Cùng sở thích

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Cùng s&#7903; thích&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><b><font face="Arial" size="2" color="#800080">Cùng s&#7903; thích</font></b><font face="Arial"><font size="2" color="#800080"><br> </font><font size="2"> <br> * M&#7909;c &#273;ích: t&#7841;o s&#7921; tho&#7843;i mái, vui t&#432;&#417;i, làm quen<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: m&#7897;t ng&#432;&#7901;i 1 m&#7843;nh gi&#7845;y tr&#7855;ng<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 ng&#432;&#7901;i h&#432;&#7899;ng d&#7851;n<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: không h&#7841;n ch&#7871;, chia thành 2 nhóm Nam – N&#7919;<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>2 nhóm ng&#7891;i riêng bi&#7879;t, m&#7895;i ng&#432;&#7901;i s&#7869; ghi nh&#7919;ng s&#7903; thích c&#7911;a mình (trung th&#7921;c) vào mi&#7871;ng gi&#7845;y, g&#7891;m: <br> - H&#7885; tên<br> - Cao, cân n&#7863;ng<br> - S&#7903; thích: Hoa, màu s&#7855;c, phim, ca nh&#7841;c, nhi&#7871;p &#7843;nh, th&#7875; thao, …<br> - Nguy&#7879;n v&#7885;ng tr&#7903; thành: k&#7929; s&#432;, bác s&#297;, ca s&#297;, …<br> <br> Sau &#273;ó gom vào 2 cái nón và trao &#273;&#7893;i (c&#7911;a Nam cho N&#7919; – c&#7911;a N&#7919; cho Nam). Sau khi trao &#273;&#7893;i các m&#7843;nh gi&#7845;y &#273;&#432;&#7907;c chia &#273;&#7873;u cho m&#7885;i ng&#432;&#7901;i (ch&#432;a &#273;&#432;&#7907;c m&#7903; ra xem). Sau &#273;ó th&#7913; t&#7921; t&#7915;ng ng&#432;&#7901;i m&#7897;t &#273;&#7913;ng lên gi&#7899;i thi&#7879;u v&#7873; mình và m&#7903; gi&#7845;y ra &#273;&#7885;c nh&#7919;ng s&#7903; thích c&#7911;a mình. Ai có trùng s&#7903; thích và các &#273;i&#7873;u ki&#7879;n khác &#273;&#432;&#7907;c quà c&#7911;a BTC<br> &nbsp;</font></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;