Tìm tên bài hát

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Tìm tên bài hát&nbsp; * C&#361;ng t&#432;&#417;ng t&#7921;</title> </head> <body> <p><font face="Arial" size="2"><font color="#800080"><b>Tìm tên bài hát</b><br> </font> <br> * C&#361;ng t&#432;&#417;ng t&#7921; các trò ch&#417;i trên – tuy nhiên trò ch&#417;i này có th&#7875; áp d&#7909;ng trong 1 cu&#7897;c t&#7853;p trung h&#7897;i h&#7885;p – ph&#7847;n th&#432;&#7903;ng s&#7869; áp d&#7909;ng cho t&#7915;ng cá nhân<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i:</font> m&#7901;i 1 s&#7889; b&#7841;n b&#432;&#7899;c lên sân kh&#7845;u x&#7871;p hàng ngang. Ng&#432;&#7901;i &#273;i&#7873;u khi&#7875;n ra &#273;i&#7873;u ki&#7879;n: hãy tìm tên bài hát có t&#7915; (m&#7865;, xuân, hoa, tình, …) và hát lên 1 vài câu c&#7911;a bài hát &#273;ó. Trò ch&#417;i áp d&#7909;ng lu&#7853;t (n&#7889;c ao) cho t&#7915;ng b&#7841;n 1 -&gt; 2 ng&#432;&#7901;i cu&#7889;i cùng s&#7869; &#273;&#432;&#7907;c lãnh gi&#7843;i vô &#273;&#7883;ch<br> <br> <font color="#008080">** Chú ý: </font>các t&#7915; quy &#273;&#7883;nh: m&#7865;, xuân, hoa, tình, … ph&#7843;i vi&#7871;t tr&#432;&#7899;c &#273;&#7875; khách quan h&#417;n.</font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;