Hát đối đáp

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Hát &#273;&#7889;i &#273;áp</title> </head> <body> <p><b><font face="Arial" size="2" color="#800080">Hát &#273;&#7889;i &#273;áp</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">* M&#7909;c &#273;ích: vui t&#432;&#417;i, s&#7921; am hi&#7875;u các bài hát Vi&#7879;t Nam<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: chia 2 nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trên xe ho&#7863;c trong phòng<br> * Qu&#7843;n trò: 1 ng&#432;&#7901;i am hi&#7875;u v&#7873; các bài hát làm tr&#7885;ng tài<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> (nhi&#7873;u n&#7897;i dung)<br> - Hai bên thi hát v&#7873; nh&#7919;ng conv&#7853;t<br> + Chim: có tên loài chim<br> + Cá: có tên loài cá<br> ……………………………………<br> - Hát v&#7873; nh&#7919;ng &#273;&#7883;a danh các T&#7881;nh, Thành ph&#7889; trong c&#7843; n&#432;&#7899;c<br> - Thi hát v&#7873; m&#432;a, &#273;êm, bi&#7875;n, tr&#7901;i, …<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý:</font> bên nào bí thì áp d&#7909;ng lu&#7853;t n&#7889;c ao (&#273;&#7871;m t&#7915; 1 &#273;&#7871;n 10) không tìm &#273;&#432;&#7907;c bài hát là thua, không &#273;&#432;&#7907;c hát các bài hát c&#7845;m l&#432;u hành, các bài hát ng&#7907;i ca Lãnh t&#7909;, &#272;&#7843;ng</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;