Cùng sở thích

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Cùng s&#7903; thích&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><b><font face="Arial" size="2" color="#800080">Cùng s&#7903; thích</font></b><font face="Arial"><font size="2" color="#800080"><br> </font><font size="2"> <br> * M&#7909;c &#273;ích: t&#7841;o s&#7921; tho&#7843;i mái, vui t&#432;&#417;i, làm quen<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trong phòng<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: m&#7897;t ng&#432;&#7901;i 1 m&#7843;nh gi&#7845;y tr&#7855;ng<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 ng&#432;&#7901;i h&#432;&#7899;ng d&#7851;n<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: không h&#7841;n ch&#7871;, chia thành 2 nhóm Nam – N&#7919;<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>2 nhóm ng&#7891;i riêng bi&#7879;t, m&#7895;i ng&#432;&#7901;i s&#7869; ghi nh&#7919;ng s&#7903; thích c&#7911;a mình (trung th&#7921;c) vào mi&#7871;ng gi&#7845;y, g&#7891;m: <br> - H&#7885; tên<br> - Cao, cân n&#7863;ng<br> - S&#7903; thích: Hoa, màu s&#7855;c, phim, ca nh&#7841;c, nhi&#7871;p &#7843;nh, th&#7875; thao, …<br> - Nguy&#7879;n v&#7885;ng tr&#7903; thành: k&#7929; s&#432;, bác s&#297;, ca s&#297;, …<br> <br> Sau &#273;ó gom vào 2 cái nón và trao &#273;&#7893;i (c&#7911;a Nam cho N&#7919; – c&#7911;a N&#7919; cho Nam). Sau khi trao &#273;&#7893;i các m&#7843;nh gi&#7845;y &#273;&#432;&#7907;c chia &#273;&#7873;u cho m&#7885;i ng&#432;&#7901;i (ch&#432;a &#273;&#432;&#7907;c m&#7903; ra xem). Sau &#273;ó th&#7913; t&#7921; t&#7915;ng ng&#432;&#7901;i m&#7897;t &#273;&#7913;ng lên gi&#7899;i thi&#7879;u v&#7873; mình và m&#7903; gi&#7845;y ra &#273;&#7885;c nh&#7919;ng s&#7903; thích c&#7911;a mình. Ai có trùng s&#7903; thích và các &#273;i&#7873;u ki&#7879;n khác &#273;&#432;&#7907;c quà c&#7911;a BTC<br> &nbsp;</font></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;