Trăm nghe không bằng một thấy

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Tr&#259;m nghe không b&#7857;ng m&#7897;t th&#7845;y&nbsp; *</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Tr&#259;m nghe không b&#7857;ng m&#7897;t th&#7845;y</b><br> </font><br> * M&#7909;c &#273;ích: s&#7921; suy &#273;oán<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: không h&#7841;n ch&#7871;<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: m&#7895;i ng&#432;&#7901;i 1 t&#7901; gi&#7845;y (có th&#7875; gi&#7889;ng nhau)<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 ng&#432;&#7901;i qu&#7843;n trò nhanh nh&#7865;n<br> * Chu&#7849;n b&#7883;: m&#7895;i ng&#432;&#7901;i 1 t&#7901; gi&#7845;y c&#7847;m trên tay, c&#7843; ng&#432;&#7901;i qu&#7843;n trò<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>ng&#432;&#7901;i qu&#7843;n trò s&#7869; hò, c&#7847;m gi&#7845;y lên, g&#7845;p &#273;ôi d&#7885;c, g&#7845;p ti&#7871;p, g&#7845;p ngang, …, xé 1 góc &#273;&#7889;i di&#7879;n. Sau khi xé, ng&#432;&#7901;i qu&#7843;n trò quay l&#7841;i &#273;&#7873; ngh&#7883; m&#7885;i ng&#432;&#7901;i m&#7903; t&#7901; gi&#7845;y ra<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý: </font>ch&#7855;c ch&#7855;n r&#7857;ng s&#7869; có r&#7845;t ít ng&#432;&#7901;i có mi&#7871;ng gi&#7845;y có nh&#7919;ng l&#7895; khuy&#7871;t gi&#7889;ng ng&#432;&#7901;i qu&#7843;n trò. Sau &#273;ó m&#7901;i 1 ng&#432;&#7901;i lên làm h&#432;&#7899;ng d&#7851;n: có th&#7875; ra &#273;i&#7873;u ki&#7879;n ai gi&#7889;ng m&#7843;nh gi&#7845;y c&#7911;a ng&#432;&#7901;i h&#432;&#7899;ng d&#7851;n, thì ng&#432;&#7901;i &#273;ó &#273;&#432;&#7907;c quà<br> &nbsp;</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;