Tìm tên bài hát

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Tìm tên bài hát&nbsp; * C&#361;ng t&#432;&#417;ng t&#7921;</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Tìm tên bài hát</b><br> </font> <br> * C&#361;ng t&#432;&#417;ng t&#7921; các trò ch&#417;i trên – tuy nhiên trò ch&#417;i này có th&#7875; áp d&#7909;ng trong 1 cu&#7897;c t&#7853;p trung h&#7897;i h&#7885;p – ph&#7847;n th&#432;&#7903;ng s&#7869; áp d&#7909;ng cho t&#7915;ng cá nhân<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> m&#7901;i 1 s&#7889; b&#7841;n b&#432;&#7899;c lên sân kh&#7845;u x&#7871;p hàng ngang. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n ra &#273;i&#7873;u ki&#7879;n: hãy tìm tên bài hát có t&#7915; (m&#7865;, xuân, hoa, tình, …) và hát lên 1 vài câu c&#7911;a bài hát &#273;ó. Trò ch&#417;i áp d&#7909;ng lu&#7853;t (n&#7889;c ao) cho t&#7915;ng b&#7841;n 1 -&gt; 2 ng&#432;&#7901;i cu&#7889;i cùng s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c lãnh gi&#7843;i vô &#273;&#7883;ch<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý: </font>các t&#7915; quy &#273;&#7883;nh: m&#7865;, xuân, hoa, tình, … ph&#7843;i vi&#7871;t tr&#432;&#7899;c &#273;&#7875; khách quan h&#417;n.</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;