - &#272o&agrave;n T&#7893ng c&ocirc;ng ty May &#272&#7891ng Nai - v&#7899i nhi&#7873u s&aacute;ng ki&#7871n trong lao &#273&#7897ng; anh Nguy&#7877n T&#7845n Ngh&#7883 - th&#7907 tr&#7867 gi&#7887i c&#7911a N&ocirc;ng tr&#432&#7901ng cao su Long Nguy&ecirc;n (B&igrave;nh D&#432&#417ng)...</span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="pBody"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n ti&#7871n c&#7909m mi&#7873n &#272&ocirc;ng Nam b&#7897 &#273&#432&#7907c t&#7893 ch&#7913c hai n&#259m m&#7897t l&#7847n, &#273&acirc;y l&agrave; l&#7847n th&#7913 10. Ban t&#7893 ch&#7913c li&ecirc;n hoan c&#361ng &#273&atilde; trao c&#7901 cho T&#7881nh &#273o&agrave;n B&igrave;nh Thu&#7853n s&#7869 &#273&#259ng cai t&#7893 ch&#7913c li&ecirc;n hoan ti&#7871p theo v&agrave;o n&#259m 2013.</span></span></p> <p style="text-align: justify;" class="pBody"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Tr&#432&#7899c &#273&oacute;, c&aacute;c &#273&#7841i bi&#7875u &#273&atilde; tham quan l&agrave;ng thanh ni&ecirc;n l&#7853p nghi&#7879p v&agrave; tr&#7891ng 300 c&acirc;y xanh. Tri&#7875n l&atilde;m c&aacute;c ho&#7841t &#273&#7897ng c&#7911a tu&#7893i tr&#7867 mi&#7873n &#272&ocirc;ng Nam b&#7897 th&#7921c hi&#7879n cu&#7897c v&#7853n &#273&#7897ng &ldquo;Tu&#7893i tr&#7867 Vi&#7879t Nam h&#7885c t&#7853p v&agrave; l&agrave;m theo l&#7901i B&aacute;c&rdquo; c&#361ng ch&iacute;nh th&#7913c khai m&#7841c. &#272&acirc;y l&agrave; ho&#7841t &#273&#7897ng k&#7927 ni&#7879m 121 n&#259m ng&agrave;y sinh c&#7911a B&aacute;c (19-5) v&agrave; 100 n&#259m ng&agrave;y B&aacute;c ra &#273i t&igrave;m &#273&#432&#7901ng c&#7913u n&#432&#7899c (5-6).</span></span></p> <p style="text-align: right;" class="pBody"><em><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo TTO</span></span></strong></em></p> </div> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;