Tình yêu có lời

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Tình &#417;i có l&#7901;i&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><b><font color="#800080">Tình yêu có l&#7901;i<br> </font></b><br> * M&#7909;c &#273;ích: vui t&#432;&#417;i, lành m&#7841;nh, khôi hài, …<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 20 ho&#7863;c 40 ng&#432;&#7901;i (&#273;&#7891;ng &#273;&#7873;u Nam – N&#7919;)<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: m&#7895;i &#273;&#7897;i 5 mi&#7871;ng gi&#7845;y nh&#7887;<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 ng&#432;&#7901;i h&#432;&#7899;ng d&#7851;n<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trên xe, trong phòng<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>chia Nam và N&#7919; ra 2 nhóm trong phòng, bên Nam s&#7869; cùng nhau bàn lu&#7853;n và ghi 5 câu h&#7887;i (t&#7887; tình) vào 5 mi&#7871;ng gi&#7845;y – bên N&#7919; s&#7869; ghi 5 câu (t&#7915; ch&#7889;i) vào 5 mi&#7871;ng gi&#7845;y. Sau 10 phút 2 &#273;&#7897;i &#273;&#7893;i gi&#7845;y cho nhau, sau &#273;ó tu&#7847;n t&#7921; &#273;&#7885;c câu t&#7887; tình (bên N&#7919; &#273;&#7885;c) – có th&#7875; bình ch&#7885;n nh&#7919;ng câu hay nh&#7845;t, xu&#7845;t s&#7855;c nh&#7845;t<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý:</font> n&#7871;u s&#7889; ng&#432;&#7901;i ít có th&#7875; quy &#273;&#7883;nh m&#7895;i ng&#432;&#7901;i ghi m&#7897;t câu<br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;