Hát đối đáp

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Hát &#273;&#7889;i &#273;áp</title> </head> <body> <p><b><font face="Arial" size="2" color="#800080">Hát &#273;&#7889;i &#273;áp</font></b></p> <p><font face="Arial" size="2">* M&#7909;c &#273;ích: vui t&#432;&#417;i, s&#7921; am hi&#7875;u các bài hát Vi&#7879;t Nam<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: chia 2 nhóm<br> * &#272;&#7883;a &#273;i&#7875;m: trên xe ho&#7863;c trong phòng<br> * Qu&#7843;n trò: 1 ng&#432;&#7901;i am hi&#7875;u v&#7873; các bài hát làm tr&#7885;ng tài<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> (nhi&#7873;u n&#7897;i dung)<br> - Hai bên thi hát v&#7873; nh&#7919;ng conv&#7853;t<br> + Chim: có tên loài chim<br> + Cá: có tên loài cá<br> ……………………………………<br> - Hát v&#7873; nh&#7919;ng &#273;&#7883;a danh các T&#7881;nh, Thành ph&#7889; trong c&#7843; n&#432;&#7899;c<br> - Thi hát v&#7873; m&#432;a, &#273;êm, bi&#7875;n, tr&#7901;i, …<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý:</font> bên nào bí thì áp d&#7909;ng lu&#7853;t n&#7889;c ao (&#273;&#7871;m t&#7915; 1 &#273;&#7871;n 10) không tìm &#273;&#432;&#7907;c bài hát là thua, không &#273;&#432;&#7907;c hát các bài hát c&#7845;m l&#432;u hành, các bài hát ng&#7907;i ca Lãnh t&#7909;, &#272;&#7843;ng</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;