Xé giấy

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Xé gi&#7845;y&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial"><font color="#800080"><b><font size="2">Xé gi&#7845;y</font></b><font size="2"><br> </font> </font> <font size="2"> <br> * M&#7909;c &#273;ích: s&#7921; hi&#7875;u ý gi&#7919;a các thành viên trong &#273;&#7897;i<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: chia 2 &#273;&#7897;i (Nam – N&#7919; &#273;&#7873;u nhau)<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: nh&#7919;ng mi&#7871;ng gi&#7845;y gi&#7889;ng nhau<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 ng&#432;&#7901;i<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>m&#7895;i &#273;&#7897;i l&#7847;n l&#432;&#7907;t c&#7917; 1 Nam 1 N&#7919; lên th&#7921;c hi&#7879;n. Nam + N&#7919; &#273;&#7913;ng xoay l&#432;ng l&#7841;i v&#7899;i nhau – 2 ng&#432;&#7901;i c&#7847;m 2 mi&#7871;ng gi&#7845;y – sau &#273;ó 1 trong 2 ng&#432;&#7901;i s&#7869; ra l&#7879;nh cho ng&#432;&#7901;i kia g&#7845;p gi&#7845;y r&#7891;i xé. Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i phía d&#432;&#7899;i (không tham gia) không &#273;&#432;&#7907;c nh&#7855;c nh&#7903; cho &#273;&#7897;i mình, sau 1 th&#7901;i gian nh&#432; nhau &#273;&#7897;i nào có s&#7889; &#273;ôi (gi&#7845;y xé gi&#7889;ng nhau) nhi&#7873;u là &#273;&#7897;i &#273;ó th&#7855;ng<br> &nbsp;</font></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;