Tình yêu có lời

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Tình &#417;i có l&#7901;i&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><b><font color="#800080">Tình yêu có l&#7901;i<br> </font></b><br> * M&#7909;c &#273;ích: vui t&#432;&#417;i, lành m&#7841;nh, khôi hài, …<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: 20 ho&#7863;c 40 ng&#432;&#7901;i (&#273;&#7891;ng &#273;&#7873;u Nam – N&#7919;)<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: m&#7895;i &#273;&#7897;i 5 mi&#7871;ng gi&#7845;y nh&#7887;<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 ng&#432;&#7901;i h&#432;&#7899;ng d&#7851;n<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trên xe, trong phòng<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>chia Nam và N&#7919; ra 2 nhóm trong phòng, bên Nam s&#7869; cùng nhau bàn lu&#7853;n và ghi 5 câu h&#7887;i (t&#7887; tình) vào 5 mi&#7871;ng gi&#7845;y – bên N&#7919; s&#7869; ghi 5 câu (t&#7915; ch&#7889;i) vào 5 mi&#7871;ng gi&#7845;y. Sau 10 phút 2 &#273;&#7897;i &#273;&#7893;i gi&#7845;y cho nhau, sau &#273;ó tu&#7847;n t&#7921; &#273;&#7885;c câu t&#7887; tình (bên N&#7919; &#273;&#7885;c) – có th&#7875; bình ch&#7885;n nh&#7919;ng câu hay nh&#7845;t, xu&#7845;t s&#7855;c nh&#7845;t<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý:</font> n&#7871;u s&#7889; ng&#432;&#7901;i ít có th&#7875; quy &#273;&#7883;nh m&#7895;i ng&#432;&#7901;i ghi m&#7897;t câu<br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;