Xé giấy

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Xé gi&#7845;y&nbsp; * M&#7909;c &#273;ích</title> </head> <body> <p><font face="Arial"><font color="#800080"><b><font size="2">Xé gi&#7845;y</font></b><font size="2"><br> </font> </font> <font size="2"> <br> * M&#7909;c &#273;ích: s&#7921; hi&#7875;u ý gi&#7919;a các thành viên trong &#273;&#7897;i<br> * S&#7889; l&#432;&#7907;ng: chia 2 &#273;&#7897;i (Nam – N&#7919; &#273;&#7873;u nhau)<br> * V&#7853;t d&#7909;ng: nh&#7919;ng mi&#7871;ng gi&#7845;y gi&#7889;ng nhau<br> * Ban t&#7893; ch&#7913;c: 1 ng&#432;&#7901;i<br> <br> <font color="#008080">Cách ch&#417;i: </font>m&#7895;i &#273;&#7897;i l&#7847;n l&#432;&#7907;t c&#7917; 1 Nam 1 N&#7919; lên th&#7921;c hi&#7879;n. Nam + N&#7919; &#273;&#7913;ng xoay l&#432;ng l&#7841;i v&#7899;i nhau – 2 ng&#432;&#7901;i c&#7847;m 2 mi&#7871;ng gi&#7845;y – sau &#273;ó 1 trong 2 ng&#432;&#7901;i s&#7869; ra l&#7879;nh cho ng&#432;&#7901;i kia g&#7845;p gi&#7845;y r&#7891;i xé. Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i phía d&#432;&#7899;i (không tham gia) không &#273;&#432;&#7907;c nh&#7855;c nh&#7903; cho &#273;&#7897;i mình, sau 1 th&#7901;i gian nh&#432; nhau &#273;&#7897;i nào có s&#7889; &#273;ôi (gi&#7845;y xé gi&#7889;ng nhau) nhi&#7873;u là &#273;&#7897;i &#273;ó th&#7855;ng<br> &nbsp;</font></font></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;